Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina4/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

De Bronnen


*Al wat we hebben genoemd over Allah’s Eigenschappen – hetzij in het algemeen of in detail, hetzij in hun bevestiging of ontkenning – hebben we gedaan door te vertrouwen op het Boek van onze Heer, de Soennah van onze Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, en de methodologie van de vrome voorgangers (Salaf) van deze gemeenschap en de geleerde leiders die hun weg volgden.

*Wij vinden dat het verplicht is de teksten van het Boek en de Soennah m.b.t. deze kwestie in hun letterlijke en ware betekenis te laten, op een wijze die bij Allah de Almachtige en Majestueuze past.

*Wij nemen afstand van het pad van degenen die de teksten verdraaien door ze een betekenis te geven die niet bedoeld werd door Allah of Zijn Boodschapper. Wij nemen ook afstand van het pad van degenen die de betekenis (van Allah’s Namen en Eigenschappen) zoals die bedoeld was door Allah en Zijn Boodschapper wegnemen en ontkennen. Tenslotte nemen we ook afstand van het pad van de extremisten die beweren dat Allah op Zijn schepping lijkt, of die zichzelf belasten met het zoeken naar de hoedanigheid en aard van de Goddelijke Eigenschappen.

DE OPENBARING IS VRIJ VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN

*Wij weten met zekerheid dat alles wat in het Boek van Allah de Verhevene of de Soennah van Zijn Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem staat de waarheid is en geen tegenstrijdigheden bevat. Allah de Verhevene zei:Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs hebben gevonden.” [Soerah an-Nisaa 4:82]

Dit is omdat tegenstrijdige verklaringen elkaar onderling weerleggen, en dit is onmogelijk m.b.t. wat ons werd overgeleverd van Allah en Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem.

*Eenieder die beweert dat er tegenstrijdigheden zijn in het Boek van Allah, of in de Soennah van Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, of tussen deze beide, doet dit tengevolge van slechte bedoelingen en een afgedwaald hart. Diegene zou berouw aan Allah de Verhevene moeten tonen en hiermee stoppen.

*Eenieder die verkeerd begrijpt dat er tegenstrijdigheden in het Boek van Allah of in de Soennah van Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zijn, of tussen deze beide, dan is dit te wijten aan een gebrek aan kennis of begrip, of aan een slechte gedachtegang en denkwijze. Hij zou daarom kennis moeten opdoen en zijn best doen hier diep over na te denken, tot de waarheid hem duidelijk wordt. Indien de waarheid nog steeds niet duidelijk is, dan zou hij iemand moeten raadplegen die deze kennis wel heeft. Hij zou moeten ophouden zich bezig te houden met zulke tegenstrijdigheden, en hij zou dat moeten zeggen wat degenen zeggen die grondige kennis hebben:

Wij geloven erin, alles is van onze Heer.” [Aali-‘Imraan 3:7]Hij hoort te weten dat er geen tegenstrijdigheid is, noch tegenspraak in het Boek of in de Soennah, noch tussen deze beide.

Geloven in de Engelen


*Wij geloven in de engelen (malaa’ikah) van Allah en dat zij als volgt zijn:

Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren! Zij nemen het woord niet vóór Hem en zij handelen op Zijn bevel.” [Soerah al-Anbiyaa 21:26-27]

*Allah de Verhevene schiep ze. Zij zijn trouw in aanbidding van Hem en gehoorzamen Hem:

Zij (de Engelen) zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. [Soerah al-Anbiyaa 21:19]

*Allah heeft ze voor ons verhuld zodat we ze niet kunnen zien, maar soms onthult hij ze voor bepaalde mensen. Zo zag de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem Gabriël (Djibriel) in zijn ware gedaante, hij had zeshonderd vleugels en vulde de horizon.19 Djibriel nam eens de vorm aan van een man die Maria ontmoette en met haar sprak. Hij kwam eens naar de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem toen die bij zijn Metgezellen was, in de vorm van een man die niemand herkende, en die geen sporen vertoonde van een reis. Zijn kleren waren uiterst wit en zijn haar was gitzwart. Hij zat tegenover de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, zijn knieën raakten die van de Profeet en zijn handpalmen rustten op de dijen van de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem. Hij had een gesprek met de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, die zijn Metgezellen op de hoogte bracht dat deze man Djibriel was.20

*Wij geloven dat de engelen bepaalde taken worden toegewezen:

Onder hen is Djibriel aan wie de Openbaring is toevertrouwd. Hij daalt ermee neer en levert (de Openbaring) over aan diegene die Allah uitkiest van Zijn Profeten en Boodschappers.

Onder hen is Mikaïel aan wie de neerslag en (de groei van) planten en vegetatie is toevertrouwd.

Onder hen is Israfiel aan wie het blazen op de bazuin (as-soer) is toevertrouwd, voor het bezwijmen en de herrijzenis van de mensen.

Onder hen is de Engel des Doods aan wie het wegnemen van de zielen op het moment van de dood is toevertrouwd.21

Onder hen is de Engel van de Bergen, die aan hem zijn toevertrouwd.

Onder hen is Maalik, de waker over het Hellevuur.Onder hen zijn engelen aan wie de embryo’s in de baarmoeder zijn toevertrouwd. Andere zijn verantwoordelijk voor de bescherming van mensen, en andere die de daden van de mensen noteren; twee engelen per individu:

Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten (te schrijven). Er is geen woord dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is (om dat vast te leggen). [Soerah Qaaf 50:17-18]Andere zijn verantwoordelijk voor het ondervragen van de overledene in zijn graf. Twee engelen komen naar hem toe en vragen hem over zijn Heer, Godsdienst en Profeet.22

Allah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met een standvastige uitspraak tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals; en Allah laat de onrechtplegers dwalen en Allah doet wat Hij wil.” [Soerah Ibrahiem 14:27]Onder hen zijn engelen aan wie de bewoners van het Paradijs toevertrouwd zijn:

En de Engelen treden bij hen binnen door iedere poort. (Zeggend:) “Salamoen alaikoem bima sabartoem.” (Vrede zij met jullie wegens jullie geduldige volharding.) Het is de beste eindbestemming.” [Soerah ar-Ra‘d 13:23-24]De Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem vertelde ons over het Meest Bezochte Huis (al-beytol-ma’moer), dat zich in de Hemelen bevindt:

Iedere dag gaan er zeventigduizend engelen binnen (en in een bepaalde vertelling: ze bidden er) en komen daar nooit weer terug.”23


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • Geloven in de Engelen

  • Dovnload 0.91 Mb.