Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 115.64 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogPagina2/3
Datum28.10.2017
Grootte115.64 Kb.

Dovnload 115.64 Kb.
1   2   3

folio 476 – maandag 23 april

militaire historie: lijst van regimenten met namen van commandanten; folio 524 verso informatie over regimenten en compagnieën met namen en geldbedragen
folio 484 verso – dinsdag 24 april

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester der domeinen op een rekest van Pieter de Geer vorster der vrijheid Oisterwijk te kennen gevende dat bij resolutie van 11 mei 1661 aan Jan, de zoon van Gerrit Lieves, is geaccordeerd een octrooi om in diens huis te mogen oprichten een paardenolieslagmolen die hij onlangs in koop heeft verkregen met het verzoek om die van de plaats of huis genaamd Weijenburg te mogen overbrengen naar zijn eigen huis aan de andere kant van Oisterwijk achter de kerk aldaar, maar het verzoek wordt afgewezen


folio 488 verso – woensdag 25 april

Rekest van de regenten van Hoogeloon in kwartier Kempenland over de inkwartiering aldaar van 4000 Deense volkeren en speciaal op 13 januari 1713 van twee regimenten sterk ca. 800 paarden en volk navenant, waarvan de onkosten zijn begroot op 679:10:8


folio 489 verso – woensdag 25 april

Rekest van Dielis van der Linden uit Erp te kennen gevende dat hij aan het kantoor van de renmeester de Heer van Deurne jaarlijks schuldig is twee renten van 15 gl. boven andere pachten aan enige particulieren die al 4 jaren achterstallig zijn veroorzaakt door ‘enige toevallen van den hemel’ van hagelslag en anderszins en waardoor hij door de regenten van Erp op de armenlijst is geplaatst


folio 495 en 495 verso – vrijdag 27 april

Bericht van ontvanger Tichler op een rekest van de gecommitteerden van de polder van Empel en Meerwijk ; idem op een rekest van de regenten van Maren en Kessel


folio 499 – vrijdag 27 april

Rekest van borgemeesters en regenten van Udenhout in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat Theodorus Hanewinkel heeft kunnen gelusten in het jaar 1710 zich via een rekest te wenden tot de Raad van State en op basis van ‘futile praetexten’ te verzoeken dat d eingezetenen van Udenhout mochten worden geordonneerd om aan hem te betalen de ‘costereele jura’ van het begraven der dooden mits die elders werden begraven, welk verzoek overigens is afgewezen; later is hij gedagvaard voor de schepenbank van ’s-Hertogenbosch en is zijn verzoek ongefundeerd verklaard


folio 500 – vrijdag 27 april

Belang of rescriptie van Johan van Leeuwen bedienende het secretarisambt der stad Helmond op en jegens drossaard Hendrik de Rijp uit Helmond, te kennen gevende dat Maeiken weduwe van wijlen Willem Jacob van den Broek op 16 maart 1713 ten overstaan van Jan de Rijk en Gerardus Huberti, schepenen te Helmond, heeft getransporteerd ten behoeve van Johan de Jong drossaard der heerlijkheden Heeze en Leende een obligatie van 100 gl. dd. 26 maart 1684 als zij ten laste van Andries Jansse van der Crabbe te Aarle te pretenderen heeft [met details]


folio 529 – donderdag 3 mei

de commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch wordt gelast om het buskruit liggende in het groot magazijn te ’s-Hertogenbosch bij droog weer te luchten, schudden en in nieuwe vaten te kuipenen vervolgens te brengen naar het kruitmagazijn op de Papenbril en ook het kruit op de forten Antony en Isabelle te luchten en in andere vaten te kuipen en bovendien door de aannemer van het onderhoud der forten luchtgaten te laten maken in de deuren van de magazijnen


folio 529 verso – donderdag 3 mei

Verzoek van Jan van der Does aannemer van het onderhoud der aardewerken te ’s-Hertogenbsoch om vergoeding van al het straatslijk dat zijn voorzaten altijd gebruikt hebben tot ’s lands werken en waarvoor hij aan de rentmeester der stad 90 gl. moet betalen

folio 529 verso – donderdag 3 mei

Processtukken van Albert Watson koster, schoolmeester en voorlezer te Cromvoirt tegen de regenten van dat dorp


folio 529 verso – donderdag 3 mei

Verzoek van Nicolaas Pardijk aannemer van het onderhoud van ’s lands werken om een toeslag van 500 gl. wegens de extraordinaire schade geleden door de zware voorjaarsstormen


folio 530 – donderdag 3 mei

In handen van rentmeetser Van leefdael wordt een rekest gesteld van generaal majoor Ivoij die heeft verzocht in erfpacht te mogen hebben een zekere hof waarvan het gebruik aan hem door de Raad van State is vergund en door hem met vele kosten in goede staat is gebracht


folio 537 verso – vrijdag 4 mei

Rekest van Zeger Wijnen pachter en molenaar van ’s lands korenwindmolen van Bergeijk met een verzoek om remissie [met details]


folio 550 verso – maandag 7 mei

Missive van Balthazar Repelaer kwartierschout van het kwartier Peelland geschreven in Den Haag betreffende art. 9 van een projectreglement ter verbetering van de regering en directie van de kwartierszaken in de vier kwartieren dat op 7 februari 1714 is geaccepteerd door de Raad van State


folio 552 – maandag 7 mei

Missive van ontvanger Schimmelpenning van der Oijen op een rekest van Iven Bluijskens en consorten voornaamste inwoners van Geldrop in kwartier Peelland


folio 558 verso – dinsdag 8 mei

Rapport op een missive van B, Repelaer kwartierschout van kwartier Peelland m.b.t. het reglement dat op 7 februari 1714 is geaccepteerd [met veel details]


folio 561 – woensdag 9 mei

Missive van generaal majoor Ivoij te kennen gevende dat is overleden N.Calwater die op de schans was gestuurd om opzichter te zijn over ’s lands materialen en bij absentie van de majoor aan de wachten turf en kaarsen uit te delen en in diens plaats is aangesteld een zekere Matthijs van Kneffel; Johan Ophorst is commies en majoor op het fort


folio 567 – vrijdag 11 mei

Bericht van de regenten van de vrijheid Oisterwjk op een rekest van Andries Herberts de Cort die om ontslag heeft verzocht van de collecte van 2/3 parten van de beden over 1712


folio 571 – zaterdag 12 mei

Missive van rentmeester Vegelin van Claerbergen over de landshoeve onder Lage Mierde waarvan schuur en schaapsstal door de laatste zware storm is omvergeslagen en die zou de hoeve publiek in erfpacht willen uitgeven


folio 575 verso – dinsdag 15 mei

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch met bijlagen nl. dat zij na ingewonnen informatie hebben bevonden dat de Vughterpoortsbrug zodanig in verval is geraakt dat die in een behoorlijke staat gebracht moet worden wat alleen maar kan door die te vernieuwen en voor dat doel hebben ze een figuratieve kaart gemaakt waarover de geconfereerd hebben met generaal majoor Ivoij met verzoek aan de Raad om in te stemmen met deze werkwijze en het werk uit te voeren zoals op de kaart staat aangegeven


folio 578 verso – dinsdag 15 mei

Missive van ontvanger Schimmelpenning van der Oijen op een rekest van Iven Bluiskens en consorten te Geldrop gezonden aan de Raad om advies


folio 590 – woensdag 16 mei

Missive van rentmeester van Leefdael op het rekest van Dielis van der Linden uit Erp


folio 592 verso – donderdag 17 mei

Missive van rentmeester van Leefdael waarin hij verzoekt om dispositie op de missive gezonden aan de Raad dd. augustus 1712 over de staat van renten waaronder een rente van 600 Franse kronen op de domeinen van Brabant in het kwartier van ‘s-Hertogenbosch


folio 593 – donderdag 17 mei

Missive van rentmeester van Leefdael over de wanbetaling van een rente van 17 vaten rogge te vergelden door Jaspar van Dun te Goirle aan het convent der Baselaars te ’s-Hertogenbosch waarvan de onderpanden zijn verlaten en hij heeft die te beurde gesteld om die te verkopen; idem een rente van 14 vaten rogge te vergelden door Peter Frans Hendrix sinds 1703 en 4 vaten door Peter Strijbos sinds 1697; idem drie vat drie kop rogge en drie vat drie kop gerst te vergelden door de erfgenamen van Claas Janssen sedert 1692 alle aan het Convent van de Baselaars uit goederen gelegen te Woensel [met details]


folio 594 – donderdag 17 mei

Rekest van de schepenen en regenten van Sint Michielsgestel en Gemonde met een verzoek om remissie


folio 595 verso – donderdag 17 mei

Rekest van de regenten van Haaren bij Oisterwijk over hun onmacht om allerlei lasten om te slaan met als oorzaak de oorlogsomstandigheden en andere calamiteiten


folio 597 verso – vrijdag 18 mei

Missive van rentmeester van Leefdael op een rekest van Frederik Thomas van Ivoij commandant te ’s-Hertogenbosch om aan hem te vergunnen in erfpacht uit te geven een zekere hof op de Uilenburg die door hem al gratis wordt gebruikt [met details]


folio 598 – vrijdag 18 mei

Missive van commandant generaal majoor Ivoij met het bericht dat hoewel het regiment van Van Leefdael weer is teruggekomen in het garnizoen maar dat het zo zwak blijft dat het nodig schijnt te zijn het continue te laten bezetten door de ruiterij die maar zou waken om de vijfde nacht in plaats dat het voetvolk om de derde nacht; hij mag de ruiterij mede laten waken


folio 598 verso – vrijdag 18 mei

Rapport waarin wordt aangegeven dat Clementia Geertruit van Els te ’s-Hertogenbosch weduwe van wijlen Christiaan Geert de Landas Heer van Oirschot aan de heren Hop en de commissieleden die langs de Maas komen heeft te kennen gegeven dat het erf van het Groot Begijnhof ‘met seekere uitspringende geerhoek is schietende agter des suppliants huijsinge staande op de Oude Diese dat denselven hoek erfs nergens toe bequaam is alleen gebruijkt worden om mist straatslijk en andere vuiligheid neder te storten waardoor de voors. huijsinge en die der gebuuren voornamentlijk des somers met stank merkelijk werd geincommodeert en de straat daar voorbij lopende ontcierd, dat de suppliante van de voors. ongemakken geerne willende sijn ontheeven wel geneegen soude zijn den voors. hoek erf soo ver als derselver huijsing is strekkende voor een behoorlijke chijns of erfpagt in eijgendom te verkrijgen; dat over de proprieteijt van ’t voorn: Bagijnhoff bij haar Ed: Mo: en de stad van ‘sBosch, als ongedecideert en in sequestratie sijnde gelijkelijk wordt gedisponeert en versoekende dat haar Ed: Mo: van ’s lands wegen gelieven te vergunnen aan de suppliante het voorsz. geerhoeksken erf van den Bagijnhoff agter haar huijs gelegen ter lengte van de voors. huijsinge en in eijgendom op te laaten dragen onder de last van sodanige chijns of erffpagt als haar Ed: Mo: sullen gelieven te begrooten; dat sij door den rentmeester Van Leefdael ingenoomen hebben het berigt van de magistraat en andere geinteresseerden en vervolgens aan de magistraat door den gen: maj: Ivoij en den gem: rentmr. hebben doen aanwijsen de volgende plaatsen tot het leggen van het straatslijk: eene buiten de Hintemerpoort in de nieuw aangeleijde place d’armes aan de regterhand als men de ravelijnsbrug ten einde is, een aan de Orterpoorte aan de regterhand als men de brug ten einde is en een aan de St.Janspoorte in den hoek aan de regterhand regt over de Visserstrappe, en dat sij souden van advis sijn, dat onvermindert de questie over den eigendom van den Bagijnhoff haar Ed: Mo: het voors: erve soude konnen laaten tauxeren door onpartijdigen of door geswoore paalmeesters en vervolgens tselve aan de suppliante overlaaten onder betaaling van het capitaal of van den intrest tegens vier ten hondert [= 4%] bij wege van erfpagt’


folio 601 verso – zaterdag 19 mei

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch aangevende dat de regenten van Alem en Maren in gebreke zijn gebleven om de predikant te voorzien van een geschikte woning en ze gelasten de regenten dit wel te doen zonder uitstel en bij verdere nalatigheid worden de rentmeester en de kwartierschout ingeschakeld


folio 602 – zaterdag 19 mei

De kwartierschout en de gecommitteerden van het kwartier Maasland zullen worden aangeschreven dat zij er zorg voor dragen dat de tochtsloten behoorlijk worden geveegd door de regenten van de dorpen, de heemraden van de polders en ingelanden


folio 602 verso – zaterdag 19 mei

Rekest van Abraham van Lent pachter van de boeten op de verzwegen personen op de quohieren van het hoofdgeld te Sint Michielsgestel


folio 603 verso – zaterdag 19 mei

Rekest van Willem Keuchenius predikant te Vught en Cromvoirt in kwartier Oisterwijk dat hij suppliant van Maren en Alem gelegen aan de Maaskant in februari 1712 van daar uit met veel onkosten met zijn hele familie is overgekomen naar Vught en zich aldaar in zijn bediening heeft laten bevestigen; dat hij daarna de beukenheg die het vorig jaar op order van de regenten van Vught is geplant heeft laten vlechten en opmaken tot een noodzakelijke omheining rondom de hof in de hoop dat dit vergoed zou worden, maar t.a.v. het transport heeft hij geen vergoeding ontvangen en ook is hem niets gerestitueerd van de omheining; besloten is dat de heren die op de verpachting der tienden komen zich hierover nader zullen informeren en hun bevindingen bekend maken


folio 604 verso – zaterdag 19 mei

Rekest van Pero de Cassemajor penningmeester van de polders van het Laag Hemaal nl. Maren Kessel en Alem in kwartier Maasland, gezonden aan de Raad om advies – zie ook folio 626 verso


folio 607 verso – dinsdag 22 mei

Rekest vanuit diverse heerlijkheden dorpen en plaatsen in het kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 608 – dinsdag 22 mei

Rekest van de regenten van de regenten van Vught inhoudende dat zij supplianten, naar het zeggen van oude ingezetenen, voorheen verscheidene jaarmarkten hadden gehad, die naderhand door de continuele oorlogen in onbruik zijn geraakt; ze hebben de secretaris gevraagd de oude octrooien op te zoeken maar die heeft hij niet gevonden omdat ze vermoedelijk door brand, die daar dikwijls is geweest, zijn verdwenen, een brand zelfs in de secretarie waardoor vele papieren zijn vergaan en in het ongerede zijn geraakt; ze willen de jaarmarkten weer graag oppakken en in ere herstellen en de oude octrooien vervangen zien door nieuwe en vragen om vier jaar- en paardenmarkten nl. dinsdag na Pasen, de andere 12 juni, de derde eind september en de laatste op 3 november; het rekest wordt doorgestuurd naar de Raad van State met het verzoek deze aanvraag te octroijeren


folio 629 verso – dinsdag 29 mei

Rekest van de regenten van Son in kwartier Peelland over de oorlogslasten waardoor ze zijn overvallen als ook de contributies en inkwartieringen etc. en verzoeken om geld te mogen opnemen nl. 1300 gl.


folio 643 – zaterdag 2 juni

Akte van dagvaarding waarbij de Ed: Mo: als medecrediteur van Jan Antony Graswinkel in zijn leven rentmeester van de grafelijkheids domeinen van stad en land van Heusden Graswinkel en borg voor de administratie van Willen Graswinkel ontvanger der verpondingen in kwartier Kempenland


folio 647 – maandag 4 juni

Missive van ontvanger Van der Helst op een rekest van de regenten van Oisterwijk en omliggende dorpen in dat kwartier met een verzoek om remissie


folio 647 verso – maandag 4 juni

Missive van commies Bul te ’s-Hertogenbosch die verzoekt om een ordonnantie van 500 gl. op het kantoor van ontvanger Bosschaart tot uitvoering van de hem opgedragen last op de 25e mei, maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 649 verso – maandag 4 juni

Rekest van Jan de Cassemajor rentmeester van de Aert Berwouts armenfundatie en Johan van der Horst rentmeester van de armengasthuizen van St.Theunis, Jacob uitter Oosterwijk, Jenneken Hamers, Adam van Mierden en St.Elois mannen- en vrouwengasthuizen te ’s-Hertogenbosch met een verzoek hem executoriaal te verlenen om achterstallige cijnzen en renten te kunnen innnen


folio 652 verso – dinsdag 5 juni

Rekest van de regenten van dorpen in Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 660 verso – donderdag 7 juni

Missive van de hoogschout ’s-Hertogenbosch, de kwarteirschout en dijkgraaf van het kwartier Maasland en van de rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het repareren van de dijken in dat gebied met name een speciaal verzoek aan die van Empel en waar nodig bij nalatigheid mensen in gijzeling te nemen om hen te dwingen de reparaties uit te veoren


folio 665 verso – donderdag 7 juni

Rekest van de regenten van Sint Michielsgestel en Gemonde over de aan hen verleende remissie op imposten, zoals ook voor Den Dungen is verleend en verlengd


folio 671 verso – vrijdag 8 juni

Missive van ontvanger Vink op een rekest van de regenten van Dinther die hebben verzocht een bedrag van 1200 gl. te mogen opnemen – zie ook folio 691 verso


folio 686 verso – dinsdag 12 juni

Missive van commies Johan Bul te ’s-Hertogenbosch met nogmaals een verzoek t.a.v. een ordonnantie van 500 gl. of anderszins te betalen een restcedulle van 3000 gl. staande op naam van Eduard Admiraal


folio 693 – woensdag 13 juni

Rekest van de kerkmeesters van Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de kerk van het dorp zo weinig inkomsten heeft dat de reguliere reparaties niet anders dan via uitvoerig overleg gerealiseerd kunnen worden en als defecten worden genoemd de twee geveltjes met kapjes die voor de reductie van de stad zijn gemaakt in het dak van het schip [de buik] van de kerk, de gootjes waarmee het water wordt afgevoerd die te smal zijn en lange jaren het lekken van water hebben veroorzaakt, dat dak, zijmuren en zelfs de vloer ‘bedorven’ zijn en de kerkmeesters vreesden zelfs dat de kerk mettertijd zou instorten en verzoeken nu om een grondig herstel voor een bedrag van 154 gl. ; bovendien hebben ze het ongeluk gehad dat door de harde storm van 26 februari jl. schade is toegebracht aan het dak en de ramen [glasen] welke reparatie met geen 100 gl. is goed te maken; het gemene land bezit de tienden van Den Dungen en daaruit zou de reparatie betaald moeten worden; ze verzoeken de Raad 154 gl. te schenken om via de rentmeester de Heer van Deurne de reparatie te kunnen uitvoeren; de heren die op de verpachting der tienden in de stad komen zullen de rentmeester der geestelijke goederen hierover horen en dan daarop disponeren


folio 694 – donderdag 14 juni

Rekest van Frank Peters van de Laak te kennen gevende dat hij door de regenten Hilvarenbeek in kwartier Oisterwijk is aangesteld voor het ophalen van de collecte van de gehele verponding m.i.v. de 1e april 1705, maar tot op heden heeft hij nog niet de vereiste betalingen kunnen ontvangen en resteren de nodige achterstallige betalingen en verzoekt om een executoriaalbrief, maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 694 – donderdag 14 juni

Rekest van Frederik Thomas Ivoij generaal majoor over de voldoening van een assignatie van 1000 gl. waarbij Moses Antunes uit Den Haag wordt genoemd


folio 707 - zaterdag 16 juni

Missive van de kwartierschout van kwartier Maasland de Heer J. van der Hoeven over de belofte aan de Raad dat hij er zorg voor zal dragen dat de tochtsloten goed geveegd worden en heeft dit ook gemeld aan de regenten en heemraden waarbij o.a. worden genoemd de Duikersewetering die is verstopt en die uitgebaggerd en schoongemaakt moet worden [met veel details]


folio 708 – maandag 18 juni [opgenomen vanwege het bijzonder karakter]

Rapport van de heren van Essen en andere gedeputeerden van de Raad van State op een rekest van Francois van der Meer inhoudende dat de commies van de financiën moeilijkheden maakt om in zijn declaratie de twee volgende posten te laten passeren: de 1e betreft het begraven van het lijk van zijn vader in zijn leven extraordinaris envoijé van de Staat aan het hof van de Hertog van Savoijen en de 2e post betreft het genieten van het traktement van zijn vader 2 maanden na diens overlijden, zoals dat ook is gebeurd voor een minister van staat die in Spanje of Portugal kwam te overlijden; waarop is gedelibereerd en is besloten om t.a.v. de 1e post de onkosten te vergoeden van het balsemen van het lijk, van een loden kist en het transport naar de begraafplaats en wat de 2e post betreft zal het verzoek gezonden worden aan de generaliteitsrekenkamer, die daar voorts over zal berichten


folio 709 verso – maandag 18 juni

Missive van ontvanger Graswinkel op een rekest van de regenten Steensel in kwartier Kempenland met een verzoek om verlenging van hun verleende remissie


folio 710 – maandag 18 juni

Missive van generaal majoor Ivoij op een rekest van ritmeester Bacalan de Bades in garnizoen te ’s-Hertogenbosch in het regiment van generaal majoor Drimborn te kennen gevende dat de broer van de suppliant in Engeland is overleden en dat de ritmeester vanwege de afwikkeling van de boedel noodzakelijk naar Engeland moet afreizen en verzoekt om verlof voor een periode van 8 maanden, welk verzoek wordt afgeslagen en is de suppliant te verstaan gegeven dat hij zich naar zijn garnizoen moet begeven; een extract hiervan zal gestuurd worden aan de commandant te ‘s-Hertogenbosch


folio 721 verso – donderdag 21 juni

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de predikant en kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Deurne, te kennen gevende dat door de storm van 26 februari een groot deel van de ramen in de kerk er uit zijn gewaaid en het leien dak daardoor zeer is beschadigd waardoor het onmogelijk is de godsdienst uit te oefenen; de reparatie van de schade zal ca. 245 gl. bedragen zoals blijkt uit de attestatie van de drossaard en schepenen, die bij het rekest is gevoegd; de reparatie behoort betaald te worden door de commandeur van Gemert en de abt van Echternach als bezitters van de tienden aldaar


folio 721 – donderdag 21 juni

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de regenten van Sint Oedenrode over de remissie van de gemene middelen over 1702 en 1703 en over enige inmiddels afgesloten borgemeestersrekeningen


folio 729 verso – zaterdag 23 juni

Rekest van Guilliam Proost eigenaar van de korenmolen van Dommelen in kwartier Kempenland waarvan de inkomsten sinds een resolutie van 17 december 1704 sterk zijn verminderd, terwijl die van de molen van Venbergen juist zijn verbeterd, welk rekest nader zal worden onderzocht op de inhoud


folio 730 – zaterdag 23 juni

Rekest van de regenten van Reusel in kwartier Kempenland met een verzoek om termijnbetaling van hun verpondingen [met details]


folio 731 verso – zaterdag 23 juni

Missive van ontvanger Bosschaart te ’s-Hertogenbosch op een rekest van Christiaan van Bilsen aldaar, te kennen gevende dat hij in de voorbije jaren de waag heeft gepacht die toebehoort aan de domeinen voor 700 gl. voor drie achtereenvolgende jaren, maar dat de pacht vele jaren maar 300 gl. heeft opgebracht en ook wel eens 400 gl. en hij verzoekt nu om een pacht van 650 gl. over een periode van 6 jaren; het rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop van wie men bericht afwacht – zie ook folio 752 verso


folio 732 verso – zaterdag 23 juni

Rekest van Johan Loijens advocaat te Eindhoven i.v.m. een mandement penaal tegen hem gedirigeerd door de regenten Eindhoven


folio 734 – zaterdag 23 juni

Schriftelijk bericht van Francois van der Hoop landsadvocaat vanwege de fraudes die te ’s-Hertogenbosch worden gepleegd t.a.v. het pachten en na deliberatie is besloten om de landsadvocaat te authoriseren om zich in de aanstaande grote vakantie naar ’s-Hertogenbosch te begeven en zich nader te informeren over de aard en omvang van die fraudes


folio 735 – zaterdag 23 juni

Missive van J. van der Hoeven Heer van Heeswijk als dijkgraaf en kwartierschout van Maasland m.b.t. de polders van het Laag Hemaal


folio 737 verso – maandag 25 juni

Rekest van Mathias Pijpers predikant te Son en Breugel met het verzoek om een ordonnantie te slaan als toeslag i.v.m. zijn taak als correspondent tijdens de Gelderse Synode


folio 741 verso – dinsdag 26 juni

Rekest van de regenten van Lommel inkwartier Kempenland met een verzoek hem remissie te verlenen t.a.v. de verschuldigde 1886:17:12


folio 746 – woensdag 27 juni

Missive van rentmeester van Slingelandt geschreven te Tilburg op een rekest van Abraham van de Water te kennen gevende dat hij te Moergestel de schoolmeesters-, kosters- en voorlezersplaats te Moergestel, met goedkeuring van de classis, heeft waargenomen na de dood van H.Henneges voor een periode van een jaar nl. 1710 waarover hij nog geen traktement heeft ontvangen; hij ontvangt 30 gl.


folio 749 – donderdag 28 juni

Rekest van Abraham van Lent pachter van de boete op de verzwegen personen in het quohier van het hoofdgeld te Esch in kwartier Oisterwijk met een verzoek om dispositie op zijn vorig rekest om executoriaal te hebben ten laste van Arnoldus de Cort koster en schoolmeester te Esch vanwege het niet vermelden van zijn dochter Sara op de hoofdgeldlijst


folio 749 verso – donderdag 28 juni

Bericht van Gerard van de Renne en Johan van Ceulen borgemeesters te Eindhoven o phet rekest van advocaat Johan Loijens [zie ook folio 732 verso]


1   2   3


Dovnload 115.64 Kb.