Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 156.95 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogPagina1/2
Datum28.10.2017
Grootte156.95 Kb.

Dovnload 156.95 Kb.
  1   2


Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 302 dienstjaar 1724 deel 2 [juli-december] - 9 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 2 verso – maandag 3 juli

Missive van D.Coenraeds drossaard van de vrijheid Hilvarenbeek met een omstandig bericht dat van diverse onordentelijkheden aldaar gepleegd wordende omtrent de sloten van de borgemeestersrekeningen wat in strijd zou zijn tegen de resoluties van haar Ed: Mo: en tegen de orders die de gecommitteerden van de Ed: Mo: die het vorig jaar op de verpachting der tienden zijn geweest en wordt gewag gemaakt van de zeer grote excessen die gepleegd worden in de declaraties van N.Wiehem [dubieus] president-schepen aldaar


folio 4 – maandag 3 juli

Missive van rentmeester van Slingelandt te kennen gevende dat hij zonder uitstel aan de Ed: Mo; bericht wat door hem is gedaan ter executie van de resolutie van de Ed: Mo: van 5 oktober 1723 rakende het in staat stellen van het kruiskoor van de kerk te Haaren in kwartier Oisterwijk als ook die van de 8e oktober 1723 rakende het verkopen of in erfpacht uitgeven van de kloosters te Waalwijk en Boxtel als ook de hoeven en landerijen die er aan toebehoren


folio 4 verso – maandag 3 juli

Rekest van de regenten van Netersel in kwartier Kempenland die zich hierin beklagen over de excessen die gepleegd worden door Christiaan van de Graaf secretaris van hun dorp in het vorderen van zijn salaris en andere emolumenten, met een verzoek aan de Ed: Mo: om hierin de nodige voorzieningen te treffen


folio 6 – dinsdag 4 juli

Missive van ontvanger van Pallant i.v.m. de verkoop bij executie van de vaste goederen van de weduwe van Adriaan Aarts en Jacob Timmermans haar zoon collecteur der verpondingen over Westerhoven in 1722


folio 8 – woensdag 5 juli

Missive van ontvanger van Pallant op een rekest van de regenten van Hulsel in het kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 8 verso – woensdag 5 juli

Missive van ontvanger van Pallant op een rekest van Adriaan Huijbers Eijkemans wonende te Sint Michielsgestel


folio 11 verso – donderdag 6 juli

Rekest van Dirk van Wijk uit Oisterwijk verzoekende dat haar Ed: Mo; gelieven hem te dispenseren van het gaan naar ’s-Hertogenbosch om door ontvanger van Pallant gehoord te worden conform een resolutie van 13 mei jl. over de inhoud van het rekest van Frederik Willem Wolmershuijsen en verzoekt om zijn belang schriftelijk te mogen indienen


folio 13 verso – vrijdag 7 juli

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van Jacob Minten m.b.t. een hoeve onder Opwetten die is gekomen van het Convent van Soeterbeek vallende onder de administratie van deze rentmeester, om die aan de suppliant in erfpacht uit te geven tegen een som van 18 gl. per jaar of de som die de Ed: Mo: zullen gelieven goed te vinden; de Raad vindt dat de jaarlijkse som niet beneden de 25 gl. mag liggen


folio 14 – vrijdag 7 juli

Rekest van de pachters en medestanders van de impost van het gemaal te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat zij een aanzienlijke fraude hebben ontdekt die is begaan in de nacht van 4 op 5 maart 1724 door Antoni Verburg bakker en Jan van Kerk [dubieus] molenaar binnen genoemde stad; dat zij supplianten oordelen tot meerder verificatie van die fraude nog van node te hebben verklaring van Hendrik van Aalst dragonder onder de compagnie van de gewezen kapitein Crul in het regiment van de kolonel Baron van Wassenaar die op die tijd op schildwacht heeft gestaan, maar dat die persoon zal weigeren om een getuigenis af te leggen als enigszins schuldig zijnde aan genoemde fraude, tenzij hij alvorens had bekomen een akte van impuniteit, met een verzoek een degelijke akte te verlenen aan Hendrik van Aalst


folio 16 – zaterdag 8 juli

Rekest van de regenten van Drunen in kwartier Oisterwijk waarop na deliberatie is besloten aan de supplianten te accorderen het authentieke extract van het kohier der verpondingen zover het de tienden betreft of wel een authentieke kopie of lijst der tienden in het jaar 1660 overgegeven door voorzaten der supplianten, indien de lijst gevonden wordt bij de kohieren, berustende onder de thesaurier generaal Hop


folio 16 verso – maandag 10 juli
in principe geen vergadering van de Raad op zaterdagen in de zomermaanden…..

‘Voorgedragen zijnde dat in de jegenwoordige vredenstijd de dagelijx voorkomende saaken geensins vereischen sesmaal ter week te vergaaderen en in sonderheid in de somermaanden, wanneer de ordinaris commissien verscheiden keeren elders occupeeren, is na deliberatie goetgevonden en verstaan, dat bij provisie en tot een proeve, geduurende deese maand, in de drij volgende somermaanden van dit lopend jaar, de Raad des saturdags niet te vergaderen, uitgesondert wanneer de heer indertijd presideerende de Raad extraordinaris sal convoceeren bij eenig voorval, dat geen uitstel sal konnen lijden tot de ordinaris vergadering vande volgende maandag, in welk geval egter mits in deliberatie sal gebragt worden als de saak alleen, om welke de Raad heeft moeten extraordinaris bijeen geroepen worden, sonder dat op eenige ordinaris saaken bij die geleegenheid gedelibereert, veel min van ampten of commissien gedisponeert sal moogen worden en dat, wanneer de Raad des saturdags niet vergaderd, het presentiegeld van die dag egalijk verdeeld sal worden over de andere daagen van de week nen genooten bij de heeren, nadat deselve van dag tot dag sullen sijn present geweest’


folio 17 verso – maandag 10 juli

Missive van rentmeester Damas van Slingelandt te Tilburg op een rekest van Jan Bartholt Wentholt m.b.t. de collatie van een zekere beneficie van Jacobus en Hubertus en een portie in gremio in de kerk van Oisterwijk alsmede het officie van de kapel van Udenhout onder de parochie van Oisterwijk gedaan door Baron Willem van Herzelles [dubieus] abt van de adellijke abdij van Sint Geertruiden te Leuven volgens een akte van 12 juni 1723, verzoekende om akte van approbatie en akte van betaling


folio 20 – dinsdag 11 juli

Missive van de heren van Druten en van Geldermalsen haar Ed: Mo: gecommitteerden geschreven te ’s-Hertogenbosch die in overweging geven of gedurende de absentie van de gouverneur en commandeur niet zouden behoren gelast te worden aan majoor Godin acht te nemen op alle toevallende zaken , waarop na deliberatie is besloten dat de majoor zich begeeft van het regiment naar ’s-Hertogenbosch tot waarneming van zijn majoorsambt en dat hij bij absentie van de gouverneur en commandeur de commanderende officier bericht van alles waarop voor de dienst aan de staat gelet en orders gesteld moeten worden, lettende op alles wat komt voor te vallen en waarbij de dienst aan de staat belang heeft


folio 21 – dinsdag 11 juli

Missive van de heren van Druten en van Geldermalsen met een bericht over het afbranden van de molen te Someren en de schuur van een hoeve te Lierop beide toebehorende aan het gemene land en dit ten gevolge van zwaar onweer en de provisionele order die zijn gesteld hebben


folio 23 verso – dinsdag 11 juli

Missive van ontvanger Bosschaert op een rekest van Livius van Heinsbergen en Jacobus Eijtsen borgen en medestanders van wijlen Sigismund Eijtsen pachter van de impost op het gemaal over stad en vrijdom verzoekende om atterminatie op een som van 5800 gl. om dat bedrag pas een jaar na expiratie van de pacht te hoeven betalen


folio 24 verso – woensdag 12 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Empel gezonden aan de Raad om advies; hen wordt gelast zich stipt te reguleren naar de resolutie van 30 oktober 1709 medebrengende dat de borgemeesters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch geen andere penningen zullen mogen collecteren dan die penningen die door de regenten omgeslagen tot betaling der onkosten van het gemene huishouden van de dorpen, zonder dat ze op enigerlei manier zullen mogen worden belast met de inzameling van enige ’s lands penningen


folio 25 – woensdag 12 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester der domeinen te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat Hendrik van Wamel pachter van de windkorenmolen te Udenhout aan de Zandkant in het kwartier van Oisterwijk nalatig was gebleven in het betalen van zijn uitgeloofde pachtpenningen en dat hij, ten overstaan van de leenmannen van de leen- en tolkamer de molen opnieuw heeft verpacht aan Robbert Martensse Kievit en ‘den voors. van Wamel benevens sijn borgen voor den agterstal van 260:15:5 gedaan executeeren en naar de gewoonlijke solemniteiten voor afgegaan sijnde, laaten verkoopen haar roerende en vaste goederen, welke met den anderen gesamenlijk opgebragt hebben 470:15:0 waarvan afgetrokken de executiekosten, mitsgaders de agterstallige reële en gepriviligeerde personeele landslasten voor soo ver ’t meubilair aanbetreft 204 :4:4 overgeschooten is’[met nadere details]


folio 31 – vrijdag 14 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch betreffende de meningsverschillen tussen Son en Woensel


folio 31 verso – vrijdag 14 juli

Rekest van de regenten van het verarmde dorpke Borkel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen [met details]


folio 34 – mandag 17 juli

Rekest van de regenten van het verarmde dorpkes Hoogeloon, Casteren, Bladel en Netersel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen [met details]


folio 47 verso – vrijdag 21 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de regenten van Hilvarenbeek gezonden aan de Raad om advies


folio 50 verso – maandag 24 juli

Missive van ontvanger Lobel en J. van Heurn op een rekest van de regenten van Nieuwkuijk en de principaalste geërfden die hebben opgenomen de rekeningen van drossaard en secretaris L.Duits van het gemaal en de kleine specien 1718-1723 waaruit blijkt dat de rendant aan de gemeente nog schuldig is 618:13:10 als ook van het hoorngeld van 1717-1723 waarbij hij 57:11:10 schuldig is gebleven [met veel details]


folio 52 verso – maandag 24 juli

Rekest van Jan Huiberts van den Boomen pachter van de hoeve en watermolen op Stipdonk onder Lierop en de hoeve ten Boomen voor een bedrag van 1185:10:8 met verzoek om remissie [met details]


folio 54 – maandag 24 juli

Rekest van Johan van Oosterwijk drossaard van Nuland in kwartier Maasland aan wie wordt verleend een mandement in cas d’appèl i.v.m. een zeker vonnis voor schepenen en rechters van ’s-Hertogenbosch tegen Hendrik van de Gevel inwoners van genoemde stad


folio 56 – maandag 24 juli

Rekest van Jan Peters van Berenbroek pachter van de landshoeve te Mierlo in kwartier Peelland genaamd Berenbroek met een verzoek om vrijgesteld te mogen zijn van het ambt van borgemeester of collecteur van bepaalde lasten [uitgebreide akte]


folio 57 verso – maandag 24 juli

Rekest van Gerard van Riet vorster te Asten in kwartier Peelland te kennen gevende dat hij op authorisatie van Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aert Tielen collecteurs der ordinaire verpondingen en koningsbeden binnen de genoemde heerlijkheid over 1722 bij executie heeft verkocht de goederen van Joost Leenders van Heugten als ook de verlaten goederen van Marcus Sauvee om daar op bepaalde schulden te verhalen als ook de executiekosten


folio 67 verso – donderdag 27 juli

Missive van ontvanger Bosschaert op een rekest van de borgemeesters en regenten van Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om ontlasting van het personeel


folio 78 – dinsdag 1 augustus

Missive van ontvanger de Lobel en J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink …………………………………..[lange akte]


folio 82 – woensdag 2 augustus

Rekest van de regenten van Steensel in kwartier Kempenland betreffende het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 83 – woensdag 2 augustus

Rekest van Gijsbert Peters van Berkel inwoner van Schijndel in kwartier Peelland te kennen gevende dat hij op 31 juli 1723 publiek en voor alle man heeft gekocht alle vaste en roerende goederen van Roelof Driessen bestaande uit een huis hof en aangelag met de houtwassen en gerechtigheden en teullanden liggende in vijf akkers groot 6 lopensen destijds verkocht door rentmeester Tengnagel [met koopcondities]


folio 93 verso – vrijdag 4 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in kwartier ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jan Peters van Berenbroek te Mierlo pachter van de hoeve Berenbroek met het bericht dat de Vrouwe van Mierlo over de zaak in het rekest gemeld niet wil accorderen en zelfs niet in onderhandeling wil treden [zie folio 56]


folio 93 verso – vrijdag 4 augustus

Missive van Francois Lormier drossaard van de baronie van Cranendonk over zijn geleverde inspanningen in de zaak en meningsverschillen ontstaan tussen Christiaan Koppens rooms wereldpriester te Woensel en diens kapelaan Christiaan de Haan rakende de verdeling der emolumenten en speciaal van de rechten van trouwen en dopen welke rechten Koppens volhoudt alleen te mogen trekken; idem is nog nader onderzocht het rekest van genoemde Christiaan Koppens waarbij hij klaagt dat voornoemde de Haan op allerlei manier ingaat tegen het gedisponeerde van de heren Veltman en thesaurier generaal Hop die het vorig jaar gecommitteerden zijn geweest op de verpachting der tienden; in de akte wordt gesproken over het inschakelen van vier neutrale priesters zoals de drossaard heeft voorgesteld met de bedoeling de zaken goed te verdelen zoals dat in Tilburg het geval is en ook op andere plaatsen, waar roomse priesters zijn die kapelaans hebben


folio 97 – maandag 7 augustus

Missive van ontvanger de la Calmette en J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van de regenten van Hoogeloon, Bladel en Netersel in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 97 – maandag 7 augustus

Missive van ontvanger de la Calmette op een rekest van de regenten en ingezetenen van Oirschot in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 98 – maandag 7 augustus

Missive van ontvanger Bosschaert op een rekest van de gezamenlijke admodiateurs van de impost op het bestiaal te ’s-Hertogenbosch [met details]


folio 99 – maandag 7 augustus

Missive van de Graaf van Hompesch generaal van de cavalerie en gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een bijlage waarbij hij de Raad in kennis stelt van verschillende defecten aan het kanon staande op de wallen van de stad en onderhorige forten


folio 103 verso – dinsdag 8 augustus

Missive van ontvanger van der Waeijen die een maandstaat aanlevert van zijn kantoor over de maanden april, mei en juni


folio 104 verso – dinsdag 8 augustus

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland representerende de slechte toestand en uiterste armoede van de ingezetenen van hun kwartier met een uitdrukkelijk verzoek om remissie op hun verpondingen [met details]


folio 105 verso – woensdag 9 augustus

Rekest van Henricus Feilingius pachter van ’s lands grote tienden in het dorp Steensel in kwartier Kempenland en van Gerard van Eik borg en medestander te kennen gevende dat Gerard van Eijk op 15 juli jongstleden te Steensel, bezig zijnde met het collecteren en inzamelen der tienden, terwijl hij meteen en geheel onverwacht werd overvallen door vier jonge manspersonen te Steensel woonachtig zeggende: “Tiend gij hier, wij sullen u ook leeren tienden”; ze hebben hem toentertijd met een zicht of een scherp snijdend instrument van achteren een zware slag toegebracht en wel zodanig, dat hij in levensgevaar verkeerde volgens de eensluidende attestatie van de chirurgijns die aan het rekest was toegevoegd, waaruit bleek dat het linkerbeen dusdanig was doorsneden dat de botten wel anderhalve duim bloot lagen en dat er bovendien enige zware bloeduitstortingen te zien waren die bijna onmogelijk te stoppen waren, zodat Henricus zich bevond in het uiterste levensgevaar en mocht hij genezen dat zal hij er een stijf en verminkt been aan overhouden en de genezing zal zeker nog drie maanden duren, zoals vermeld in de attestatie van de chirurgijns; Johan de Jong de stadhouder van de kwartierschout van Kempenland heeft getracht de delinquenten via informatie te achterhalen, maar dat de monopolie van het dorp van Steensel, zowel onder de regenten als de ingezetenen, bij convocatie zo groot is geweest dat, niettegenstaande elf getuigen daartoe zijn geciteerd geweest, dezelfde onder solemnele eed verklaard hebben van de hele zaak geen kennis te hebben of van het voorgevallene niets te weten, alhoewel toentertijd twee personen van die getuigen in de akker koren aan het maaien waren aldaar present zijn geweest, aan de vier delinquenten hebben geroepen: “Slaad hem dood!”, dat daar op gevolgd is dat na het geven van de zware en ellendige quetsuren ook zijn toegebracht ………………….rest via origineel uitwerken [zeer lange akte] – zie ook folio 141 verso


folio 109 – woensdag 9 augustus

Rekest van de regenten van Rosmalen in kwartier Maasland met een verzoek op hun verpondingen [met details]


folio 110 – woensdag 9 augustus

Rekest van de regenten van Vessem in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 110 – donderdag 10 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Hilvarenbeek gezonden aan de Raad om advies


folio 113 verso – vrijdag 11 augustus

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch ………………….via origineel ……….


folio 114 – vrijdag 11 augustus

Rekest van de regenten van Esch in kwartier Oisterwijk over het omslaan van hun lasten en middelen


folio 115 – vrijdag 11 augustus

Rekest van de regenten der heerlijkheid Valkenswaard in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen [met details]


folio 123 – dinsdag 15 augustus

Missive van de Graaf van Hompesch gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om vergoeding van de onkosten die hij gemaakt heeft i.v.m. het maken van een kelder in de kapel maast het gouvernementshuis


folio 123 – dinsdag 15 augustus

Missive van ontvanger de Lobel i.v.m. het meningsverschil tussen de regenten van Bladel en hun secretaris die een rekest hebben gestuurd naar de Raad om advies


folio 123 verso – dinsdag 15 augustus

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de jaarlijkse visitatie van hun scholen en kerken en hebben hun verbaal daaromtrent ingestuurd en bovendien vragen ze om te gelasten aan de predikant te Oirschot Antoni van der Burch dat hij zal hebben bij te wonen het opnemen der kerk- en armenrekeningen conform art.28 van het reglement van 16 maart 1700 door de Ho: Mo: uitgegeven op de aanstelling en administratie van kerk- en armmeesters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch


folio 123 verso – woensdag 16 augustus

Rekest van de regenten van Heeswijk en Dinther in kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 124 – woensdag 16 augustus

Rekest van de regenten van Heesch in kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun verpondingen [met details]


folio 124 verso – woensdag 16 augustus

Rekest van de regenten van Drunen in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie op hun verpindingen [met details]


folio 124 verso – woensdag 16 augustus

Rekest van de regenten van Duizel in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 126 verso – donderdag 17 augustus

Rekest van de regenten van Berlicum en Rosmalen en Geffen in kwartier Maasland over de samenstelling van de kwartierstax van Maasland en hun bijdrage daarin [met veel details]


folio 130 – donderdag 17 augustus

Rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch waarbij ze het verbaal overleveren van de visitatie der kerken en scholen in hun district en verzoeken om de ordonnantie van 125 gl.


folio 130 – donderdag 17 augustus

Rekest van Thomas Sprankhuisen predikant te Berghem en Nistelrode aan wie een akte van traktement wordt verleend gelijk aan die van zijn voorganger Johan Halmans wat is ingegaan op de 2e juli de dag van zijn bevestiging


folio 131 – vrijdag 18 augustus

Rekest van de regenten van Riel in kwartier Oisterwijk over het omslaan van hun lasten en middelen


folio 131 – vrijdag 18 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch met een bijlage inhoudende een verslag van zijn verrichtingen ter executie van haar Ed: Mo: resolutie van de 24e juli op een rekest van Jan Peters van Berenbroek pachter van de hoeve Berenbroek te Mierlo in kwartier Peelland m.b.t. het overleg met de Vrouwe van Mierlo of de drossaard ter plaatse met de conclusie dat Van Berenbroek ongemolesteerd mag blijven t.o.v. het borgemeestersambt in het dorp of de collecte van bepaalde dorpslasten gedurende de pacht van zijn hoeve [met details]


folio 134 verso – maandag 21 augustus

Rekest van de regenten van Steensel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen [met details]


folio 141 verso – woensdag 23 augustus

Missive van de krijgsraad van het garnizoen van ’s-Hertogenbosch met enige bijlagen op een missive van de magistraat van de stad rakende het in dienst nemen van Hendrik van Mill een minderjarige jongeman om ontslagen te mogen worden


folio 141 verso – woensdag 23 augustus

Missive van J.L.Cramer stadhouder van de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch m.b.t. de klachten die zijn geuit door Henricus Feilingius, en Gerard en Jacob van Eik pachter borgen en medestanders van ’s lands grote tienden te Steensel in kwartier Kempenland over de feitelijkheid tijdens het tienden aldaar, waarbij wordt verwezen naar een plakkaat van 20 mei 1679 – zie ook folio 105 verso, folio 147 verso


folio 142 verso – woensdag 23 augustus

Missive van J.Crollius en J.N. de Haas geschreven te Bladel over Jan de Graaf substituut controleur van de konvooien en licenten aldaar


folio 143 – woensdag 23 augustus

Missive van ontvanger de Lobel en van H. de Jong curators van het dorp Breugel in kwartier Peelland i.v.m. een instructie t.a.v. openstaande rekeningen e.d.


folio 143 verso – woensdag 23 augustus

Rekest van de gecommitteerden van de impost op de wijnen en brandewijnen over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om hen die impost in admodiatie te willen geven voor een bepaalde periode ingaande 1724 [met details]


folio 144 verso – woensdag 23 augustus

Rekest van Albert Claas van Nuland pachter van het hoorngeld en van de impost van bezaaide landen over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch met verzoek die impost in admodiatie te mogen hebben

folio 148 verso – vrijdag 25 augustus

Missive van ontvanger de la Calmette op een rekest van de ordinaris gecommitteerden van het kwartier van Kempenland met een verzoek om surseance van executie t.a.v. achterstallige verpondingen


folio 149 – vrijdag 25 augustus

Rekest van de regenten van Wintelre in kwartier Kempenland met verzoek om surseance


folio 149 – vrijdag 25 augustus

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de dorpen Hoogeloon, Casteren, Bladel en Netersel met verzoek om surseance van betaling


folio 149 verso – vrijdag 25 augustus

Missive van ontvanger van der Helst op een rekest van de regenten van de Baronie van Boxtel met verzoek om surseance van betaling


folio 150 vrijdag 25 augustus

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de dorpen Meerveldhoven en Zeelst in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie, gevolgd door een identiek verzoek van de regenten van het dorp Riethoven aangevende in welke erbarmelijke staat de ingezetenen verkeren en verzoeken om een vaderlijk mededog van de kant van de Ed: Mo:


folio 151 – vrijdag 25 augustus

Missive van rentmeester Lyclama op een rekest van Jan Huiberts van den Boomen wonende te Lierop in kwartier Peelland


folio 151 – vrijdag 25 augustus

Missive van rentmeester Lyclama op een rekest van Hendrik Hoppenbrouwer molenaar op ’s lands watermolen te Westerhoven in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op een som van 400 gl.


folio 151 verso – maandag 28 augustus

Missive van J. de Jong stadhouder van de kwartierschout van het kwartier Kempenland i.v.m. de kwestie van wat er gebeurd is tijdens het tienden van de grote tienden te Steensel aan de persoon van Hendrick Feilingius – zie ook elders


folio 153 – maandag 28 augustus

Missive van ontvanger van der Waeijen op een rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland met een verzoek om remissie op hun gemene middelen vanaf 1722


folio 155 verso – maandag 28 augustus

Rekest van Livius van Heinsbergen en Jacob Eitsen borgen en medestanders van wijlen Sigismund Eijtsen in zijn leven pachter van het gemaal over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch aan wie is verleend een mandement in cas d’appèl in verband met hun zaal contra Nicolaas van Nuland


folio 157 – maandag 28 augustus

Rekest van de regenten van Sint Michielsgestel in kwartier Oisterwijk et een verzoek om het verleende mandement pænaal aan Adriaan Huibregt Eikemans collecteur der verpondingen en beden over 1723 in te trekken [met details]


folio 159 – dinsdag 29 augustus

Rekest van de regenten van Maren in kwartier Maasland met een verzoek om remissie verwijzend naar hun verdronken landerijen die niets hebben opgeleverd


folio 160 verso – dinsdag 29 augustus

Rekest van de ordinaris gecommitteerden van het kwartier Peelland aan wie surseance van executie is verleend vanwege hun achterstallige verpondingen en beden


folio 161 verso – woensdag 30 augustus

Rekest van de ordinaris gecommitteerden van de kwartieren Oisterwijk en Maasland met een verzoek hen te verlenen surseance van executie vanwege hun achterstallige verpondingen en beden , wat hen na deliberatie wordt verleend voor een periode van twee maanden


folio 162 – woensdag 30 augustus

Rekest van Johan de Jong stadhouder van de kwartierschout van Kempenland en Johan de Jong drossaard te Heeze en Leende als curators van het dorp Reusel aan wie nog voor twee maanden surseance wordt verleend


folio 162 – woensdag 30 augustus

Rekest van de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland aan wie de reguliere ordonnantie wordt gegeven van resp. 250 en 150 gl. aan degenen die de synode van Gelderland hebben bijgewoond en aan de deputatis synodi


folio 165 verso – vrijdag 1 september

Missive van ontvanger Van der Helst op een rekest van de regenten van Drunen in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie [met details]


folio 166 verso – vrijdag 1 september

Aangeschreven zullen worden J. van Heurn en Nicolaas de Gijselaar te ’s-Hertogenbosch om op te stellen een concept ten dienste van de dorpshuishouding onderverdeeld in kapittels bruikbaar voor de dorpen steden en plaatsen binnen de meierij van ’s-Hertogenbosch en bestemd voor de secretarissen bij het opmaken der dorpsrekeningen


folio 167 verso – vrijdag 1 september

Rekest van ontvanger de Lobel en H. de Jong als curators van het dorp Breugel in kwartier Peelland over de aanstelling van borgemeesters en collecteurs [met details]


folio 169 – maandag 4 september

Aangeschreven zullen worden de kwartierschouten en ordinaris gecommitteerden van de Meierijse kwartieren Oisterwijk en Maasland i.v.m. de exorbitante salarissen van sommige secretarissen van dorpen [met details]


folio 172 verso – dinsdag 5 september

Missive van rentmeester des Tombes ………………………………….via origineel


folio 174 – dinsdag 5 september

Missive van J. de Jong stadhouder van de kwartierschout van Kempenland i.v.m. Hendrik Feilingius over de grote tienden te Steensel [ zie ook elders]


folio 175 – woensdag 6 september

Rekest van de regenten van Kessel in kwartier Maasland over de inundatie van landerijen door hoog water die niets hebben opgeleverd [met details]


folio 176 verso – woensdag 6 september

Missive van ontvanger Smits en J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van de regenten van Rosmalen in het kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 177 – woensdag 6 september

Missive van ontvanger de la Calmette en J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van de regenten van Borkel in kwartier Kempenland met verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 180 – vrijdag 8 september

De ingezetenen van de Meierij van ’s-Hertogenbosch [lange akte – 16 pagina’s] ………………………….via origineel


folio 191 verso – vrijdag 8 september

Rekest van de regenten van Helmond over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 193 verso – maandag 11 september

Missive van ontvanger van Pallant en J. van Heurn op een rekest van de regenten van Drunen gezonden aan de Raad om advies


folio 194 – maandag 11 september

Missive van rentmeester Lyclama à Nijeholt ……………………………..via origineel


folio 195 verso - maandag 11 september

Rekest van Gerard Willem van Grimbergen drossaard van Berlicum in kwartier Maasland te kennen gevende …………………………..via origineel


folio 202 – woensdag 13 september

Missive van rentmeester Lyclama …………………………via origineel


folio 203 – woensdag 13 september

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van drossaard predikant en schepenen van Asten en Ommel i.v.m. een noodzakelijke reparatie van de kapel te Ommel om te voorkomen dat die instorten……………………….zie origineel


folio 204 – donderdag 14 september

Rekest van Arnoldus van Dinther pachter van de impost op de wijnen te ’s-Hertogenbosch ………………..origineel


folio 204 – donderdag 14 september

Bericht van de regenten van Berlicum en Middelrode op een rekest van Willem van Grimbergen drossaard aldaar te kennen gevende dat de Ho: Mo: gesteld hebben in art. 15 van de politieke reformatie dat alle publieke ambten en bedieningen moeten worden overgenomen en bediend, mits ze er zijn, door gereformeerde lieden met uitsluiting van alle pausgezinden………………………..origineel


folio 206 – maandag 18 september

Missive van ontvanger de Lobel en van J. van Heurn waarnemende het kantoor der beden te ’s-Hertogenbosch i.v.m. de transactie met Allard Johan Gansneb genaamd Tengnagel vanwege de brug bij het klooster van Coudewater


folio 206 verso – maandag 18 september

Missive van de wethouders van ’s-Hertogenbosch in de zaak tussen Jacobus Eijtsen en Livius van Heinsbergen als borgen en medestanders van Sigismund Eijtsen in leven pachter van de impost van het gemaal over stad en vrijdom aan de ene kant en Albert Claesse van Nulant aan de andere kant


folio 206 verso – maandag 18 september

Missive van de wethouders van ’s-Hertogenbosch in de zaak van Johan van Oosterwijk drossaard van de heerlijkheid Nuland tegen Hendrik van de Geevel


folio 207 – maandag 18 september

Missive van mr. Nicolaas de Gijselaar en J. van Heurn i.v.m. een concept voor de dorpsrekeningen van de dorpen en plaatsen in de meierij van ’s-Hertogenbosch overzichtelijk verdeeld in diverse kapittels


folio 210 – maandag 18 september

Missive van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch die de Gelderse Synode hebben bijgewoond over hun normale vergoeding


folio 210 – dinsdag 19 september

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in kwartier ‘s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Riel in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 215 verso – woensdag 20 september

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Dommelen in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 217 – woensdag 20 september

Rekest van Hendrik Thopoel oud president van het dorp Asten in kwartier Peelland en van Francis van de Kruis rooms priester aldaar op een rekest van Hendrik Hoefnagels verzoekende om executoriaal ter invordering van bepaalde boetes


folio 218 – donderdag 21 september

Rekest van de regenten van Oirschot in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen, gevolgd door een identiek verzoek van de regenten van Oostelbeers in kwartier Oisterwijk


folio 220 – vrijdag 22 september

Rekest van de regenten van Asten in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen


folio 221 – vrijdag 22 september

Nader onderzoek van een akte van borgtocht gepasseerd door Willem Lodewijk Graham Heer van Averstein scheen en raad der stad ’s-Hertogenbosch voor schepenen aldaar op 8 september t.b.v. ontvanger Lambert Smits


folio 221 verso – vrijdag 22 september

Rekest van de erfgenamen van Andries van Staveren representerende Paulus Melchior de Villegas en in die kwaliteit eigenaar van een zekere rentebrief groot in kapitaal 5000 gl. waarvan de jaarlijkse rente 312 gl. bedraagt en 10 st. Brabants wisselgeld volgens een constitutiebrief van 24 juli 1659 i.v.m. de Tol van Groot Lith [met details]


folio 224 – maandag 25 september

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch op een rekest van 5 Nederduitse predikanten aldaar klagende over de wanbetaling van 50 gl. per jaar waarop ze zouden zijn beroepen – zie ook folio 385 verso


folio 224 verso – maandag 25 september

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Steensel in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 224 verso – maandag 25 september

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Esch gezonden aan de Raad om advies


folio 225 – maandag 25 september

Missive van ontvanger de la Calmette op een rekest van de regenten van Steensel in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad o madvies


folio 226 – maandag 25 september

Rekest van Johan van der Vaart aannemer van het onderhoud der stenen gordijnen en rondelen te ’s-Hertogenbosch verzoekende om een ordonnantie van 2050 gl. zoals in het bestek is opgenomen


folio 226 – maandag 25 september

Rekest van de regenten van Kessel in kwartier Maasland met een verzoek om geld te mogen opnemen o.a. een som van 400 gl. van Arnoldus de Blankendaal die inmiddels is overleden waarop de weduwe nu aanspraak doet [met details]


folio 226 verso – maandag 25 september

Rekest van Marten Verhoeven te kennen gevende dat Gerard Suljaard de Leefdael als Heer van Deurne en Liessel mits het overlijden van Willem Daams tot koster voorlezer en schoolmeester aan de suppliant heeft gegund zoals blijkt uit een akte die aan het rekest is toegevoegd met een verzoek aan de Raad om dit te accepteren en aan de suppliant de vereiste commissie te verlenen; akkoord door de Raad


folio 240 – donderdag 28 september

Explicatie over de inhoudelijke vormgeving van de rekeningen der dorpshuishouding over de ontvangsten en uitgaven verdeeld in kapittels met in de marge nog speciale opmerkingen t.a.v. die kapittels – gevolgd door een model van een rekeningen der verpondingen insgelijks verdeeld i neen serie kapittels; idem een overzicht m.b.t. de rekeningen rond het hoofdgeld wat in de plaats is gekomen voor het gemaal en ook weer wordt onderverdeeld in kapittels; idem t.a.v. de koningsbeden; idem een verordening over een specifieke staat per kwartier en haar functionarissen als secretaris, stadhouder, collecteurs etc. met functie-omschrijvingen; informatie t.a.v. kerk- en armrekeningen met o.a. een specifieke lijst betreffende de steden en dorpen in kwartier Peelland met een cijfermatig overzicht, gevolgd door kwartier kempenland [zeer gedetailleerde overzichten]


folio 257 verso – maandag 2 oktober

Bericht van luitenant kolonel Orrok commanderende te ’s-Hertogenbosch op een rekest van Carel Willem Baron van Palland kolonel in dienst van de staat met een verzoek om prolongatie van zijn verlofperiode met 6 weken; akkoord


folio 259 – maandag 2 oktober

Verbaal van de gecommitteerden van de Raad van State die langs de Maas zijn getrokken met o.a. de volgende mededeling t.a.v. ’s-Hertogenbosch: aanbesteding van het onderhoud van de aardewerken der stad aangenomen door Livius van Heijnsbergen voor een periode van 3 jaren voor 2090 gl. per jaar; verkoop van enig houtwerk dat op fort Crevecoeur ligt en bedoeld was voor het leggen van een sluis, machtiging voor de commies der magazijnen te ’s-Hertogenbosch i.v.m. het bezorgen en laten maken der artilleriebehoeften en het daartoe benodigde ijzerwerk aan te leveren vanuit zijn magazijn en de onkosten op te nemen in

zijn magazijnrekening; dat aan Jan Bart geweldige provoost te ’s-Hertogenbosch die een declaratie heeft ingediend van 12 gl. door hem betaald i.v.m. het schilderen van de namen van 40 deserteurs op blik om aan de galg aangeslagen te worden en ook zal men hem een som voldoen van 117 gl. en 4 st. voor het onderhoud der heidenen die in het voorbije jaar zijn vastgezet [geapprehendeerd]; rekest van Pieter Godijn met verzoek om zijn huishuur te voldoen; goedkeuring van de aanbesteding van de timmer- en metselwerken op fort St.Antoni aangenomen door Adriaan Reijnderse van Boekholt voor een periode van 3 jaren tegen een bedrag van 2730 gl. per jaar
folio 263 – dinsdag 3 oktober

Rekest van rentmeester Tengnagel rentmeester van de episcopale en andere geestelijke goederen te ’s-Hertogenbosch m.b.t. de West Indische Compagnie [WIC]


folio 266 – donderdag 5 oktober

Rekest van de regenten van Son in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 267 – donderdag 5 oktober

Rekest van de regenten van Sint Oedenrode in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 267 verso – donderdag 5 oktober

Rekest van Jacobus van der Horst met een verzoek aan de Ed: Mo: om zijn commissie te continueren als deurwaarder van de gemene middelen in stad en meierij van ’s-Hertogenbosch welke is ingetrokken op de 8e september, maar zijn verzoek wordt afgeslagen


folio 270 – vrijdag 6 oktober

Missive van ontvanger de la Calmette op een rekest van de regenten van Valkenswaard gezonden aan de Raad om advies


folio 270 verso – vrijdag 6 oktober

Rekest van de regenten van Lierop in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen


folio 271 – vrijdag 6 oktober

Rekest van de regenten van Heeze en Leende in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen


folio 276 verso – zaterdag 7 oktober

Missive van de stadhouder en gecommitteerden van het kwartier va Oisterwijk waarbij ze doorsturen aan de Raad van State de specifieke staat of memorie van de som welke de secretarissen der dorpen van genoemd kwartier voortaan zouden trekken [met details]


folio 277 – zaterdag 7 oktober

Voorstel aan de Raad dat het kapitaal van 5000 gl. Brabants t.b.v. Matthias Theodorus Huits ontvanger van de Lithse Tol [met details]


folio 282 – maandag 9 oktober

Rekest van de regenten van Westerhoven in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 282 – maandag 9 oktober

Rekest van de regenten van Tongelre in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 283 – maandag 9 oktober

Rekest van de regenten van Aalst in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie [met details]


folio 284 – maandag 9 oktober

Rekest van de regenten van Meerveldhoven en Zeelst, Riethoven, Hoogeloon, Casteren, Bladel, Netersel, en Borkel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 284 verso – maandag 9 oktober

Rekest van de regenten van Borkel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 287 verso – dinsdag 10 oktober

Rekest van Herman van Luinen deurwaarder te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om zijn ingetrokken commissie te herstellen en hem opnieuw in dat ambt te benoemen, maar zijn verzoek wordt afgeslagen


folio 287 verso – dinsdag 10 oktober

Rekest van G. Gualtheri stadhouder van de kwartierschout van Peelland over de kwartierslasten


folio 288 verso – dinsdag 10 oktober

Rekest van de regenten van Rosmalen in kwartier Maasland wat door de Raad voor kennisgeving wordt aangenomen


folio 290 – donderdag 12 oktober

Rekest van de regenten van Nuenen en Gerwen in het kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 290 – donderdag 12 oktober

Rekest van de regenten van Nederwetten in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 290 verso – donderdag 12 oktober

Rekest van Livius van Heinsbergen en Jacob Eijtsen borgen en medestanders van Sigismund Eijtsen in zijn leven pachter van de impost van het gemaal over stad en vrijdom, forten en schansen van ’s-Hertogenbosch over 1721met verzoek om termijnbetalingen van twee maanden


folio 291 verso – donderdag 12 oktober

Rekest van Willem van Haanswijk pachter van ’s lands impost op zout en zeep over de stad ’s-Hertogenbosch met een verzoek om permissie om met de kleine slijters te mogen composeren


folio 291 – donderdag 12 oktober

Missive van rentmeester Lyclama à Nijeholt op een rekest van Willem Bakker koster schoolmeester en voorlezer te Oostelbeers in kwartier Kempenland en van Gabriel van Swanenburg koster schoolmeester en voorlezer te Asten en Ommel i.v.m. een verzoek om een ruiling van standplaats akte van betaling, gevolgd door een rekest van de predikant en leden van de gereformeerde gemeente van Oost- en Middelbeers waarbij ze verzoeken dat de Ed: Mo: niet gelieven te consenteren in het voornoemde changement omdat de voornoemde Willem Bakker door zijn goede handel en wandel haar zeer aangenaam is en dat in tegendeel genoemd Swanenburg van geen goed gedrag is; de Raad besluit het changement te weigeren


folio 292 – donderdag 12 oktober

Missive van ontvanger Bosschaert te ’s-Hertogenbosch verwijzend naar een publicatie van 28 september i.v.m. de verlichting of soelaas van de goede ingezetenen door intrekking van diverse belastingen [met details]


folio 293 verso – vrijdag 13 oktober

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jan van Mierd burger en inwoner van ’s-Hertogenbosch over de verkoop van een bepaald huis in de Hinthamerstraat met een paardengrutmolen en het recht van octrooi zoals in de verkoopconditie vermeld [met details]


folio 296 verso – maandag 16 oktober

Rekest van de ordinaris gecommitteerden van het kwartier Peelland en de gezamenlijke ingezetenen aldaar te kennen gevende dat ze met grote blijdschap kennis hebben genomen van de afschaffing van bepaalde middelen van personele quotisatie en de 10e verhoging als ook de kleine specien voor een periode van 10 jaren, eveneens voor 10 jaren een half hoofdgeld in de plaats van het gemaal en dat er ook een fonds is bedacht voor de reductie der intresten en aflossingen van kapitalen staande op de respectieve dorpen [met details]


folio 298 – maandag 16 oktober

Rekest van de kerkenraad van Lith en Lithoijen in kwartier Maasland te kennen gevende dat hun predikant Wilhelmus van Vressen [zeer dubieus] op 9 augustus 1724 is overleden nalatende zijn weduwe met een verzoek haar het jaar van gratie uit te keren en een andere predikant te mogen beroepen, met tevens verwijzing naar hoog water en ijs waardoor de uitoefening van de godsdienst in hun dorpen soms onmogelijk was [met details]


folio 301 – maandag 16 oktober

Rekest van de regenten van Valkenswaard in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 301 verso – maandag 16 oktober

Missive van ontvanger van Pallant mede in verband met de afschaffing van de 10e verhoging [met details]

folio 302 – maandag 16 oktober

Missive van de stadhouder en ordinaris gecommitteerden van het kwartier van Oisterwijk met een specifieke staat over de verdiensten der secretarissen in de dorpen van dat kwartier, gevolgd door een overzicht van alle dorpen en de verdeling over gemeenten, armen en kerken met bedragen [met details]


folio 304 verso – dinsdag 17 oktober

Rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode in kwartier Maasland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 305 – dinsdag 17 oktober

Rekest van de schepenen en regenten van Oerle en Meerveldhoven in kwartier Kempenland over het omgaan van hun lasten en middelen [met details]

folio 307 verso – woensdag 18 oktober

Rekest van Adrianus Gideons predikant te Kessel in kwartier Maasland aan wie een akte van traktement wordt verleend zoals zijn voorgangers dat hebben genoten ingaande op de dag van zijn bevestiging


folio 308 – donderdag 19 oktober

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jan Peters van Berenbroek over zijn vrijstelling t.a.v. het aanvaarden van het borgemeesterschap zoals voorgesteld door de Vrouwe van Mierlo en tevens i.v.m. zijn pachtpenningen gekoppeld aan de hoeve Berenbroek aldaar [met details]


folio 309 – vrijdag 20 oktober

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch met nadere regelgeving t.a.v. de functie van de vorsters ten plattelande en hun salaris [met details]


folio 309 verso – vrijdag 20 oktober

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Helvoirt in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 310 – vrijdag 20 oktober

Missive van ontvanger Smits en J. van Heurn op een rekest van de regenten van Heeswijk en Dinther in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 312 – vrijdag 20 oktober

Rekest van Carel Lustink [ook: Lusting] gewezen schoolmeester koster en voorlezer te Vlierden in kwartier Peelland met een verzoek dat rentmeester Tengnagel mag worden gelast aan de suppliant zijn achterstallig traktement uit te keren over de periode 1 januari tot en met 6 maart 1722 toen hij zijn demissie heeft verkregen ten bedrage van 236 gl. en 10 st. waarmee de Raad akkoord gaat tenzij de rentmeester redenen heeft ter contrarie


folio 313 – vrijdag 20 oktober

Rekest van Dirk van Wijk notaris en procureur te Oisterwijk in welke akte hij aangeeft gelast te zijn om aan deurwaarder Willem Frederik van Wolmershuijsen over te geven de condities van de verkoping der goederen van een zekere Pieter de Goes die bij executie zijn verkocht [met details] – zie ook folio 316 verso


folio 313 verso – maandag 23 oktober

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jan Helmont schepen te Asten als ook van Antoni Canters, Mercelis Daandels, Bernard Vervordeldonk, Jan Smits, Antoni Vromans en Michiel van de Cruijs schepenen te Asten die verzoeken ontheven te worden van de procedures die de Raad van Brabant tegen hen heeft ondernomen i.v.m. het opnemen van een kapitaal van 41oo gl.


folio 314 verso – maandag 23 oktober

Missive van stadhouder en gecommitteerden van het kwartier van Maasland met een lijst van de salarissen van de secretarissen van de onderscheiden dorpen in hun kwartier waarvan de details volgens op folio 320 met de lijst van de dorpen en de verdeling in drie categorieën nl. gemeenten armen en kerken met de resp. bedragen


folio 319 verso – dinsdag 24 oktober

Akte van borgtocht van mr. Quirijn Crollius pensionaris van ’s-Hertogenbosch voor het bewind van Philip Jacob van Borssele van der Hooge als raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch gepasseerd voor de magistraat van de stad welke akte geregistreerd wordt ter secretarie


folio 322 – donderdag 26 oktober

Rekest van de regenten van Someren over het omslaan van hun lasten en middelen[met details]


folio 323 – donderdag 26 oktober

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch te kennen geven dat de supplianten tot hun leedwezen genoodzaakt worden ten derde male te imploreren [= aanroepen] haar Ed: Mo: goede vertoog om van rentmeester Tengnagel de betaling van hun achterstallige traktementen te mogen verkrijgen i.v.m. het voldoen aan vijf predikanten en diverse schoolmeesters [met veel details]


folio 325 – vrijdag 27 oktober

Rekest van de regenten van Nistelrode in kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun achterstallige middelen [met details]


folio 325 verso – vrijdag 27 oktober

Rekest van Johan de Jong stadhouder van de kwartierschout van Kempenland en Johan de Jong drossaard van Heeze en Leende als curators over het dorp Reusel in kwartier Kempenland met een verzoek om continuering van de verleende surseance


folio 325 verso – vrijdag 27 oktober

Rekest van Jan Huiberts van den Boomen hoevenaar te Lierop in kwartier Peelland met een verzoek om surseance van betaling op zijn achterstallige pachtpenningen [met details]


folio 330 – maandag 30 oktober

Missive van J.Coenraads drossaard te Hilvarenbeek geschreven te Oirschot


folio 331 verso – maandag 30 oktober

Rekest van Peter Troijen of Froijen (?) oud borgemeester te Maarheeze in kwartier Peelland in de Baronie van Cranendonk die verzoekt om remissie van zijn verpondingen n.a.v. zijn i n1722 afgebrande huis welk rekest wordt doorgestuurd naar de ontvanger der verpondingen in Peelland


folio 337 verso – dinsdag 31 oktober

Rekest van de regenten van kwartier Kempenland met een verzoek om executoriaal i.v.m. hun last om de montanten van het kwartier ten bedrage van 2972:14:8 te kunnen invorderen en een bedrag van 3000:14:8 [met details]


folio 337 verso – dinsdag 31 oktober

Rekest van de regenten van Riethoven in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 338 verso – dinsdag 31 oktober

Rekest van de regenten van Nistelrode in kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun verpondingen en beden over 1723 en 1724


folio 339 verso – dinsdag 31 oktober

Rekest van de vijf Nederduitse predikanten te ’s-Hertogenbosch die klagen over de wanbetaling t.a.v. hun traktementen


folio 342 verso – donderdag 2 november

Advies van mr. Simon Schaap landsadvocaat op twee missiven de ene van kolonel van Hambroek commandeur te ’s-Hertogenbosch en de andere van D.Coenraads drossaard van Oirschot en Hilvarenbeek i.v.m. de terechtstelling van de dragonder Antony Degenaer die bij vonnis van de krijgsraad van ’s-Hertogenbosch op 1 maart 1723 ir ter dood veroordeeld en nu door de drossaard is geapprehendeerd [aangehouden] wegens huisinbraken en geweldenarijen en andere enorme daden door hem met zijn kameraden te Oirschot gepleegd en elders in de Meierij van ’s-Hertogenbosch gedurende zijn voortvluchtigheid [met details]


folio 346 – vrijdag 3 november

Missive van rentmeester Temgnagel op een rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch met bericht over de staat van zijn kantoor


folio 351 – maandag 6 november

Rekest van de regenten van de vrijheid Oss in kwartier Maasland over het traktement van hun secretaris


folio 351 verso – maandag 6 november

Rekest van Michiel Bles pachter van de brandewijnen en gedistilleerde wateren over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch verwijzend naar art. 44 van de ordonnantie op de wijnen gestatueerd dat de collecteurs of pachters ten bewijze van de tappers mogen gaan pijlen ten minste alle maanden eens en voorts zo dikwijls zijn zullen goedvinden, mede verwijzend naar art.31 van dezelfde ordonnantie [met veel details]


folio 353 – maandag 6 november

Missive van rentmeester Tengnagel opeen rekest van mr. Cornelis Speelman Heer van Nuland die de Ed: Mo: heeft verzocht hem in erfpacht te willen geven een zekere hoeve gekomen van het Convent van de Windmolenberg onder de administratie van genoemde rentmeester sinds enige jaren in gebruik door een zekere Willem Jan Huijberts voor een bedrag van 81:6:10 per jaar; de Raad gaat akkoord


folio 354 – maandag 6 november

Bericht van rentmeester Tengnagel o peen rekest van het classis van ’s-Hertogenbosch waarop aan de rentmeester een subsidie is verleend van 12.000 gl. [met details]


folio 356 verso – dinsdag 7 november

Rekest van de regenten van Heesch in kwartier Maasland die verzoeken om een termijnbetaling m.b.t. hun achterstallige verpondingen


folio 357 – dinsdag 7 november

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Westelbeers in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 357 verso – dinsdag 7 november

Missive van ontvanger de la Calmette op een rekest van de regenten van Aalst in kwartier Kempenland met een verzoek oom remissie op hun verpondingen


folio 358 – dinsdag 7 november

Rekest van de regenten van Hapert in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 358 verso – dinsdag 7 november

Rekest van de regenten van Hoogeloon Casteren Bladel en Netersel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun achterstallige gemene middelen


folio 360 – woensdag 8 november

Missive van generaal majoor van Keppel hoog- en laagschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch en van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat zij, om te voldoen aan de resolutie van de Raad van State 5 september jl. ingenieur Draak gevraagd hebben zijn gedachten vast te leggen in een memorie over het te lijf gaan van de inundaties in kwartier Maasland, de loop der rivieren, in hoeverre dijken moeten worden verhoogd en verzwaard en de sloten moeten worden uitgediept, mede i.v.m. het afgaan van het Peelwater [met details]


folio 366 – maandag 13 november

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in ’s-Hertogenbosch en van ontvanger Wentholt op een rekest Daniel de Lobell ontvanger der verpondingen te Grave en enige dorpen in de meierij als ook van Johan de Jong drosaard van Heeze en Leende als aangestelde curators van het dorp Breugel in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 368 – maandag 13 november

Rekest van de regenten van Nuland in kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 369 – dinsdag 14 november

Missive van G. van Suchtelen ontvanger der verpondingen te ’s-Hertogenbosch waarbij hij aan de Raad van State een vernieuwde akte van borgtocht toezend gepasseerd voor schepenen van de stad door Nicolaas Pardijk inwoner en burger van ’s-Hertogenbosch – zie ook folio 392 versp


folio 369 verso – dinsdag 14 november

Missive van Cramer stadhouder van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Antoni de Backer en Joost van der Heijden regerend schepenen, Dielis Peters regerend borgemeester, Adriaan Laurense regerend armmeester, Christiaan van de Poel collecteur der gemene middelen, Willem Hagstinx [dubieus], Jacobus Hagelaars en Jan van der heijde oude regenten en principaalste geërfden en ingezetenen van het dorp Steensel in kwartier Kempenland i.v.m. vergoeding van de schade door Henricus Felingius en Gerard en Jacob van Eik pachters van de grote tienden van Steensel veroorzaakt, met tevens een verwijzing naar mogelijke landlopers, vagebonden of straatschenders langs de heerbaan die naar Antwerpen loopt [met details]


folio 371 – dinsdag 14 november

Rekest van Cornelis Pardijk aannemer van het onderhoud van de forten Isabella en Antoni bij ’s-Hertogenbosch over een ordonnantie van 250 gl.


folio 372 verso – donderdag 16 november

Rekest van Cornelis Otten uit Diessen pachter van de boeten op de verzwegen of kwalijk aangebrachte personen over Blaarthem en diverse andere dorpen in het kwartier van Kempenland [met details]


folio 373 verso – donderdag 16 november

Rekest van de kerkenraad van Lith en Lithoijen in kwartier Maasland waarop na deliberatie is geaccepteerd het beroepen van Dionisius Reinardus Halmans tot predikant aldaar in d eplaat van wijlen Wilhemus van Vierssen


folio 374 – donderdag 16 november

Rekest van Johan Vegelin van Claarbergen rentmeester der geestelijke goederen in kwartier Kempenland verzoekende om letteren executoriaal tot invordering van verscheiden restanten over de periode 1715-1720, maar dit verzoek is afgeslagen


folio 374 – donderdag 16 november

Rekest van de regenten van Asten, Mierlo, Bakel, Aarle, Rixtel, Beek, Vlierden en Stiphout in kwartier Peelland met een verzoek om remissie en termijnbetaling van hun achterstallige gemene middelen [met details]


folio 374 verso – donderdag 16 november

Rekest van de regenten van Vught en Cromvoirt in kwartier Oisterwijk over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 378 verso – vrijdag 17 november

Rekest van Johannes Glasemaker te kennen gevende dat hij suppliant door de voogden over de nagelaten vorstelijke wezen van Z.H. de Heer Prins van Oranje en van Nassau Johan Willem Friso glorieuze memorie, is aangesteld tot predikant van de kerk en gemeente der heerlijkheid Woensel in plaats van de overleden predikant Willem Thomas Scriba, dat de overleden predikant Scriba mede waargenomen heeft de dienst als predikant te Tongelre zijnde de combinatieplaats van Woensel, en men verzoekt een toeslag van 150 gl. zich baserend op een resolutie van 8 september 1696


folio 378 verso – vrijdag 17 november

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Kempenland met een verzoek om termijnbetaling van hun achterstallige verpondingen e.d. [met details]


folio 381 – maandag 20 november

Missive van L. van Hambroek commandeur te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Elbert van Meurs vaandeldrager in het regiment van kolonel van Amerongen door het hoog officie van de stad werd beticht van een manslag [of moord] op 21 september jl. binnen de vrijheid Oisterwijk te hebben begaan aan de persoon van Willem Stanton, waarop een discussie is gevolgd over de justitiële bevoegdheden en de correctie van begane delicten [met details]


folio 382 – maandag 20 november

Rekest van Gerard van Oirschot uit Son in kwartier Peelland met een verzoek om remissie op zijn achterstallige verpondingen met dreiging van executie door deurwaarder Johan van Proijen [met details]


folio 384 verso – dinsdag 21 november

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Tilburg in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 385 – dinsdag 21 november

Rekest van de 5 Nederduitse predikanten te ’s-Hertogenbosch die zeggen aldaar beroepen te zijn onder de speciale toezegging van de magistraat dat aan ieder van hen jaarlijks zou worden betaald een bedrag van 50 gl. zoals blijkt uit een resolutie die is toegezonden aan Jacob Hasevoet die is gevraagd nader onderzoek te doen en daarover te rapporteren met assistentie van de pensionaris en de griffier, waarover na het verschijnen van het rapport een zéér breedvoerige discussie is gevoerd over dit thema die bij 4 folio’s beslaat [met details dus]


folio 388 – woensdag 22 november

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies, gevolgd door een rekest van de regenten van Oerle en Meerveldhoven in kwartier Kempenland ook gezonden aan de Raad om advies


folio 390 verso – donderdag 23 november

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Nederwetten in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies, gevolgd door een rekest van de regenten van Sint Oedenrode eveneens in kwartier Peelland


folio 392 verso – donderdag 23 november

Rekest van de regenten van Vessem in kwartier Kempenland met een verzoek om surseance van betaling


folio 393 – vrijdag 24 november

Missive van rentmeester des Tombes waarbij hij het bestek doorstuurt i.v.m. de reparatie en vernieuwing van de kapel te Ommel bij Asten aangenomen door Willem Hendrikse Raaijmakers voor een som van 380 gl.; de Raad gaat akkoord


folio 393 verso – vrijdag 24 november

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Tongelre en van Som in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 393 verso – vrijdag 24 november

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van Gerard de Jong als vader en voogd van zijn zoon Gijsbertus de Jong i.v.m. een collatie bij Adriaan Willem Evertz. cum suis opvolgers en erfgenamen van Paulus Arientse t.a.v. een zeker beneficie genaamd Leonarduscapelle te Beek en Donk in kwartier Peelland gedaan op de zoon van de suppliant voor een periode van 9 jaren ingaande lichtmis 1724, geaccepteerd op 2 augustus 1724 en bijgevoegd de akte van zuivering van de 19e augustus 1724 en de suppliant verzoekt om een akte van betaling


folio 396 verso – dinsdag 28 november

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Goirle in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies, gevolgd door een rekest van de regenten van Nieuwkuijk eveneens in kwartier Oisterwijk


folio 401 verso – woensdag 29 november

Rekest van de regenten van Castelre in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 402 verso – woensdag 29 november

Rekest van de schepenen van Dinther in kwartier Maasland waarbij zij verzoeken dat de Ho: Mo: tot voorkoming der kosten staande te resulteren uit het proces dat de secretaris die ca, twee jaren geleden is aangesteld tegen de supplianten heeft geëntameerd voor de Raad van Brabant vanwege verdiende schrijflonen en aan wie 200 gl. toeslag is verleend


folio 403 – woensdag 29 november

Rekest van Theodorus Hanewinkel koster te Oisterwijk waarna de regenten gelast worden aan de suppliant te voldoen zijn achterstallige corporele diensten van 36 gl. per jaar


folio 405 verso – donderdag 30 november

Rekest van Paulus Loef procureur van de Raad van Brabant gemachtigd door de landcommandeur van de balie Aldenbiesen te kennen gevende dat Pero de Cassemajor drossaard van de heerlijkheid Deurne en Liessel te kunnen goedvinden de goederen en tienden van de Duitse Orde gelegen onder Deurne en vallende onder de commanderij van Gemert in arrest te nemen op basis dat Bertram Wessel Baron van Loe en Wessery gewezen commandeur van Gemert voornoemd, overleden zijnde, van dezelfde tienden het recht van de collaterale successie niet zouden zijn voldaan en betaald geworden, waardoor procedures voor de Raad waren ontstaan [met veel details]


folio 407 – vrijdag 1 november

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Nuenen en Gerwen in het kwartier van Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 407 – vrijdag 1 november

Rekest van de regenten van Someren in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 408 verso – maandag 4 december

Rekest van de regenten van Hoge en Lage Mierde en Hulsel in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie van hun achterstallige verpondingen [met details]


folio 409 verso – maandag 4 december

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van Hendrik Jan Schellen, Eevert ter Aa en Jan van Akeren hoevenaars te Boxtel die om remissie verzoeken vanwege de mislukte oogst in de voorbije zomer alsmede om enig zaadkoren zodat ze hun landerijen weer kunnen inzaaien, het eerste wordt toegekend en het 2e verzoek afgeslagen


folio 410 – maandag 4 december

Missive van kolonel van Hambroek commandeur te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat een zekere Jan van broek soldaat in de compagnie van majoor Bodenbroek onder het regiment van kolonel Pijll die vanuit garnizoen Den Briel op verlof te ’s-Hertogenbosch was, in de nacht van 27 op 28 november jl. door enige manschappen van de wacht is gevonden liggende op de straat met een zware wond boven zijn rechterborst, waarna hij enige uren later is overleden, zonder dat men van hem enig declaratoir heeft kunnen bekomen of op een andere manier heeft kunnen ontdekken wie de eventuele dader zou kunnen zijn; uit de lijkschouwing van het dode lichaam is komen vast te staan dat de wond moet zijn toegebracht met een mes of een moorddadig geweer en is hij naar men vermoed op een kwaadaardige wijze overvallen; men looft na publicatie een premie uit van 50 gl. in de hoop te kunnen ontdekken wie de dader is; na deliberatie is aangegeven dat de neergeslagen persoon niet tot het Bossche garnizoen behoort en dat de dader mogelijk geen militair persoon is van het garnizoen van ’s-Hertogenbosch en de vraag is of de zaak voor de burgerlijke of de militaire rechter moet afgehandeld worden


folio 415 verso – woensdag 6 december

Rekest van de regenten van het dorpke Maren in kwartier Maasland voor welk dorp door de overheid destijds een curator is aangesteld in de persoon van Herman Cremers om de dorpsfinanciën weer op orde te brengen waarin hij grotendeels is geslaagd maar heeft niet alles kunnen herstellen en men verzoekt nu een andere curator aan te stellen, gevolgd door een soortgelijke akte van het dorp Alem eveneens in kwartier Maasland


folio 416 verso – donderdag 7 december

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Berkel in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies, gevolgd door de dorpen Riethoven, en Westerhoven


folio 417 – donderdag 7 december

Missive van ontvanger Wentholt en J. van Heurn waarnemende het kantoor van ontvanger Bentink op een rekest van Peter Troijen oud borgemeester van Maarheeze in de baronie van Cranendonk gezonden aan de Raad om advies


folio 425 – maandag 11 december

Rekest van Maarten des Tombes rentmeester van de geestelijke goederen in kwartier Peelland te kennen gevende dat hij het sloten van zijn tweede rekening zowel wegens het Convent der Clarissen als de geestelijke goederen van het 2e gedeelte van Peelland aan het land schuldig is gebleven eerst een som van 2238:14:0 en nog een van 28621:16:0 van dato 19 mei en 3 juni 1723 opgenomen en gesloten en dat hij op 28 augustus jl. op order van de ontvanger generaal van Hogendorp door deurwaarder van Aalst is gesommeerd; dat hij suppliant zich aanstonds heeft gewend aan de Ed: Mo: en daarbij heeft overgeleverd een staat van zijn kantoor


folio 432 – woensdag 13 december

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch met klachten over de wanbetaling der predikanten en een verzoek het kantoor van de rentmeester te voorzien met een bedrag van 12.000 gl. [met details]


folio 434 verso – woensdag 13 december

Rekest van de regenten van de verarmde dorpen Casteren en Hapert met een verzoek om remissie op hun achterstallige verpondingen en hun gemene middelen [met details]


folio 435 verso – donderdag 14 december

Rekest van de regenten van Heesch in het kwartier Maasland met een verzoek om remissie op hun achterstallige verpondingen [met details]


folio 436 – donderdag 14 december

Rekest van de predikanten van de classis van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de generaliteitsrekenkamer de rentmeester Tengnagel in zijn rekening van 1722 heeft geroyeerd de folio’s 164, 172, 175 en 180 betreffende de vacante traktementen, de huishuur en het classisgeld [met details]


folio 439 verso – vrijdag 15 december

Missive van Francois Lormier drossaard van de baronie van Cranendonk geschreven te Eindhoven zijn grote maar tevens vruchteloze inspanningen bekend makende t.a.v. het conflict tussen de priesters Christiaan Koppens en zijn kapelaan Christiaan de Haan te Woensel [een uitvoerige beschouwing rond dit conflict]


folio 452 – woensdag 20 december

Rekest van de regenten van Stiphout in kwartier Peelland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 452 verso – woensdag 20 december

Rekest van de regenten van Oisterwijk die tot hun leedwezen hebben ontdekt dat het kwartier van Oisterwijk uitgesloten zou zijn van de vermindering van het hoofdgeld en reclameren hierover [met details]


folio 457 – vrijdag 22 december

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Hapert in kwartier Kempenland gezonden aan de raad om advies


folio 463 verso – woensdag 27 december

Missive van Damas van Slingelandt rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Oisterwijk op een rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch aangaande de wanbetaling der predikanten en schoolmeesters [met details]


folio 464 verso – woensdag 27 december

Missive van ontvanger Bosschaert inhoudende dat Cornelis Otten pachter van de montanten in diverse dorpen in kwartier Kempenland en Oisterwijk hem heeft overgegeven [met details]


folio 469 – donderdag 28 december

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Asten in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies, gevolgd door een rekest van de regenten van Castelre in kwartier Kempenland ook gezonden aan de Raad om advies


folio 469 verso – donderdag 28 december

Rekest van de diaconie van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch aan wie toestemming wordt gegeven van iedere gulden een extraordinaris oort stuiver te mogen reserveren ten behoeve van de diaconie


folio 470 – donderdag 28 december

Rekest van de curators van het dorp Reusel in kwartier Kempenland nl. Johan de Jong stadhouder van kwartier Kempenland en Johan de Jong drossaard van Heeze en Leende verwijzend naar een eerder rekest waarin ze hadden verzocht om surseance van betaling [met details]


folio 470 verso – donderdag 28 december

Rekest van de ordinaris gecommitteerdem van het kwartier Peelland met een verzoek om remissie op hun achterstallige gemene middelen [met details]


folio 475 – vrijdag 29 december

Bericht van de regenten van Oisterwijk op een rekest van Theodorus Hanewinkel koster aldaar waarop na deliberatie is gelast aan de regenten om de achterstallige corporele diensten à 36 gulden te voldoen aan de suppliant  1   2

  • Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!
  • Meierij van ’s-Hertogenbosch

  • Dovnload 156.95 Kb.