Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina8/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

De Goddelijke Voorbeschikking


*Wij geloven in de Goddelijke Voorbeschikking (al-qadar), de goede en slechte gevolgen ervan, die Allah heeft voorbestemd voor Zijn schepping volgens Zijn voorafgaande kennis en de vereisten van Zijn wijsheid.

De Goddelijke Beschikking heeft vier niveaus:

Het eerste niveau: Kennis (al-‘ilm): Wij geloven dat Allah de Verhevene kennis heeft over alle dingen, kennis over het verleden, de toekomst, wat zal gebeuren, en hoe dat zal gaan. Zijn kennis is eeuwig: Hij heeft geen nieuwe kennis nodig na onwetend te zijn geweest over iets, noch vergeet Hij wat Hij weet.

Het tweede niveau: Het optekenen (al-kitaabah): Wij geloven dat Allah de Verhevene alles wat zal gebeuren tot de Dag des Oordeels opschreef in het Bewaarde Tablet (al-lauhoel-mahfoedh):

Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek (Lauhoelmahfoedh). Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.” [Soerah al-Hadj 22:70]Het derde niveau: De Verordening of Beschikking (al-mashie’ah): Wij geloven dat Allah de Verhevene alles beschikt wat in de hemelen en de aarde is. Dat niets gebeurt zonder Zijn Verordening. Dus alles dat Allah beschikt, gebeurt. En alles wat Hij niet beschikt, gebeurt niet.

Het vierde niveau: Schepping (al-khalq): Wij geloven dat:

Allah is de Schepper van alle dingen. Hij is over alle dingen Toezichthouder. Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde.” [Soerah az-Zoemar 39:62-63]Deze vier niveaus omvatten wat Allah Zelf doet, en eveneens wat Zijn dienaren doen. Dus alles wat de dienaren ondernemen of zeggen, doen of nalaten, Allah de Verhevene weet dit allemaal en het is bij Hem genoteerd: Hij beschikt het en schept het:

Voor wie van jullie het rechte (Pad) wil volgen. En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil. [Soerah at-Takwier 81:28-29]En als Allah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.” [al-Baqarah 2:253]En als Allah het gewild had, dan hadden zij het niet gedaan. Laat hen en wat zij verzinnen dus.” [Soerah al-An‘aam 6:137]Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken.” [Soerah as-Saaffaat 37:96]

*Wij geloven echter dat tegelijkertijd Allah de Verhevene Zijn dienaren een vrije wil en mogelijkheid gaf om voor hun handelingen te kiezen. Het feit dat de mens een vrije wil en mogelijkheid heeft wordt bewezen door een aantal zaken:

Ten eerste: Allah’s verklaring:

Benader dan jullie akkers zoals jullie wensen.” [Soerah al-Baqarah 2:223]

En Zijn verklaring:

En als zij (met jou ten strijde) hadden willen trekken, dan zouden zij daartoe zeker voorbereidingen hebben getroffen.” [Soerah at-Taubah 9:46]

Allah bevestigt dus voor Zijn dienaren ‘een benadering’ door hun eigen wil, en ‘een voorbereiding’ door hun eigen wilskracht.

Ten tweede: Door het feit dat aan de mens geboden zijn gegeven van voorschriften en verboden. Als zij geen enkele vrije wil of mogelijkheid zouden hebben, dan zouden zulke richtlijnen de mens belasten met dingen die ze niet kunnen doen. En dit zou in strijd zijn met Allah’s wijsheid en barmhartigheid, en tevens indruisen tegen de getrouwheid van Zijn woorden:

Allah belast geen ziel met meer dan hij kan dragen. Hij zal beloond worden voor het goede dat hij gedaan heeft en gestraft worden voor het slechte dat hij heeft verricht.” [Soerah al-Baqarah 2-286]Ten derde: Door het feit dat de goeddoener wordt geprezen en de zondaar wordt berispt, en dat eenieder krijgt wat hij verdient als beloning of straf. Dus, als de daad niet wordt verricht door diens wil(skracht) en vrije wil, dan zou het absurd zijn de goeddoener te prijzen en de zondaar te bestraffen zou onderdrukkend zijn. Maar het is zeker dat Allah de Verhevene vrij is van absurd of onderdrukkend handelen!

Ten vierde: Door het feit dat Allah de Verhevene de Boodschappers zond:

(Wij zonden) Boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers.” [Soerah an-Nisaa 4:165]

Als de daden van een individu niet werden gedaan vanuit zijn vrije wil, dan zou zijn excuus niet ongeldig worden door het zenden van de Boodschappers.

Ten vijfde: Dat iedere persoon die iets verricht, voelt dat hij iets doet, of iets nalaat, zonder dwang of onderdrukking. Dus, hij zit en staat, hij komt binnen of vertrekt, hij reist of verblijft, alles door zijn vrije wil en wilskracht, zonder dat iemand hem daartoe dwingt of het hem opdringt. In feite maakt hij een duidelijk onderscheid tussen iets doen uit vrije wil en wilskracht, en tussen te worden gedwongen iets te doen. Gelijkerwijze maakt de Heilige Wet ook dit wijze onderscheid. Zodoende wordt iemand die wordt gedwongen iets te doen dat resulteert in schending van een van Allah’s rechten, hier niet voor bestraft.

*Wij vinden dat de zondaar de voorbeschikking (qadar) niet als excuus kan gebruiken voor zijn zonde, omdat hij de zonde uit zijn eigen vrije wil beging, en zonder te weten wat Allah de Verhevene voor hem had voorbeschikt. Voor de beschikking heeft plaatsgevonden, weet niemand wat voor hem is voorbeschikt:En niemand weet wat hij morgen zal hebben (verdienen).” Soerah Loeqmaan 31:34]Hoe kan een persoon dan een handeling als argument gebruiken, als hij deze (handeling) nog niet kent op het moment dat hij de eerste stap zet naar het plegen van een zonde? Waarlijk, Allah de Verhevene toont ons de nietigheid van dit soort van argument wanneer Hij zegt:

Degenen die deelgenoten (aan Allah) toekenden, zullen zeggen: “Als Allah het had gewild, dan hadden wij geen deelgenoten (aan Allah) toegekend en evenmin onze vaderen, en hadden wij niet (dat wat toegestaan was) verboden verklaard.” Zo loochenden ook degenen vóór hen (de Boodschappers), totdat zij Onze bestraffing proefden. Zeg: “Hebben jullie kennis? Breng het dan naar buiten voor Ons. Jullie volgen slechts vermoedens en jullie liegen slechts!” [Soeraah al-An‘aam 6:148]Wij zeggen tegen de zondaar die qadar gebruikt als een excuus: Waarom verricht je geen gehoorzame daden door hetzelfde argument te gebruiken, dat Allah het voor jou heeft bepaald, want er is geen verschil tussen gehoorzaamheid en zonde met betrekking tot het feit dat het onbekend is voordat jij overgaat tot die handeling. Dat is de reden dat de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem de Metgezellen vertelde dat de plaats van elke persoon in het Paradijs of de Hel al is voorbeschikt, zei zeiden: ‘Zullen wij dan niet hierop vertrouwen en geen daden meer verrichten?’, hij daarop antwoordde:

Nee! Verricht je daden, want alles wat voor iemand is voorbestemd, wordt voor hem vergemakkelijkt.”44Wij zeggen tegen de zondaar die qadar als excuus gebruikt: Veronderstel nu eens dat je van plan was om naar Mekka te reizen, en er zijn twee wegen die je kan nemen. Een betrouwbare persoon vertelt je dat de eerste weg moeilijk en gevaarlijk is, en de tweede weg is veilig en gemakkelijk. Je zou (in dit geval) de tweede weg nemen, het is ondenkbaar dat je de eerste weg zou nemen en beweren dat dit iets is dat zo voor jou bepaald was. Als je dat zou doen, zouden de mensen denken dat je gek was!We zeggen verder tegen zo een persoon: Als er twee (gelijksoortige) banen aan jou worden voorgesteld, waarvan de ene beter betaald is dan de ander, dan zou je die met het hogere salaris kiezen. Dus hoe is het mogelijk dat je voor jezelf iets kiest dat lager is in het Hiernamaals, en qadar als excuus gebruikt?

We zeggen ook tegen zo’n persoon: Wanneer je door een ziekte wordt getroffen, zal je bij verschillende dokters langs gaan, op zoek naar een remedie. Je zou geduldig de pijn verdragen die het gevolg zou kunnen zijn van een operatie, of de bittere smaak van een geneesmiddel. Waarom doe je dan niet hetzelfde wanneer je hart ziek is door zonde?

*Wij geloven dat het kwade niet aan Allah de Verhevene wordt toegeschreven, want Hij heeft perfecte genade en wijsheid. De Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zei:En slechtheid wordt niet aan U toegeschreven.”45Dus de voorbeschikking van Allah de Verhevene is op zichzelf niet slecht, omdat het voorkomt uit Zijn genade en wijsheid. Slechtheid kan er echter een gevolg van zijn, want de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zei in de qoenoet smeekbede die hij al-Hasan leerde:En behoed ons voor het slechte dat U heeft voorbeschikt.”46Het slechte werd toegeschreven aan Allah’s voorbeschikking (en niet aan Allah Zelf). Ondanks dat is het slechte in Zijn voorbeschikking geen pure slechtheid. Het wordt als slecht beschouwd vanuit een bepaalde hoek en als goed vanuit een andere hoek, of als slecht in een bepaalde situatie en als goed in een andere situatie. Dus verwoesting op aarde, hetzij door hongersnood, ziekte, armoede of angst, is slecht vanuit een bepaald perspectief, en goed vanuit een ander. Allah de Verhevene verklaart:Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht, doet proeven. Hopelijk zullen zijn berouw tonen.” [Soerah ar-Roem 30:41]De hand van een dief afhakken of de overspelige stenigen is slecht vanuit het perspectief van de dief of de overspelige, maar het is goed vanuit de hoek dat het als een boetedoening voor ze is. Zo worden ze niet tweemaal gestraft en ondergaan ze geen straf in zowel deze wereld als in het Hiernamaals. Verder is het ook goed omdat het dient als bescherming van eigendommen, eer en relaties.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 • Het tweede niveau : Het optekenen (al-kitaabah)
 • Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is Voorwaar, dat is in een Boek (Lauhoelmahfoedh). Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.”
 • Het vierde niveau : Schepping (al-khalq)
 • Allah is de Schepper van alle dingen. Hij is over alle dingen Toezichthouder. Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde.”
 • Voor wie van jullie het rechte (Pad) wil volgen. En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil.
 • En als Allah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.”
 • En als Allah het gewild had, dan hadden zij het niet gedaan. Laat hen en wat zij verzinnen dus.”
 • Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken.”
 • Benader dan jullie akkers zoals jullie wensen.”
 • En als zij (met jou ten strijde) hadden willen trekken, dan zouden zij daartoe zeker voorbereidingen hebben getroffen.”
 • Allah belast geen ziel met meer dan hij kan dragen. Hij zal beloond worden voor het goede dat hij gedaan heeft en gestraft worden voor het slechte dat hij heeft verricht.”
 • (Wij zonden) Boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na de Boodschappers.”
 • En niemand weet wat hij morgen zal hebben (verdienen).”
 • Wij zeggen tegen de zondaar die qadar gebruikt als een excuus
 • Wij zeggen tegen de zondaar die qadar als excuus gebruikt
 • We zeggen verder tegen zo een persoon
 • We zeggen ook tegen zo’n persoon
 • Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht, doet proeven. Hopelijk zullen zijn berouw tonen.”

 • Dovnload 0.91 Mb.