Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De islam kent de vrouw in beginsel rechten en plichten toe. Zij heeft recht op bezit, erfrecht, mag een huwelijksaanzoek weigeren en behoudt na het huwelijk soms haar eigen naam

Dovnload 20.6 Kb.

De islam kent de vrouw in beginsel rechten en plichten toe. Zij heeft recht op bezit, erfrecht, mag een huwelijksaanzoek weigeren en behoudt na het huwelijk soms haar eigen naamDatum02.08.2017
Grootte20.6 Kb.

Dovnload 20.6 Kb.

De vrouw

De islam kent de vrouw in beginsel rechten en plichten toe. Zij heeft recht op bezit, erfrecht, mag een huwelijksaanzoek weigeren en behoudt na het huwelijk soms haar eigen naam. In een aantal islamitische landen bekleden vrouwen belangrijke posten. Toch zijn veel islamitische vrouwen aan veel regels gebonden. Het merendeel van deze regels zijn niet door de religie, maar door de maatschappij gecreëerd. Vaak helpen zowel de vrouwen, als de mannen mee, deze in stand te houden. De sluierplicht is één van deze regels. De sluier moet de vrouwen beschermen tegen begeerlijke blikken van mannen en opdringerigheid. Ook horen deze vrouwen niet alleen over straat te lopen en zijn openlijke vriendschappen met mannen taboe. In enkele landen (o.a. Iran) is het voor de vrouw zelfs verboden om de hand van een (vreemde) man te schudden.

De situatie van moslimvrouwen is de laatste tijd weer een aantal malen negatief in het nieuws geweest door o.a. uitspraken van imams over het slaan van vrouwen en TV-reportages over gedwongen huwelijken en huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse gezinnen.

De positie van de vrouw staat geloof ik bovenaan de top tien van onderwerpen waar de meeste vooroordelen over bestaan. En dan bedoel ik niet alleen bij de doorsnee Nederlander, maar vooral ook bij macho's uit islamitische landen van herkomst. Over het slaan van vrouwen staan in de koran zowel verzen die het toestaan (met bepaalde restricties) als verzen die het afkeuren (of zelfs verbieden). Begrijpelijk dat typische mannenmaatschappijen (wat de meeste islamitische landen helaas nog zijn) geneigd zijn deze laatste verzen te negeren. Toch blijkt ook uit de overlevering dat het slaan van vrouwen, hoe zacht ook, niet de voorkeur van onze geliefde profeet had. Er is dus voor moslims die verder kijken dan hun neus lang is nog een taak weggelegd m.b.t. het verspreiden van kennis over de islam in eigen gelederen.

De meeste huwelijken in islamitische landen worden traditiegetrouw door ouders gearrangeerd. Vaak is daar prestige of financieel voordeel bij in het spel. We moeten echter bedenken dat een huwelijk waarbij de huwelijkspartners elkaar niet van tevoren hebben leren kennen, of waarbij één of beide partners zich tegen het huwelijk verzetten, volgens de islamitische wet strikt genomen ongeldig is. Eén van de zwakkere punten van de islamitische regels vind ik zelf dat het meisje geacht wordt met het voorgestelde huwelijk in te stemmen als zij niet protesteert. Daar kan makkelijk misbruik van gemaakt worden door vaders die meer houden van het geld van hun a.s. schoonfamilies dan van hun eigen dochters.

Een huwelijk uit liefde is in de islam overigens niet verboden. Een argument daartegen kan zijn dat liefde vaak maar van korte duur blijkt. Als twee mensen verliefd worden zijn zij natuurlijk geneigd elkaars goede kanten te idealiseren, terwijl de minder goede kanten ontzien worden. Als je dan een tijdje met elkaar samenleeft, kan het zijn dat die minder goede kanten sterker naar voren komen of ergernis gaan oproepen.

Om te voorkomen dat men snel op elkaar uitgekeken raakt, verbindt de islam een aantal regels aan het huwelijk en heeft onze geliefde profeet Muhammad aanbevelingen gedaan voor de omgang met elkaar. Eén van die aanbevelingen is bijvoorbeeld, dat je de minder goede - of zelfs slechte - eigenschappen van je partner niet moet gaan benadrukken ten koste van de goede. Ieder mens heeft nu eenmaal tekortkomingen; dat geldt niet alleen voor je partner, maar ook voor jezelf. Partners kunnen elkaar op die punten wellicht aanvullen.

Het huwelijk wordt in de islam ook gezien als een 'zakelijke' overeenkomst, waarbij men zich door middel van een geschreven contract aan een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar verbindt. De belangrijkste hiervan wil ik kort noemen.

1. De man wordt gezien als hoofd van het gezin, als leider, of liever als eindverantwoordelijke. Hoewel de vrouw haar man in principe moet gehoorzamen, mag de man dit niet zien als vrijbrief voor autoritair gedrag. Zeker bij het nemen van belangrijke beslissingen behoort hij met zijn vrouw te overleggen en haar om advies te vragen. Doet hij dat niet, en eist hij van zijn vrouw absolute gehoorzaamheid, dan is van een harmonisch gezinsleven natuurlijk geen sprake.

2. Het is de taak van de man om het gezin van al het nodige te voorzien. Dat wil zeggen dat de man kostwinner is en zijn vrouw en kinderen tenminste recht hebben op voedsel, kleding en huisvesting. Een man mag zijn vrouw nooit dwingen om te werken om daarmee mede in deze basisbehoeften te voorzien. Anderzijds mag een vrouw natuurlijk uit eigen beweging een bijdrage leveren. Als een man zich niet aan deze verplichting houdt, of bijvoorbeeld zijn geld aan allerlei luxe-artikelen besteedt terwijl zijn vrouw met tweedehands kleding genoegen moet nemen, dan geeft dit de vrouw het recht een scheiding aan te vragen.

3. De islam kent geen gemeenschap van goederen. Wat de man meer verdient dan voor de dagelijkse levensbehoeften nodig is, kan hij naar believen voor zichzelf besteden. Wat de vrouw eventueel meebrengt, erft of verdient (er is voor vrouwen geen verbod om buitenshuis te werken) is alleen voor haar; haar man kan daar geen enkel recht op doen gelden.

4. Een islamitisch huwelijk is niet geldig zonder bruidsschat, dat wil zeggen een cadeau dat de man aan zijn aanstaande vrouw geeft. Dat kan een geldbedrag zijn, mooie kleding of een simpele ring. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor, zolang het maar in overeenstemming is met de wensen van de bruid en de financiële mogelijkheden van de bruidegom. Zij moeten hierover dus van tevoren overleggen en desnoods onderhandelen. De bruidsschat is een cadeau van de bruidegom aan zijn bruid. Hij kan deze later dus nooit terugeisen. Ook is het niet de bedoeling dat hij het meisje van haar ouders koopt, zoals in sommige culturen nog steeds gangbaar is.

Tenslotte nog dit: Ik zei al dat het niet nakomen van bepaalde verplichtingen een vrouw het recht geeft om te scheiden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het katholicisme is echtscheiding dus toegestaan, zowel op initiatief van de man als van de vrouw, hoewel het als een laatste uitweg gezien wordt. Voordat het zover is moet eerst alles in het werk gesteld worden om de goede verstandhouding te herstellen, bijvoorbeeld door tussenkomst van elkaars familieleden of een imam. Maar als dit niet meer mogelijk blijkt en het huwelijk voor één of beide partners een kwelling is geworden, kan het beter zijn om uit elkaar te gaan en elkaar een nieuwe start te gunnen.

Dit was dus de theorie. De praktijk is weerbarstig. Het spijt mij te moeten constateren dat sommige imams er vooral plezier aan lijken te beleven om mannen te instrueren hoe zij hun vrouwen zo kunnen slaan dat het voor de buitenwereld niet al te veel opvalt en aan het bekritiseren van westerse 'verdor-venheden' als homoseksualiteit en democratie. Het zou beter zijn als zij hun energie staken in het her-opvoeden van die mannen die nog steeds geloven dat hun wil wet is en in het bestrijden van allerlei pre-islamitisch onrecht zoals gedwongen huwelijken, verkrachting binnen het huwelijk, vrouwenbesnijdenis en wat dies meer zij. Ik zou in dit verband willen pleiten voor het aanstellen van een door de Nederlandse overheid erkende islamitische ombudsman, waarbij iedere moslim die meent te worden benadeeld een beroep kan doen op een procedure volgens de voor hem/haar geldende rechtsschool. Over hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden wil ik graag met u van gedachten wisselen.

De laatste tijd proberen sommige politici over de ruggen van moslimvrouwen heen te scoren door hen voor te stellen als onmondige en domme vrouwen die onderdrukt worden door hun brute broers en vaders. Wil men deze broodnodige discussie helder en zuiver voeren dienen politici, 'witte' feministen maar zeer zeker ook moslims zich op de hoogte te stellen wat de Islam zelf zegt over bijvoorbeeld: vrouwenrechten, eerwraak, educatie, vrije partnerkeuze, maagdenvlies mythe, het orgasme, echtscheiding, 2e vrouw, politieke loopbaan, huishouding, bezit en de eigen achternaam

Islam is niet hetzelfde als cultuur
De wijze waarop sommige Afrikaanse moslims/christenen met hun geloof omgaan (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenissen) is anders dan de wijze waarop bijvoorbeeld Russische christenen/moslims met hun geloof omgaan. Zelfs een Zeeuwse Nederlandse gereformeerde gaat met zijn geloof niet hetzelfde om zoals een Bourgondische ingestelde Brabantse Katholiek en toch zijn zij beiden christenen.

Helaas is het zo dat het onrecht wat vrouwen wordt aangedaan door sommige moslims en andersgelovigen toegeschreven wordt aan de Islam. De sterke invloed van de middeleeuwse mediterrane cultuur, het gebrek aan algemene ontwikkeling en welvaart heeft zijn sporen achtergelaten in de wijze waarop sommige moslims uit armen landen denken over het recht van vrouwen.Wat zeggen de bronnen van de Islam zelf over vrouwenrechten?
Er zijn twee bronnen te noemen waarop moslims hun theologische jurisprudentie op hebben ontwikkeld. Het eerste is de Koran, het woord van God wat via de aartsengel Grabriël in 23 jaar tijd geopenbaard is aan de profeet Moehammed (vrede zij met hem). Het tweede zijn enige honderdduizenden Hadith, dit zijn uitspraken, gedragingen van de profeet Moehammed. Een moslim probeert in zijn/haar leven zo veel mogelijk zowel innerlijk als uiterlijk het voorbeeld van de profeet Moehammed vzmh na te volgen.

Eer- of bloedwraak
De profeet Moehammed vzmh heeft dit verboden. Zelfs als iemand zijn vrouw zou betrappen op overspel dan heeft de echtgenoot op geen enkele manier het recht of excuus om zijn vrouw te vermoorden maar wordt het huwelijk ontbonden. (Koran hoofdstuk 24 vers 4 tot 20)

Recht op educatie
Het eerste woord waarmee de openbaring van de Koran begon was 'Iqrah' wat betekent 'lees'. De vrouwen van de profeet gaven bijvoorbeeld les aan mannen over de Islam. Zo heeft de profeet vzmh gezegd over studeren en het zoeken naar kennis dat het een verplichting is voor mannen en vrouwen van hun wieg tot aan het graf.

Recht op vrije partnerkeuze
De profeet Moehammed vzmh ontbond huwelijken die gesloten waren tegen de wil van de vrouw. Khadiyyah (r.a.) de eerste vrouw van de profeet was niet alleen 15 jaar ouder dan hij maar vroeg de profeet zelf ten huwelijk. Het recht op liefde en vrije partnerkeuze is essentieel in de Islam.

Het maagdenvlies mythe
Het maagdenvlies bestaat niet. Wat wel bestaat is een opstaand randje in de vagina wat mogelijkerwijze bij een vrouw kan gaan bloeden als zij voor het eerst intiem seksueel contact heeft EN zij daarbij gespannen of onvoldoende vooraf gestimuleerd is. De profeet vzmh heeft zelf het voorbeeld gegeven door te trouwen met een vrouw die geen maagd was.

Het recht op orgasme
De profeet vzmh heeft gezegd dat mannen zich niet als een wilde ezel moeten storten op hun vrouw. Maar dat zij doormiddel van het creëren van voorspel elkaar in de juiste stemming moeten brengen. En dat wanneer een man zijn hoogtepunt bereikt heeft hij zijn vrouw niet onbevredigd mag laten.

Het recht op echtscheiding
Een vrouw kwam na de profeet vzmh en vertelde dat zij haar man verafschuwde en niet meer met hem wilde samenleven. De profeet ontbond het huwelijk.

Het recht op geen tweede vrouw
In deze tijd dat presidenten aan sigarenseks met stagiairs doen en wethouders werkbezoeken aan tippelzones in praktijk brengen erkent de Islam de behoefte van mannen aan meer seks (99% van alle zedenmisdrijven gebeurt immers door mannen). Nochtans de behoefte van een man mag nooit ten koste gaan van het geluk van de 1e vrouw en het beschadigt hierdoor het vertrouwen van de vrouw in de zedigheid en kuisheid van haar man. Daarom dwingt de Islam mannen tot openheid van zaken en verlangens en geeft dus aan vrouwen hiermee automatisch het recht tot het beëindigen van het huwelijk middels de rechter indien zij een tweede vrouw in het leven van manlief onacceptabel vinden.

Het recht op een politieke loopbaan
Ondanks de 'voortrekkersrol' die Nederland zou vervullen op het gebied van vrouwenemancipatie is er nog een lange weg te gaan voordat wij een vrouwelijke minister-president zullen hebben. Islamitische landen als Pakistan, Turkije en Indonesië zijn in dit geval een voorbeeld voor o.a. Nederland, België en de VS.

Het recht op hulp in de huishouding
De profeet Moehammed vzmh gaf het goede voorbeeld aan mannen door zijn eigen hemden te herstellen. Het huishouden is geen plicht voor de vrouw maar de man dient zorg te dragen dat het huishouden gebeurt. Evenmin is het zogen van een kind geen verplichting voor de vrouw. Het feit dat een vrouw kookt, zorgt voor de kinderen en echtgenoot is geen religieuze verplichting maar louter goedheid van haar.

Recht op bezit
Al het bezit van een vrouw, haar geld en hetgeen wat zij nog zal verdienen blijft ten allen tijde haar eigendom en is onvervreemdbaar. De man is verplicht om voor de vrouw te zorgen ook al verdient hij minder dan zij. Vanzelfsprekend mag een vrouw vanuit haar goedheid geld aan haar man geven, maar dit kan slechts op vrijwillige basis. Dit verklaart ook het verschil in het erfrecht. Het erfdeel wat een man ontvangt dient hij te delen met zijn gezin. Het erfdeel wat een vrouw ontvangt is voor haar alleen.

Recht op eigen achternaam
De naam die je als vrouw krijgt van je ouders is een deel van je identiteit. Het opgeven van je eigennaam is het opgeven van een deel van je identiteit. Islamitische vrouwen hebben het recht om hun eigen naam te blijven voeren nadat zij getrouwd zijn.

Recht op een nieuwe start na echtscheiding
Bij een echtscheiding waar kinderen vaak de dupe van worden neemt in het westen de moeder vaak de zorg voor de kinderen over. Vaders beginnen een nieuw leven en proberen te vaak onder hun financiële zorgplicht onderuit te komen. In de Islam gaan de kinderen na hun 7e levensjaar naar de vader die vervolgens volledig verantwoordelijk gesteld wordt voor de zorg van de kinderen. Dit stelt de vrouw in de gelegenheid om veel makkelijker (zonder kinderen) een nieuw leven op te bouwen eventueel met een nieuwe levenspartner. De penibele financiële situatie waarin een grote groep bijstandsmoeders leven is extra schrijnende vergeleken met dat van de gescheiden vrolijk 'alleen' verder levende ex-man. (zie ook het artikel: Echtscheiding en het recht van het kind)

Conclusie
Het feit dat er elke dag auto ongelukken gebeuren betekent niet dat men alle verkeersregels en verkeersborden moet afschaffen. Het feit dat er verkeersslachtoffers vallen heeft in veel gevallen te maken onbekendheid met de verkeersregels, het niet nakomen van deze verkeersregels of roekeloos rijgedrag.

Zo is het ook wat betreft met de rechten die Islamitische vrouwen hebben. Deze regels en adviezen worden niet na geleefd door onbekendheid, luiheid en soms zelfs wreedheid van sommige mannen. Wil men iets doen aan de rechten van moslimvrouwen dan dienen moslims hand in eigen boezem te steken en te kiezen voor het geloof en soms tegen de cultuur welke vrouwen onderdrukt.Wil men werkelijk de positie van moslimvrouwen veranderen dan is het meest belangrijkste dat andersgelovigen het valse superioriteitsgevoel wat sommigen van hen uiten via hoogmoed, arrogantie en meewarige blikken achterwege laten. En Islamitische vrouwen met of zonder hoofddoek respectvol te accepteren als gelijkwaardig en hen dezelfde kansen en mogelijkheden te geven op de arbeidsmarkt en onderwijs zonder dat zij een deel van haar identiteit hiervoor hoeven op te geven.


 • Islam is niet hetzelfde als cultuur
 • Wat zeggen de bronnen van de Islam zelf over vrouwenrechten
 • Eer- of bloedwraak
 • Recht op educatie
 • Recht op vrije partnerkeuze
 • Het maagdenvlies mythe
 • Het recht op orgasme
 • Het recht op echtscheiding
 • Het recht op een politieke loopbaan
 • Het recht op hulp in de huishouding
 • Recht op eigen achternaam
 • Recht op een nieuwe start na echtscheiding

 • Dovnload 20.6 Kb.