Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 133.75 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogPagina2/3
Datum28.10.2017
Grootte133.75 Kb.

Dovnload 133.75 Kb.
1   2   3

folio 406 – maandag 6 december

militaire historie: met namen van in totaal 241 regimenten, bataljons e.d. met de namen van de commandanten etc. [diverse folio’s], zie ook folio 425, 426 e.v., folio 467 reparaties aan de jachten met benoeming van de materialen; folio 486 verdeling van 30 compagnieën Zwitsers met de namen der commandanten
folio 412 – dinsdag 7 december

Missive van ontvanger Bosschaart i.v.m. de provisionele aanstelling van Johan Berkhoff tot het innen en collecteren van de restanten van zout en zeep waarvan Lambert van Rosmalen pachter is geweest [met details]


folio 416 verso – donderdag 9 december

Rekest van de schepenen en regenten van Schijndel in kwartier Peelland over de imposten van hoorngeld, bezaaide landen, bestiaal, dranken etc. met verwijzing naar regenten van andere dorpen


folio 417 verso – donderdag 9 december

Bericht van de kwartierschout van Maasland Jacob van der Hoeve van Heeswijk en tevens dijkgraaf van Maasland op een rekest door Leendert Peeter Meegens wonende te Oss samen met enige andere personen met klachten over de ‘quade regeeringe en directie van saaken tot Osch’


folio 420 – vrijdag 10 december

Rekest van borgemeesters schepenen deken en raad van de stad Helmond in kwartier Peelland met een melding over afgebrande en vervallen huizen en ledig liggende landerijen ten gevolge van de oorlog [met details – lange akte]


folio 422 – vrijdag 10 december

Rekest van de regenten van Boxtel in kwartier Oisterwijk over de aangeschreven imposten , quotisatie, tappers en brouwers [met details]


folio 427 – zaterdag 11 december

Rekest van o.a. de regenten van Bakel, Beek bij Aarle en van Mierlo en Stiphout alle in het kwartier Peelland over de aangeschreven impost op de dranken om die te mogen vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers


folio 432 – maandag 13 december

Rekest van de regenten van Eersel in kwartier Kempenland over de aangeschreven impost op de dranken om die te mogen vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers


folio 436 verso – dinsdag 14 december

Rekest van Gerard Willem van Grimbergen drossaard van de heerlijkheid van Berlicum en Middelrode over een sententie ten zijnen laste gewezen op 17 oktober


folio 437 – dinsdag 14 december

Bericht van de drossaard Herman van Broekhuijsen van de heerlijkheid Heeswijk op een rekest van de regenten aldaar


folio 437 – dinsdag 14 december

Bericht van ontvanger Verster op een rekest van de gecommitteerden en ingelanden van de polder van Koedijk, Pepers en Vliert gezonden aan de Raad om advies


folio 438 verso – dinsdag 14 december

Missive van ontvanger Verster betreffende zijn kantoor verwijzend naar art.12 van de ordonnantie op de collaterale successie en naar het reglement van voor ontvangers en rentmeesters aangenomen 8 november 1662 [met details]


folio 439 – woensdag 15 december

Missi


ve van ontvanger Van der Helst op een rekest van de regenten van Oisterwijk over een besmettelijke ziekte die daar geheerst zou hebben onder de inwoners met een verzoek om remissie op de aangeschreven personele lasten, maar de Raad gaat op dit verzoek niet in
folio 442 – woensdag 5 december

Rekest van de regenten van Helvoirt en Esch in het kwartier Oisterwijk met een verzoek om premissie om de aangeschreven imposten op de dranken te mogen vinden bij quotisatie over haar ingezetenen, tappers en brouwers


folio 443 – donderdag 16 december

Rekest van de regenten van Son en Breugel in kwartier Peelland over de aangeschreven impost van de dranken met verzoek die te mogen vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers


folio 443 – donderdag 16 december

Rekest van Laurens de la Lane du Thaij vaandrig van het regiment van brigadier d’Abadie in garnizoen te ’s-Hertogenbosch wiens verlof wordt verlengd met drie maanden


folio 444 – vrijdag 17 december

Missive van rentmeester Tengnagel die door de Ed: Mo: is geordonneerd te berichten of hij gecontinueerd heeft de betaling van 100 gl. aan Benjamin Bineth predikant van de Waalse gemeente te ’s-Hertogenbosch sinds dat die ordinaris predikant is geworden, dat zijn voorganger niets genoteerd heeft van de resolutie van 2 december 1709 maar simpel het bedrag van 100 gl. in rekening heeft gebracht [met details]


folio 447 verso – vrijdag 17 december

Rekest van de regenten van Nuenen Gerwen en Nederwetten en Tongelre in kwartier Peelland over de aangeschreven impost op de dranken om die te vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers na rato van ieders nering en consumptie


folio 447 verso – vrijdag 17 december

Rekest van Gerrit Willems van Grimbergen drossaard van de heerlijkheid Berlicum en Middelrode over een sententie ten zijnen laste


folio 448 verso – vrijdag 17 december

Rekest van Cecilia Catharina Baronesse van Boecholt weduwe en boedelhoudster van wijlen Willen Vincent Baron van Wittenhorst in zijn leven Heer van de heerlijkheden Horst, Gansoijen, Besoijen etc., als ook Anthony Ulrig Grave van Fresen (?) in huwelijk hebbende Maria Adriana Thexes Baronesse van Wittenhorst dochter van genoemde Willem Vincent met bezwaren i.v.m. de collaterale successie, welk extract gezonden werd aan de griffier van de Raad en Leenhof van Brabant


folio 463 – woensdag 22 december

Rekest van de diaconie van de Nederduitse Gereformeerde gemeente met het verzoek om verlenging van de inkomsten van die ene oort stuiver van iedere gulden ten behoeve van de diaconie


folio 463 – woensdag 22 december

Missive van Lambert van Rosmalen gewezen pachter van enige imposten enige imposten met een verzoek dat zijn boeken en papieren die hem tijdens zijn gevangenisverblijf ontnomen zijn aan hem weer gerestitueerd zullen worden


folio 463 verso – woensdag 22 december

Missive van generaal majoor Ivoij inhoudende dat hij op basis van een resolutie van de Ed: Mo: van de 10e december uit de dienst ontslagen heeft de compagnie van Anthony Gunter van Bunauw in het regiment van de graaf van Tilly en voorts verwijzend naar het jaar 1702 waarin de Ho: Mo; ordonneerde om plaatsen uit te zoeken waar stallen gezet zouden kunnen worden t.b.v. het grote getal der ruiterij dien men toen in garnizoen zou krijgen en dat de magistraaat toen de Sint Jacobskerk en Barbarakapel hebben aangewezen en volgens Ivoij zijn die plaatsen nu nog in staat ruiters te laten logeren, welke stallen door aannemers jaarlijks worden onderhouden, maar de magistraat wil ze voorlopig voor andere doeleinden gebruiken totdat weer eens een zwaar garnizoen kwam, om ze dan in een goede staat te brengen voor de ruiters [met details]


folio 464 verso – donderdag 23 december

Rekest van schepenen en regenten van de heerlijkheid Waalre, Aalst en Valkenswaard in kwartier Kempenland betreffende de impost op de dranken


folio 464 verso – donderdag 23 december

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van Isaacq Ente schoolmeester te Eimmerick onder het dorp van Heeze in het kwartier van Peelland met een verzoek of zijn traktement opgetrokken kan worden van 150 naar 200 gl.


folio 466 – vrijdag 24 december

Rekest van de gezamenlijke erfgenamen van Seijke Denis Schapendonk laatst weduwe van Willem Bergmans in haar leven wonende te Udenhout in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat hun vader collecteur van de vijandelijke contributies is geweest i n1711 en menig jaar collecteur is geweest van diverse imposten in de periode 1704-1708 en dat er nog restanten zijn die ze nooit hebben kunnen bemachtigen


folio 472 verso – maandag 27 december

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel met verzoek de aangeschreven impost op de dranken te mogen vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers na rato van hun nering en consumptie


folio 474 verso – maandag 27 december

Acceptatie van het verhuren van de domeinwaag te ’s-Hertogenbosch welk huur weer is gelaten aan Christiaan van Bilzen [Bilsen] burger van de stad voor een periode van 3 jaren ingaande 1 november 1717 en eindigend op de laatste oktober 1720


folio 474 verso – maandag 27 december

Commies Vink wordt gelast om enige ongeschikte affuiten te slopen en het ijzer daarvan te bewaren in zijn magazijn; idem 5406 pond onbekwaam buskruit te sturen naar de molen om verbeterd te worden en ten slotte nog om 1336 gevulde handgranaten te ledigen


folio 475 - maandag 27 december

Akte m.b.t. het bestek van het onderhoud der aardewerken te ’s-Hertogenbosch , het onderhoud van de dijk strekkende van de stad langs de Dieze tot aan Engelen, van de kadijk van de Isabelleschans tot aan de contrescharp van de Vughterpoort en ten slotte de sluis bij Engelen; reparaties aan het fort Crevecoeur; over de vier oude ’s lands schuitjes die gezonken lagen in de stadsgracht; rekest van Johan Hixspoor te Engelen over zijn traktement i.v.m. het openen en sluiten van de sluis of bak te Engelen


folio 481 verso – woensdag 29 december

Missive van ontvanger Bosschaart over de impost van het zout en zeep die was gepacht door Lambert van Rosmalen


folio 485 – woensdag 29 december

Rekest van Dirk van Gerwen inwoner van Rosmalen wiens verzoek wordt afgeslagen
Alfabetisch trefwoordenregister op hoofdrubrieken nl. op persoonsnamen, plaatsnamen en zakenregister met verwijzing naar de resp. folionummers van dit resolutieboek volgens de letterlijke tekst waarbij de alfabetische volgorde niet altijd even correct is; bij elke hoofdrubriek staan weer subrubriekjes
letter A

admiraliteijten, Arnhem, Amersfoort, St.Andries, Aerdenburgh, ’t fort St.Anne, Aken, Antwerpen, Ath, artillerije, N.Ardes [luitenant kolonel en commandant], de Heer Lewe van Aduart, Samuel Augier, Everhard Ludolff van Ammersbeeck [ingenieur], Frans Adan van Afferden [landrentmeester generaal], Moses Anthunes [aannemer], Dirck Reijnder Avercamp vaandrig], N. l’Artigne [kapitein luitenant], Clement van Asselen [commies], N. van Assendelft [postmeester], N.Ammama [generaal majoor en commandant], Taats van Amerongen [kolonel en commandant], Charles de St.Amant [kapitein], Johan Albert van der Alement [luitenant], N.Alva [vaandrig], N.Arland [ingenieur], Grave van Apremont [kapitein luitenant], Johan Amsing [commies], Geurt Aertsz., N.Amman [kapitein luitenant], Willem Abrahamse [aannemer], Jargh Auwerda [majoor], Johan van Agenbeeck [soms Agenlek - schoolmeester], Philips de St.Amant [majoor], Cornelis Adriaensz., Herman Aertsz., Bernard Lodewijck Augillis, Everdina Jacoba Wilhelmina Princesse van Anholt


letter B

den Raadt van Brabant, den Raadt van Sijne Majesteijt Willem de 3de glor: gedagtenisse Coninck van Groot Brittannien, Brussel, Bergen op den Zoom, ’t Marquisaet van Bergen, Breda. de Baronije van Breda, Bommel, Bredevoorde, de Bourtange, de Bellingwldershcantz, Bonn, N. van Burmania [kolonel], F.Bilderbeeck [resident], Reijnier van der Beecke [luitenant generaal], Carel van den Bruele [pachter], Steven Boiron, Herbert Briel, Pierre Berteau, Willem van Breda, N.Bastingius [ontvanger], Wolff Hendrik Bouman [cornet], N.Barton [commies], Cornelis van Bommel [ingenieur], N.Sas van den Bossche [directeur], Coert van Bockeren [auditeur militair en procureur], de kinderen van wijlen de ritmeester Hendrick van Brecht, N.Baak [commies], Hendrick van Bronckhorst [geweldige provoost], Johan Bruijntjes, Charles Boijd [kapitein], Pieter Burmans [pachter], Abraham Blaive [voorlezer], Adriaen Bevelaer, Warner de Bell, de weduwe van Arbout Bibuijck, Willem de Bruen [directeur], N.Brandts [ingenieur], Elsebé Roeffs weduwe Bussij, Herman Berckhout [vaandrig], Pieter Benjamin de Beaufort, Willem Bergh [majoor], Adriaen de Bock [drossaard], Johan Boomhouwer [crimineel officier], samuel Gabriel de Becheval [luitenant kolonel], Adolff Burgemeester [schipper], Johan Brugge [rentmeester], Nicolaes Bachman [Hessen Casselsche commercieraadt], Jean Henrij Brucker [predikant], Emanuel van Broeckhuijsen [commandeur], Jean Babtiste du Bois [aannemer], de huis vrouw van de partizaan Sebastiaen de la Brouette, Frederick Boeckholt [vaandrig], Charles de Bouillon [kapitein], Adriaen Backer [aannemer], Christjaen van Bilsen, Jean de Bonneville, Andries Bertrandt [partizaan], Cornelis Beens [pachter], Gille du Brut, Laurens Bacx [schout], Johan Balfour [majoor], de Heer Hamel Bruijnincx [extraordinaris envoijé], de erfgenamen van wijlen Hiacinte, Marie en Nicolaes de Brouckhove, Johan Berckhoff [pachter], Otto Bacx [cornet], N.Belaarts [commies stapelier], N.Bijlanus [kapitein], Joahnnes Baarscheer, Johan van Baeijen [luitenant], Johan Steijns Bisschop [ritmeester], Jan Blootelingh [’s lands mr. timmerman], Willem Hendrick van Borssele [ontvanger], Johan van den Bergh [kamerbewaarder], mr. Andries de Bons [ontvanger], Quirijn de Boos [aannemer], Cornelis van Balen, Denis Bremant [kapitein], Jaques de Blansac [kolonel commandeur], Magdalena Trotsbergen weduwe van wijlen ingenieur Herman Backer, Johan Andries Borghardt, Nicolaes Boeije [advocaat], Willem van Bronckhorst [procureur], Gerard Beeckman [procureur], Pieter van den Berge [pachter], Jan van der Burgh [advocaat], Anna Maria van der Hoeve weduwe van wijlen de ontvanger mr. Willem Boeij, Pierre Bernard, Jean de Beaulie, Otto Bosch [koopman], Thomas Backer [cornet], Willem Hendrick van Nassau van Beverweert, Johan en Nicolaes Balfourt [kapiteins], A. van Borssele [kapitein], Johan Bernards [kolonel titulair], Pieter van Beeck, N.Boucourt [kolonel commandant], N.Bontaine [postmeester], Olivier de Bije [kamerbewaarder]


letter C

de Cheurfurst ’t stift en de stadt van Ceulen, den heere landgrave van Hessen Cassel, ’t landt van Cuijck, ’t landt van Cadzant, Campen, Coevorden, Clundert, Crevecoeur, Cortrijck, contributien, crijgsgevangenen, crijgsraden, licenten en convoijen, cllateraal, classissen, commissien, compagnien, Pieter Martinus Coele [pachter], Anna Crab, mr. Dirck Wolff van Costhuijsen [gesubstitueerde ontvanger], Mathias la Croix [gewezen kapitein], Willem Croll [luitenant], Michiel Francois Cordier, Christjaen Casteele [aannemer], Cristjaen Croeger [aannemer], N.Cambier [commies], Augustinus Canters, Josua Cuijper [commies], Samuel du Clos [vaandrig], Pieter Couvreur [aannemer], Jean Babtista de Castillo, Johan de Coetier [luitenant kolonel en majoor], Hugo Croll [gewezen auditeur militair], N.Cromstrom [brigadier, kolonel en commandeur], Johan Caters, Willem Croll [vuurwerker], Andries Caan [ontvanger], de weduwe du Castel, Pero de Cassemajor [dijkschrijver en penningmeester], Alexander de Crane [vaandrig], Johan de Cassemajor [rentmeester], Jean Francois Croije [majoor], Elisabeth Spens weduwe van vuurwerker Willem Croll, Jacob Crugger [vaandrig], Bernard Cornelisz. [aannemer], Joseph Cromrugge [aannemer], N. Vegelin van Claarbergen [rentmeester], de weduwe van Francois de la Cam, Jan Cremer, Anthony van Camphuijsen [vuurwerker], N.Cameron [majoor], N. de Colignon [auditeur militair], Pieter Cremers [gerichtsbode], N.Cunningham [luitenant kolonel], Jacobus Coenraeds [drossaard], Petrus Croonenburgh [predikant], Bartelt Casparz., Alexander Clarcq [luitenant], Balthazar Collardt [substituut ontvanger], N.Caldenbach [commies], den Lordt N.Cadogan [Groot Britse extraordinaris ambassadeur], Johan Collardt, Cornelis Cornelisz., Willem Cuchenius, Wouter Conings, Andries Cats [intendant], André de la Coste [luitenant], Anthony de Coeur [solliciteur militair], N.Chanclos – dubieus [generaal majoor], Louis Cocq [kolonel], Theodorus de Clercq, Philippus J.Croisé, Herman Cremers [substituut ontvanger], Jaen Faget van Assendelft Heer van Cralingen [generaal majoor en kolonel], N.Charpentier [postmeester], N.Cochius [ingenieur], N. van Coeverden [majoor], Arnout van Citters [kolonel en commandeur]


letter D

den Coninck van Denemarken, Duijtslandt, ’t landschap Drenthe, Dordreght, Deventer, Doesburgh, den Doel, Damme, Dendermonde, Dixmuijden, domainen, Daniel Wolff de Dopf [generaal en gouverneur], G.Dudan [commanderend officier], N. van Dedem [ontvanger], Dirck Willem van Doijs [majoor], N.dedel [contrerolleur], Marie Barbere le Doux, N.dedel [commies stapelier], Pierre Dailhé [luitenant], Adriaen van Dalen, Marius Daris [aannemer], Andries Matthijs Hesselt van Dinther [commies], Francois Daijnault [predikant], Albertus Dols [schout], N.Dicht [kapitein], Jan van Driel [provoost], N.Diserote [substituut auditeur militair], Gerard Suljaerd van Leefdael Heer van Deurne, van Domselaer [commanderend officier], Lidia Overschie weduwe van commies Francois Denick, Bernard Decker [ontvanger], Johan van der Does [aannemer], Pieter Danckers [schoolmeester], Johan van Dijck [schoolmeester], N.Durven [ontvanger], de Heer Baron van Dalwich [Hessen Casselse extraordinaris envoijé], de erfgenamen van wijlen ;uitenant generaal N. van Dedem, N.Durier, Andries van Duuren [aannemer], de kinderen erfgenamen en voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Johan van Davervelt, N. van Drimborn, Johan Cornelis Duijmen, Robbert van Dorssele, Johan Davids [commies], Frans Willem van Dongen [ritmeester], Theodorus Godefridus Denninchoff [predikant], Apollonia Sorgeloos weduwe van wijlen auditeur militair Johan Meeusen gesegt Diricx, S. van Deelen [luitenant], Johan Drevis


letter E

Engelandt, Eijndhoven, den Heere van Eijsden, den abt van Echternaecken, de weduwe van wijlen Philip Empis [baljuw], Adriaen Emmerij [commies], Hendrick Emmen [raadsheer], Cornelis van Eeckeren, N.Enderleij [kapitein], Johan Elsing [koster], Nicolaas Esscher [cornet], Cornelis de Jonge van Ellemeet [gewezen ontvanger generaal], J.Esscher [cornet], Jan Gielle van Esch, mr. Willem van Erpecum [landsadvocaat], Caspar Eijmbertsz., Menno van Eeck [ontvanger], Johan Esscher, Petrus Eggens [predikant], Helena Deijts weduwe van wijlen Hermanus van Essen [predikant], Andries Egoor [provoost], N. van Echten [kolonel], Isaacq Ente [schoolmeester], Arnoldus Emmerij [[commies]], Pieter Ewoutsz. van Erck, Evert Willem Everwijn [vuurwerker], Hendrick Edmont


letter F

generaliteijts finantien, de Fijnaart, fortificatiën, forten, Baron F. van Fagel [generaal en gouverneur], Jacobus Fiers [aannemer], N.Fullenius [ontvanger], J.A.Fabre [auditeur militair], Francois Frere [kapitein luitenant], Lucas Faber [pachter], N.Fraula [raad en commies], N.Flinck [ontvanger], Willem Fleerman, Estienne Frigier, N. de la Feuillade, Alexander Fauré [penningmeester], Jean Francois Fratre, Willem Ferigh [deurwaarder], Nicolaas van der Frenij [deurwaarder], Margareta Thions weduwe van wijlen Pierre Fagon [predikant], N. de la Fontaine [secretaris], Claude Francois, N.Feijlingius [predikant], F.Frambachs [luitenant], Estienne de la Fosse [vaandrig]


letter G

de provintie van Gelderlandt, ’t Overquartier van Gelderlandt, de stadt Grave, Geertruijdenbergh, ‘sGravenhage, Ter Goes, ’t Zas van Gent, Gent, garnizoenen, gevangenen, geestelijcke goederen, geannoteerde goederen de Heer van Geldermalsen, Francois Gargant, [pachter], Jean Gehaije, Francois Gruber [keizerlijke krijgscommies], Daniel le Gras, Francois Gaillard [luitenant], Jan de Gotte, John Grandt [vaandrig], N.Gerbet [kapitein luitenant], N.van der Goes [gewezen commies], de Heer van Golstein, Auguste Gabillon [predikant], de heer Robbert Goes [extraordinaris envoijé], Willem L.Graham, Willem van Graswinckel [ontvanger], N. van Groverstius generasal majoor en commandant]. Jean Gouzot, N. van Geel [rentmeester], Maximiliaan Anthony Ghistelles [majoor], N.Glabbeeck [kapitein], Jan de Goot, Jan le Gri, Willem van de Gronde [cornet], de erfgenamen van wijlen Andries Gelifier, Christophel Schmid de Gruneck [kolonel], N.Gilli [voorlezer], Jacobus Gheelen, P, van Gelooff [ontvanger], Johan Godin [majoor], Arent Gankema, Hendrick Gerritsz., Gerrit Willem van Grimbergen [drossaard], Willem Ginhoven [deurwaarder], Pieter van Gent [pijler], Philip Graham [kapitein], Eilco van Glinstra [majoor], Hans Ernst van Gent, Francoise de Conduche weduwe van wijlen de luitenant kolonel N. de Girault, N.Gansvoort [commandeur], Hendrick Gerritsz., Dirck van Gerwen, Salomon Guldemont, Paul Gilles, Johannes Gerardsz. [opzichter], Johan Fabrice de Gresssenich [kolonel titulair]


letter H

den Cheurfurst van Hanover, Hamburgh, de provintie van Hollant, de provintie van Henegouwen, ‘sHertogenbsoch, de Meijerije van ‘sHertogenbosch, Hulst, Hulsterambagt, Hasselt, Huij, Helmont, militaire hospitalen, Gijsbert van Hogendorp [ontvanger generaal], Mathijs Theodorus Heutz [contrerolleur], N.Hop [rentmeester], Henrij Heuskin, Jacobus Hasevoet, mr. Francois van der Hoop [landsadvocaat], N.Schultz van Hage [cornet], Cornelis Hogerwerff [ontvanger], Petrus Hochedé [predikant], Noë Hellin [bankier], Anthony Gunther Prince van Holsteijnbeeck [luitenant generaal en gouverneur], Jacob van der Hoeven [Heer van Heeswijk en kwartierschout van Maasland], L. van Haarsolte [commanderend officier], N.Hoijer [commies], Reijnier Vincent graaf van Hompesch [luitenant generaal en gouverneur], Anna van Sickinga Vrouwe van Cranenburg wijlen de heer Van Haarsolte, J.Hop [thesaurier generaal], Francois Heijkoop [commies], N.Hutte [predikant], de Heer baron van Heems [keizerlijke extraordinaris envoijé], Johan Heneman [solliciteur militair], N.Heijsterman [consul], Cornelis Jacob Hagens, Jaques Hector [advocaat], Pieter de Hase [partizaan], Dirck Hack, Carel Philip van Huffel [ontvanger], Albert Hopping [commies], Adam Halffwassenaer [solliciteur militair], J.Hartong [stadhouder], Olivier Harlewijn [aannemer], erfgenamen van wijlen Geertruijdt ten Hage, N. van Haarsolte [kwartierschout], Jacob de Hollander [pachter], G. van der Hoeve [ontvanger], Rudolff Mensing van Hambeucken [provoost], Johan Hoppeling [soldaat], N.Cuper van Holthuijsen [ontvanger], Gerardt Hoet [commies], N.Schultz van Hage [kolonel], Gillis Hansaert, Cecilia Catharina baronesse van Boeckholt markiezin van Honsbroeck en Vrouwe Ter Horst, N.Haanswijck, Bonifacius van der Haar, Anthony Uldrich Graaf van Fresin Heer van Horst, Pieter van Heckhuijsen, Hendrick Hunning [commies], Matthijs van Hecke [sluiswachter], N.Houweijler [ingenieur], Willem Coenraad Hertel [ingenieur], Jacob van Hoogerwoude [schoolmeester], Henrij francois Heijmans [aannemer], Jacob van Hée, Jacob van Hasselt [majoor], N. van der Helest [ontvanger], J.G.Herbst [commissaris], N. de Huequeville [majoor], Willem Hohenhorst [vaandrig], Petrus Hoogerlinde, Cornelis Hack [vaandrig], Mattheus van Hecke [provoost], Johan Hicspoor of Hirspoor, W. de Rechteren van Hemert [kolonel commandant], Willem van Heemskerk [kwartierschout], Willem van der Hegge [schoolmeester], Pieter Hendricksz.


letter I

Isendijcke, de stadt en roede van Iperen, N.Ivoij [generaal majoor en commandant, J.Idserda, N. van Idsinga [brigadier en commandeur], Otto Ingen


letter J

St.Janssteen, ’s lands binnen- en buijtenjagten, Herman de Jongh, Mauritz Jane, mr. Michiel Jagers, de Heer N.Jordens, Cornelis de Joge [ontvanger], Everhard Jordens [commies], Wilhelmina Jolandt, Francois Jaupain, N.Jaussaud, Joachim Joppen, George Jalhaij, Bernt Jacobsz. Jeffraij [kapitein], Jan Jacob Juin [aannemer], Jacob Jansz. [korporaal], Jan Jansz., Hendrick Jacobsz., Lambert Jansz. [aannemer], G.Ivoij [majoor], Gerard de Jongh [ijkmeester], Dirckje Jansdr., N.Jorns [ingenieur]


letter K

den Keijser, ’t fort de Knocke, kercken, klagten, de Heer Dancker de Kempenaar, Tinco Regnerus de Kempenaar [ontvanger], L.Ketel [commanderend officier], Simon Knoll [procureur], Fredrick Kleijnoo [majoor], Duncan Kennedij [vaandrig], Maarten van Kilsdonk [collecteur], Wouter Koeijmans [opzichter], Jacob van Kessel, Hendrick van den Kieboom, Jacob Kreeft [ontvanger], Willerm Kuchenius [predikant], N.Kuijpers [ontvanger], Samson Kenette [extraordinaris vuurwerker], Anthony Isaacq Kassa, Nicolaes Kien [contrerolleur], Herman Keijser, Jurgen Cristophel Knabenau [kapitein luitenant], Pieter van Kerckhoven [aannemer], Nicolaes Kloeckaert [kapitein], Willem van Klinckenbergh [solliciteur], mr. Paulus Francois van der Kreecke

1   2   3


Dovnload 133.75 Kb.