Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Moslim 1 oorlog tegen Israël en zijn bondgenoten

Dovnload 91.02 Kb.

De Moslim 1 oorlog tegen Israël en zijn bondgenotenDatum28.10.2017
Grootte91.02 Kb.

Dovnload 91.02 Kb.

De Moslim1oorlog tegen Israël
en zijn bondgenoten


Prof J.S. Malan, http://www.bibleguidance.co.za/

Vertaald uit het Afrikaans, Schriftplaatsen uit de Statenvertaling (1977), voetnoten, door mij aangebracht. M.V.Inhoud:

Verscheidene extremistische moslimgroepen hebben er zich toe verbonden om een ‘heilige oorlog’ (Jihad) tegen Israël en zijn bondgenoten te voeren. Onder hen bevinden zich de volgelingen van Osama Bin Laden, Saddam Hoessein en verscheidene anderen. Dit alles leidt echter tot hun eigen ondergang, omdat zij ook tegen de God van Israël vechten.

De vijanden van Israël worden door een demonisch geïnspireerde haat aangevuurd, die ook tegen de God van de Bijbel gericht is:

“Een lied, een psalm van Asaf. O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken de kop op. Zij maken listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen. Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan de naam van Israël niet meer gedacht worde. Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; De tenten van Edom en van de Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen; Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. Ook heeft Assur zich bij hen gevoegd ... Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. Mijn God! maak hen als een wervel, als stoppels voor de wind” (Psalm 83:1-9, 13-14).


Het is duidelijk dat de pre-islamitische, oudtestamentische buren van Israël van oudsher een godsdienstig geïnspireerde uitroeiingsoorlog gepland hebben tegen het volk van God2. Zij wilden niet enkel dit volk van de aarde uitdelgen, maar hun samenzwering is ook tegen de God van Israël gericht. Zij willen Israëls woonplaats voor zichzelf in bezit nemen. Dit betekent o.a. het beheer over de tempelberg in Jeruzalem, zodat daarop de heiligdommen van Israëls vijanden kunnen verrijzen.

Diezelfde strijd wordt met een nóg grotere ijver in onze tijd tegen Israël gevoerd. Sedert het optreden van Mohammed, vroeg in de zevende eeuw n.C., werd het moslimgeloof de samenbindende factor tussen de Arabische volkeren in het Midden-Oosten. De invloed en de macht van deze volkeren wordt niet enkel door de olierijkdom versterkt, maar ook door het feit dat de Islam3 zijn invloed heeft uitgebreid over de hele wereld. Thans is 20% van de wereldbevolking islamitisch, en dat betekent een totaal van 1,4 miljard mensen.

De islamitische visie van een wereld onder het politieke en godsdienstige beheer van Allah, maakt hen tot de grootste antichristelijke godsdienstige macht in de moderne wereld. Vele christenen zijn zich niet bewust van de volle implicaties van de opkomst van Islamitische staten in het Midden-Oosten. Zij beseffen niet dat de machtsuitbreiding van deze staten gericht is op een wereldomvattende islamitische ideologie. Deze ideologie staat vijandig tegenover alle andere ideologieën en godsdiensten van de wereld.

De Islam heeft een diep gewortelde afkeer tegen het Judaïsme en het Christendom, omdat zij zichzelf als de enige echte monotheïstische godsdienst zien. Dit is de reden waarom haar aanhangers dit geloof als de énige godsdienst willen vestigen. Voor dit ideaal wordt geweld uitdrukkelijk gerechtvaardigd.


Ideologische drijfkracht voor radicalisme


De ideologische drijfkracht achter de terreurveldtocht tegen Israël, Amerika en hun bondgenoten, is duidelijk in het moslimgeloof zelf gelegen. Dit geloof genereert revolutionaire, antikapitalistische en anti-joodse gezindheden. In zijn boek ‘Muslim Society’ (1983) zegt prof. E. Gellner:

“Van alle wereldgodsdiensten blijkt de Islam de grootste politieke steun te genieten in de 20ste eeuw. Het ondersteunt een aantal regeringen die bijzonder traditioneel en conservatief zijn, maar het is ook in staat om bijzonder revolutionaire gezindheden aan te wakkeren en het te verenigen met een uiterst radicalisme. Als middel tot politieke mobilisatie heeft de Islam het Marxisme voorbijgestoken, alsook alle andere godsdiensten”.

In een artikel “A religion that sanctions violence” zegt Patric Sookhdeo, de directeur van het centrum voor de studie van de Islam en het Christendom, het volgende in de Londense “Daily Telegraph” van 17 september 2001:

“The contradictory reactions to the terrorist attacks… are an indication that Islam is not always ‘a religion of peace.’ There are so many Muslims rejoicing at the tragic loss of American lives and the humiliation of the American government that they cannot be dismissed as a few extremists.

“Sura 9 verse 54 of the Koran reads, ‘Then fight and slay the Pagans [non-Muslims] wherever ye find them. And seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem [of war].’ The note that accompanies this verse in the respected A. Yusuf Ali translation states that ‘when war becomes inevitable it must be pursued with vigour… The fighting may take the form of slaughter, or capture, or siege, or ambush and other stratagems.’

“In the Muslim faith, the Koran is believed to be the very word of God, applying to all people, in all times, in all places. It is the source of the Muslim faith and the law that orders the Islamic way of life. Killing is not… forbidden. In fact, it was through conquest that Islam spread. In Indonesia today, non-Muslims are offered a choice of conversion to Islam or death. The argument that the above verse was written to refer only to a particular time and people is not valid. The Koran is considered immutable…

“The development of Shariah, Islamic law, created a society where non-Muslims lived as second-class citizens, subject to and humiliated by numerous laws. Those who converted from Islam to another religion were killed, a practice that continues in Afghanistan, Iran and Saudi Arabia. Koran Sura 5 verse 825, which speaks of enmity between Muslims and non-Muslims, reads: ‘Strongest among men in enmity to the [Muslim] Believers wilt thou find the Jews and Pagans.’

“The World Trade Centre attack cannot be dismissed as merely the work of a small group of extremists. The Muslims celebrating the tragedy in America are doubtless recalling the words of the Koran, urging Moslems to ‘fight a mighty nation, fight them until they embrace Islam.’

“Although there might be moderate elements within Islam, it is the extremist elements that have tended to dominate the development of the religion, with often tragic consequences.”

In het licht van de verklaarde vijandschap tegenover niet-moslims worden de aanhangers van dit geloof geheel en al ontmoedigd om zich met Joden en Christenen te bevrienden, omdat dit hun geestelijk zal bezoedelen en zij de wraak van Allah op de hals halen. In Sura 5:51 van de Koran staat er:

“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet”

Interne verdeeldheid


Als gevolg van interne verdeeldheid, wat door de jaren is ontstaan, zijn verscheidene moslimgroepen ideologisch en godsdienstig erg verdeeld. Er zijn zowat 150 groeperingen onder hen, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

- Sjiieten: een van de oudste groeperingen die wijd verspreid zijn. Iran heeft een Sjiietische staatsgodsdienst.

- Soennieten 6: een van de meest orthodoxe groepen. Zij hebben zich uit het soefisme ontwikkeld, dat, waarschijnlijk onder boeddhistische invloed, zich tot een erg mystieke godsdienst ontwikkeld heeft. De inwoners van Afghanistan zijn soennitische moslims.

- Neo-islamieten: deze worden in Pakistan en Indië aangetroffen.

- Wahabieten: een sterk puriteinse stroming die ontstond in de 18de eeuw.

- Achmaddieja: zijn in 1880 ontstaan. Zij zeggen dat Christus niet aan het kruis gestorven is, maar dat Hij naar het oosten is getrokken alwaar Hij in Kasjmir stierf en begraven werd.Leerstellingen

Mohammed heeft gezegd: “Er is geen God behalve Allah, en Mohammed is zijn profeet”. Dit is de fundamenteelste moslimleerstelling, die als de ‘Kalima’ bekend staat. Hier heeft Mohammed aan toegevoegd dat het eeuwige leven verkregen wordt op grond van de werken van het individu. De regels voor een goed leven staan bekend als De Vijf Pijlers van de Islam7. Deze zijn:

1. De Kalima-geloofsbelijdenis: deze moet correct en hardop uitgesproken moet worden.

2. Vijf keer per dag de gebeden: ’s ochtends, ’s middags, ’s namiddags, ’s avonds en ’s nachts, terwijl de persoon in de richting van Mekka neerbuigt.

3. Bijdragen: voor de uitbreiding van de Islam, en ook voor het onderhoud van armen en zieken.

4. Vasten: in de maand ramadan.

5. Pelgrimstocht naar Mekka: deze moet ten minste één keer in een mens zijn leven ondernomen worden.

Volgens zekere bronnen wordt hier ook nog een zesde pijler aan toegevoegd, namelijk die van een heilige oorlog - Jihad8 (of djihad) - als een methode om alle mensen aan het gezag van Allah te onderwerpen. In verschillende moslimsekten zijn er fundamentele extremistische groepen die heel sterk op de verbintenis tot een Jihad staan.De uitbreiding van de Islam

Door gastarbeid en emigratie naar andere landen, verbreiden de islamieten hun geloof en ideologie. Er zijn thans b.v. 3,1 miljoen moslims in Duitsland, waarvan er zowat 3200 als potentiële extremisten geclassificeerd worden. De Duitse inlichtingsdienst raamt dat zo’n 30 islamitische terroristengroeperingen zich in hun land bevinden, die deel uitmaken van een wereldwijd terreurnetwerk. Duitslands minister van binnenlandse zaken, Otto Schily, meent dat de aanvallen op de VS slechts een eerste golf zijn van verscheidene andere aanvallen. Volgens het nieuwsblad Stern plant een groep Arabische terroristen een aanval op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Hoewel de fundamentele groeperingen een minderheid vormen in de meeste moslimlanden, winnen hun bewegingen snel aan populariteit en steun in de moslimwereld. Er is thans veel steun te vinden voor een Jihad tegen Israël en Amerika, in landen zoals Iran, Irak, Syrië, Libië, Libanon, Afghanistan, Pakistan (hoewel niet hun regering), Egypte (ook niet van regeringskant), Indonesië, alsook onder de Palestijnen in Israël. Zoals met de islamitische revolutie in Iran bewezen werd, kan het revolutionaire fundamentalisme zich snel tot een massabeweging uitbreiden onder de hele gemeenschap.

Een spectrum aan methoden wordt uitgeprobeerd om de verdere uitbreiding van de Islam te verwezenlijken. Aan de ene kant zijn er vreedzame methoden zoals oecumenische gelijkstelling van alle geloven binnen een multigodsdienstig verband. Op die manier wordt het Christendom zijn positie ontnomen in het westerse nationale bestel, zodat vooral de Islam zijn invloed kan uitbreiden, zonder noemenswaardige tegenkanting. Dit doen zij door financiële steun aan arme landen, de vertaling en verspreiding van de Koran, alsook door het bouwen van moskeeën en gebedsplaatsen.

Aan de andere kant van het spectrum is er het gebruik van openlijk geweld en confrontatie om de invloedssfeer van de Islam uit te breiden en zijn opponenten te onderwerpen aan een islamitisch bewind. Een Jihad, of heilige oorlog, wordt tegen de tegenstanders afgekondigd, en de strijd wordt gevoerd met militaire macht, sabotage en terreur. Mohammed zelf heeft het zwaard verkozen boven andere methoden van expansie. Hij heeft gezegd dat een dag en een nacht met het zwaard beter is dan 30 dagen van vasten en gebed. Op die manier heeft hij geweld en oorlogvoering tot een speciale deugd verheven. Tussen 622 en zijn dood in 632 heeft Mohammed 66 oorlogen gevoerd en het hele Arabische schiereiland voor de Islam veroverd. In moderne tijden, vooral na het herstel van Israël in 1948, nemen de jihadisten weer snel toe. Er zijn verscheidene terroristische en fundamentalistische moslimgroeperingen die een Jihad tegen Israël en zijn bondgenoten voeren, omdat de Arabieren vele malen in oorlogen tegen Israël vernederd werden.

Door moslims wordt er geloofd dat elkeen die in een Jihad sterft, recht naar het paradijs zal gaan. Zulke mensen, die eigenlijk lafhartige en meedogenloze moordenaars zijn, worden als helden in de oorlog van de Islam vereerd.

Internationaal terrorisme wordt in grote mate georganiseerd en gefinancierd door radicale islamitische groepen en landen zoals Libië, Iran, Irak, en in de afgelopen decennia ook door de multimiljardair Osama Bin Laden uit Afghanistan. Het meest brutale geweld tegen onschuldige mensen wordt als ‘goddelijke toorn van Allah’ gerechtvaardigd. Het godsdienstige oordeelsgeweld inspireert de verblinde jihadisten om hun levens af te leggen in zelfmoordexpedities, onder het misleidend idee dat zij hun ogen in het paradijs zullen opendoen, alwaar Allah hen voor hun daden zal prijzen en belonen.

Verschillende Jihadische groeperingen

Hierna de bekendste fundamentalistische groeperingen die zich voor een Jihad beijveren - óf tegen hun eigen regeringen, óf tegen Israël en zijn bondgenoten:Al-Gama’a Al-Islamiya (De Islamitische Groep). Dit is de grootste radicale moslimgroepering van Egypte, die van 1992 tot 1997 een gewelddadige veldtocht tegen de regering in Caïro gevoerd heeft, met het oog op de stichting van een fundamentalistische islamitische staat. Meer dan 1200 Egyptenaren en verscheidene toeristen werden in de geweldplegingen gedood. Onder druk van de regering heeft de groep in maart 1998 een vredesakkoord gesloten met de Egyptische regering. Er wordt vermoed dat verscheidene leden van deze groep zich sedertdien hebben aangesloten bij de Al-Qaeda groepering van Osama Bin Laden.

Al-Jihad (Heilige Strijd). De tweedegrootste militaire groep van Egypte, onder leiding van Ayman Zawahri, is in 1998 een alliantie aangegaan met Bin Laden. Zawahri is sedertdien de rechterhand van Bin Laden geworden.

GIA (Gewapende Islamitische Groep). De meest radicale en militante groep van Algerije, de GIA, werd gevormd bij een islamitische rebellie die uitgebroken is nadat de regering de verkiezingen annuleerde, omdat die op een overwinning afstuurde voor de radicalen. De GIA is in het leven geroepen door Algerijnen die in de jaren ’80 samen met Bin Laden tegen de Sovjets gevochten hebben in Afghanistan. Bin Laden wordt er ook van verdacht dat hij het netwerk van de GIA gebruikt voor de bevordering van zijn activiteiten in Europa.

Hamas 9 (Islamitische Verzetsbeweging). Dit is de grootste Palestijnse fundamentalistische groep die specifiek tegen Israël vecht. In een van zijn aanvallen in juni 2001, heeft een zelfmoord-bomaanvaller 21 Israëli’s om het leven gebracht, aan een discotheek. Deze groep is tegen vredesovereenkomsten met Israël gekant en streeft naar Palestijnse onafhankelijkheid.

Islamitische Jihad (Islamitische Heilige Oorlog). Leden van deze groep hebben in de jaren ’90 verscheidene zelfmoordbomaanvallen in Israël uitgevoerd, waarin dozijnen mensen werden gedood. Zij zetten ook hinderlagen op en vechten tegen wat zij ‘de Joodse bezetting van het Palestijnse grondgebied’ noemen.

Hezbollah 10 (Partij van Allah). Deze groep werd gevormd door Iranese revolutionaire wachten na de inval van Israël in Libanon in 1982. Aanvallen door Hezbollah-guerrillas, die door Syrië en Iran gesteund worden, hebben ertoe geleid dat Israël in mei 2000 zijn 22 jaar lange bezetting van Zuid-Libanon beëindigd heeft.

Al-Qaeda (het netwerk van Bin Laden). Volgens een artikel van Ahmed Rashid, in de Londense Telegraph van 16 september 2001, beheert Bin Laden een uitgebreid netwerk van terreur met agenten en spionnen in 34 landen. Dit neemt de vorm aan van een celorganisatie, met zowat vijf personen in elke cel, die meestal onafhankelijk van andere cellen functioneren. Wanneer één bepaalde cel ontdekt en vernietigd wordt, gaan andere cellen ongehinderd voort met de uitvoering van hun onheilswerk. Deze organisatie bestaat reeds vanaf de vroege jaren ’90, na de Golfoorlog tegen Irak. De meeste agenten zijn werkende burgers in hun gastlanden, alwaar zij jarenlang tot in de kleinste details hun aanvallen plannen. Hoewel de opleiding, financiering en het overkoepelend beheer van de cellen afkomstig is van Bin Laden (Al-Qaeda), zijn sommige cellen zelfonderhoudend en hebben ze ook hun eigen agenda voor terreur. Al Qaeda heeft zich letterlijk goed ingegraven voor de strijd. Bin Laden, in samenwerking met Noord-Korea, heeft reeds ondergrondse tunnels in verscheidene landen laten graven (o.a. Afghanistan, Irak en Syrië) alwaar terreurwapens verborgen worden en soldaten tegen luchtaanvallen kunnen schuilen.

De strijd tegen Israël

Israël is een van de voornaamste doelen in de Islamitische wereldrevolutie. In zijn boek “The Great Deception: Philistine” haalt Ramon Bennet de woorden aan van Jasser Arafat11 (PLO12), zoals volgt:

“Vrede voor ons betekent de vernietiging van Israël. Wij bereiden ons voor op een grootschalige oorlog ... Wij zullen niet rusten tot de dag dat wij zullen terugkeren naar ons land en Israël vernietigd is”.

Deze revolutionaire gezindheid blijkt duidelijk uit de constitutie van de PLO. Uittreksels van enkele artikels daarvan luiden zo:

“Een gewapende strijd is de enige manier waarop Palestina bevrijd kan worden. Dit is de overkoepelende strategie en niet slechts een tactische fase. De Palestijnse Arabische mensen bevestigen hun vastberadenheid en onwrikbaar besluit om met de gewapende strijd voort te gaan, en om zich voor een gewapende volksrevolutie voor de bevrijding van hun land te beijveren, alsook voor hun terugkeer daarheen. Zij bevestigen ook hun recht om hier te wonen en hun soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht te beoefenen” (Artikel 9).

“Zionisme13 is als politieke beweging ten nauwste met internationaal imperialisme14 geassocieerd … Het is racistisch en fanatiek van aard, agressief, expansionistisch en kolonialistisch in zijn doelstellingen, en fascistisch in zijn methoden. Israël is het instrument van de Zionistische beweging, en een geografische basis voor wereldimperialisme dat strategisch binnenin het Arabische thuisland geplaatst werd om de hoop van de Arabische natie voor bevrijding, eenheid en vooruitgang te bekampen. Israël is een constante bron van bedreiging voor vrede in het Midden-Oosten én ook in de hele wereld…” (Artikel 22).

“De eis van veiligheid en vrede, zowel als de eis van recht en gerechtigheid, eist van alle staten dat zij het Zionisme als een onwettige beweging zullen beschouwen, om zijn bestaan onwettig te verklaren en al zijn activiteiten te verbannen” (Artikel 23).

Hieruit blijkt duidelijk dat Israël zijn bestaan geheel en al wordt ontzegd, en dat het Zionisme met racisme gelijkgesteld wordt, zoals ook onlangs door de moslims gepoogd werd te bekrachtigen op de conferentie over racisme in Durban15. Het is duidelijk dat Israël door de PLO-constitutie als een bolwerk van imperialisme wordt beschouwd - vooral het Amerikaanse imperialisme - en dat de Palestijnen om deze reden Israël totaal willen uitdelgen.

Dr. Joseph Chambers, de leider van een grote christelijke groepering in de VS, zegt dat alle naties zich op een wereldwijde Jihad moeten voorbereiden. Wat in Jeruzalem en Israël gebeurt, is bezig om naar de rest van de wereld uit te breiden. De aanvallen op New York en Washington zijn een onderdeel van deze internationale aanslag door extremistische moslims. De valse, heidense godsdienst van de Koran drijft mensen tot ondenkbare daden van wreedheid. Dr. Chambers vraagt: “Hoe kan men miljoenen aanhangers doen afkeren van een geloof dat van moordenaars verheerlijkte martelaars maakt?”

Grote aantallen kinderen en volwassenen worden gehersenspoeld (brainwashing) om zelfmoord-bomaanvallen op Joden en Christenen uit te voeren. In deze Jihad willen zij niet slechts de Israëli’s treffen, maar uiteindelijk ook allen die in de Bijbel geloven. Landen die Israël steunen, vooral de VS, worden speciaal als doelwit voor aanvallen gekozen, omdat zij het moslimideaal in de weg staan van inname en uitdelging van Israël en het beheer over Jeruzalem.De aanval op Amerika

De geweldige terroristische aanval op Amerika op 11 september is onderdeel van de strijd van radicale moslimgroepen tegen Israël en zijn Christelijke bondgenoten. Amerika wordt door hen als “de grote Satan” beschouwd. Volgens deze groepen zou Israël reeds lang voor de islamitische aanslag gezwicht zijn als Amerika hen niet had geholpen. Alle pogingen worden nu aangewend om Amerika te doen beseffen hoe gevaarlijk het kan zijn om voort te gaan met het ondersteunen van Israël.

Als gevolg van de nederlaag van Saddam Hoessein tegen Amerika en de geallieerde machten in de Golfoorlog van 1990, hebben militante moslimgroepen zich op een georganiseerde terroristenstrijd geworpen om Israël en zijn bondgenoten economisch, psychisch en militair te ondermijnen en te intimideren. Het is in dit licht dat het optreden van Osama Bin Laden en zijn internationale groep terroristen beoordeeld moet worden.

Er is een groot logistiek probleem verbonden aan de gepoogde vernietiging van deze terreurstructuur. Een Pakistaans ambtenaar heeft gezegd: “Het bombarderen van Afghanistan en Bin Laden zal slechts de punt van de ijsberg wegnemen. Het zal niet raken aan al wat daaronder zit, aan alles wat overal verspreid is”.

Bin Laden is een lid van een schatrijke Saoedi-Arabische familie die een grote constructiemaatschappij beheert. Zijn persoonlijke rijkdom wordt door de Amerikaanse CIA op ongeveer 2 miljard rand (250 miljoen euro) geraamd. Hij verrijkt zich verder met drugsmokkelarij en andere vormen van onwettige handel.

Deze aartsterrorist maakt aanspraak op grote successen en overwinningen. Hij eist een groot deel op van de overwinning op het Rode Leger in Afghanistan, alsook de grote buit aan gesofisticeerde Russische wapens. Bin Laden en de zijnen hebben samen met de Afghanen tegen de USSR gevochten. Hij beweert ook dat hij daardoor een aandeel heeft gehad in de latere verbrokkeling van de USSR, en hij heeft ook gezegd dat hij Amerika zal reduceren tot slechts een schaduw van wat dit machtige land thans is.

Het is ook duidelijk dat Saddam Hoessein van Irak ófwel twee-handen-op-een-buik is met Bin Laden, ófwel dat hij met zijn eigen handlangers en medewerkers een soortgelijke strijd tegen Amerika en Israël voert.

Polarisatie 16 in de Moslimwereld

Vele mensen zijn verbaasd over de grote steun die Amerika ook krijgt van verscheidene moslimlanden om Afghanistan aan te vallen en het terreurnetwerk van Bin Laden uit te schakelen. Zal dit geen stokken steken in de wielen van de moslimwereld in hun poging om Israël te vernietigen?

Volgens Daniël 11 is er duidelijk sprake van een eindtijdse militaire en ideologische polarisatie in de moslimwereld. Dit wordt als de strijd tussen de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden beschreven. De Koning van het Noorden duidt op Assyrië (het huidige Syrië en Irak) en de Koning van het Zuiden op Egypte. Beide groepen zijn Arabische landen, die sedert de 7de eeuw het moslimgeloof aanhangen.

De strijd tussen deze twee rijken wordt vanaf Daniël 11:36 naar de eindtijd geprojecteerd, waarbij de Koning van het Noorden de verpersoonlijking wordt van de Antichrist17. Zijn macht zal door de komst van de Messias verbroken worden (Dan. 11:45; zie ook 2 Thess. 2:8 en Openb. 19:19-20).

Een polarisatie van deze aard onder de moslimstaten is reeds een geruime tijd aan de gang. De noordelijk groep zijn de radicale moslimstaten, terwijl de zuidelijke groep de gematigde staten voorstelt. De radicale, militante staten zijn Iran, Irak, Syrië, Afghanistan, Libië e.a., terwijl Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië e.a. de gematigden zijn. Deze twee kampen zullen een hevige militaire strijd voeren met elkaar:

“En op de tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagens, en met ruiters, en met vele schepen ... En hij zal komen in het land van het sieraad 18, en vele landen zullen ter neergeworpen worden ...” (Dan. 11:40-41).

Alhoewel sommige van de radicale en gematigde moslimlanden nauwe banden met elkaar hebben, zullen zij uiteindelijk wèl polariseren zoals in de Bijbel geprofeteerd is.

Dubbele standaarden

Dubbele standaarden worden niet enkel in de moslimwereld aangetroffen maar ook in het Westen. Terwijl Amerika zekere moslimelementen bevecht, bevriendt het zich weer met andere. In Washington hebben 28 Amerikaanse ambtenaren, hoofdzakelijk voormalige diplomaten in moslimlanden, een brief geschreven aan pres. Bush om de stichting van een Palestijnse staat te bespoedigen. Zij zeggen dat Amerika niet in vrede zal leven voordat de Palestijnse staat een werkelijkheid is. Het behoort in elk geval tot het Amerikaanse beleid om deze zaak te bevorderen en om de hoogst-revolutionaire PLO in ‘Palestina’ tot onafhankelijkheid te leiden, niettegenstaande deze laatsten met moslimextremisten over de hele wereld bevriend zijn.

Mr. Tony Blair, de eerste minister van Engeland, heeft na een twee uur durend onderhoud met Jasser Arafat gezegd dat de gelegenheid nu aangegrepen moet worden om de Palestijnse staat te stichten. Zodoende scharen Amerika en Groot-Brittannië zich tóch achter de vijanden van Israël en geven zij toe aan een van de belangrijkste eisen van Osama Bin Laden, Saddam Hoessein en anderen. Dit is een uiterste vorm van handhaving van een dubbele standaard!

De ommezwaai van Rusland

Volgens Ezechiël 38 zal Rusland (Gog, in het land Magog)19 ook met de noordelijke, militante sector van de Arabische/moslim-confederatie samenwerken en een verrassingsaanval op Israël uitvoeren (Ezech. 38:3-8, 16). Onder Ruslands moslimbondgenoten die genoemd worden, bevinden zich Perzië (Iran), Togarma (Turkije), Put (Libië) en Kus (Ethiopië) (Ezech. 38:5-6). Het huidige, positieve standpunt van Rusland tegenover de VS in zijn strijd tegen terreur zal dus niet erg lang voortgezet worden. Dit is hoogstens een rookscherm om hun ideologische afkeer van Amerika en ook hun sterke verbintenis met de strijd van de militante moslimstaten te verbergen. Uiteindelijk zal Rusland hulp bieden aan laatstgenoemden om te trachten Israël te vernietigen en aan zijn moslimvijanden uit te leveren. Maar men rekent echter niet met de God:

De Heer zegt aan Abraham, wat zijn fysieke nageslacht (Israël) betreft:

“En ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden” (Gen. 12:3).

De kiem van de ideologie van de Antichrist, is gelegen in haat en vernietiging tegenover Israël en het evangelische Christendom. Degenen die hieraan meedoen, bevinden zich onmiskenbaar op een weg die naar een zekere zelfvernietiging zal leiden. Allen die Israël steunen in de strijd tegen zijn fanatieke vijanden, voeren een rechtvaardige strijd. De Heilige Israëls zal hen zeker zegenen.

Degenen die proberen de ondergang van Israël te bewerken, en die op de verdeling van hun land met de Palestijnen aandringen, zullen het voorwerp van Gods wraak worden:

“Want ziet, in die dagen en in die tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld” (Joël 3:1-2).

“En dat zal de plaag zijn, waarmee de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en eens ieders ogen zullen uitteren in hun holen; een eens ieders tong zal in hun mond uitteren” (Zach. 14:12).De positie van Zuid-Afrika

De vorige regering van Zuid-Afrika heeft vriendschappelijke betrekkingen gehandhaafd met Israël, en heeft merkbaar als gevolg daarvan Gods zegen genoten. De huidige regering van het land is echter duidelijk bezig zich te bevrienden met de vijanden van Israël, namelijk met Iran, Irak, Libië, de Palestijnen en andere. De chaos, misdaad, moord, corruptie en andere kwalen die zo duidelijk in het nieuwe Zuid-Afrika floreren, zijn de onafwendbare gevolgen van een gedrag waarbij een land zijn rug keert naar Gods Woord en Zijn volk.

Tegelijkertijd wordt de poort wijd opengegooid voor het moslimgeloof, alsook voor het multigodsdienstige denken in het algemeen. Volgens berichten schenkt de familie van Bin Laden miljoenen randen20 aan de ‘Islamic Propagation Centre International’ in Durban, om het moslimgeloof hier te bevorderen. Dezen hebben ondermeer reeds 100.000 Zoeloe-vertalingen van de Koran in Zuid-Afrika verspreid.

Misleidende steun voor de Koran

Hoewel Amerika een gerechtvaardigde strijd tegen moslimextremisten voert, maken haar politieke, academische en vele geestelijke leiders compromissen met ‘gematigde’ moslims, en zij stellen ‘Allah’ en de Koran in een goed daglicht - zelfs gelijk aan de Bijbel en de God van de Bijbel! Allah21 is een generische term wat slechts ‘de god’ betekent. Er moet dus vastgesteld worden van welke ‘Allah’ de Koran spreekt, voordat er iets goeds van hem gezegd kan worden.

In zijn boek ‘Who is this Allah?’ bewijst G.J.O. Moshay dat ‘Allah’ zuiver ‘de god’ betekent. De oorsprong van deze term voert terug naar de pre-ïslamitische, politheïstische afgodendienst die in Mekka beoefend werd. Een van de 365 goden die daar vereerd werden, was Allah, de familiegod van Mohammed. Hij heeft deze afgod tot Scheppergod en Alleenheerser van het heelal benoemd. Dit godsdienstig machtsspel zal ook door de Antichrist (de eindtijdse Koning van het Noorden) beoefend worden. Hij is degene “Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, zodat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is” (2 Thess. 2:4).

De bewering dat de naam ‘Allah’ van Syrische oorsprong is en een Joods/Christelijke connotatie heeft, wordt door Moshay verworpen. Er is een fonetische overeenkomst, maar dat is ook alles. Wanneer een naam van God uit een andere taal afgeleid wordt, dan moet de volle betekenis van zijn naam, alsook zijn gezag en methode van openbaring behouden blijven. In het geval van de Islam is dat niet gebeurd, want zij aanbidden niét de Drie-enige God die Zichzelf door Abraham, Isaäk, Jakob, de profeten, en de Heer Jezus en zijn Woord geopenbaard heeft.

De moslims dienen niets anders dan een afgod, die ook door Mohammeds vader, Abdoellah (Dienstknecht van Allah) aanbeden werd - nog vóór de geboorte van Mohammed. Nadat Mohammed van een monotheïstische godsdienst had gehoord bij zijn Rooms-katholieke vrouw, en ook bij Syrische Christenen, heeft bij hem het idee postgevat om zijn eigen afgod de status te geven van Oppergod, zodat de Arabieren hun éigen monotheïstische godsdienst konden hebben.

Hoewel Mohammed onder andere met een Rooms-katholieke en twee Joodse vrouwen getrouwd was, is hij nooit een proseliet van het Christendom of het Judaïsme geworden. Hij heeft deze geloven valse godsdiensten genoemd en zich ten doel gesteld om hen voor de Islam te winnen.

Vanuit Christelijk oogpunt is het noodzakelijk om de Islam als een valse monotheïstische godsdienst te beschouwen, en deze beslist niet als een ‘andere openbaring’ van de God van de Bijbel te aanvaarden. Marius Baar heeft 25 jaar lang zendingswerk onder de moslims gedaan, en hij is een kenner van de Koran en de Arabische taal. Hij beschouwt de Islam als een ernstige vorm van misleiding. In zijn boek ‘The unholy war’ (1980, p. 64-65) zegt hij:

“Op vele levensterreinen is een gezindheid van verdraagzaamheid prijzenswaardig. In de Westerse wereld leidt een geest van verdraagzaamheid echter dikwijls tot de aanvaarding van een leugen in de plaats van de waarheid. Een voorbeeld van deze naïviteit is het idee dat ‘Allah’ (de god van de Moslims zoals in de Koran gedefinieerd) en Jahweh (de zelfopenbarende God van het Oude en Nieuwe Testament) dezelfde God is. Dit idee wordt door de Rooms-katholieke publicatie ‘One God – all Brothers’ gepropageerd. Niets is verder van de waarheid af”.

Op de Rotskoepelmoskee in Jeruzalem staat er een inscriptie die luidt: “Allah heeft geen Zoon”. Het is dus duidelijk dat de moslims er zelf ten sterkste tegen gekant zijn om hun god met de Drie-enige God van de Bijbel gelijk te stellen.

Hoe zogenaamde Christen-landen zoals Amerika extremistische moslimgroepen kunnen bevechten, die door de Koran geïnspireerd worden om terreurdaden te plegen, terwijl zij tezelfdertijd aan de Koran en zijn valse god geloofwaardigheid schenken, is niet met enige rede overeen te brengen. Dit verkeerde inzicht dat door vele Amerikanen en hun president geopenbaard wordt, heeft er reeds toe geleid dat zij het idee ondersteunen van een Palestijnse staat binnen Israël, alsook de verdeling van Jeruzalem. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat zij Israël zullen de rug toekeren, tot hun eigen ondergang.

De Heer heeft immers gezegd:

“En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken; allen, die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich ertegen verzamelen” (Zach. 12:3).

Amerika is er zó op ingesteld de terreur te bevechten, dat zij de hulp inroepen en aanvaarden van alle ‘gematigde’ moslimlanden, terwijl pres. Bush goede opmerkingen maakt over hun geloof. De meesten van hen hebben in het verleden echter al oorlogen gevoerd tegen het door Amerika gesteunde Israël, en zij zijn dus helemaal niet zo ‘gematigd’ als nu wordt voorgehouden. Saoedi-Arabië is fanatiek tegen het Christendom gekant, maar zij steunen de VS in zijn veldtocht tegen Bin Laden omdat laatstgenoemde ook de kop eist van de Saoedische regering, om er een fundamentalistische moslimregering voor in de plaats te stellen. De militaire regering van Pakistan steunt Amerika om zijn schuld afgeschreven te krijgen, maar zit op een kruitvat in eigen land omdat de meerderheid van de bevolking de kant van Bin Laden kiest.

Amerika en zijn naïeve westerse bondgenoten sturen duidelijk af naar een dag van onheil, als zij ter wille van hun ‘gematigde’ moslimvennoten Israëls Bijbelse soevereiniteit over hun grondgebied en de stad Jeruzalem zullen prijsgeven. Zij zullen dit doen door druk op Israël uit te oefenen, door de dreiging van opschorting van alle hulp, als Israël het land en Jeruzalem niet met de Palestijnen zal delen.

Wanneer dit gebeurt, zullen Israëls vijanden, die daar al meer dan 50 jaar liggen en loeren, samen met Rusland een inval in Israël doen, zonder vrees voor Amerikaanse of Britse hulp aan de geïsoleerde Joodse staat. Dan zullen zij een vernietigingsoorlog tegen Israël voeren, met ondermeer de bedoeling de Islam en zijn heiligdommen voor altijd op de Tempelberg te bestendigen.

Een wereldvisie voor onheil en ongerechtigheid

De hele wereld is het doelwit voor de uitbreiding van het moslimgeloof, omdat alle niet-moslims in de Koran als ongelovigen beschreven worden. Vroeg of laat zal deze onheilige oorlog de meeste mensen op aarde rechtstreeks of onrechtstreeks raken, in een poging om hun valse monotheïstische godsdienst overal te vestigen. Het is betekenisvol dat de Antichrist volgens Daniël 11 uit het gebied van de Koning van het Noorden (Irak en Syrië) zal komen. Hij zal zichzelf groot maken, boven elke god (Dan. 11:36; 2 Thess. 2:4), doordat hij zichzelf als het hoofd van alle wereldgodsdiensten als de universele messias zal voordoen voor het hele mensdom.

Dit koninkrijk van de duisternis heeft het op zijn agenda staan om grote spanning, onzekerheid, oorlogen, rampen, ellende, armoede, pestilentiën door bacteriële oorlogvoering, alsook de verbrokkeling van oude structuren, in de hand te werken. De zekerheid en stabiliteit van de naties en individuen zal verdwijnen. De levensomstandigheden moeten onzeker worden, en hoogst onstabiel. In dit proces moeten de problemen uit de hand lopen en onbeheersbaar zijn.

Let erop welk een groot effect de huidige veldtocht heeft van de verspreiding van miltvuurbacteriën in poststukken. Terwijl de postdiensten in vele landen hierdoor ontwricht worden, zaait de vrees voor dodelijke contaminatie bij velen paniek en moeten er extreme maatregelen genomen worden. In een antrax-brief die in Amerika afgeleverd werd, kondigt de afzender de dood aan voor vele mensen. Zijn laatste drie stellingen luiden zo: “Death to America. Death to Iraël. Allah is great”. Hieruit alleen al is het duidelijk dat deze moordveldtocht door de Koran gemotiveerd werd, dat de vernietiging van Israël het einddoel is, en dat Amerika moet sterven omdat zij Israël steunen en het ook wagen om op vele plaatsen tegen de moslims te vechten.

De vrees is ook reeds uitgesproken dat bacteriële kiemen ook in de voedselketen kunnen terecht komen, en in de water- en lucht-distributie kunnen verspreid worden. Hoe kan zoiets gecontroleerd en voorkomen worden, tenzij er alle drie passen een politieman wordt geplaatst om over ieders schouder mee te kijken?! Een grote en logge politiemacht kan bovendien door de vijand gemakkelijk geïnfiltreerd en lamgelegd worden.

De Bijbel zegt dat er ooit een tijd zal komen met “op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid [= radeloosheid], als de zee en watergolven22 groot geluid zullen geven; En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen” (Luk. 21:25-26). Deze radeloosheid van de mensen zal betekenen dat er geen oplossing meer zal zijn voor prangende problemen - vooral op het vlak van economie, gezondheid en het militaire terrein.

Crisissituaties zoals deze zullen uitgebuit worden om de ideologie van het globalisme te bevorderen. Mensen zullen overal gedwongen worden om samen naar een nieuwe oplossing te zoeken voor de wereldvraagstukken. In dit proces zal de wereld verenigd worden, en zij zullen een leider vinden die het vermogen bezit een wereldhervorming door te voeren. Naar hem zal opgezien worden om de wereld uit zijn chaos te leiden, een dreigende wereldoorlog af te wenden en een nieuwe wereldorde in te stellen van universele eenheid. Deze eenheid moet politiek, godsdienstig en economisch van aard zijn.

De persoon die deze eenheid en een valse vrede op aarde zal scheppen, zal uit het koninkrijk der duisternis voortkomen. Het betreft hier de Antichrist, in samenwerking met de Valse profeet (Openb. 13). Als onderdeel van de nieuwe internationale hervormingen zal Amerika zijn leidende rol verliezen als politieke, economische en militaire supermogendheid, want de komende nieuwe wereldorde zal vanuit Europa en het Midden-Oosten beheerd worden. In dit rijk zal Jeruzalem en Babylon een belangrijke plaats innemen. Amerika zal dus op het achterplan geraken, alsook andere economisch sterke landen zoals Japan, terwijl Europa en het Midden-Oosten op het voorplan zullen komen.

Het is duidelijk dat het koninkrijk van Satan bezig is met het werken aan een crisis van wereldwijde omvang, en tezelfdertijd ook aan een valse oplossing ervoor. Mettertijd zal de grote crisis losbarsten en zal zijn doel verwezenlijkt worden om mensen, door grote benauwdheden en dreigende ondergang heen, samen te binden en dan een regering van wereldeenheid te scheppen, waarin de Antichrist de macht zal verkrijgen over elke stam en taal en natie (Op. 13:7). Deze macht zal geheel demonisch van aard zijn, want ‘de draak’ (Satan) zal aan de Antichrist zijn kracht geven, en zijn troon en grote macht (Op. 13:2).

Ontvluchting

Het is voor Christenen noodzakelijk om al deze verwikkelingen als tekenen van de naderende komst van Jezus Christus te zien. Als de spanning overal stijgt, en de problemen crisisafmetingen aannemen, moeten wij ook weten dat onze verlossing nabij is (Luk. 21:31).

“Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen” (Luk. 21:36).

Wat zijn “al deze dingen, die geschieden zullen”? De Heer Jezus heeft gezegd:

“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden” (Matt. 24:21-22).

Ná de opname van de Gemeente (1 Thess. 4:16-17) zal de Antichrist geopenbaard worden en zijn valse eenheid en vrede zal daarna beginnen - in de eerste helft (3½ jaar) van de grote verdrukking (2 Thess. 2:3-10; Matt. 24:15-21). Het einde van de Antichrist zijn zeven jaar durende regeringsperiode wordt in de Bijbel ‘Armageddon’ genoemd, dat is de laatste wereldoorlog, waarbij Christus in het openbaar zal terugkomen, samen met zijn heiligen en hemelse legers, om de vijand te verdelgen, het overblijfsel van Israël te redden en Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen (Op. 19:19-21, Zach. 12:10; 14:4-5; Hand. 15:16-17; Op. 11:15).

“En terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Matt. 24:29-30).

Het is nu niet de tijd om bezwaard te worden door de zorgen van het leven en geestelijk afgeleid te worden, maar om vast te staan in de Heer, en begrip te hebben van de profetieën omtrent de beroerde dagen waarin wij leven. Op het hoogtepunt van de donkere toestanden van het einde zal de ware Vredevorst, Jezus Christus op de Olijfberg verschijnen om zijn vrederijk op aarde te vestigen! Zal u er deel aan hebben? Het is uw eigen keuze!De Heer Jezus heeft beloofd dat Hij ieder die naar Hem toekomt nooit zal uitwerpen (Joh. 6:37). De genadetijd is echter bijna over. Neem uw toevlucht nu tot Hem, terwijl het nog ‘dag’ is, want Hij is barmhartig en genadig.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: http://users.skynet.be/fa390968/index.htm of http://www.verhoevenmarc.be/index.htm

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Moslim: moslim of moslem (Arab., = die zich [aan God] overgeeft), belijder van de islam (Encarta 2002).

2 Volk van God: Zacharia zegt tot hen: “want die u aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan” - Zach. 2:8. De kanttekening in de Statenvertaling zegt hierbij: “Te weten, des Heeren. De zin is: Die ulieden beledigt of schade aandoet; dat is zoveel alsof hij den Heere zelf beschadigde, hetwelk Hij wreken zal; zie Deut. 32:10; Ps. 17:8, en Hand. 9:4”.

3 Islam: (Arab., = overgave, nl. aan Allah), duidt de grondhouding van de mens tegenover Allah (Arab., = de God) aan, zoals deze in de koran en in de uitspraken van de profeet Mohammed wordt aangeprezen. Zodoende is het de naam geworden van de godsdienst die zich op de koran en Mohammed baseert (Encarta 2002).

4 Sura 9:5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol”.

5 Sura 5:82: “Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden”.

6 Soennieten: België telt ca. 300.000 moslims. De meeste van hen zijn van Marokkaanse oorsprong, een ander groot deel zijn Turken. De moslims in België zijn dan ook bijna allen soenniet (Encarta 2002).

7 De vijf pijlers: De plichten van de mens tegenover God worden wel de vijf pijlers of zuilen genoemd waarop de islam (de overgave van de mens aan God) is gebouwd. Het zijn: de getuigenis (sjahada) dat er geen god is behalve God en dat Mohammed Gods boodschapper is; het rituele gebed (salat) dat de moslim vijfmaal per dag verricht met het gezicht naar Mekka en dat bestaat uit het verrichten van vastgestelde handelingen, zoals buigingen en het reciteren van voorgeschreven teksten; de religieuze belasting (zakat), die bestemd wordt voor reeds in de koran opgesomde doeleinden; het vasten (sawm) gedurende de ca. dertig dagen van de maand ramadan van de dageraad tot zonsondergang; de bedevaart (hadj) naar Mekka eenmaal in het leven voor wie daartoe in staat is (Encarta 2002).

8 Jihad: (Arab., verkort. v. djihad fi sabil Allah, = inspanning, strijd op Gods weg) of jihad, term in de koran doorgaans gebruikt voor oorlogvoering. Gewapende strijd om het gebied van de islam uit te breiden is een collectieve plicht voor de islamitische gemeenschap. … Moslims die in de djihad sneuvelen, worden als martelaren beschouwd, die direct in het paradijs toegelaten worden. (Encarta 2002)

9 Hamas: de harakat al-muqawama al-islamiya (Islamitische Verzetsbeweging) Hamas is een Palestijnse islamitisch fundamentalistische organisatie in aug. 1988 opgericht door sjeik Ahmed Yassin. Hamas, een Arabisch acroniem dat geloofsijver betekent, komt voort uit de Palestijnse afdelingen van de Moslimbroederschap in Gaza en de Westelijke Jordaanoever die daar sinds 1946 actief waren (Encarta 2002).

10 Hezbollah: Partij van God, sji’itische beweging en partij in Libanon. Hezbollah heeft haar bolwerken in de zuidelijke wijken van Beiroet, de Beka’a-vallei (Baalbek) en Zuid-Libanon, traditioneel arme en onderontwikkelde gebieden met een sji’itische meerderheid. Hezbollah werd tijdens de Libanese burgeroorlog in 1982 gevormd uit verschillende militante groepen die uit de meer gematigde, seculiere Amal-beweging waren gestapt en een groep van 1500 Iraanse Revolutionaire Gardes (Pasdaran). Hezbollah is een bondgenoot van Iran en streeft een islamitisch staatsbestel na (Encarta 2002).

11 Jasser Arafat: Arafat, Jasir (Gaza/Caïro 1929), Palestijns leider, geboren als Mahmud Abdul Rauf Arafat alQudwa. Zijn bijnaam Jasir betekent zorgeloos. Jasir Arafat stamt uit een middenklassegezin uit Gaza. In 1955 behaalde hij de graad van civiel ingenieur aan de Universiteit van Caïro. Tijdens de Suez-oorlog uit 1956 was Arafat ingenieur in het Egyptische leger. Daarna kreeg hij een baan als ingenieur in Koeweit. In 1958 richtte hij samen met Khalil Wazir en Salah Khalaf de politieke organisatie Fatah op, waarvan Arafat in korte tijd de onbetwiste leider zou worden (Encarta 2002).

12 PLO: afk. v. Eng. Palestinian Liberation Organization, zie Palestijnse bevrijdingsorganisaties (Encarta 2002).

13 Zionisme: het streven van de joden om terug te keren naar Zion (Palestina) en daar een nationale staat te stichten. De term komt het eerst voor in het tijdschrift Selbstemanzipation (1890) van N. Birnbaum. De twee pijlers van de beweging zijn het gedurende 2000 jaar ballingschap nimmer gedoofde Zionverlangen en het mislukken van de emancipatie van de joden in de 19de eeuw. Theodor Herzl gaf in 1896 met zijn boek Der Judenstaat de stoot tot het georganiseerde zionisme (Encarta 2002).

14 Imperialisme: politiek van staatkundige en economische expansie (Van Dale).

15 Durban: havenstad in de Republiek van Zuid-Afrika, prov. KwaZulu-Natal, aan de Durbanbaai (Indische Oceaan), met (agglomeratie) 1,1 miljoen inw. (Encarta 2002).

16 Polarisatie: [politicologie], de verscherping van de tegenstellingen binnen een groep of maatschappij (Encarta 2002). Hier wordt bedoeld de opdeling in twee partijen of rijken, nml. die van het noorden en die van het zuiden, of radicalen en gematigden. Dezen zullen in de eindtijd een hevige militaire strijd voeren.

17 De Antichrist: 2 Thess. 2:3-9: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want [die komt niet], tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of [als] God geeerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat [hem] weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde op zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt; alleen, Die hem nu weerhoudt, [Die zal hem weerhouden], totdat hij uit het midden zal [weggedaan] worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; [Hem, zeg ik,] wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen”. 1 Joh. 2:18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden”.

18 Land van het sieraad: (of: ‘het sierlijke land’) dit is het land Israël; vgl. Dn 8:9; 11:16; Jr 3:19; Ez 20:6,15.

19 De identiteit van Gog: dit is vanuit drie verschillende oogpunten heel duidelijk het moderne Rusland:

1. Het land Magog. Volgens het geslachtsregister in Genesis 10 was Magog een kleinzoon van Noach (v. 1-2). De afstammelingen van Magog hebben ten noorden van het Kaukasusgebergte in het huidige Rusland gewoond, en is het belangrijkste antieke volk waaruit de moderne Russen afgestamd zijn.

2. De vorst van Ros, Meseg en Tubal. Ros, of Rus, was een van de stammen die van Magog afgestamd zijn. Zij hebben lang in de omgeving van de Wolga gewoond. Meseg en Tubal waren jongere broers van Magog (Gen. 10:2) en hebben ook in het gebied van het huidige Rusland gewoond. Meseg was de stichter van de Moski, en van dit naamwoord is ‘Moskou’ afgeleid. Tubal is de stamvader van de Tibereni die langs de Zwarte Zee gewoond hebben.

3. De uithoeken van het Noorden. Moskou, de hoofdstad van Rusland, ligt recht ten noorden van Jeruzalem. Onmiddellijk ten noorden van Israël was Assyrië, het land van de koning van het Noorden. Rusland wordt echter onderscheiden als gelegen in de uithoeken van het Noorden. (Strijd om het beheer over Jeruzalem, prof. J.S. Malan).

20 Rand: Zuid-Afrikaanse munteenheid; ong. € 0,12.

21 Allah: Arab.; wrsch. ontstaan uit al-ilah = de god. (Encarta 2002).

22 De zee: “Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede” (Jes. 57:20-21; vgl. Judas 13).  • Ideologische drijfkracht voor radicalisme
  • Interne verdeeldheid

  • Dovnload 91.02 Kb.