Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina9/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Vruchten van de ‘Aqiedah


Deze verfijnde ‘aqiedah, die deze grootse basisprincipes omvat, brengt een aantal geweldige effecten teweeg bij degene die ze aanhangt:

*Geloof in Allah de Verhevene en Zijn Namen en Eigenschappen veroorzaakt bij de dienaar liefde voor Allah, en ontzag en diepe eerbied voor Hem. Hierdoor kan men Allah’s geboden naleven en zich onthouden van Zijn verboden. Dit leidt weer tot het verkrijgen van perfect geluk in deze wereld en in het Hiernamaals, voor zowel het individu als de gemeenschap:

Wie het goede verricht, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen voor hun goede daden. [Soerah an-Nahl 16:97]*De vruchten van het geloven in de Engelen zijn o.a.:

Ten eerste: Bewondering voor de grootsheid van hun Schepper – de Meest Gezegende, de Meest Verhevene – en Zijn macht en heerschappij.

Ten tweede: Dankbaarheid tonen aan Allah de Verhevene voor Zijn goddelijke bekommering en begaan zijn met Zijn dienaren, omdat Hij deze Engelen toevertrouwde om ons te beschermen en te beveiligen, onze daden op te schrijven, naast andere zaken die goed zijn voor ons welzijn.

Ten derde: Liefde voor de Engelen omdat ze Allah de Verhevene perfect aanbidden en vergiffenis vragen voor de gelovigen.

*De vruchten van het geloven in de Boeken zijn o.a.:

Ten eerste: Het kennen van de Goddelijke Barmhartigheid en Voorzienigheid van Allah de Verhevene voor Zijn schepping, door aan alle volken een Boek te sturen om ze te leiden.

Ten tweede: Zich bewust te zijn van de Wijsheid van Allah de Verhevene in het feit dat Hij in deze Hemelse Boeken voor elk volk voorschreef wat voor hen geschikt was. Hij beëindigde dit (het sturen van Hemelse Boeken) door de Edele Koran neer te zenden, waarin de juiste leiding voor de hele mensheid wordt gevonden, voor alle tijdperken en plaatsen, tot aan de Dag des Oordeels.

Ten derde: Allah de Verhevene danken voor deze gunst.

De vruchten van het geloven in de Boodschappers zijn o.a.:

Ten eerste: Kennis hebben van de genade en voorzienigheid van Allah de Verhevene voor Zijn schepping, door ze deze nobele Boodschappers te sturen om hen te leiden en in de goede richting te sturen.

Ten tweede: Allah te danken voor deze grote zegening.

Ten derde: De Boodschappers te eren, te loven en van hen te houden omdat ze dat verdienen. Zij zijn Allah’s Boodschappers en de elite van Zijn dienaren. Zij vestigden aanbidding van Hem, brachten Zijn Boodschap over, gaven oprecht advies aan de mensen en verdroegen met geduld het kwaad dat hen werd aangedaan.

*De vruchten van het geloven in de Laatste Dag zijn o.a.:

Ten eerste: Geestdriftig zijn om Allah te gehoorzamen en een vurig verlangen te hebben om daarvoor te worden beloond op die Dag, en zoveel mogelijk te ontwijken Hem ongehoorzaam te zijn, uit angst om op die Dag te worden bestraft.

Ten tweede: Een verzachting van de situatie van de gelovige voor wat hij aan werelds plezier en genot heeft gemist, omdat hij hoopte de verrukkingen van het Hiernamaals en de beloningen daar te verdienen.

*De vruchten van het geloof in de Goddelijke Voorbeschikking zijn o.a.:

Ten eerste: Rekenen op Allah de Verhevene bij het nemen van de nodige maatregelen om iets te verkrijgen, omdat zowel oorzaak en gevolg gebeuren door Allah’s voorbeschikking en voorbestemming.

Ten tweede: Geestelijke verlichting en gerustheid van het hart. Want als iemand zich ervan bewust is dat alles gebeurt door de Wil van Allah de Verhevene, en dat moeilijkheden zeker plaats zullen vinden, dan heeft het gemoed rust, het hart is vredig en de ziel is tevreden met de voorbeschikking van de Heer. Niemand heeft een gezonder leven, of een rustigere stress, of een groter gevoel van sereniteit, dan een persoon die echt gelooft in de Goddelijke Voorbeschikking.

Ten derde: Het afweren van eigendunk wanneer iemands doel wordt behaald, aangezien hij weet dat het om een gunst van Allah gaat en dat hij dit doel slechts heeft kunnen behalen omdat Allah de hulpmiddelen heeft voorbeschikt waarmee het goede en het succes heeft kunnen verwerven. Die persoon zou Allah hiervoor moeten bedanken, en elk gevoel van zelfbewondering (‘oejb) moeten weerstaan.

Ten vierde: Het verjaagt angst en ontevredenheid wanneer iemands doel niet wordt behaald, of wanneer iemand tegenslagen of ongeluk ontmoet. Dit omdat men begrijpt dat zulke zaken door Allah’s Voorbeschikking komen, en niet te vermijden zijn. Hij weet dat de Heerschappij van de hemelen en de aarde tot Hem behoren waardoor hij geduldig zal blijven en zal hopen op Allah’s beloning. Allah de Verhevene geeft dit aan in Zijn woorden:

En er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk. Opdat jullie niet zullen treuren over wat aan jullie is voorbijgegaan en jullie niet opgetogen zullen raken over wat Hij jullie heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper.” [Soerah al-Hadied 57:22-23]

Wij vragen dat Allah de Verhevene ons sterk maakt op deze ‘aqiedah, om ons de vruchten ervan te schenken, om Zijn zegeningen voor ons te vermeerderen, om ons niet te laten afdwalen nadat Hij ons rechtgeleid heeft, en om ons Zijn genade te schenken, want zeker, Hij is de Schenker.

En alle lof is aan Allah, Heer der werelden. Moge Allah onze geliefde Profeet Mohammed verheffen, hem vrede en zegeningen geven, en aan zijn familie, zijn Metgezellen en degenen die hem volgen in goedheid.

Geschreven door:

Muhammad Saalih al-‘UthaymeenOp de 30e Shawwaal, 1404 AH.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  • Wie het goede verricht, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen voor hun goede daden.
  • *De vruchten van het geloven in de Boeken zijn o.a.
  • De vruchten van het geloven in de Boodschappers zijn o.a.
  • *De vruchten van het geloven in de Laatste Dag zijn o.a.
  • *De vruchten van het geloof in de Goddelijke Voorbeschikking zijn o.a.

  • Dovnload 0.91 Mb.