Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina7/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

De Laatste Dag


*Wij geloven in de Laatste Dag (al-yaumal-aakhir) – m.a.w. de Dag des Oordeels – daarna is er geen andere dag. Want het is de dag wanneer de mensheid op zal worden gewekt en weer tot leven zal worden gebracht, om eeuwigdurend te verblijven in een verblijfplaats van geluk of van grote kwelling.

*Wij geloven in de Herrijzenis, d.w.z. dat Allah de Verhevene de doden op zal wekken wanneer Israfiel voor de tweede keer op de bazuin zal blazen:En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen en op de aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allah wil (dat deze blijft leven). En er zal nog een keer op de bazuin worden geblazen en dan zullen zij staan en wachten. [Soerah az-Zoemar 39:68]Mensen zullen oprijzen uit hun graven, voor de Heer van de werelden. Zij zullen blootsvoets zijn, naakt en onbesneden.33

Net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen en die Wij zeker zullen vervullen.” [Soerah al-Anbiyaa 21:104]*Wij geloven in de rapporten van de daden (van de mens) die aan hen zullen worden gepresenteerd in hun rechterhand of vanachter hun rug, in hun linkerhand:

Wat betreft degene die dan zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven. Hem zal een lichte afrekening berekend worden. En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren. En wat betreft degene die zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen. En hij zal de Hel binnengaan.” [Soerah al-Inshiqaaq 84:7-12]En voor ieder mens hebben Wij zijn daden om zijn hals vastgemaakt. En Wij voorzien hem op de Dag der Opstanding van een boek dat hij opengeslagen aantreft. (Er wordt tegen hem gezegd): “Lees jouw boek.” Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou.” [Soerah al-Israa 17:13-14]*Wij geloven in de Weegschaal die zal worden opgezet op de Dag des Oordeels, en geen enkele ziel zal ook maar het minste beetje worden benadeeld:

Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. Wie iets slechts deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.” [Soerah al-Zalzalah 99:7-8]Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: zij zijn degenen die de welslagenden zijn. Degenen wiens weegschalen licht wegen: zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, zij zullen in de Hel eeuwig levenden zijn. Het Vuur verbrandt hun gezichten terwijl zij daarin verminkt worden.” [Soerah al Moe’minoen 23:102-104]Wie met een goede daad komt, voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en wie met een slechte daad komt, die wordt dan slechts vergolden met het gelijke, en hun zal geen onrecht worden aangedaan.” [Soerah al-An‘aam 6:160]

*Wij geloven in de Grote Bemiddeling (shafaa‘ah) welke specifiek van Allah’s Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem is. Hij zal bij Allah bemiddelen – met Allah’s toestemming – om het Oordeel van Zijn dienaren te laten beginnen. Dus wanneer hun ongerustheid en angst ondraaglijk worden, zullen ze naar Noah gaan, dan naar Abraham, dan naar Mozes, dan naar Jezus, en uiteindelijk naar Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem.34*Wij geloven in de bemiddeling voor die gelovigen die het Vuur zijn ingegaan, en die er (met deze bemiddeling) zullen worden uitgehaald. Deze bemiddeling is van de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem en van andere Profeten, gelovigen en engelen.

*Wij geloven dat Allah een aantal gelovigen uit het Vuur zal halen, zonder enige bemiddeling (zonder dat er wordt verzocht om bemiddeling van Hem), door Zijn Genade en Barmhartigheid.35*Wij geloven in het Bassin (hauwdh) van Allah’s Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, waarvan het water witter is dan melk, zoeter dan honing en de geur beter dan het parfum van muskus. De lengte en breedte ervan zijn langer dan de afstand van een maandlang reizen en de bekers ervan zijn als de sterren aan de hemel, zowel in pracht als in aantal. Degenen van de gelovigen van deze oemmah die ervan drinken zullen nooit dorst hebben.36*Wij geloven in de Brug (siraat) boven het Hellevuur die mensen zullen oversteken overeenkomstig hun daden. De eerste van hen zal het zo snel als een bliksemschicht oversteken, de volgende zo snel als de wind, die daarop zo snel als een vogel, en die daarna als iemand die rent. De Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zal op de Brug staan en zeggen: ‘O Heer! Red hen, red hen.’ Maar omdat bij sommige hun daden onvoldoende zijn, zullen zij het kruipend oversteken. Aan beide kanten van de Brug zullen doornige haken zijn die allen grijpen voor wie Allah dat heeft bepaald. Sommige zullen worden gered maar verminkt, terwijl andere naar beneden zullen vallen in het Hellevuur.37*Wij geloven in alles dat voorkomt in het Boek en de Soennah m.b.t. de verslagen over de beproevingen van de Laatste Dag, moge Allah ons ervan besparen.

*Wij geloven in de bemiddeling van de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem voor de mensen van het Paradijs, om er binnen te gaan. Dit is specifiek m.b.t. de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem.

*Wij geloven in het Paradijs en de Hel. Het Paradijs is een verblijf van gelukzaligheid, welke Allah heeft klaargemaakt voor de rechtschapen gelovigen. Erin zijn bronnen van genot die:

“Geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord, en geen mensenhart zich ooit voor heeft kunnen stellen.”38

En geen ziel weet welke verrukkingen voor de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.” [Soerah as-Sadjdah 32:17]*Het Hellevuur is het verblijf van kwelling, welke Allah de Verhevene heeft bereid voor de ongelovigen en de kwaaddoeners. Daarin zijn onvoorstelbare folteringen en bestraffingen:

Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten schroeit. De slechte drank en de slechtste verblijfplaats!” [Soerah al-Kahf 18:29]*Wij geloven dat het Paradijs en de Hel beide nu bestaan en dat ze nooit zullen vergaan:

En wie in Allah gelooft en goede daden verricht: hij zal hem Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onderdoor stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd. Allah heeft hen waarlijk een goede voorziening gegeven.” [Soerah at-Talaaq 65:11]Voorwaar, Allah heeft de ongelovigen vervloekt en voor hen een laaiend vuur bereid. Eeuwig levenden zijn zij daarin voor altijd. Zij zullen geen beschermer noch helper vinden. Op de Dag waarop hun gezichten zullen worden rondgedraaid in de Hel zeggen zij: “Hadden wij Allah maar gehoorzaamd en hadden wij de Boodschapper maar gehoorzaamd.” [Soerah al-Ahzaab 33:64-66]39*Wij getuigen dat het Paradijs voor allen is voor wie het Boek of de Soennah getuigt (dit bevestigt). Hetzij door het noemen bij naam, of door beschrijving. Degenen die bij naam worden genoemd zijn o.a. Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan, ‘Ali en alle anderen die door de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem specifiek werden genoemd.40Degenen die door beschrijving werden genoemd is elke gelovige (mo’min) en rechtschapen persoon (taqie).*Wij getuigen dat de Hel voor allen is voor wie het Boek of de Soennah getuigt (dit bevestigt). Hetzij door het noemen bij naam, of door beschrijving. Degenen die bij naam worden genoemd zijn o.a. Aboe Lahab, ‘Amr ibn Loehayy al-Khoeza’ie41 en anderen. Degenen die door beschrijving werden genoemd is elke ongelovige (kaafir), polytheïst (moeshrik) en hypocriet (moenafiq).HET GRAF, DE BEPROEVING ERVAN, VREUGDE EN BESTRAFFINGEN

*Wij geloven in de beproevingen van het graf, namelijk dat de dode persoon in zijn graf wordt ondervraagd over zijn Heer, Religie en Profeet:Allah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak (van laa ilaha illallah) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals.” [Soerah Ibrahiem 14:27]De gelovige zal antwoorden: Mijn Heer is Allah, mijn religie is de Islam en mijn Profeet is Mohammed.42Maar wat de ongelovige en de hypocriet betreft, die zullen dan zeggen: ‘Ik weet het niet, ik hoorde de mensen iets zeggen, dus zei ik ook hetzelfde.’43*Wij geloven in de vreugde in het graf voor de gelovigen:

(Zij zijn) degenen die de Engelen in reine staat nemen, terwijl zij zeggen: “Salamoen ‘aleikoem (Vrede zij met jullie), treed het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen.” [Soerah an-Nahl 16:32]*Wij geloven in de kwelling in het graf voor de ongehoorzamen en de ongelovigen:

En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de overtreders in doodsstrijd en hoe de Engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij hun slaan) en zeggen: “Geef jullie zielen op! Vandaag worden jullie beloond met de bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan onwaarheid over Allah plachten te zeggen en vanwege wat jullie van Zijn verzen hoogmoedig plachten te verwerpen.” [Soerah al-An‘aam 6:93]*De ahadieth die hier over gaan zijn talrijk en welbekend. De Moslim moet dus geloven in alles dat in het Boek en de Soennah voorkomt m.b.t. de zaken van de onzichtbare wereld, en ze niet tegenspreken met wat men hier in deze wereld ervaart. Want zeker, de zaken van het Hiernamaals kunnen niet worden verklaard overeenkomstig de zaken van de wereld, omdat er een duidelijk en enorm verschil is tussen beide. En we zoeken hulp bij Allah.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • Net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen en die Wij zeker zullen vervullen.”
  • Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. Wie iets slechts deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.”
  • En geen ziel weet welke verrukkingen voor de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij plachten te doen.”
  • HET GRAF, DE BEPROEVING ERVAN, VREUGDE EN BESTRAFFINGEN
  • Allah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak (van laa ilaha illallah ) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals.”
  • (Zij zijn) degenen die de Engelen in reine staat nemen, terwijl zij zeggen: “Salamoen ‘aleikoem (Vrede zij met jullie), treed het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen.”

  • Dovnload 0.91 Mb.