Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina6/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

De Boodschappers


*Wij geloven dat Allah de Verhevene Boodschappers naar de mensen stuurde:

Wij zonden Boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerah an-Nisaa 4:165]

*Wij geloven dat de eerste Boodschapper Noah26 was en de laatste Mohammed, moge Allah hen allen vrede en zegeningen geven:

Voorwaar, Wij hebben aan jouw geopenbaard zoals Wij aan Noah en de Profeten na hem openbaarden.” [Soerah an-Nisaa 4:163]Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.” [Soerah al-Ahzaab 33:40]*De beste onder hen is Mohammed, dan Abraham, dan Mozes, dan Noah, dan Jezus de zoon van Maria. Ze worden nauwkeurig aangegeven in Allah’s Woorden:

En (gedenk) toen Wij met de Profeten hun verbond aangingen en met jou (O Mohammed), en met Noah en Ibrahiem en Moesa en ‘Iesa, de zoon van Maryam. En Wij gingen met hen een plechtig verbond aan.” [Soerah al-Ahzaab 33:7]27*Wij geloven dat de Heilige Wet (shari‘ah) van Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem op voortreffelijke wijze de deugden omvat van de Heilige Wetten van die Boodschappers die nauwkeurig werden omschreven, dankzij Allah’s woorden:Hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat Hij heeft opgedragen aan Noah, en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem en Moesa en ‘Iesa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken (in sektes of geloofsgemeenschappen).” [Soerah ash-Shoeraa 42:13]*Wij geloven dat alle Boodschappers en Profeten mensen (bashar) waren, geen van hen had Goddelijke capaciteiten. Allah de Verhevene zei over Noah, die de eerste Boodschapper was:

En ik zeg niet tot jullie: ‘Ik bezit de schatten van Allah.’ En ik ken het onwaarneembare niet. En ik zeg niet: ‘Voorwaar, ik ben een Engel.’” [Soerah Hoed 11:31]Allah de Verhevene gebood Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, die de laatste van hen is, te zeggen:

Ik zeg niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg niet dat ik een Engel ben.” [Soerah al-An‘aam 6:50]

En te zeggen:

Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allah wil.” [Soerah al-A‘raaf 7:188]En te zeggen:

Ik heb geen macht om jullie te schaden noch om rechte Leiding te geven. Niemand zal mij ooit tegen Allah kunnen redden en ik zal nooit anders dan bij Hem een toevluchtsoord vinden.” [Soerah al-Djinn 72:21-22]28*Wij geloven dat zij allen slaven/dienaren van Allah (‘ibaadullah) waren die Allah eerde door van hen Boodschappers te maken, door het te beschrijven met onderworpenheid (‘oeboediyyah) in de meest sublieme context en door ze hoog te prijzen. Zo zei Hij over Noah, de eerste van hen:O nakomelingen van degenen die Wij met Noah (in de ark) gedragen hebben, voorwaar, hij (Noah) was een dankbare dienaar.” [Soerah al-Israa 17:3]

Hij zei over de laatste van de Profeten en Boodschappers; Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem:

Gezegend is Degene Die de Foerqaan (de Koran) heeft neergezonden naar Zijn dienaar, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.” [Soerah al-Foerqaan 25:1]Hij zei over andere Boodschappers:

En gedenk Onze dienaren Ibrahiem en Ishaaq en Ya‘qoeb, allen waren bezitters van grote kracht en inzicht.” [Soerah Saad 38:45]En gedenk Onze dienaar Dawoed, de bezitter van kracht. Voorwaar, hij was een berouwtonende man.” [Soerah Saad 38:17]

Hij zei over Jezus, de zoon van Maria:

Hij is slechts een dienaar die Wij zegenden. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël.” [Soerah az-Zoekhroef 43:59]*Wij geloven dat Allah de Verhevene het sturen van Boodschappers beëindigde met de Boodschap van Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, die Hij aan de hele mensheid stuurde:

Zeg: ‘O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, er is buiten Hem geen God die het recht heeft aanbeden te worden. Hij doet leven en Hij doet sterven. Geloof daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn Woorden gelooft, en volg hem opdat jullie mogen worden rechtgeleid.” [Soerah al-A‘raaf 7:158]

*Wij geloven dat de Heilige Wet, geopenbaard aan de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, de Islamitische religie is die Allah de Verhevene heeft gekozen voor Zijn dienaren, en dat Hij van niemand een andere religie zal accepteren. Want Allah de verheven vermeldt:

Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:19]En Hij zei:

“…Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” [Soerah al-Maaïdah 5:3]En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij zal in het Hiernamaals bij de verliezers zijn. [Soerah Aali-‘Imraan 3:85]

*Wij vinden dat eenieder die beweert dat er naast de Islam in de huidige tijd een religie bestaat welke aanvaardbaar is voor Allah – hetzij de religie van de Joden, Christenen of anderen – een ongelovige is (kaafir). Diegene zou berouw moeten tonen, en als hij weigert berouw te tonen moet hij worden gedood als een afvallige (moertad) omdat hij de Koran heeft afgewezen.29*Wij vinden dat eenieder die de universaliteit van de Boodschap van Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem verwerpt, alle Boodschappers heeft verworpen, zelfs diegene die beweert deze Booschappers te volgen en in hen te geloven. Allah de Verhevene zei:

Het volk van Noah loochende de Boodschappers.” [Ash-Shoe‘araa 26:105]Daarom beschouwde Allah hen als verwerpers van alle Boodschappers, hoewel er geen Boodschapper voorafgaand aan Noah was.30 Allah de Verhevene zei:

Voorwaar, degenen die niet in Allah geloven en Zijn Boodschapper: zij willen onderscheid maken (in het geloven) tussen Allah en Zijn Boodschappers, en zeggen: ‘Wij geloven in sommige (Boodschappers) en verwerpen andere.’ En zij willen daartussen (tussen geloof en ongeloof) een weg vinden. Zij zijn degenen die waarlijk de ongelovigen zijn: en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid.” [Soerah an-Nisaa 4:150-151]

*Wij geloven dat er na Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem geen andere Profeet zal komen. Eenieder die beweert een Profeet te zijn na hem, of gelooft in degene die dat beweert te zijn, is een ongelovige omdat Hij Allah, Zijn Boodschapper en de consensus van de Moslims verwerpt.

DE METGEZELLEN VAN DE PROFEET EN ZIJN VOLK

*Wij geloven dat de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem Rechtgeleide Opvolgers had, die zijn opvolgers waren in kennis, het oproepen tot Allah en het besturen van de Gelovigen. (Wij geloven) dat de beste onder hen die het meeste recht had op de opvolging (khilaafah) Aboe Bakr as-Siddieq was, vervolgens ‘Oemar ibn al-Khattaab, daarna ‘Oethmaan ibn al-‘Affaan, dan ‘Ali ibn Abi Taalib – moge Allah tevreden zijn over hen allen.

Daarnaast was (de volgorde van) hun opvolging in overeenstemming met hun deugden. Zeker, Allah de Verhevene – Die oneindige wijsheid bezit – zou nooit een heerser aan hebben gesteld over de beste generatie als er een beter iemand was geweest en die meer recht op de opvolging had.

*Wij geloven dat degenen die minder deugdzaam zijn dan de Rechtgeleide Kaliefen, hen kunnen voorbijstreven in een bepaalde eigenschap waar zij beter in zijn. Maar dat wil daarom niet zeggen dat zij in het algemeen deugdzamer zijn dan de Recchtgeleide Kaliefen. De reden hiervoor is dat goede eigenschappen talrijk en zeer verscheiden zijn.*Wij geloven dat deze gemeenschap (oemmah) de beste en edelste van alle gemeenschappen is voor Allah de Almachtige en Majestueuze, want Allah de Verhevene zei:

Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:110]

*Wij geloven dat de besten van deze oemmah de Metgezellen (sahaabah) zijn, dan die hen volgden (taabi‘oen), vervolgens degenen die hen weer volgden.31*Wij geloven ook dat er altijd een groep van deze oemmah zal zegevieren op de waarheid, en niet worden geschaad door degenen die hun verlaten of bestrijden, tot het gebod van Allah de Almachtige en Majestueuze tot hen komt.32*Wij geloven dat wat zich voordeed tussen de Metgezellen, moge Allah tevreden zijn met hen, m.b.t. burgerlijke onrust, het resultaat was van het uitoefenen van oprechte interpretatie om zodoende tot de waarheid te komen. Degene onder hen die het juist had zal dubbel worden beloond, terwijl degene die het fout had eenmaal zal worden beloond en tevens vergeven zal worden voor zijn fout.

*Het is volgens ons een verplichting om niet over hun vergissingen te spreken. Daarom spreken we slechts met lof over hen. We moeten ons hart reinigen van alle gevoelens van haat of boosheid jegens wie dan ook van de Metgezellen, omdat Allah de Verhevene het volgende over hen zei:Degenen van jullie die voor de overwinning (bij Mekka) bijdragen gaven en vochten, zijn niet gelijk, hun rang is hoger dan die van degenen die daarna bijdragen gaven en vochten. Maar beide groepen heeft Allah het goede (het Paradijs) beloofd.” [Soerah Hadied 57:10]Verder zei Allah de Verhevene met betrekking tot (de rest van) ons:

En degenen die na hen kwamen, zeiden: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en plaats in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartig.” [Soerah al-Hasjr 59:10]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 • Wij zonden Boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.”
 • Voorwaar, Wij hebben aan jouw geopenbaard zoals Wij aan Noah en de Profeten na hem openbaarden.”
 • Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.”
 • En (gedenk) toen Wij met de Profeten hun verbond aangingen en met jou (O Mohammed), en met Noah en Ibrahiem en Moesa en ‘Iesa, de zoon van Maryam. En Wij gingen met hen een plechtig verbond aan.”
 • Ik zeg niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg niet dat ik een Engel ben.”
 • Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat Allah wil.”
 • Ik heb geen macht om jullie te schaden noch om rechte Leiding te geven. Niemand zal mij ooit tegen Allah kunnen redden en ik zal nooit anders dan bij Hem een toevluchtsoord vinden.”
 • O nakomelingen van degenen die Wij met Noah (in de ark) gedragen hebben, voorwaar, hij (Noah) was een dankbare dienaar.”
 • Gezegend is Degene Die de Foerqaan (de Koran) heeft neergezonden naar Zijn dienaar, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.”
 • En gedenk Onze dienaren Ibrahiem en Ishaaq en Ya‘qoeb, allen waren bezitters van grote kracht en inzicht.”
 • En gedenk Onze dienaar Dawoed, de bezitter van kracht. Voorwaar, hij was een berouwtonende man.”
 • Hij is slechts een dienaar die Wij zegenden. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël.”
 • Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.”
 • Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
 • En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij zal in het Hiernamaals bij de verliezers zijn.
 • Het volk van Noah loochende de Boodschappers.”
 • DE METGEZELLEN VAN DE PROFEET EN ZIJN VOLK
 • Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.”

 • Dovnload 0.91 Mb.