Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

Dovnload 81.49 Kb.

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse SuccessieoorlogDatum28.10.2017
Grootte81.49 Kb.

Dovnload 81.49 Kb.


Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog
BHIC toegangsnummer 178

inv.nr. 340 dienstjaar 1743 deel 2 [juli-december] – 15 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
- het alfabetisch register ontbreekt

- door het hele register staan legio militairen met hun rangen, verloven, regimenten etc. gemeld uit allerlei garnizoensplaatsen zowel in de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden….vooral aanvragen voor verlofregelingen bieden ontzettend veel namen van militairen! In dit resolutieboek ook veel oorlogsnotities…..
folio 2 verso – maandag 1 juli 1743

Rekest van Clemens Keuchenius per 2 december 1740 aangesteld als adjunct predikant te Vught en Cromvoirt op een traktement van 450 gl. en dat de originele predikant Wilhelmus Keuchenius op de 22e is overleden en op 28 maart jl. is begraven volgens de attestatie die aan het rekest is toegevoegd en Clemens verzoekt nu het volle traktement van 690 gl. te mogen ontvangen en 60 gl. huishuur ingaande op de dag der begraving


folio 4 – maandag 1 juli 1743

Missive van de generaal de Prins van Holstein gouverneur van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Brigode is overleden in zijn leven majoor van het fort St. Anthony en z.s.m. zal in die majoorsplaats voorzien worden


folio 5 – maandag 1 juli 1743

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland verzoekende om approbatie op het beroep van de proponent Henricus Kooken tot adjunct predikant te Lommel


folio 5 – maandag 1 juli 1743

Er is geprocedeerd tot loting over de vacante majoorsplaats van fort St.Anthony en de Heer Bodel zal op zoek gaan naar een geschikte opvolger van d eoverleden majoor Brigode


folio 11 – woensdag 3 juli 1743

Rekest van Dirk Daems te kennen gevende dat hij in 1736 naast Aert Meulendijk, die enige jaren daarna is overleden, voor een periode van 10 jaren een klamp tienden te Beghem van de abdij van Echternach in pacht heeft gehad voor 130 gl. per jaar; de pachtperiode zit nu in het 7e jaar en er zijn enkele slechte jaren bij geweest maar hij hoopt de pacht te mogen behouden, verwijzend naar de resoluties van 13 juli 1742 en 13 maart 1743


folio 14 verso – donderdag 4 juli 1743

Missive van rentmeester De Back op een rekest van de regenten van Maarheeze en Soerendonk met verzoek om de tienden aldaar toebehorende aan de Prins van Nassau te mogen vinden bij omslag over de landerijen


folio 16 – donderdag 4 juli 1743

Missive van de graaf van Regteren hoog- en laagschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat onder de zes dienaren van de korte stok zijnde van de justitie van het hoog officie waarvan er enkelen een hoge leeftijd hebben bereikt en onbekwaam zijn om hun dienst nog langer voort te zetten en hij vraagt permissie om een of twee der tegenwoordige oude en in dienst versleten dienaars met een soldatentraktement te belonen en verzoekende dat haar Ed: Mo: ‘gunstig en favorabel voor de voors. ‘afgesloofde oude en caducque dienaars te disponeren’


folio 28 – maandag 8 juli 1743

Missive van de ontvangers Van Lijnden, Lobel en Lillie op een rekest van Anthony Glaviman notaris te Oirschot en van de gezamenlijke erfgenamen van Johan Hartongh in zijn leven stadhouder van het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om letteren executoriaal om de goederen van Hendrik van den Oever paratelijk voor de restanten van de collecte van Schijndel te mogen executeren, voor wiens administratie Glaviman en Hartong borgen waren


folio 32 verso – maandag 8 juli 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Wevering van Holij op een rekest van de regenten van Cromvoirt die verzoeken de opbrengst van verkoop van landerijen te mogen aanwenden op ’s lands verponding te kunnen betalen - zie ook folio 277 verso

folio 34 – maandag 8 juli 1743

Rekest van drossaard en regenten van Loon op Zand in kwartier Oisterwijk inhoudende dat de belleforten waarin d egrote en mindere klokken in de toren hangen door de tijd dusdanig zijn versleten , dat met de klokken, die extraordinair zwaar zijn, zonder vrees van in te storten, niet kon worden geluid; dat zij daaraan wel alle mogelijke reparaties hebben gedaan, doch dat via onderzoek van deskundigen absoluut geoordeeld werd dat genoemde belleforten met geen reparaties meer te behouden [conserveren] warenm naar noodzakelijk vernieuwd dienden te worden ter voorkoming [preveniëring] van zware ongelukken die daaruit zouden kunnen voortkomen; dat tot vernieuwing van dien en t.g.v. de calculatie van timmerlieden, een bedrag was gemoeid van ca. 800 gl. , vandaar dat de supplianten verzoeken om ten laste van het corpus van Loon op Zand een bedrag van 800 gl. te mogen opnemen; een kopie van het rekest wordt ter advisering doorgestuurd naar de Raad van State en die vraagt de raad en rentmeester generaal der domeinen om nader bericht


folio 38 verso – dinsdag 9 juli 1743

Rekest van de regenten van Helmond met een verzoek om remissie op het hoofdgeld en van de penaliteiten


folio 47 verso – woensdag 10 juli 1743

Rekest van Joost de Veth inwoner van Den Dungen te kennen gevende dat hij in 1722 van de commanderij van Gemert steeds voor een periode van 4 jaren heeft ingepacht een rijdende tiende gelegen te Deurne en dit ook weer heeft gedaan in 1742 in het vertrouwen de komende jaren dit te kunnen continueren, maar hij verwijst in dit verband naar een resoltie van 17 juli 1742 m.b.t. de toekomst van de verpachtingen van tienden die aan de roomse geestelijkheid toebehoren


folio 51 verso – woensdag 10 juli 1743

Rekest van Jan Willem Broekhuijsen luitenant in het regiment van de Prins van Holstein die aangeeft aangesteld te zijn tot majoor op fort St.Anthony, die tevens verzoekt zich voor 4 weken te mogen absenteren van het fort; de raad gaat akkoord


folio 53 verso – donderdag 11 juli 1743

rekest van de abt en conventualen van de abdij van Tongerloo verwijzend naar het plakkaat van 17 juli 1742 betreffende de eigendom en verpachting van tienden van geestelijke corpora, dit i.v.m. het bezit van de tienden te Tilburg, Enschot en Haaren die door de secretaris van Tilburg publiekelijk zijn verpacht


folio 70 verso – maandag 15 juli 1743

Informatie over de 22e generaliteitsloterij van 1.657.500 gulden met allerlei staten van klassen en bedragen [12 folio’s]


folio 77 – maandag 15 juli 1743

Rekest van Marten van de Loverbosch uit Asten in kwartier Peelland over zijn afgebrand huis en hij verzoekt om remissie op de verpondingen - zie ook folio 263, 417 versofolio 95 – donderdag 18 juli 1743

militaire historie: Rekest van Ch.Sturler kolonel commandant van het regiment Zwitsers van Constant met de namen van de leidinggevenden van dit regiment;
folio 98 verso – donderdag 18 juli 1743

Missive van ontvanger Verspijk op een rekest van Jan Reijniersse uit Bergeijk over zijn afgebrand huis met een verzoek om onderstand


folio 99 – donderdag 18 juli 1743

Missive van rentmeester Tengnagel inhoudende dat de pachter van de molen van Drunen in kwartier Oisterwijk bekend had gemaakt dat de molen uit elkaar was gevallen, dat hij eigenlijk er niet mee kon malen en dat men gevaar liep van instorting, vandaar dat de rentmeester een molenmeester heeft gestuurd naar Drunen om te beoordelen welke reparaties uitgevoerd zouden moeten worden; hij bleek door ouderdom vervallen te zijn en reparaties aan het ene onderdeel zouden de andere onderdelen weer kunnen verzwakken, zodat reparatie niet werd aangeraden, maar bepleit werd om een geheel nieuwe molen te zetten [met details]


folio 102 verso – vrijdag 19 juli 1743

Bericht over het overlijden van Benjamin Rachel in zijn leven geweest zijnde schoolmeester koster en voorlezer te Lieshout in kwartier Peelland en aanstaande maandag zal de plaatsvervanger besproken worden


folio 103 – vrijdag 19 juli 1743

Missive van rentmeester de Kempenaer i.v.m. een resolutie van 14 november 1741 rakende enige specificaties van achterstallige cijnzen met de gewinnen en boeten van dien, bij het gemene land verschuldigd en ten zijnen kantore overgegeven door de rentmeester van de Baron van Boxtel en de Heer van Eckaert


folio 120 verso – maandag 22 juli 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij op een rekest van Willem Overbeek, Huibert Eikemans en Jan van Kempen afgegane borgemeesters van Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch verzoekende dat Dilis Peter en Anthony van de Westelaken mogen worden gelast het borgemeesterambt te aanvaarden, gezonden aan de Raad om advies


folio 121 – maandag 22 juli 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij die wil communiceren met de raad i.v.m. de verpachting van de houtschat en onderrentmeesterschappen over de dorpen en plaatsen in de Meierij die per 1 oktober afloopt en die zullen dus opnieuw moeten worden verpacht


folio 121 verso – maandag 22 juli 1743

Rekest van OttoSteijnhof die verzoekt begunstigd te mogen worden mmet de schoolmeesters-, kosters- en voorlezersplaats te Lieshout combinatie van Aarlebeek en hij zal door predikant Wittebol geëxamineerd worden in bijzijn van de heer Torck en secretaris Van der Hoop


folio 122 – maandag 22 juli 1743

Missive van Draak directeur der fortificaties te ’s-Hertogenbosch die de conceptstukken doorstuurt van ’s lands onderhoudswerken van de bastions, sluizen, beren en bruggen en het onderhoud van ’s lands huisinge en gebouwen, het onderhoud der forten Isabella en St.Anthony, het onderhoud der stenen gordijnen en rondelen – zie ook folio 231


folio 190 – vrijdag 26 juli 1743

Missive van ontvanger Smits op een rekest van de regenten van Lithoijen verzoekende om verhoging van het beloop der verpondingen en van de regenten van de heerlijkheid Alem over het aanslaan van landerijen


folio 197 verso – maandag 29 juli 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van Gerard de Jongh drossaard der heerlijkheid Beek en Donk met een verzoek om de premie i.v.m. executiekosten vanwege het geselen van twee bedelaars genaamd Peter Walter geboortig uit Gruntsfeld in het rijk van Aken en Hans Christaan Frunt geboren in Denemarken – zie ook folio 270


folio 199 – maandag 29 juli 1743

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch als antwoord op de inhoud van een resolutie van de 23e juli waarbij hij is aangeschreven om het regiment van kolonel Smissaert dat naar Venlo moet marcheren, tot nader order halt moet houden te ’s-Hertogenbosch en het regiment zo lang van het nodige logement te voorzien – zie ook folio 240 verso


folio 221 – woensdag 31 juli 1743

Otto Steijnhoff is door predikant Wittebol geëxamineerd ten overstaan van twee gecommitteerden van de raad en nadien is goedgevonden hem aan te stellen als schoolmeester etc. te Lieshout


folio 232 – vrijdag 2 augustus 1743

Rekest van Cornelis Goossens bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat of wel van bieren binnen de stad gebrouwen en in de omliggende plaatsen in de Meierij worden gebracht niet alleen nooit het recht van de grote Brabantse zwijgende landtol of geleidei- en paardengeld is betaald, maar zelfs nooit aangeving is geschied ten kantore van de tol, zoals ook in 1725 in opzicht van die van Eindhoven een gelijk privilege als die van ’s-Hertogenbosch hebbende is verstaan, dat het niettegenstaande Jan Bax, tegenwoordig pachter van die tol, heeft kunnen goedvinden van op de 17e mei jl. van hem suppliant te vorderen de betaling van het dubbel geleide- en tolbriefje van 4 tonnen bier, die uit de stad ’s-Hertogenbosch gebracht moesten worden naar het tweede barrièrehuis omtrent een uur buiten de stad gelegen; dat hij suppliant ten einde het verzenden der bieren daardoor niet zou worden gestremd, dan ook verplicht is geweest hetzelfde te voldoen, verzoekende dat haar Ed: Mo: de genoemde Jan Bax gelieven te gelasten hetgeen hij ter zake van de suppliant heeft laten ontvangen te restitueren en zich in de toekomst te onthouden van dit soort vexaties


folio 236 verso – maandag 5 augustus 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij o peen rekest van Rijnhard Burchard Rutger Grave van Regteren hoog- en laagschout van stad en meierij verzoekende om een premie van 10 0gl. voor het apprehenderen van een ter dood veroordeelde delinquent genaamd Peter van Kessel alias Peter Johannisse van Kessel, Peter Paulisse of Peter Gaerts en 200 gl. voor de executie van deze delinquent – zie ook folio 320 verso


folio 237 – maandag 5 augustus 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der doneinen Wevering van Holij op een rekest van de schepenen der heerlijkheid Oirschot met verzoek om te negotiëren tot betaling der onkosten van het confinement van een zekere Francis van der Lusdoncq in het tuchthuis te Breda – zie ook folio 329 verso [Lusdonk alias Wolf]


folio 238 verso – maandag 5 augustus 1743

Rekest van Joris Dirx oud omtrent 40 jaren en geboren te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat hij suppliant omtrent 6 à 7 jaren geleden zich als soldaat in dienst van de staat begeven hebbende onder het regiment van kolonel Bedarides in de compagnie van luitenant kolonel Van Capelle, door dronkenschap misleid zijnde, zich aan desertie had schuldig gemaakt, dat aan de suppliant onlangs ter kennis is gekomen het generaal pardon aan alle deserteurs verleend in het plakkaat van 31 augustus 1740, doch dat de tijd in het genoemde plakkaat bepaald was verlopen, met verzoek aan de Ho: Mo: hen als nog te pardonneren voor zijn begane desertie mits hij zich aanstonds begeeft naar zijn voorschreven regiment om zijn dienst in alle getrouwheid waar te nemen, welk rekest uiteindelijk wordt overhandigd aan de krijgsraad van Utrecht – zie ook folio 277, 798

folio 246 – dinsdag 6 augustus 1743

Rekest van Anthonie van Hanswijk inwoner van ’s-Hertogenbosch die sedert enige jaren pachter of medestander is van de grote zwijgende Brabantse landtol geleide- en paardengeld hem suppliant voor een termijn van 4, 5 of 6 jaren aan te schrijven jaarlijks voor een zodanige som als de genoemde tol sinds 1729 tot 1743 bij publieke opveiling heeft mogen renderen gemiddeld 53400 gl. ; hij wil continuering maar na deliberatie is besloten deze landtol publiek op basis van vorige condities te verpachten en dan voor de tijd van een jaar, dus het verzoek van Van Hanswijk wordt afgeslagen


folio 257 verso – vrijdag 9 augustus 1743

Bericht van de ontvanger der verpondingen Smits in kwartier Maasland op een rekest van de regenten van Maasland die verlof vragen om hun verlaten landerijen te mogen aanslaan en publiek te verpachten en daarvan in de dorpsrekening melding te maken


folio 263 verso – vrijdag 9 augustus 1743

Rekest van Jan Lieveling te kennen gevende dat hij op 12 februari als schoolmeester is aangesteld te Alem in kwartier Maasland maar verhinderd is geweest om de precieze dag aangegeven door de Ed: Mo: op 7 januari 1733, zich te begeven naar Alem en daar 8 dagen later pas is aangekomen, verzoekende, omdat hij er beducht voor is dat zijn salaris zou kunnen worden gekort vanwege die late aankomst, maar het wordt hem niet aangerekend


folio 264 – vrijdag 9 augustus 1743

Bericht van ontvanger Smits op een rekest van de regenten van Lithoijen in kwartier Maasland verzoekende o meen akkoord om het beloop der verpondingen jaarlijks te verhogen met 2 ½ st. per gulden


folio 283 verso – woensdag 14 augustus 1743

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij op een rekest van de regenten van Bladel in kwartier Kempenland met verzoek om enige leegten en gagelvelden tot heiturven en heivlaggen te mogen verkopen; akkoord mits men de permissie doorgeeft aan het kantoor der domeinen


folio 297 – donderdag 15 augustus 1743

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de drossaard van Sint Michielsgestel Abraham Verster verzoekende om de premie van 25 gl. i.v.m. de geseling van de bedelaar Pieter Overmaat geboortig van Humbeck bij Mechelen


folio 306 – maandag 19 augustus 1743

Verbaal van de tienden met enige kortere berichten: Willem Mans schoolmeester te Den Dungen wordt gelast om de rekening te doen wegens de administratie der diaconiepenningen nl. binnen een periode van 4 weken; te autoriseren aan de rentmeester der geestelijke goederen Tengnagel om aan het traktement van de weduwe van de onlangs overleden predikant te Helvoirt Boom 4 gl. jaarlijks in te houden totdat is afbetaald wat hij nog schuldig was aan de diaconie; verzoek aan de regenten van Enschot i.v.m. d everhoging van het traktement van de schoolmeester van 150 naar 200 gl.; het maken van enige banken in de kerk van Sint Oedenrode en het verkopen van enige bomen staande op het kerkhof; autorisatie voor de kerkenraad van Heesch [of Heeze] om de 36 gl. die schoolmeester Hendrik Kreuger aldaar profiteert te ontvangen om aan dezelfde te distribueren tot onderhoud van hem, zijn vrouw en kinderen; te gelasten aan rentmeester De Back precies op te geven welke reparatie sgedaan moeten worden aan de kerk te Veldhoven; te stellen in handen van rentmeester De Back het verzoek van de predikant van Veldhoven om de pastoriewoning te mogen vergroten en daar over te spreken met de regenten van het dorp om te bezien wat gedaan zou kunnen worden


folio 314 – woensdag 21 augustus 1743

Verbaal van de tienden met de volgende berichten: de predikant en twee ouderlingen van de dorpen Bladel en Hapert zijnde dominee Vierssen als ook A, van Graaff en rentmeester De Back gedurende hun aanwezigheid in ’s-Hertogenbosch zich via een rekest hebben gewend tot de Ed: Mo: gecommitteerden waar ze te kennen hebben gegeven dat ten gevolge van de resolutie van de kerkenraad van 8 oktober 1739 en de ampliatie van dien van 29 juni 1741, was vastgesteld, dat alle jaren een ouderling en een diaken de oudste in bedieningen zijnde zouden afgaan en i n hun plaats twee nieuwe verkozen zouden worden en dat tegen deze resolutie door de kerkenraad is gehandeld en moet de kerkenraad worden gelast deze resolutie stipt na te komen [met details]; Rekest van Francois van der Schoot uit Oirschot die er zich over beklaagt dat rentmeester De Back de leverantie van rogge niet wil accepteren [met details]; aanbesteding van het maken van een huisje aan ’s lands korenmolen te Someren aangenomen door molenmeester Hendrik Deenen voor een som van 350 gl.; de reparatie van de tiendklok te Hilvarenbeek; verzoek van Jan van den Pol uit Oirschot tenderende om aankoop van een rente van 1-10-0 op de hoeve Ellaren die hij i n1740 publiek heeft gekocht en niet was begroot; reactie op de missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Wevering van Holij n.a.v. een verzoek van de officier en regenten van Reusel in kwartier Kempenland over een bedrag van 50 gl. wegens voorschot en salaris van agent Juijn n de dorpsrekening onder de uitgaven ingebracht zijnde de kosten veroorzaakt door een zekere Corstiaan van den Kerkhoff als borgemeester wat geweigerd is; missive van dezelfde raad en rentmeester i.v.m. de verkoop van een visserij en de cijns van 1:18:0 in welk verband wordt genoemd Rijd Gerrits Bediks; een zeker houtbosje toebehorende aan een zekere Rudolf van Rijn bij een zekere ’s lands hoeve in het Sprokkelbos te Rosmalen waarvan een zekere Aanhuijs zich aanmatigt de eigenaar te zijn [met details]; achterstallige cijnzen met de boeten en gewonnen ingebracht door de Baron van Boxtel en de Heer van Lieshout - zie ook folio 877

folio 321 – donderdag 22 augustus 1743

Verbaal van de tienden met de volgende berichten: Rekest van Anthony Glavimans ende erfgenamen van Johan Hartongh in zijn leven stadhouder van het kwartier van Oisterwijk die om letten executoriaal hebben verzocht ter invordering van de restanten van de collecte van Hendrik van den Oever te Schijndel; verzoek van de schoolmeester van Nuenen om predikant Neomagus te ordonneren hem de onkosten i.v.m. het verkrijgen van een verklaring van goed gedrag te restitueren; de kwestie van het repareren of verkopen van ’s lands molen te Drunen [met details over de defecten]; rekest van de regenten van Maarheeze en Soerendonk in de Baronie van Cranendonk over de tienden toebehorende aan de Prins van Oranje als Baron der heerlijkheden en om die te mogen vinden via een omslag over de landen; rekest van Dirk Daems uit het dorpje Schaft i.v.m. een zeker tiendje der abdij van Echternach door de suppliant ingepacht voor 130 gl. verwijzend naar een publicatie van 13 juli 1742 betreffende de tienden in de generaliteit die aan roomse geestelijkheid e.a. toebehoren; rekest van Daniel de Jongh drossaard der heerlijkheid Lieshout over de maanboeken van wijlen de armmeester Jan Symon Danielsz. over posten die men aan de armen van Lieshout schuldig is


folio 324 verso – vrijdag 23 augustus 1743

Missive vanuit de leen- en tolkamer op een rekest van Hendrik Donckers drossaard en Johan van der Horst secretaris van Mierlo die verzoeken om een vast traktement nl. de drossaard 125 gl. en de secretaris 275 gl. – zie ook folio 657 verso


folio 326 verso – vrijdag 23 augustus 1743

Verzoek van Anthony Rombouts schoolmeester te Nuenen in kwartier Peelland die heeft verzocht dat predikant Neomagus geordonneerd mag worden om hem de onkosten te restitueren die hij heeft moeten maken ter verkrijging van zijn attestatie van goed gedrag, maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 333 verso – dinsdag 27 augustus 1743

Missive van ontvanger Lobel op een rekest van de regenten van Schijndel in kwartier Peelland die hebben verzocht om letteren executoriaal om de collecteur Hendrik van den Oever en diens borg Anthony Glavimans en de erfgename van de overleden Johan Hartongh paratelijk te executeren i.v.m. twee bedragen nl. 2183:12:0 achterstallige verpondingen en 887:8:4 van achterstallige gemene middelen – zie ook folio 339


folio 339 verso – donderdag 29 augustus 1743

Missive van ontvanger Lobel op een rekest van Cornelis van Heusden als gecollecteerd hebbende het borgemeestersboek over de vrijheid Oisterwijk over het jaar 1741 met verzoek om letteren executoriaal om deurwaarder Hendrik van den Oever bij parate executie te constringeren tot verantwoording van de kooppenningen bij hem ontvangen – zie ook folio 346 verso, 500 verso, 684 verso


folio 364 verso – vrijdag 6 september 1743

Missiven van rentmeester De Back over diverse zaken: over 6 stukjes land onder Hilvarenbeek die aan de cantorij van Hilvarenbeek toebehoren en waarvan het gemene land 1/3 van toekomt, die elke 6 jaren publiek worden verpacht en een stuk land genaamd Berisdries dat jaarlijks wordt verhuurd; gebrek aan betaling van renten ten name van de weduwe van Everd Snoex en van Francis Peeters wier goederen hij publiek heeft moeten verkopen; betaling van achterstallige cijnzen aan de Heer van Moergestel onbetaald gebleven sinds 1687 [met details]


folio 371 – vrijdag 6 september 1743

de magistraat van ’s-Hertogenbosch wordt aangeschreven i.v.m. het bouwen der barakken en het uitvinden van een fonds


folio 371 verso – vrijdag 6 september 1743

Rekest van Gijsbertus Gualthery stadhouder van het kwartier Peelland te kennen gevende dat hij is gelast op basis van een resolutie van 26 april 1742 om de tienden van ’s lands hoeven die door de verkoping in het jaar 1740 aan het land zijn gekomen te verdelen en tot klampen te leggen, aangevende dat hij de verdeling in klampen heeft gedaan en daarom diverse dagen heeft moeten vaceren voor een bedrag van 75:16:0 en verzoekt om een ordonnantie op dit bedrag op een van ’s lands ontvangers te ’s-Hertogenbosch


folio 372 – vrijdag 6 september 1743

Missive van rentmeester de Back inhoudende dat de regenten van Duizel en Steensel hem bekend hebben gemaakt dat het bellefort van de tiendklok in hun beider torens onbruikbaar zijn en dat zelfs van de eerste de klok gevallen was zonder echter beschadigd te zijn; hij heeft mr. timmerman Gerard Nijnens de beide belleforten laten visiteren en die heeft een begroting gemaakt nl. te Duizel 162:0:0 en te Steensel 365:10:0 en dat de slechte staat te Steensel is veroorzaakt doordat het dak of kap van de toren heel slecht en ook niet dicht was zodat bij regenachtig weer het water op het bellefort terecht kwam wat verderf heeft veroorzaakt en de rentmeester vraagt nu verlof tot aanbesteding der beide belleforten – zie ook folio 877 verso


folio 372 verso – maandag 9 september 1743

Missive van rentmeester De Back op een rekest van Adrianus van Vierssen predikant te Bladel aangevende dat hij in 1735 is beroepen tot adjunct predikant te Bladel en Hapert en tot maart 1738 aldaar adjunct predikant is geweest en de predikdienst heeft waargenomen op een traktement van 300 gl. als wanneer de oude predikant Petrus Waterbeecq is overleden, sulks dat hij suppliant sedert die tijd de gehele predikdienst alleen heeft moeten waarnemen, dat hoe zeer het ten uiterste redelijk was dat hij suppliant bereids 3 jaren als adjunct predikant den predikdienst op een zo gering traktement waargenomen hebbende, na de dood van predikant Waterbeecq nu het gehele traktement zou mogen genieten; zo had de gewezen rentmeester Lyclama à Nijeholt kunnen goedvinden om van het genoemde traktement, hoewel hij suppliant benevens desselfs vrouw en familie daar van moest bestaan [subsisteeren] te korten, en aan Adriana de weduwe van wijlen predikant Waterbeecq, zijnde een vrouw zonder kinderen en redelijk bemiddeld, zoveel als het jaar van gratie pretenselijk bedroeg, dat hij in een vast vertrouwen zijnde, dat de voorschreven korting op speciale order en autorisatie van haar Ed: Mo: werd gedaan, zich mitsdien daaraan ook volkomen had onderworpen, doch dat hij nu onlangs gewaar was geworden dat de Ed: Mo: niet alleen geen order noch autorisatie tot betaling van het genoemde jaar van gratie aan genoemde Adriana de Wilt hadden verleend, maar dat haar Ed: Mo: zelfs in tegendeel hadden gelieve te verstaan dat geen betaling van het jaar van gratie moest worden gedaan aan de weduwen van zodanige predikanten, welke tot waarneming van de predikdienst een adjunct hadden gehad, vandaar dat Adrianus van Vierssen verzoekt hem alsnog het achterstallig traktement te restitueren – zie ook folio 640 verso


folio 387 verso – dinsdag 10 september 1743

Rekest van Martinus Bartholomeusz. regerend borgemeester, Lucas Cuijpers en Dirk Adams beiden afgetreden borgemeesters en inwoners der heerlijkheid Soerendonk in kwartier Peelland aangevende dat men van de Ed: Mo; gecommitteerden geautoriseerd is om op het gemein veldje een raadkamer te timmeren en daartoe de overgeschoten penningen van d ein de jaren 1742/1743 gestoken en verkochte turf alsmede, indien nodig, het steken en verkopen van turf in 1744 te mogen voortzetten, met interdictie aan schepenen, zodra de raadkamer klaar is zij geen vergaderingen meer mogen houden in herbergen en de kosten daarvan mogen opnemen in hun dorpsrekeningen [met details]


folio 389 verso – dinsdag 10 september 1743

Rekest van Jean Schipion Vernede predikant der Waalse gemeente te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat haar Ed: Mo: bij appointement van 15 mei 1741 hebben goedgevonden dat aan de Waalse predikanten te ’s-Hertogenbosch voor reiskosten zal worden toegelegd een bedrag van 50 gl. voor iedere synode en hiertoe dient hij een verzoek in om een ordonnantie van 50 gl.


folio 404 – vrijdag 13 september 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Wevering van Holij op een rekest van Jacobus Scheppers pachter van ’s lands korenwindmolen te Reusel i.v.m. met de betaling van 48 gl. aan de regenten van Bladel waarvoor zij het armboek aan hem hebben aanbesteed – zie ook folio 757


folio 420 – woensdag 18 september 1743

Rekest van Jan Schouw aannemer van het onderhoud van ’s lands huizingen en gebouwen te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om een ordonnantie van 3000 gl. en voor het onderhoud der nieuwe fortificatiebuitenwerken een ordonnantie van 2500 gl.


folio 437 verso – maandag 23 september 1743

Missive van ontvanger Van Palland op een rekest van Johan Coenraad Godfried Baron van Bedinchoven/Redinchoven (?) verzoekende dat volstaan mag worden met het betalen van ’s lands enkel recht van de 20e penning wegens een leenboekje te Veghel en 2 hoeven lands te Someren, welk rekest wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal. – zie ook folio 650 verso [hij woont op het kasteel Friesheim in het keurvorstendom Keulen]


folio 451 verso – dinsdag 24 september 1743

Bericht van rentmeester De Kempenaer en van de ontvanger der verpondingen Smits op een rekest van Pieter Vissers uit ’s-Hertogenbosch die verzoekt dat men genoegen zal nemen met de betaling van 3 gl. 10 st. voor een jaar verponding van zijn huis staande in de brugstraat dat in het quohier der verponding staat aangeslagen voor 7 gl.


folio 465 – donderdag 26 september 1743

Rekest van drossaard en schepenen van de heerlijkheid Tilburg aangevende dat onder hun heerlijkheid een kapelletje staat met een horlogie in de toren en klokkeslag omtrent drie kwartier van ’n uur van de grote kerk, welke klok door de ver uitgestrektheid van het dorp van veel gemak en nut is en in geval van brand is het noodzakelijk die klok te trekken en ze verzoeken daarom permissie om de reparatie van het ka[pelletje en de toren ter hand te mogen nemen; na examinatie van zaken de supplianten haar verzoek in voegen als bij het rekest gedaan hebben geaccordeerd om het genoemde kapelleke en toren naar behoren te laten repareren, het genoemde kapelleke tot een weverswoning of anderszins toe te eigenen en vervolgens ten nutte van de gemeente te mogen verhuren, de penningen die dat oplevert te gebruiken tot onderhoud van het kapelletje en toren met uurwerk en de overschietende penningen te gebruiken tot nut van de gemeente

[PS waar dit kapelletje stond op 3 kwartier vanaf de grote kerk = Heikese kerk wordt niet vermeld….Hasseltse kapel misschien ?]
folio 474 verso – vrijdag 27 september 1743

Rekest van Claas Hommes koster en schoolmeester te Erp in kwartier Peelland te kennen gevende dat hij is bezocht door een zwaar accident en daardoor niet in staat is zijn functie waar te nemen en er blijkbaar weinig kans is op herstel, zodat hij sedert enige tijd genoodzaakt is geweest zijn dient te laten waarnemen door Abraham van Dalen tot genoegen van de gemeente, verzoekende dat haar Ed: mo: hem suppliant gelieven te ontslaan van zijn bediening mits behoudende zijn vast traktement en dat ze gelieven genoemde Abraham van Dalen in zijn plaats aan te stellen onder conditie dat die gehouden zal zijn het genoemde traktement aan hem suppliant gedurende zijn leven lang uit te keren, maar dat verzoek wordt afgeslagen


foli o479 – maandag 30 september 1743

Rekest van mr. Hendrik de Kempenaer rentmeester der geestelijke goederen van Peelland aangevende dat even na de verpachting der tienden over d eoogst van 1742 Gerrit de Raaf ontdekt heeft dat enige ingezetenen van Aarlebeek en Stiphout zich hebben schuldig gemaakt aan monopolie en collusie omtrent twee klampen tienden onder Stiphout waarover hij in kennis is gesteld n welke akte genoemd worden Tony Francen, Claas Gerits, Arien Hendriks, Hendrik Goorts, Hendrik Jan Peters, Claas Hendriks allen uit Stiphout, Hendrik Aerts de Meter, Hendrik Deckers de Jonge en Gerit Deckers inwoners van Aarlebeek en de boete volgt [met details]


folio 480 verso – maandag 30 september 1743

Rekest van de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland met verzoek om een ordonnantie van 125 gl. vanwege het visiteren van hun kerken en scholen


foli0 495 – woensdag 2 oktober 1743

Bericht van de ontvanger der beden Van Lijnden op een rekest van de regenten van Eersel in kwartier Kempenland die om restitutie hebben verzocht van hun aandeel in een bedrag van 781:9:0 dat ze te veel hebben betaald aan de kantoren van rentmeester de Back en dat van de ontvanger der beurzen Storm van ’s-Gravesande [met details]


folio 499 – donderdag 3 oktober 1743

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij op een rekest van Willem van Overbeek , Huijbert Eikemans en Jan van Kempen afgegane borgemeesters van Den Dungen onder d evrijdom van ’s-Hertogenbosch met het verzoek dat d ebroers Delis, Peter en Anthony van de Westelaken gelast mogen worden het borgemeesterschap te aanvaarden


folio 503 – vrijdag 4 oktober 1743

Missive van de classis van ’s-Hertogenbosch waarin men zich beklaagt over de ontmoetingen die aan dominee Godefridus Clemens Buschman predikant te Ravenstein die aangezocht is geworden tot het presteren van de huldigingseed aan de tegenwoordige keurvorst van de Paltz alsmede die aan enige leden van de gereformeerde gemeente aldaar overgekomen zijn


folio 509 – maandag 7 oktober 1743

Missive van rentmeester De Back over de reparatie van de pastorie te Veldhoven


folio 509 verso – maandag 7 oktober 1743

Missive van rentmeester De Back over de publieke aanbesteding van de reparatie en vernieuwing aan het bellefort in de toren te Steensel begroot op 365:10:0 door Hendrik Deenen molenmeester voor 350 gl. aangenomen; het bellefort in de toren van Duizel begroot op 162 gl. en aangenomen door Gerard Porters mr. timmerman uit Lommel voor 150 gl.; idem de reparatie van de kerk te Veldhoven waarvan nog een begroting der kosten moet worden opgemaakt


folio 515 – maandag 7 oktober 1743

Missive van rentmeester De Back over de tienden die toebehoren aan het kapittel van Oirschot waarvan het gemene land een bepaalde portie van geniet [met details] – zie ook folio 584


folio 520 – dinsdag 8 oktober 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij en de leenmannen van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat mr. David Le Leu de Wilhem Heer van Berlicum en Middelrode van de Raad en Leenhof van Brabant en landen van Overmaze bij rekest heeft verzocht een mandement, waarbij aan de raad en rentmeester generaal der domeinen en aan de leenmannen van de leen- en tolkamer zou worden geordonneerd te gehengen en te gedogen, dat door de drossaard van Berlicum en Middelrode of andere officieren als vertoonder in zijn kwaliteit als Heer van Berlicum en Middelrode zouden mogen goedvinden daar toe te committeren binnen de palen en limieten van die heerlijkheid, werd gevigileerd tot conservatie van de jacht en warande, vogelarije en visserije mitsgaders alle verdere rechten en regalia en dat contraventeurs beboet zullen worden [met veel details]


folio 532 – donderdag 10 oktober 1743

Rekest van de regenten der heerlijkheid Valkenswaard in kwartier Kempenland in kwaliteit als provisoren van de armentafel met een verzoek om permissie en autorisatie tot het verkopen van een bepaald huisje en gronden zoals dat in het rekest staat vermeld tot een bedrag van 200 gl. die men ten nutte wil maken aan genoemde armentafel, welk rekest ten slotte wordt overhandigd aan de raad en rentmeester der domeinen


folio 562 verso – woensdag 16 oktober 1743

Rekest van de drossaard en schepenen van de heerlijkheid Asten in kwartier Peelland aangevende dat onder de bevolking aldaar een besmettelijke ziekte is uitgebroken bekend als de grauwe buikloop en sinds enige dagen zijn daar, buiten de huishoudens die nog niet bekend zijn, 17 huisgezinnen besmet en is het aantal bedlegerige zieken opgelopen tot 25 die allen in doodsgevaar verkeren; dat sedert 14 dagen 11 personen aan de ziekte zijn overleden en dat op twee uithoeken of hertgangen , waarvan een met ca. 40 huizen, het merendeel van de bewoners door de ziekte is aangetast. volgens een attestatie van medicine doctor Ignatius van Dijk en chirurgijn Sauvé [Souvé] en dat ook in het dorp waar zo’n 100 huizen staan in een bepaald huis de ziekte ook al is ontstaan en is men beducht dat die zich verder zal verspreiden zoals dat gebeurde in 1727; ze hebben een ordonnantie afgekondigd, dat geconsidereerd de grote armoede van de ingezetenen, die voor het merendeel hun kostwinning hebben in de landbouw, en veeltijds van het nodige voedsel en deksel onvoorzien zijn, te duchten staat dat zinder gepaste voorzorg de ziekte overhand zal toenemen en de gezonde ingezetenen, welke er nog zijn en vaak in lemen hutten wonen waar maar één vertrek is, door de ziekte kunnen worden aangetast; ze verzoeken om inzet via een medicine doctor en chirurgijn om de noodlijdenden te hulp te komen zodat de ziekte door Gods zegen voor een verdere voortgang gestuit mag worden; de raad en rentmeester generaal der domeinen wordt verzocht zich, samen met professor Mobach nader te informeren over de werkelijke toestaand te Asten en medicamenten en voedsel verstrekt dienen te worden, mits die een bedrag van 200 gl. niet te boven gaan


folio 588 – donderdag 24 oktober 1743

Rekest van Bartholomeus Johannes Smeulders rooms werelds priester geboren te Tilburg die vanwege de aanhoudende dispositie van Hermanus Josephus Boerakker pastoor in Klein Zundert hij door de bisschop van Antwerpen zijn zending heeft ontvangen om aldaar de bediening waar te nemen

folio 591 – donderdag 24 oktober 1743

Misisve van rentmeester De Kempenaer op een rekest van Alexander Webster schoolmeester en koster te Sint Oednerode in kwartier Peelland te kennen gevende dat na gedane reparatie aan de kapittel- of Sint Odakerk [er staat St.Oedenkerk] haar Ed: Mo: bij resolutie van 7 september 1740 o.a. hebben gelieven te verstaan dat daarin de predikdienst zowel als in de andere collegiale St.Martenskerk mede te Sint Oedenrode, zou moeten worden gedaan en verricht en dat de predikant van Sint Oedenrode bij continuatie daar voor zou blijven trekken het extra traktement van 150 gl. per jaar en dat ten gevolge van de resolutie van 29 oktober 1741 door de predikant van Sint Oedenrode dominee Gosewinus van Nouhuijs en nog bij continuatie door dezelfde zowel op zondagen als andere feestdagen de godsdienst in beide kerken is verricht en waargenomen, dat hij suppliant dan ook van die tijd af genoodzaakt is geweest en bij continuatie zal zijn, om in plaats van één kerk zoals voorheen, twee kerken moet waarnemen en daarin zijn dienst moet doen, verzoekende dat vermits nu in een kerk meer dienst gedaan wordt als ten tijde van zijn aanstelling, dat de Ed: Mo: willen gelieven om zijn traktement te verhogen met 50 gl. per jaar met ingang van 29 oktober 1741 wanneer voor de eerste keer dienst is gedaan in de kapittelkerk, welk rekest wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal De la Bassecour – zie ook folio 734 verso


folio 591 verso – donderdag 24 oktober 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Wevering van Holij en professor Mobachius Duaet geschreven te ’s-Hertogenbosch met als bijlage een missive van doctor Grotenakker geschreven te Asten op de 20eo peen rekest van drossaard en schepenen van Asten – zie verder folio 562 verso


folio 608 – dinsdag 29 oktober 1743

Rekest van de regenten van Helmond met een verzoek om remissie op het hoofdgeld en tevens om ontheffing van de penaliteiten van 25 gl. [met details]


folio 614 – woensdag 30 oktober 1743

Rekest van Hendrik Philip Diderix commandeur van fort Crevecoeur te kennen gevende dat haar Ed: Mo: in de resoluties van 21augustus en 9 november 1739 aan hen hebben toegelegd een bedrag van 250 gl. tot schadevergoeding van het gras en de houtwassen op het fort, waarvan hij de opbrengst voortaan moet missen


folio 624 verso – vrijdag 1 november 1743

Rekest van de ingezetenen van de forten Isabella en St.Anthoy verzoekende dat de Ed: Mo: van die goedheid gelieven te zijn het classis van ’s-Hertogenbosch te autoriseren tot de aanstelling van een predikant te Vught en Cromvoirt tot predikant van de forten Isabella en St.Anthony op een traktement van 75 gl. en tevens te gelasten aan de schoolmeester van Vught, zo dikwijls als de predikdienst zal gedaan worden de dienst waar te nemen op basis van een toeslag van 25 gl. , maar het verzoek wordt afgeslagen door de raad van state


folio 628 – maandag 4 november 1743

Missive van ontvanger Bosschaert op een rekest van Josephus Auwers pachter van ’s lands impost op de tabak te ’s-Hertogenbosch aangevende dat hij de ordonnantie heeft onderzocht op het middel van de impost van tabak en o.a. heeft geconstateerd dat van een vat virgine bladeren wegende 250 à 300 pond moet worden betaald 3 gl; dat door de vorige pachter niet mee ris gevorderd en ontvangen alhoewel die vaten 600 pond is meer wogen en de suppliant meent dat daarover meer gevraagd mag worden; in de ordonnantie is opgenomen dat de kooplieden, facteurs en anderen geen tabak mogen op- of inslaan zonder vooraf de kwantiteit en kwaliteit te hebben aangegeven en zonder daarvan een biljet verkregen te hebben, maar er wordt in deze gefraudeerd – zie ook folio 730 verso waarbij genoemd worden Guillaum Heeren, Jan van Velden, Laurens van Bembden en Nicolaes Snijdersgecommitteerden van de slijters van de tabak [met veel details over enige folio’s]

folio 637 – maandag 4 november 1743

Missive van de Prins van Holstein gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een zeer uitvoerige beschouwing ter voldoening van een resolutie van de Ed: Mo: van de 28e oktober om op te geven hoeveel zieken zowel in het burgergasthuis als in het burgerpesthuis zouden kunnen worden ondergebracht, mits het laatst genoemd huis daartoe geprepareerd kan worden wat met weinig kosten zou kunnen gebeuren mits enige fournitures van ’s landswege werden verzorgd, gekocht of gehuurd, waarbij ook gesproken wordt over het logeren van zieken te Grave [7 folio’s]


folio 652 – woensdag 6 november 1743

Rekest van Franciscus Lelivelt geadmitteerd pastoor te Helvoirt verzoekende permissie om tijdens zijn absentie van 3 of 4 weken de dienst mag worden waargenomen door een naburige kapelaan uit Udenhout Adrianus Mulders; men gaat akkoord mits hij de officier van Helvoirt daarover informeert


folio 660 – vrijdag 8 november 1743

Missive van Anna van Berenbergen een van de gedetineerden op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch geschreven aan advocaat Westerhof waarbij zij klaagt dat zij, naast andere gedetineerden, niet naar behoren wordt voorzien van spijs, drank vuur en licht, welk bericht wordt overhandigd aan de fiscaal van de generaliteit Wibo om zich in verband met deze zaak zo spoedig mogelijk te informeren en te zorgen dat de suppliante klachteloos wordt gehouden


folio 670 – maandag 11 november 1743

Missive van de Prins van Holstein gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een relaas over de orders die hij heeft gesteld ter executie van haar Ed: Mo: resolutie omtrent de zieken uit Duitsland de Rijn af komende, maar tevens dat hij de gemaakte preparaties heeft doen staken op de informatie die hij van de commandeur van Grave heeft ontvangen , waar alle zieken gelogeerd konden worden


folio 670 verso – maandag 11 november 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Wevering van Holij en van professor Mobachius Quaat aangeven dat de uitgebroken besmettelijke ziekte te Asten veel aan het bedaren was en dat de middelen tot genezing der noodlijdenden een weinig meer dan 100 gl. hebben gekost en dat de verdere uitbraak van de ziekte wel gestuit lijkt te zijn


folio 686 verso – woensdag 13 november 1743

Verbaal van de gecommitteerden die in commissie langs de Maas zijn getrokken met de volgende berichten:rekest van Peter van der Vliet rijdende van Tilburg op Heusden en van Cornelis Versteijne voerman van Oisterwijk, klagende over de pachter van de grote zwijgende Brabantse landtol wegens de door hem onterecht aangehaalde waren die op hun karren waren geladen; rekest van Wouter van Wolfsbergen en Tieleman van Breugel ’s lands deurwaarders geassigneerd op het kantoor der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch i.v.m. continuatie van hun traktement; een som van 2700 gl. voor Cornelis Perdijk i.v.m. zijn driejarig onderhoud van ’s lands timmer- en metselwerken van de bastions, sluizen en bruggen te ’s-Hertogenbosch, Jan Schouw 2600 gl. voor driejarig onderhoud van ’s lands huizingen en gebouwen, Cornelis Perdijk/Pardijk 1100 gl. van driejarig onderhoud van ’s lands stenen gordijnen en rondelen, Pieter Romer 2520 gl. driejarig onderhoud van fort St.Andries ,Jan Schouw 1150 gl. voor driejarig onderhoud van de forten Isabella en St.Anthony; onkosten van het onderhoud van de stenen sluis in de Nieuwe Bosdijk buiten den Boom; aanbesteding van het onderhoud van die stenen sluis aangenomen door Cornelis van Warmond voor 192 gl.; verzoek van de commandeurs van de forten Isabella en St.Anthony om de toeslag vanwege het missen van het gras over 1741; over de behandeling en het snoeien der bomen in de fortificaties van de stad; bij het examnineren van ’s lands Boeijer te ’s-Hertogenbosch is geconstateerd dat die zo slecht is dat die geen reparatie waardig is en men geeft de overheid in overweging of het niet beter is de oude boeijer te verkopen en weg te doen en geen andere in zijn plaats te kopen, maar dat haar Ed: Mo: gecommitteerden jaarlijks daar in commissie komende een convenabel vaartuig aan te nemen tot het doen der visitatie en de onkosten daarvan in haar declaratie op te nemen – aan te schrijven en te gelasten aan directeur of bij diens absentie aan de aanwezige ingenieur, dat hij de oude boeijer * publiek moet verkopen ten profijte van het land

* boeijer = pleziervaartuig voor in de binnenwateren; Cornelis Pardijk aannemer van het maken van enige verandering in ’s lands huis dat wordt bewoond door Dirk Bochman majoor en commies op fort Crevecoeur die verzoekt om een ordonnantie van 61:3:8 vanwege arbeidsloon en materialen; te autoriseren directeur Draak en bij diens afwezigheid de aanwezige ingenieur, om in overleg met de commies Berkhuijs op de geweerkamer aan de noordzijde in het magazijn bij de Uilenburg 3 of 4 vensters te laten maken tot verluchtiging; te gelasten aan de commies Berkhuijs om twee van de handkorenmolens met toebehoren te versturen naar Breda naar commies Van Helden; overleg van Berkhuijs met de eerste aanwezige officier der artillerie overleg te voeren en aldaar te laten maken 80 nieuwe tonnetjes voor musketlood, voetangels, nagels etc. alsmede het laten leggen van 2000 nieuwe hoepels [er staat: hoepen] aan de tinnetjes; reparatie van het magazijn op de Papenbril; in overweging wordt gegeven of het niet ’t beste zou zijn om het oude wachthuisje staande bij het nieuwe kruitmagazijn af te breken [amoveren]; de noodzakelijkheid van een 2e kruitmagazijn te ’s-Hertogenbosch; bericht rakende de toestand van de molen en het gedrag van de molenaar te Deurne als ook het scheppen en hozen met de schotel met verzoek dit nader te onderzoeken
folio 711 verso – maandag 18 november 1743

Rekest van Anna van Poppel weduwe van Marcus Bonbergen gewoond hebbende te Bergeijk in kwartier Kempenland thans in gijzeling op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat zij suppliante zich na haar gijzeling tot de Ed: Mo: heeft gewend en te kennen gegeven ‘op welke nulle en notoir inique wijse alle haar suppliante goederen meubile en immeubele i nden jaren 1737 weegens pretense onbetaalde verpondingen beeden en andere lasten quasi ter somme van 49:6:12 door de regenten van Bergeijk eerst in arrest genomen en vervolgens verkogt sijn’ etc. [met veel details]


folio 713 – maandag 18 november 1743

Rekest van Pieter Verdonck uit Bergeijk die zich altijd keurig heeft gedragen en als een eerlijk man op wie niemand iets weet te zeggen en ook met niemand enig geschil heeft gehad, maar die toch door Pieter Vissers deurwaarder geassisteerd door enige milities in mei 1739 is gearresteerd en gevangen genomen en vervolgens is overgebracht naar de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch; hij heeft van alles ondernomen om uit deze ‘ruineuse gevangenis’ ontslagen te worden [met veel details]


folio 717 – dinsdag 19 november 1743

Examinatie van een missive van de prins van Holstein gouverneur van ’s-Hertogenbosch en de directeur der fortificaties Draak rakende het bouwen van barakken o.a. over het vinden van een fonds om de onkosten op te kunnen verhalen


folio 729 verso – donderdag 21 november 1843

Rekest van de regenten van het dorp Lithoijen in kwartier Maasland met het verzoek om een negotiatie en reële omslag te mogen doen


folio 774 verso – maandag 2 december 1743

Rekest van Arnoud Walraven apotheker te ’s-Hertogenbosch verzoekende aan de Ed: Mo; dat ze hem gratieuselijk gelieven te verlenen om de medicamenten te mogen leveren in geval van besmettelijke zieken in de meierij van ’s-Hertogenbosch , maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 775 – maandag 2 december 1743

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Wevering van Holij op een rekest van Leonard Jan Smits c.s. inwoners van Maren in kwartier Maasland en gekwalificeerden in de polder van het Laag Hemaal Alem Maren en Kessel i.v.m. hun overleden penningmeester Eenus en de verkiezing van een nieuwe penningmeester in de persoon van de drossaard Abraham Verster


folio 780 verso – maandag 2 december 1743

Zéér uitvoerig relaas m.b.t. een voostel vanuit de Raad van State betreffende het bouwen van de barakken voor garnizoen ’s-Hertogenbosch om daar bij provisie 1800 man te laten logeren en het zoeken van een fonds om de onkosten van het bouwen te kunnen compenseren [11 folio’s] gevolgd door een reglement van de magistraat van ’s-Hertogenbosch over het taxeren van de huishuren binnen de stad, als ook de quotisatie van officianten en kooplieden die op kamers en in gedeelten van huizen wonen, als ook een personele omslag op de neringdoende lieden van het garnizoen profiterende te weten brouwers, bakkers, grutters, ordinaris-houders, herbergiers, wijn brandewijn en jeneververkopers, slachters, spekverkopers, grote kruideniers, vette wariers of commenij-doenden, koorkopers die direct aan het garnizoen leveren, tabaksverkopers, om daaruit te vinden het fonds tot het timmeren der barakken en het onderhoud ervan, welk reglement is samengevat in 27 artikelen gevolgd door een concrete lijst van de 20e verhoging van de gemene middelen binnen stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch


folio 801 verso – woensdag 4 december 1743

Missive van de directeur der fortificaties Draak aangevende dat hij in overleg met commies Berchuijs aan de meestbiedende heeft aanbesteed het maken van vier vensters aan de noordzijde van de geweerkamer in het magazijn aan de Uilenburg aangenomen door Jan Schouw voor 146 gl. , idem heeft hij publiek verkocht de oude ‘lands boeijer [= een vaartuig] voor 75 gl. waarvan de koper Berchuijs was; voorts bericht hij dat ingenieur Le Fevre ziek is en volgens de doctoren zou hij voorlopig 6 maanden lang zijn dienst niet kunnen waarnemen en dat juist op winterdagen het meeste toezicht is vereist en zich aldaar geen andere ingenieur bevindt en daarom heeft hij verzocht twee ingenieurs naar ’s-Hertogenbosch te sturen voor het toezicht op sluizen, bruggen, pak- en aardewerken in de stad en de forten Crevecoeur, Isabella en St.Anthony


folio 815 verso – maandag 9 december 1743

Bericht dat Zacharias Christiaan Stuten als ingenieur naar ’s-Hertogenbosch is gestuurd


folio 844 verso – dinsdag 17 december 1743

Missive van ontvanger Bosschaert dat hij op basis van een resolutie van de 2e december heeft overlegd met de magistraat en met de pachters van ’s lands imposten over de huidige termijn over het heffen van de 20e verhoging en is het volgende geaccordeerd: • de pachter der bieren zal de pachtpenningen van de 21.000 gl. betalen bij moderatie ter zake van de vond en reeds gedane burger gebrouwen de somme van 700:0:0

 • van de 2 en 4 st. bieren van 1900 gl. 71:5:0

 • van het gemaal wegens het vond van 18.200 gl. bij moderatie 652:10:0

 • van de wijnen van 7700 gl. 288:15:0

 • van de brandewijnen van 3200 gl. wegens de vond 100:0:0

 • van het bestiaal van de 8162 gl. ter zake in deze drie lopende maanden het grotere gedeelte der imposten werd ontvangen met 200:0:0

 • van het zout en zeep van de 6300 gl. wegens de afschrijfbriefjes 216:0:0

 • van de boter van 6150 gl. alzo deze impost kan worden gecollecteerd en in dat geval zou aan alle poorten, hekels en boom collecteurs moeten worden aangesteld en deze pachter wat moeilijk [difficil] was gebracht op 200:0:0

 • van het brandhout van 4000 gl. 150:0:0

 • van de fruiten van 1020 gl. 38:5:0

 • van turf en kolen van 1725 gl. 64:13:12

 • van de rondemaat van 2125 gl. 79:13:12

 • van de azijn van 825 gl. 30:18:8

 • van de grove waren van 525 gl. 19:13:12

 • van de waag van 525 gl. 19:13:12

 • van de kaarsen in deze 3 maanden werd ook het grotere gedeelte der imposten ontvangen van de 310 gl. bij moderatie 7:0:0

 • van de gouden en wollen lakens van de 240 gl. 9:0:0

 • van de tabak van 780 gl. 29:0:0

 • van de paarden van 200 gl. 7:10;)

 • van de geboden penningen van de schepen van 20 gl. 0:15:0

 • en terwijl de 12 st. op de zeep en de impost op de ongefundeerde processen bij haar Ed: Mo: de een voor 125 gl. en de ander voor 130 gl. zijn gelaten hij daarop geen meerdere somme heeft kunnen brengen makende dis voor de 9 maanden een som van 2884:18:8

folio 845 verso – dinsdag 17 december 1743

Rekest van Anthony en Johan van Hanswijk die hebben verzocht hen te permitteren om binnen de stad ’s-Hertogenbosch, niettegenstaande zij de impost van het gemaal en brandhout in pacht hebben toch een branderij in gedistilleerde wateren mogen oprichten [met details]
folio 852 verso – donderdag 19 december 1743

Rekest van Catharina van Poppel weduwe van Anth: Vereijken uit Bergeijk thans in gijzeling op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch die na het overlijden van haar man met drie kinderen is achtergebleven en er waakzaam voor is geweest om ‘s lands lasten zoveel mogelijk te betalen en vraagt hoeveel ze nog zou moeten betalen over eventuele restanten; in welke akte worden genoemd Josias de Roij als vorster van Bergeijk, en een van de drie deurwaarders van kwartier Kempenland; ze zit nu al voor het 5e jaar in gijzeling en verzoekt op vrije voeten gesteld te worden [zeer veel details]


folio 854 verso – donderdag 19 december 1743

Missive vanuit de leen- en tolkamer op een missive van resident Van Kinschot inhoudende klachten van de Graaf van Baillet Markgraaf van Antwerpen en nu onlangs door de Koningin van Hongarije en Bohemen en dit n.a.v. het aanhouden van enige meubilaire goederen en papieren van hare Majesteit door de pachter van de tol te Bladel Nicolaas de Haas [met details] – zie ook folio 860 verso


folio 889 verso – vrijdag 27 december 1743

Rekest van Gisbertus de Jong junior te kennen gevende dat haar Ed: Mo: hebben gelieven te approberen de collatie en prolongatie door Adriaan Willem Evers cum suis van een beneficie door hem gefundeerd op de St. Leonarduskapel te Beek & Donk op de suppliant gedaan voor een periode van 9 jaren ingegaan zijnde lichtmis 1743, als ook de akte van de vereiste eed van zuivering van de 21e van deze maand ; dat vervolgens rentmeester De Kempenaer geen betaling daarvan mag doen zonder dat er een akte van betaling is uitgereikt en daarom verzoekt hij deze alsnog uit te reiken


folio 899 – maandag 30 december 1743

Rekest van Jan Bax pachter van de grote Brabantse zwijgend elandtol geleide- en paardengeld met een relaas over de door hem gedane aanhaling en de borgstelling door voerman Bartel Colen in welke akte ook Nicolaas de Haas staat vermeld [met details]


folio 903 verso – dinsdag 31 december 1743

Missive van de raad en rentmeester der domeinen van Brabant Wevering van Holij en van professor Mobachius Quaet met een bericht dat de besmettelijke ziekte te Asten in kwartier Peelland geheel en al is gestuit, vergezeld van een declaratie van de kosten ter genezing der noodlijdenden waaraan 108:18:0 is besteed, aan dokter Grotenraij voor vacaties naar Asten consultaties visites geleverde medicijnen en voorschotten op brieven , een van 61:4:0, aan chirurgijn Souvé/Sauvé een som van 68:3:0 aan Catharina van der Cruijs voor de levering van etenswaren en een van 7:12:0 wegens voorschotten van de raad en rentmeester generaal en de professor en aan de ontvanger der gemene middelen wordt gelast de bedragen in deze declaratie genoemd te voldoen


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


BHIC 178 inv.nr.340 Resoluties van de Raad van State dienstjaar 1743.2

 • Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!
 • Meierij van ’s-Hertogenbosch - het alfabetisch register ontbreekt
 • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

 • Dovnload 81.49 Kb.