Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 133.75 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogPagina1/3
Datum28.10.2017
Grootte133.75 Kb.

Dovnload 133.75 Kb.
  1   2   3


Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 289 dienstjaar 1717 [deel 2 periode juli-december] - 10 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 6 – zaterdag 3 juli

Missive van de gecommitteerden die op de verpachting der tienden zijn geweest met de mededeling dat rentmeester Vegelin van Klaarbergen hen heeft aangegeven hoe dat door het laatste onweer de molen te Someren dusdanig is beschadigd dat, om die weer in goede staat te brengen, een bedrag van 570 gl. nodig is volgens de begroting die is opgemaakt, welke reparatie publiek zal worden aanbesteed


folio 6 verso – zaterdag 3 juli

Rekest van de regenten van Nieuwkuijk, waarvan de kerk geeen inkomsten heeft, met een verzoek dat aan rentmeester Tengnagel een order wordt gegeven ‘de noodwendigheden tot des Heeren H.Avondmaal als tafel, tafelkleed, servetten, tinne schotel, kam, silver beeker en sitbanken, mitsgaders 8 gl. jaars voor brood en wijn’; na deliberatie is besloten op dit verzoek te disponeren het rekest eerst toe te sturen aan genoemde rentmeester met de vraag aan hem om nader bericht of dit soort onkosten elders in de Meierij van ’s-Hertogenbosch door de staat worden gedragen


folio 9 verso – maandag 5 juli

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de jaarlijkse visitatie van kerken en scholen


folio 10 – maandag 5 juli

Onderzoek van een missive van de Raad van Brabant en twee missiven van rentmeester Van Slingelandt i.v.m. de verkoping bij executie van ’s landswege van leengoederen die te leen worden gehouden door de Leenhof van Brabant [met details]


folio 19 verso – zaterdag 10 juli

Missive van kwartierschout van der Hoeven van kwartier Maasland op een rekest van de regenten van Lith in dat kwartier i.v.m. het onderhoud van de Maasdijk die aldaar de Toldijk wordt genoemd voor een bedrag van 250 gl.


folio 20 – zaterdag 10 juli

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van Willem Keuchenius en Wouter Coninks gewezen kerkmeesters te Alem met een verzoek dat de Ed: Mo: de kerkmeesters of rentmeester Tengnagel en de rentmeester van het Domkapittel van Sint Lambert als tiendheffers te Maren, gelieven te ordonneren om hem te betalen 1/3 van 21 gl. per jaar in vier jaren besteed tot het bedienen van ’s-Heeren H.Avondmaal, welk rekest voor nader onderzoek wordt doorgestuurd naar de heren Wichers en thesaurier generaal Hop


folio 22 – maandag 12 juli

militaire historie: lijst van regimenten met de namen van de commandanten


folio 26 verso – maandag 12 juli

Rekest van Isabella van Vlokhoven weduwe van wijlen Adriaan Tabbers in zijn leven commies van de Brabantse landtol binnen de vrijheid Oss te kennen gevende dat haar man door kwaadwillige mensen is doodgeschoten en de pachters van de landtol de suppliante hebben laten continueren in de bediening haar daarin toevoegende haar neef Hendrik van de Laer die inmiddels is overleden en ze verzoekt nu of de pachters een van haar zonen aan die bediening willen toevoegen


folio 35 verso – dinsdag 20 juli

Rekest van de kerkenraad van Deurne en Vlierden waarop na deliberatie en na alle bescheiden gezien te hebben is besloten het beroepen te accepteren van de proponent Anthony Martinet tot predikant in Deurne en Vlierden in plaats van de overleden predikant Johan Rauwers


folio 42 – vrijdag 23 juli

Rekest van Johanna Mechelina Endevoets wonende te Nieuw Herlair onder de heerlijkheid Sint Michielsgestel in het kwartier van Oisterwijk te kennen gevende dat ze in eigendom heeft een moerbeemd van 5 à 6 lopensen onder de dingbank van Oisterwijk bij de watermolen van Heukelom welke moerbeemd van een zodanige slechte kwaliteit was dat de suppliante zodat ze er niet veel van profiteert [met details]


folio 44 – zaterdag 24 juli

Rekest van de conventualen van het klooster te Boxtel met het bericht dat aan hem bekend is gemaakt de resolutie of order van de 10e juli van de Ed: Mo: waarin ze gelast worden te vertrekken uit hun klooster maar daarvoor hebben ze een behoorlijke tijd nodig en ook om een plaats te verkrijgen buiten de staat waar ze hun intrek kunnen nemen, vandaar dat ze de Ed: Mo: verzoeken nog drie maanden respijt te mogen krijgen; na deliberatie is besloten hen ruimte te geven tot 1 september a.s. maar niet langer, om hun zaken te regelen; een extract wordt doorgestuurd naar rentmeester Slingelandt en aan kwartierschout Antony Swier van Haarsolte met het verzoek om, als de termijn verstreken is, te berichten of de conventualen zijn vertrokken


folio 47 verso – maandag 26 juli

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Kempenland met een verzoek om vermindering van de aangeschreven tax der gemene middelen


folio 48 – maandag 26 juli

Missive van Emanuel Milt kapitein luitenant commanderende een compagnie Zwitsers van wijlen de majoor Meijer geschreven te ’s-Hertogenbosch waarbij hij aangeeft dat deze compagnie sinds juni zonder betaling leeft en dat hij van de heren gecommitteerden van de Raden van Holland te horen heeft gekregen dat ze geen verdere betaling hoeven te verwachten voor het einde van de lopende maand en hij verzoekt dat aan hem, de andere officieren en de soldaten de soldij van juli zal worden uitgekeerd, er tevens op wijzend dat bij de capitulatie met de loffelijke Zwitserse kantons is afgesproken dat zij twee maanden gage zouden ontvangen voor hun terugreis naar Zwitserland, zoals de staat gewoon is om aan afgedankte compagnieën uit te keren, met de hoop uitsprekend dat de Staten Generaal hen hierin tegemoet komt en bovendien verwijst hij nog naar de schulden van de overleden majoor Meijer [zie ook folio 49 verso m.b.t. de Zwitserse compagnieën, folio 61]


folio 48 – maandag 26 juli

Rekest van de conventualen van het klooster te Waalwijk die een verzoek indienen om nog 6 weken verlenging te krijgen van de permissie die is verleend op de 1e juni om nog twee maanden in het klooster te mogen blijven, maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 51 – dinsdag 27 juli

Rekest van de deken en de kanunniken van het kapittel van Sint Pieter te Oirschot n.a.v. een rekest van de regenten van het dorp Bladel de rentmeester Vegelin van Claarbergen hebben geauthoriseerd om een nieuwe klok in de toren van Bladel te laten hangen en dat 2/3 in de koten gedragen dient te worden door het kapittel van Oirschot ten bedrage van 800 gl. en de staat of het ‘gemene land’ 400 gl. [met details]


folio 53 – dinsdag 27 juli

Rekest van Elisabeth Beijnen weduwe van wijlen Andries van Vaarle in zijn leven procureur te Moergestel te kennen gevende dat zij als erfgenaam aan de officier en de schepenen en secretaris had verzocht om de nagelaten goederen te taxeren verwijzend naar de betaling van de 20e penning van de collaterale successie [met details]


folio 55 – woensdag 28 juli

Bericht en advies van mr. Francois van der Hoop de landsadvocaat op een rekest van Lambert van Rosmalen gewezen pachter op de impost van zout en zeep


folio 58 – donderdag 29 juli

Rekest van Jacob Hasevoet schepen en raad der stad ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij ter instantie van mr. Francois van der Hoop is verschenen in Den Haag i.v.m. een proces [met details – lange akte]


folio 67 – vrijdag 30 juli

Serie korte berichten nl.:order van de gecommitteerden van de Ed: Mo: gegeven aan commies Vink i.v.m. het laten repareren van enige artilleriestukken wat de som van 200 gl. niet te boven mag gaan; idem het uitstel van de dispositie op het geverbaliseerde op folio 23 betreffende de distantie tussen de stad ’s-Hertogenbosch en Sint Michielsgestel en Gemonde in relatie tot het plakkaat van 10 augustus 1716 rakende de brouwerijen op het platteland, verwijzend naar een proces tussen mr. Francois van der Hoop de landsadvocaat en drossaard Elsevier van Sint Michielsgestel; idem te weigeren aan de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch tot het beroepen van een predikant in de forten van St.Anthony en Isabelle omdat in die forten geen vast garnizoen is en de ingezetenen aldaar gemakkelijk de godsdienst kunnen waarnemen in de stad zelf; te stellen in handen van de heren Van Geldermalsen en de Kempenaar een rekest van de regenten van Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Aalst en Waalre in het kwartier van Kempenland met een verzoek om remissie op hun gemene middelen vanwege een extraordinaire hagelslag; ontvanger Verster wordt geauthoriseerd waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch om op basis van dagloon te laten uitvoeren de nodige reparaties aan ’s lands molen te Udenhout mits het de som van 180 gl. niet te boven gaat; de heren van Geldermalsen en de Kempenaar en secretaris Van Slingelandt zullen worden verzocht en gecommitteerd om nader te onderzoeken het geverbaliseerde op folio 31 rakende het aanstellen van een gereformeerde rector te Eindhoven en te spreken met de geauthoriseerde van de Prins douarière van Nassau over hetgeen zijn genegen zou zijn te continueren tot het onderhoud van genoemde rector en daarover te rapporteren; idem zullen de kwartierschouten worden aangeschreven en de drossaards van de resp. heerlijkheden om in hun eigen district er zorg voor te dragen en de regenten aan te zeggen dat zij voortaan jaarlijks en op z’n tijd aan de gedeputeerden van de classis die de visitatie uitvoeren van de kerken en scholen over te geven de kerk- en armrekeningen zodat die nader onderzocht kunnen worden; voorts zal aan de kwartierschouten gelast worden dat zij tot wering van de klachten over de paapse superstitiën die in enige dorpen worden gepleegd via bedevaarten en uiterlijke ceremonies, de pastoors of papen aan te zeggen in die dorpen dat ze van daar zullen moeten kunnen vertrekken; ook wordt verwezen naar een resolutie van 19 september 1657 en januari 1658 m.b.t. de tienden van de abdij van Echternach gelegen zijnde binnen het ressort van de staat in welk verband ook naast de abt zullen worden aangeschreven de regenten en kerkmeesters van Eersel over twee contracten van resp. 9 juli 1674 en 14 april 1715, in welk stuk genoemd worden Gerard Bekkers als rentmeester van de abt van Echternach, Maximen Hen religieus van de abdij van Echternach en Jacobus Bedeijnk mr. chirurgijn en president als ook Johan Valkenaers schepen namens de gemeente Eersel i.v.m. de opbrengst van de tienden in het kader van het onderhoud van de predikant, de godsdienst, de kerkklokken; ten slotte wordt gewag gemaakt van de verkoping van de watermolen te Son en van Hooidonk [met nadere details]
folio 69 verso – zaterdag 31 juli

Reactie van ontvanger Verster op een rekest van de regenten van Waalwijk

folio 72 verso – maandag 2 augustus

Missive van P.Juullien president van de baronie van Boxtel in absentie van de drossaard met het bericht dat op basis van de resolutie van de 5e juli de conventualen uit het klooster zijn vertrokken zonder ook maar iets achter te laten [zie ook folio 111


folio 74 – maandag 2 augustus

Missive van generaal majoor Yvoi waarbij hij de rollen doorstuurt van de twee bataljons Zwitsers die aldaar in garnizoen liggen en gemonsterd zijn – zie ook folio 83 verso over de Zwitserse en Grisonse compagnieën in garnizoen te ’s-Hertogenbosch]


folio 74 – maandag 2 augustus

Memorie van mr. Francois van der Hoop de landsadvocaat speciaal geauthoriseerd tot het waarnemen van het recht van de generaliteit tegen Adriaan de Bok stadhouder van het drostambt te Empel [in de marge staat Boxtel]


folio 82 – donderdag 5 augustus

Rekest van Jan Janssen Grinsven, Albert van der Kammen en Jan van der Steen bierbrouwers te Sint Michielsgestel en Gemonde die enige verklaringen overleggen dienende tot bewijs dat genoemde heerlijkheid meer dan 1 ½ uur gaans van ’s-Hertogenbosch zou liggen, maar het verzoek wat ze daarin doen wordt voorlopig even uitgesteld door de Raad totdat het proces tegen hun drossaard beëindigd is


folio 87 – vrijdag 6 augustus

Rapport na onderzoek van een rekest van Willem Graham administrerende het kantoor van wijlen de ontvanger Willem van Graswinkel i.v.m. het slot van diens rekening betreffende het dorp Reusel over 1713 waarin gesproken wordt over de verkoop van de goederen van wijlen Goijart Lucassen gewezen collecteur der verpondingen aldaar en over deurwaarder Gerrit de Raaff


folio 91 – maandag 9 augustus

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Nieuwkuijk in kwartier Oisterwijk [met details]


folio 97 verso – woensdag 11 augustus

Missive van dezelfde ontvanger p een rekest van de regenten van Aarle Rixtel in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 98 – woensdag 11 augustus

Rekest van Nicolaas Smulders collecteur van de gemeentelasten over de vrijheid Hilvarenbeek in het jaar 1715 te kennen gevende dat de regenten van genoemde vrijheid is ter hand gesteld de collectcedule van 2/3 verpondingen om die op te halen en rekening en verantwoording daarover af te leggen, maar verschillende tiendheffers weigeren te betalen bewerende dat de regenten niet bevoegd zouden zijn om zulke omslagen te mogen doen na het beëindigen van de oorlog, verwijzend naar een resolutie van 24 augustus 1706 die aan het rekest is toegevoegd [met details]


folio 100 – woensdag 11 augustus

Missive van de Heer van Geldermalsen geschreven te Geldermalsen die naast de heer de Kempenaar op de verpachting der tienden is geweest te ’s-Hertogenbosch die allerlei inspanningen hebben gedaan om een nieuw logement in te huren waar de gedeputeerden van de Ed: Mo: kunnen logeren maar ze hadden geen geschikter logement kunnen vinden dan het bestaande en ze verzoeken commandeur Ivoij om met de eigenaar van dat huis te overleggen


folio 116 – woensdag 18 augustus

Rekest van Pero de Cassemajor dijkschrijver en penningmeester van de polder van het Eijgen en van de Groenendijk over het executoriaal aan hem verleend tot invordering van de penningen van degenen die nog achterstallige betalingen hadden [met nadere details]


folio 117 – donderdag 19 augustus

Rekest van de regenten van Oerle, Veldhoven en Meerveldhoven in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 118 – donderdag 19 augustus

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Christiaan van Bilsen wonende te ’s-Hertogenbosch die de Ed: Mo: verzoekt om verlenging voor een periode van 3 jaren ingaande in november aanstaande, van de pacht van de domeinwaag in de stad voor een bedrag van 650 gl.


folio 118 verso – donderdag 19 augustus

Missive van dezelfde ontvanger op een rekest van Cornelis Smits burger van de stad ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat zijn overleden vader Hendrik Smits een huis met een paardengrutmolen heeft bewoond in de Hinthamerstraat, met verwijzing naar de octrooien tegen betaling van een recognitiecijns aan het kantoor der domeinen [met details]


folio 120 – vrijdag 20 augustus

Missive van ontvanger Verster waarnemende net ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch vanwege het feit dat de eigenlijk raad en rentmeester generaal in het buitenland verblijft over een dispuut dat is gerezen tussen de borgemeesters, geërfden en inwoners van de heerlijkheid Dinther in kwartier Maasland tegen de regenten aldaar en aan de heren die op de verpachting van de tienden komen wordt verzocht hierop de zaak nader te onderzoeken en vervolgens er op te disponeren [met details]


folio 121 – vrijdag 20 augustus

Missive van ontvanger Verster inhoudende dat de regenten van Mierlo op 6 juni 1716 een rekest hebben ingestuurd m.b.t. het omslaan van hun lasten en middelen over hun huizen, landerijen, tienden en molens [met veel details]


folio 122 verso – vrijdag 20 augustus

Missive van rentmeester des Tombes verwijzend naar een resolutie van de 30e juni jl. om publiek aan te besteden de reparatie van de molen te Son en et verleggen van de sluis aldaar en dat hij zich te Son heeft vervoegd en gesproken heeft met de eigenaar van een stukje land dat gebruikt zou moeten worden in het kader van het verleggen van de sluis en over de eventuele schade voor de eigenaar i.v.m. dat doorgraven van dat stuk land, welke werkzaamheden zijn begroot op 3086 gl. en voor het herstellen van de molen 2800 gl. en die te Hooidonk 397 gl.


folio 125 verso – maandag 23 augustus

Rekest van Willem Vreggen te ’s-Hertogenbosch pachter van de impost op de turf en de kolen over stad en vrijdom ingegaan op 1 april 1715 met et verzoek om een order aan ontvanger Bosschaart i.v.m. korting op de pachtpenningen voor een som van 180:12:0


folio 126 – maandag 23 augustus

Rekest van Abraham van Lendt gewezen pachter van de boete op de verzwegen of kwalijk aangebrachte personen op de lijst van het hoofdgeld over de Baronie van Boxtel verzoekende om een order aan president Vorstenbosch als ook de nog in leven zijnde regerende schepenen en armmeesters om op te volgen de richtlijnen van de heren gecommitteerden die in commissie langs de Maas zijn geweest en te compareren voor de heren gecommitteerden op de komende verpachting der tienden om, na verhoor van de partijen, de zaak af te wikkelen


folio 126 – maandag 23 augustus

Bericht van Johan Berkhof op een rekest van Jan du Mondt stadsdrukker te ’s-Hertogenbosch verzoekende om betaling van geleverde schrijfbehoeften ten dienste van het kantoor van pachter Lambert van Rosmalen ten bedrage van 46:9:0, welk verzoek wordt afgeslagen


folio 126 verso – dinsdag 24 augustus

Missive van J.Hasevoet stadhouder van de kwartierschout van Peelland die de informatie doorstuurt ingevolge een order van de heren der Ed: Mo: die op de verpachting der tienden zijn geweest, over de feitelijkheden die zijn gepleegd in de voorbije meimaand te Veghel aan Thomas Redding en zijn vrouw uit haat van de religie


folio 127 – dinsdag 24 augustus

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van Dirk Hack wonende te Maren in kwartier Maasland verzoekende dat haar Ed: Mo: gelieven aan hem suppliant over te geven in erfpacht vijf hont land op het Hooivelt en drie hont op het Kerkvelt en nog eens zeven hont op het Nieuvelt alle onder Maren gelegen als ook zeven hont genaamd het Vinkel belast met een vak Maasdijk, nog een morgen op twee plaatsen belast met twee vakken Maasdijk en zeven morgen int Stroijbroek alle onder Kessel gelegen voor een tiende part van het gemiddelde over tien jaren; besloten is drie zondagse publicatie vooraf te laten gaan aan de publieke verkoop en de percelen land te gunnen aan de hoogste bieder


folio 128 verso – dinsdag 24 augustus

Rekest van mr. Johan Bosschaart ontvanger der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch aan wie een ordonnantie wordt verleend van 75 gl. die door hem zijn betaald aan H.Vetmer ondermajoor in de stad op order van de Ed: Mo: die in september in commissie langs de Maas zijn geweest


folio 129 – dinsdag 24 augustus

Rekest van ontvanger Carel Philip van Huffel die voor deze keer gedispenseerd wordt in persoon te assisteren op de aanstaande verpachting mits dat hij er zorg voor draagt dat zijn plaats wordt waargenomen door een behoorlijk gekwalificeerde bediende


folio 132 – donderdag 26 augustus

Rekest van Gerard Sulgard de Leefdaal Heer van Deurne en Liessel als erfgenaam van wijlen Johan van Leefdaal in zijn leven rentmeester der geestelijke goederen over stad en meierij van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij suppliant tot voldoening van het slot van de ‘conclusieve’ rekening van genoemde Johan van Leefdaal ter somme van 54766:18:0 door een van ’s lands deurwaarders is gesommeerd om dat bedrag binnen 14 dagen te voldoen, maar dat het hem binnen zo’n korte tijd onmogelijk is te voldoen, maar dat hij al 17500 gl. heeft voldaan, maar dat er nog veel restanten zijn in te vorderen en vraagt uitstel van 4 tot 5 maanden; besloten wordt een termijnbetaling te laten doen de 1e helft van het restant over 3 maanden en de 2e helft over 6 maanden


folio 145 – dinsdag 31 augustus

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland i.v.m. het beroepen van een predikant te Lierop in plaats van wijlen Jacob van den brink en te Eersel en Duizel in plaats van Theodorus Neomagus mits presenterende de beroepene aan de Raad voor de bevestiging om geapprobeerd te worden


folio 146 verso – woensdag 1 september

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel in het kwartier Peelland verzoekende om continuatie van de concessie aan haar op 13 januari 1706 verleend à 38.00 gl. voor een periode van nog eens 4 jaren ingaande 1 januari 1716, welk rekest gezonden wordt aan de Raad om advies


folio 148 verso – donderdag 2 september

Rekest van de regenten van Asten in kwartier Peelland over het omslaan van hun middelen en lasten


folio 152 verso – zaterdag 4 september

Onderzoek van een rekest van de koopbierbrouwers te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om continuatie van de impost op de bieren over de stad, vrijdom en schansen voor een periode van 3 jaren en in de omliggende dorpen zouden alleen huisbrouwerijen mogen zijn [met details]


folio 155 verso – dinsdag 7 september

Bericht van Johan Berkhof pachter van het hoorngeld en bezaaide landen over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de gezamenlijke vleeshouwers en slachters te ’s-Hertogenbosch en van de huislieden en hoveniers zowel binnen de stad en de vrijdom van dien te Orthen wonende, die verzoeken vrijgesteld te mogen worden van genoemde imposten; dit rekest wordt voor nader onderzoek voorgelegd aan thesaurier generaal Hop


folio 157 – dinsdag 7 september

Na deliberatie is besloten te accorderen een ordonnantie van 250 gl. aan de gedeputeerden van de classis van Maastricht en 150 gl. voor de deputati sinodi i.v.m. de synode te Harderwijk, wat eveneens geldt voor de classis van ’s-Hertogenbosch en die van Peel- en Kempenland


folio 157 – dinsdag 7 september

Rekest van Johan de Cassemajor en Adam Schouw de opvolgers van wijlen rentmeester Johan van der Horst van de armenfundatie van Aert Berwouts en andere te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om vernieuwing van de letteren executoriaal ter invordering van achterstallige renten en cijnzen van de genoemde fundaties; de Raad gaat akkoord


folio 159 – donderdag 9 september

Rekest van de koopbrouwers van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat ze de admodiatie van de impost op de bieren niet kunnen aannemen op de conditie zoals vervat in de resolutie van de Ed: Mo: van de 4e, verwijzend naar een vorig rekest [met details]


folio 163 verso – vrijdag 10 september

Rekest van Gijsbert van Rhijn gesubstitueerde voogd van de drie kinderen van wijlen Rudolfh Vogelvanger in zijn leven koopman te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat een van deze drie pupillen is komen te overlijden waardoor dienst portie is verstorven op de twee andere kinderen waarover de 20e penning betaald moet worden volgens de ordonnantie op de collaterale successie; de vaste goederen van de twee pupillen bestaan uit een tuin of hof met twee kleine huisjes gelegen ‘agter den Jongen Bogaart’ door de vader van de kinderen ca. 7 jaren geleden gekocht voor een bedrag van 850 gl.; idem een huisje op de Weversplaats 6 jaren geleden gekocht voor 200 gl. uit welk huisje en tuin de ontvanger het collateraal niet anders wil ontvangen dan na een scabinale taxatie, uitgevoerd door de officier, twee schepenen, een secretaris, een groenroede, gerechtsbode of kamerbewaarder en twee rooi- of paalmeesters, voor ieder perceel tegen 12 à 13 gl. dus samen tussen de 48 en 50 gl. [met details]


folio 165 verso – vrijdag 10 september

Missive van J.Hartong substituut van de kwartierschout van Oisterwijk inhoudende dat de conventualen van het klooster te Boxtel uit dat klooster zijn vertrokken, waarop de dispositie is uitgeteld totdat bericht is ontvangen van rentmeester van Slingelandt


folio 174 verso – woensdag 15 september

Missive van de heren gecommitteerden van de Ed: Mo: geschreven te ’s-Hertogenbosch betreffende de verpachting of admodiatie van de impost op de bieren over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch, waarop is besloten de genoemde impost te laten aan de brouwers in admodiatie voor de aangeboden 33.220 gl. per jaar boven de restitutie van het betaalde strijkgeld ter somme van 110 gl.


folio 175 – woensdag 15 september

Rekest van Willem Keuchenius predikant te Vught en Cromvoirt aan wie een ordonnantie wordt verleend van 60 gl. vanwege het assisteren bij de synode te Utrecht als correspondent van het Synode van Gelderland


folio 185 – maandag 20 september

Rekest van de religieuzen die voorheen hebben gewoond in het klooster te Waalwijk te kennen gevende dat zij om te gehoorzamen aan haar Ed: Mo: orders zich van daar hebben begeven naar het Luikse land, dat van haar supplianten medezusters nog enigen in het genoemde klooster getolereerd worden en ze verzoeken nu om zich wederom bij hun medezusters te mogen vervoegen in het klooster te Waalwijk, maar de Raad persisteert bij een eerdere resolutie en het verzoek wordt daarom niet gehonoreerd en de Raad bericht hem dat ze de Raad met dit soort verzoeken niet meer lastig moeten vallen; voorts zullen worden aangeschreven kwartierschout Haarsolte en rentmeester Van Slingelandt dat ze de Raad berichten of er nog religieuzen in dat klooster verblijven en zo ja, te berichten waarom ze die niet de orders hebben gegeven om te vertrekken


folio 190 verso – woensdag 22 september

Missive van rentmeester des Tombes inhoudende dat hij op basis van een resolutie van de 20e augustus 1717 publiek heeft aanbesteed de reparatie van de molen te Hooidonk die door de laatste stormwind is beschadigd geraakt als ook het leveren en aanbrengen van een nieuwe molensteen die ca. 225 gl. zal kosten; Dirk Eijmberts heeft het hele werk aangenomen voor 595 gl.


folio 198 verso – zaterdag 25 september

Rekest van Jan van der Does aannemer van het onderhoud van de aardewerken rond om stad en citadel van ’s-Hertogenbosch aan wie volgens bestek een ordonnantie wordt verleend van 1520 gl. voor een half jaar onderhoud


folio 204 – maandag 27 september

Advies van mr. Franclis van der Hoop de landsadvocaat op een rekest van Hendrien van Veghel huisvrouw van Lambert van Rosmalen gedetineerd op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch die om permissie vraagt om haar man te mogen bedienen en ten dien einde acces voor haar en haar dochter; de raad gaat akkoord


folio 213 verso – donderdag 30 september

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van Pieter Dankers en Johan van Dijk schoolmeesters resp. te Valkenswaard en Dommelen die van ambt willen ruilen nl. de eerste naar Dommelen en de 2e naar Valkenswaard; de Raad gaat akkoord


folio 214 – donderdag 30 september

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen dat hem is bekend gemaakt door de molenaars op de molens te Lommel en Westerhoven en de hoevenaar op het slotje te Lierop dat door de laatste stormwind verschillende reparaties zullen moeten worden uitgevoerd, waarop de rentmeester Casper Eijmbers heeft gevraagd die objecten te visiteren en een kostenbegroting op te stellen hetgeen het volgende heeft opgeleverd: molen en molenhuis te Lommel 761:18:0, de molen te Westerhoven 292:14:0 en het slotje te Lierop 245:10:0; de rentmeester wordt door de Raad gelast de reparaties publiek aan te besteden


folio 214 – donderdag 30 september

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van Hendrik Verstegen en Hendrik du Pon ’s lands hoevenaars te Oers [vgl. Oerle] met verzoek om remissie op hun pachtpenningen [zie ook folio 335 verso]


folio 214 verso – donderdag 30 september

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van de regenten van Oerle, Meerveldhoven en Veldhoven met een verzoek om remissie op het hoofdgeld over 1717


folio 219 verso – maandag 4 oktober

Missive van rentmeester Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen on het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de schepenen en regeerders van de Baronie van Boxtel gezonden aan de Raad om advies


folio 231 verso – woensdag 6 oktober

Sententie in de zaak hangende tussen mr. Francois van der Hoop landsadvocaat en Adriaan de Bok stadhouder van het drostambt te Empel en president-schepen aldaar


folio 239 – zaterdag 9 oktober

Sententie in de zaak tussen mr. Francois van der Hoop en Cornelis Mol medestander van Lambert van Rosmalen geweest van de impost op zout en zeep


folio 240 – maandag 11 oktober

Rapport van de heren Gholstein van Weede en secretaris Van Slingelandt op een rekest van de gecommitteerden van het kwartier Kempenland als daartoe verzocht en aangemaand door de regenten der resp. dorpen van dat kwartier, mede verwijzend naar een vorig rekest, waarin is verzocht om vermindering van de tax waarop ze zijn aangeschreven t.a.v. de imposten [met details]


folio 241 – maandag 11 oktober

Diverse ingestuurde declaraties waaronder die van Willem Ginhoven deurwaarder van de gemene middelen te ’s-Hertogenbosch tegen Lambert Jansze Pullens en Lambert Pullens gewezen pachters van de bezaaide mergen en hoorngelden over de vrijheid Waalwijk over 1713 de som van 39:18:0; die van Adriaan van der Linden deurwaarder van de Raad wonende te ’s-Hertogenbosch tegen Jan Giele van Esch uit Vught een som van 33:7:0; die van Jacobus Coenraads drossaard van de heerlijkheid Hilvarenbeek in kwartier Oisterwijk tegen Jasper Woestenburg schepen van Hilvarenbeek op een som van 438:2:0; Willem Ferig (?) deurwaarder van de Raad tegen Willem Stoffels uit Dinther in kwartier Maasland op een som van 27:16:0; Olivier van Herrevelt deurwaarder wonende te Dinther tegen de weduwe van wijlen Michiel Strik gecollecteerd hebbende de impost van het hoofdgeld, specie en quotisatie over de vrijheid Oss over 1714 op een som van 95 gl.; ten slotte die van de meerderjarige als ook de voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Johan van Daverveld en Otto van Ingen als in huwelijk hebbende de weduwe van wijlen Jan Schuurman tegen Anna Maria van der Hoeven weduwe en boedelhoudster van wijlen mr. Willem Boeij in zijn leven ontvanger van de gemene middelen over het kwartier van Kempenland o peen som van 359:16:0


folio 253 – woensdag 13 oktober

Rekest van de schepenen en regeerders van Boxtel over de aanschrijving van de impost op de dranken over de baronie over 1717 aangevende dat geen brouwers, zowel huis- als koopbrouwers zullen mogen herbergen en tapneringen houden of gelagen zetten dat het effectievelijk en onmogelijk ten plattelande nagevolgd kan worden verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven aan haar supplianten willen permitteren om de voorschreven tappers en brouwers en ingezetenen naar de inhoud van de resolutie van de Ed: Mo: van 11 september 1703 tot conservatie en welstand van haar Ed: Mo: financiën te mogen taxeren, maat dat verzoek wordt afgeslagen


folio 254 verso – donderdag 14 oktober

Rekest van de schepenen en regenten van Reusel in kwartier Kempenland die hadden genomineerd en aangesteld Goijert Lucas tot collecteur van de ordinaris verpondingen te Reusel vanaf oktober 1713 en dat deze collecteur was begonnen de penningen te innen en aan ’s lands kantoor te betalen met het voornemen daarin te continueren , maar dat diens huis het ongeluk heeft gehad op 1 juli 1714 geheel af te branden met alles wat daarin stond incl. het collectemanuaal en dat daarna een ander manuaal in gebruik is genomen en dat hij daarop alle penningen van de inwoners ontvangen had zonder nochtans het ’s lands kantoor voldaan te hebben in drie jaren volgens de resolutie van de Ed: Mo: van 29 januari 1715, dat ondertussen vanwege het gebrek aan betaling N.Graham geauthoriseerd tot het ontvangen der verpondingen over het genoemde kwartier wegens wijlen ontvanger Graswinkel na alle behoorlijke gedane executien het genoemde nieuwe huis en huis met de verdere erven had verkocht en na gedane rekening voor schepenen der stad ’s-Hertogenbosch, zonder daarvan iets genoten te hebben, dat vervolgens ten genoemde kantore nog resteert 577:0:0 over welke som de supplianten zijn geëxecuteerd en lange tijd in ’s-Hertogenbosch in gijzeling hebben gezeten tot grote kosten dat de supplianten en hun ingezetenen zodanig door de voorgaande oorlogen meer dan andere dorpen waren verarmd en niet in staat waren de zware lasten te voldoen en dienen een verzoek tot remissie in

folio 263 – donderdag 14 oktober

Missive van brigadier Chambrier tegenwoordig commanderende te ’s-Hertogenbosch waarbij hij de lijst toezendt de driemaandelijkse lijst van het garnizoen van de stad, welke gedeponeerd wordt ter secretarie


folio 268 – vrijdag 15 oktober

Rekest van de regenten van Lith in kwartier Maasland in het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 269 verso – vrijdag 15 oktober

Lijst van ingestuurde rekeningen door rentmeester en ontvangers van de geestelijke goederen, domeinen, verpondingen, beden, gemene middelen en de conquesten die allen met hun namen staan vermeld


folio 272 – zaterdag 16 oktober

Rekest van schepenen en regeerders van Stiphout over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 273 – zaterdag 16 oktober

Missive van ontvanger Verster op een rekest van de regenten van Heesch gepresenteerd aan de raad om advies


folio 277 – maandag 18 oktober

Missive van commies Gerard Vink i.v.m. het slijpen en smeren van het handgereedschap dat in het groot magazijn te ’s-Hertogenbosch aanwezig is


folio 277 – maandag 18 oktober

De Heer van Sonsbeek heeft overgeleverd de interrogatie en de respons daarop van Jacob Hasevoet commies of bediende van ontvanger Cornelis van Vrijbergen als ontvanger van de 20e en 40e penning over stad en meierij van ’s-Hertogenbosch welke interrogatie wordt overhandigd aan mr. Zeger Thierens als geauthoriseerd om het recht van het land waar te nemen


folio 278 – dinsdag 19 oktober

Rekest van de regenten van Haaren in het kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat de principaalste gegoeden en geërfden van het dorp in 1703 ten tijde van de oorlog, toen de Fransen binnen de meierij waren doorgebroken, om niets driegden platgebrand en geplunderd te worden en dat men toen geld heeft moeten opnemen ter somme van 1000 gl. van mevrouw Selgrum en nog een som van 70 0gl. van Willem Somers om zodoende het platbranden en plunderen te voorkomen [met details]


folio 287 verso – vrijdag 22 oktober

Missive van rentmeester Van Slingelandt betreffende de kloosters te Oisterwijk, Waalwijk en Boxtel waarop deze rentmeester wordt geauthoriseerd om deze kloosters publiek te verkopen of in erfpacht uit te geven als ook de hoeven en landerijen die aan die kloosters toebehoorden


folio 295 verso – maandag 25 oktober

Missive van rentmeester Van Slingelandt geschreven te Dordrecht betreffende het klooster te Waalwijk dat onder zijn administratie valt


folio 296 – maandag 25 oktober

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van de regenten van Nieuwkuijk waarop na deliberatie is besloten de rentmeester te gelasten aan de supplianten jaarlijks te geven 6 gl. en 6 st. i.v.m. de onkosten van het H.Avondmaal


folio 299 verso – dinsdag 26 oktober

Rekest van Adriaan Nicolaes van Woestinghoven ordinaris ingenieur in garnizoen te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat door het mortificeren [te niet doen] van de predikantsplaats op fort Isabella buiten de Vughterpoort diens logement leeg is komen te staan en dient een verzoek in bij de Ed: Mo: of ze hem voorlopig het gebruik ervan willen toestaan; de Raad gaat akkoord ‘tot wederseggen toe’


folio 301 verso – dinsdag 26 oktober

Via een resolutie van 30 juli jl. is de predikantsplaats op de forten Isabella en St.Anthony gemortificeerd en daarom wordt geen handopneming verleend aan het classis van ’s-Hertogenbosch om in plaats van de overleden predikant een andere predikant te beroepen en na deliberatie is besloten dat de voorlezer in de genoemde forten zal invallen in de eerste de beste open plaats in de meierij van ’s-Hertogenbosch


folio 301 verso – woensdag 27 oktober

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van de schepenen en regeerders van Nistelrode in kwartier Maasland over een jaarrente die ze verschuldigd zijn aan het kantoor van Tengnagel ter waarde van 24 gl. die volgens hun oude dorpsrekening losbaar zou zijn met 400 gl. en ze verzoeken de Ed: Mo: om de rentmeester te ordonneren de oude leggers erop na te slaan en de rente te lossen of kwijten alhoewel de brieven kwijt zijn geraakt, maar het verzoek wordt afgeslagen door de Raad


folio 302 – woensdag 27 oktober

Missive van rentmeester Tengnagel inhoudende dat door de molenaar van ’s lands molen te Beers in kwartier Kempenland aan hem bekend is gemaakt dat door de laatste stormen als anderszins verschillende reparaties aan zowel het molenhuis als de molen nodig zijn, welke molen is gevisiteerd door ’s lands timmerman Casper Eijmberts die de onkosten heeft begroot op 323 gl. ; de rentmeester wordt gelast de reparatie aan te besteden


folio 310 – vrijdag 29 oktober

Advies van mr. Zeger Thierens landsadvocaat op een rekest van Jacob Hasevoet als bediende van Cornelis van Vrijbergen ontvanger van de 20e en 40e penning binnen ’s-Hertogenbosch en de meierij, tenderende om te zijn ontslagen van de personele comparitie en geadmitteerd te worden zijn defensie bij advocaat en procureur te mogen doen, waarop na deliberatie is besloten ‘den suppliant bij provisie te ontslaan van de personele comparitie, onder handtasting te doen in handen van de commissarissen, ten welker overstaan den suppliant op articulen gehoord is’


folio 318 – zaterdag 30 oktober

Rekest van schepenen en regenten van Vught met verzoek hen te laten volstaan met het betalen van 400 à 500 gl. per jaar voor de consumptie van de bieren, wijnen etc.


folio 318 verso – zaterdag 30 oktober

Rekest van de borgemeesters van Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om remissie op hun verpondingen


folio 321 – maandag 1 november

Rekest van de regenten van het dorp Dommelen in kwartier Kempenland te kennen gevende dat de zusters die voorheen in het klooster hebben gewoond te Dommelen en van daar zijn vertrokken op order van de Ed: Mo: van 1 november 1716 in de aanschrijving der gemene middelen gecontribueerd hebben een som van 77:3:8 en ze verzoeken dat bij de eerst volgende aanschrijving dat bedrag in mindering wordt gebracht


folio 330 – donderdag 4 november

Rekest van Gijsbert Verwiel drossaard te Waalwijk te kennen gevende dat Gerard de Jong ijkmeester van de meierij van ’s-Hertogenbosch te executie van de ordonnantie van 10 augustus 1716 op het stuk van de brouwerijen op het platteland met twee gecommitteerden van het brouwersgilde van ’s-Hertogenbosch zich op 18 december 1716 heeft begeven te Waalwijk om de ijk uit te voeren en dat de suppliant zich bereidwillig heeft getoond en gepresenteerd om over de genoemde ijk als officier van de plaats te staan en tot dien einde alle de brouwers van Waalwijk doen citeren om bij de genoemde ijkmeester en assistenten te compareren en de ijk te gedogen, maar dat de brouwers dat hebben geweigerd, zodat daarop de ijkmeester en de gecommitteerden zijn vertrokken, doch dat de brouwers van Waalwijk tot inkeer zijn gekomen en de ijkmeester en gecommitteerden drie dagen laten in Tilburg zijn gaan verzoeken om de ijk van hun brouwketels en kuipen willen doen; op 22 december daaraanvolgend zijn de ijkmeester en zijn gezelschap weer opnieuw naar Waalwijk gegaan en ten overstaan van hem suppliant bij Jacob van den Braak brouwer is de Posthoorn een begin hebben gemaakt om de genoemde ijk te voltrekken, dat terwijl de ijkmeester bezig was met het ijken Laurens de Sille president-schepen van Waalwijk uit naam van de schepenen aan Gerard de Jong als ijkmeester had verzocht met de ijk nog enige tijd te stoppen totdat door haar Ho: Mo: op het rekest van die van Tilburg en andere plaatsen zou zijn gedisponeerd of nl. de ijk gedaan zou kunnen worden door hun eigen ijkmeester of wel door die van de meierij; de ijk van de brouwketels te Waalwijk is niet voltrokken, waarna discussie is ontstaan [met details]


folio 335 – vrijdag 5 november

Rekest van de regenten van Erp op een rekest van Willem Vermeulen gewezen contributiebeurder over de jaren 1702 en 1703


folio 338 verso – zaterdag 6 november

Rekest van Dirk van Wijk notaris en procureur te Oisterwijk die aangeeft genegen te zijn het klooster aldaar te kopen onder de condities die de Ed: Mo: stellen, maar zijn verzoek wordt afgeslagen en de Ed: Mo; persisteren bij hun resolutie van de 22e oktober waarin is vastgelegd dat het klooster van Oisterwijk en ook andere publiek moeten worden verkocht en de goederen in erfpacht worden uitgegeven

folio 342 – maandag 8 november

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen te kennen gevende dat hij is gelast tot de publieke aanbesteding van de reparatie van ’s lands molen en molenhuis te Lommel, die van Westerhoven en de hoeve of slotje te Lierop [zie onder folio 214]


folio 342 – maandag 8 november

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van Johan van Agenbeek [elders Agenlek] schoolmeester te Best die heeft verzocht zijn schoolmeestersplaats door een substituut te mogen laten waarnemen; de Raad gaat akkoord voor een jaar mits een bekwaam substituut het ambt kan waarnemen, zodat Agenbeek zich intussen kan laten behandelen aan het ongemak van zijn gezichtsvermogen


folio 346 – dinsdag 9 november

Missie van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Oss gezonden aan de Raad om advies


folio 349 verso – woensdag 10 november

Rekest van Cornelis Adriaense, jan van de Put, Dingena weduwe van jan Peters, Hendrik Gerrits en Jan Basiaarts allen inwoners van Bladel en Reusel verzoekende om een nadere order aan Gerard Otten pachter van de boeten op de verzwegen of kwalijk aangebrachte personen op de hoofdgeldlijsten die worden geheven in plaats van de impost op het gemaal


folio 351 – donderdag 11 november

Rekest van Cornelis en Jacob van Loon als executeurs van het testament van wijlen griffier Mr. Adolph Thomasius in zijn leven griffier van het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om executoriaal i.v.m. het invorderen van 18 ordonnanties door de gecommitteerden van het kwartier verleend ten laste van de regenten van verschillende dorpen in het kwartier van Oisterwijk voor een bedrag van 1225:4:0


folio 354 – vrijdag 12 november

Missive van kwartier Haarsolte in het kwartier van Oisterwijk op een rekest van Jacobus van den Oever president en Antoni van Corven en Nicolaas van Vessem schepenen van de heerlijkheid Moergestel gezonden aan de Raad om advies


folio 355 verso – vrijdag 12 november

Missive van de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland geschreven te Eindhoven waarbij ze aan de Ed: Mo: doorsturen de resolutie waarbij de classis op de 3e van deze maand Bastiaan van Vorssel voorlezer, koster en schoolmeester te Duizel heeft gedeporteerd [afgezet] met alle bescheiden daartoe dienende met het verzoek dat de Raad haar sententie wil gelieven te approberen om een ander godvruchtig en bekwaam schoolmeester in zijn plaats te mogen aanstellen en omdat Van Vorssel een zeer godvruchtige oude vrouw heeft van ca. 80 jaren, die haat noch roeren noch bewegen kan aan hem toe te leggen een bedrag van 40 à 50 gl. per jaar uit het traktement van de nieuw aan te stellen schoolmeester of uit een ander fonds


folio 356 – zaterdag 13 november

Missive van mr. Gerard Vink commies van de magazijnen te ’s-Hertogenbosch die om inzage heeft verzocht van een rekening of declaratie van de gewezen commies Van Velsen


folio 356 – zaterdag 13 november

Rekest van Jacob van Hogerwoude wonende te Eindhoven die wordt aangesteld tot voorlezer, koster en schoolmeester te Duizel in plaats van de afgezette Bastiaan van Vorssel en hem zal een akte van commissie bezorgd worden


folio 356 verso – zaterdag 13 november

Bericht van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Reijnier van Vlijmen gewezen pachter van ’s lands korenwindmolen te Udenhout aan de Santkant [met details]


folio 357 – zaterdag 13 november

Missive van ontvanger Verster op een rekest van de regenten van Oss in kwartier Maasland gezonden aan de Raad m advies


folio 358 – maandag 15 november

Missive van kwartierschout van Maasland de heer van der Hoeve van Heeswijk op klachten van een zekere Elisabeth Janssen de Ruijter over het geweld dat haar is aangedaan door de schout van Alem


folio 361 verso – dinsdag 16 november

Changement van enige Friese compagnieën waaronder genoemd wordt de compagnieën van luitenant kolonel Coehoorn en sergeant majoor van Swartzenberg dat zij per schip getransporteerd worden naar Arnhem en van daar voorts marcheren op die voor de compagnieën van luitenant kolonel van Vierssen en van sergeant majoor Vegelin dat ze zullen marcheren van Stevensweert naar ’s-Hertogenbosch


folio 362 verso – woensdag 17 november 1717

Missive van ontvanger Bosschaart op een rekest van Thomas van de Laar pachter van de impost op de fruiten verwijzend naar de schrale wind en droogte die er in het begin van het seizoen is geweest als ook door de grote extraordinaire stormwinden en tempeesten die nadien zijn opgestoken zodat het nog resterende fruit voortijdig is afgeworpen en vernield, met verzoek om korting op de pachtpenningen


folio 364 verso – donderdag 18 november

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest gepresenteerd aan de Raad van Brabant door de regenten van het weeshuis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. een rente van 48 gl. verwijzend naar een constitutiebrief van 5 november 1611


folio 366 – donderdag 18 november

Rekest van mr. Samuel van Schagen landsadvocaat in een zaak tegen Simon de Gester in 1716 borgemeester te Waalwijk en Laurens de Sille president-schepen als ook Johan Casper Pisontox, Johan Molengraaf, Johan Coolhaas, Jan de Roij, Anthony van Dam en Johan van der Endt allen in die tijd schepenen van Waalwijk geweest zijnde en dit alles i.v.m. het beletten van de ijk van de brouwketels conform de ordonnantie van 10 augustus 1716, welke zaak tegen hen allen samen in hetzelfde geding vervolgd zal worden


folio 367 – vrijdag 19 november

Missive van W.L.Graham borg voor de administratie van wijlen den ontvanger van Graswinkel op een rekest van de regenten van Reusel gezonden aan de Raad om advies


folio 368 verso – vrijdag 19 november

Bericht van rentmeester Tengnagel op een rekest van Willem Cughenius en Wouter Coninx gewezen kerkmeesters te Alem waarop na deliberatie is besloten ‘dat het derde part van de kerk van Maaren, combinatie van die van Alem, in de onkosten van het H.Avondmaal moet betaald worden uit de tienden aldaar, getrokken wordende bij den staat voor een derde en bij het Capittel van St.Lambert te Luijk voor twee derde, met last aan de gem: rentmeester de portie van den staat op die voet te betalen’


folio 369 – vrijdag 19 november

Bericht van de regenten van Rosmalen in kwartier Maasland op een rekest van Dirk van Gerwen met een verzoek tot vergoeding van de geleden schade in 1673 door een executie van de vijand over de contributies ofwel alimentatie ten laste van de gemeente naast andere arme ingezetenen, welk verzoek overigens wordt afgeslagen


folio 369 verso – vrijdag 19 november

Missive van commies Gerard Vink van de magazijnen te ’s-Hertogenbosch dat hij nu woont in een afgezonderd gedeelte van het logement van haar Ed: Mo: aldaar dat de heren gecommitteerden van de Ed: Mo: hebben gehuurd tegen mei 1718 [met details]


folio 379 verso – woensdag 24 november

Missive van ontvanger Verster op een rekest van de gecommitteerden van de polders van Koedijk, Peepers en Vliert gezonden aan de Raad om advies


folio 380 – woensdag 24 november

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van Isaacq Ente schoolmeester te Eimmerik onder Heeze in de meierij van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om verhoging van zijn traktement van 150 gl. op 200 gl. , welk bericht wordt doorgestuurd te examinatie aan thesaurier generaal Hop


folio 384 – zaterdag 27 november

Rekest van de regenten van Veghel in kwartier Peelland i.v.m. de aanschrijving van de imposten op de bezaaide landen, hoorngelden en dranken


folio 384 – zaterdag 27 november

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen die aangeeft dat hij herstellende is van zijn ongemak veroorzaakt door het vallen met zijn rijtuig


folio 385 – zaterdag 27 november

Rekest van de regenten van Heeswijk in kwartier Maasland over allerlei imposten waarin genoemd worden Hermanus van Broekhuijsen drossaard van Heeswijk [met details]


folio 385 verso – zaterdag 27 november

Rekest van Lambert van Rosmalen pachter van enige imposten i.v.m. zijn collectboeken die tijdens zijn apprehensie in handen zijn gesteld van twee collecteurs tot invordering van ’s lands gerechtigheid


folio 387 – maandag 29 november

Rekest van de regenten van ’s-Hertogenbosch i.v.m. nog onbetaalde contributies, maar het verzochte executoriaal is hen geweigerd


folio 388 – maandag 29 november

Missive van generaal majoor Yvoi commandeur van ’s-Hertogenbosch waarbij hij een brief doorstuurt van Godin de majoor van de stad en klaagt over het gedrag van de ingenieurs die voorgeven geheel en al independent te zijn van de gouverneur en van andere officieren van het gouvernement en in het bijzonder van ingenieur Woestinghoven omtrent het snoeien der bomen op de stadswallen [met details]


folio 389 – dinsdag 30 november

Rekest van de schepenen en regeerders van Someren en Lith met een verzoek om de impost van de dranken te mogen vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers na rato van eenieders nering en consumptie


folio 389 verso – dinsdag 30 november

Missive van ontvanger van der helst op een rekest van de regenten en ingezetenen van Vught met een verzoek hen te alten volstaan met een bedrag van 400 à 500 gl. op jaarbasis op de impost van de bieren ,wijnen en brandewijnen


folio 390 – dinsdag 30 november

Rekest van Arent van Duijnen drossaard van de baronie van Boxtel en Liempde verzoekende dat aan Hubertus Vekken, aangesteld tot stadhouder, tot het waarnemen van des suppliants ambt gedurende zijn suspensie gelast en bevolen mag zijn zich te onthouden van enige jura, emolumenten of baten door de suppliant voor datum zijner suspensi gemeriteerd [verdiend] of reeds vervallen geweest, te vorderen en te innen, maar ter contrarie gelast de zodanige voornoemde jura, emolumenten en baten door hem reeds ingevorderd en ontvangen prompt aan de suppliant te restitueren [met details]


folio 390 verso – dinsdag 30 november

Rekest van Charles Barbé beroepen tot assistent predikant in de Waalse gemeente ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Benjamin Binet die aan N.Hiblet gesuccedeerd [opgevolgd] is op basis van een resolutie van 2 december 1709 als assistent jaarlijks 100 gl. heeft genoten welke som Binet nog trekkende is [met details]


folio 394 verso – donderdag 2 december

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch die accepteert het beroep van Cornelis de Wit tot predikant in het fort Isabelle op basis van de handopening van de Ed: Mo: van de 9e oktober jl.


folio 401 – zaterdag 4 december

Rapport n.a.v. een missive van rentmeester Tengnagel waarbij hij aan de Ed: Mo: heeft toegezonden een kopie van een rekest gepresenteerd aan de Raad van Brabant door de regenten van het weeshuis te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een jaarrente van 48 gl. refererend aan een constitutiebrief van 5 november 1611 [met details - zie folio 364 verso]


folio 402 – maandag 6 december

Missive van ontvanger Vink op een rekest van de regenten van de heerlijkheid Empel in kwartier Maasland i.v.m. de impost op de bieren wijnen en brandewijnen [met details]


folio 402 – maandag 6 december

Missive van rentmeester Tengnagel te kennen gevende dat hij de reparatie van ’s lands molen te Beers publiek heeft aanbesteed, aangenomen door Daniel van Veen voor een bedrag van 295 gl.


folio 402 verso – maandag 6 december

Rekest van de regenten der heerlijkheden Tilburg en Goirle in kwartier Oisterwijk betreffende de impost op de dranken wijzend op de regeling zoals die voor de regenten van Veghel, Someren en Lith is afgedwongen


  1   2   3

  • Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!
  • Meierij van ’s-Hertogenbosch

  • Dovnload 133.75 Kb.