Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Dovnload 296.11 Kb.

De vaste commissie voor Binnenlandse ZakenPagina6/7
Datum05.12.2018
Grootte296.11 Kb.

Dovnload 296.11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Voorzitter: Heijnen
De voorzitter: Ik heropen de vergadering, voor een beperkte tijd als voorzitter. Mevrouw Neppérus zal eerst als woordvoerder van de VVD haar inbreng in tweede termijn doen.
Mevrouw Neppérus (VVD): Voorzitter. Ik dank de voorzitter van het Presidium voor de antwoorden. Ik heb nog een paar punten.

Ten eerste moeten wij de tering naar de nering zetten. Ik heb daar in mijn eerste termijn sterk voor gepleit en toen ook gezegd dat de VVD twee keer geld terug heeft gegeven. De suggestie dat wij dat geld dan toch aan andere partijen konden geven, schoot mij lichtjes in het verkeerde keelgat. Want pas op, het is geld van de burger! Als ik zeg dat wij op dat geld kunnen letten, bedoel ik ook dat dit gewoon teruggaat naar de burger.

Ten tweede ga ik in op het punt van het accent meer leggen op wetgeving en op een stuk borg. Veel collega's hebben daar ook over gesproken. Ik ben blij met de uiteindelijke toezegging -- na enige discussie -- dat daar in september toch een studie, een brief, over komt. Voor ons is dat essentieel. Wij zeggen hierbij dat wij natuurlijk bereid zijn om ook heel goed te bekijken welke mogelijkheden er zijn bij personeel en communicatie om wat te bezuinigen. In dat kader werd door collega's ook gesuggereerd dat je op een aantal terreinen meer kunt samenwerken met de Eerste Kamer. Dat lijkt mij daar prima bij te passen, want als je samenwerkt, kan dat het product beter en ook goedkoper maken. Wij zeggen dus: dat moet je doen.

Ten derde kom ik op al die vergoedingen voor een kopje koffie of een flesje cola in het vliegtuig of op het vliegveld, al heeft dat een ambtelijke oorsprong. Mevrouw Van Toorenburg zal in dat verband straks met een motie komen, die ik met genoegen medeondertekend heb.

Dat zijn de belangrijkste dingen. Nogmaals, wij moeten de tering naar de nering zetten. Dat zal echt moeten gebeuren. Daarvoor zijn wij als Kamerleden en fracties verantwoordelijk.
Voorzitter: Neppérus
De voorzitter: Ik dank de heer Heijnen. De spreektijd in tweede termijn is ongeveer vier minuten, inclusief de indiening van moties. Het woord is als eerste aan de heer Heijnen.
De heer Heijnen (PvdA): Voorzitter. Ten eerste wil ik in mijn tweede termijn al het Kamerpersoneel van harte bedanken voor het afgelopen jaar, met name voor 2012. Toen vonden er weer nieuwe verkiezingen plaats, kwamen er weer nieuwe fracties en nieuwe leden. In dat jaar is er buitengewoon hard gewerkt. Wij spreken hiermee onze welgemeende dank daarvoor uit.

Ten tweede dank ik mevrouw Van Miltenburg voor haar antwoorden.

Ten derde vraag ik mij af of ik het goed begrepen heb dat de brief over Bureau Wetgeving ook over de capaciteit van het BOR zou kunnen gaan. Wil de voorzitter van het Presidium daarin ook ingaan op mijn waarneming dat er voorzien is in uitbreiding door het aannemen van tijdelijk personeel? Dat komt nu aan de maximale termijn van drie jaar. Derhalve zal dat personeel op straat komen te staan, terwijl die mensen de kennis en kunde ontwikkeld hebben om Bureau Wetgeving en BOR structureel te ondersteunen. Kan mevrouw Van Miltenburg in die brief ook aandacht besteden aan dat vraagstuk? Daar maken wij ons namelijk in het bijzonder zorgen om.

Ten vierde is er bij ons behoefte om door te praten over minder vaak stemmen, niet iedere dag, over de vaste Kamercommissies waar we niet met meerderheden de orde van die vergadering moeten willen bepalen die dan moeten worden opgeroepen. Er is bij ons behoefte om nog over veel meer zaken betreffende de werkwijze te praten. Hoe wil de voorzitter van het Presidium daarin voorzien?

Ten slotte dien ik een tweetal moties in. De eerste motie gaat over het in dienst nemen van schoonmakers. Ik dank de voorzitter van het Presidium voor wat zij daarover zei. Om dat wat scherper te stellen, dien ik de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat in het regeerakkoord is afgesproken, medewerkers in facilitaire functies weer in vaste dienst te nemen;
van mening dat dit ook voor de Tweede Kamer moet gelden;
verzoekt het Presidium om bij afloop van het huidige contract met externe schoonmaakbedrijven, de schoonmakers weer in vaste dienst te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Heijnen, Van Raak en Segers. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (33609).


Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat er op dit moment jaarlijks ongeveer 60.000 scholieren de Tweede Kamer via ProDemos bezoeken;
constaterende dat iedere jaargang ongeveer 200.000 scholieren kent en dat het grootste deel de Tweede Kamer tijdens zijn schoolperiode dus niet bezoekt;
constaterende dat uit onderzoek blijkt dat deelname aan het programma van ProDemos het politieke zelfvertrouwen doet toenemen;
van mening dat het het streven van de Kamer moet zijn om iedere scholier te laten kennismaken met het werk van de Tweede Kamer;
verzoekt het Presidium, een plan uit te werken dat ervoor zorgt dat binnen afzienbare tijd ten minste 75 procent van de scholieren via ProDemos voor hun achttiende de Tweede Kamer kan bezoeken,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Heijnen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (33609).


De heer Schouw (D66): Voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording. Het goede nieuws is dat de dagelijkse enveloppen die ik krijg met Handelingen verdwijnen. Het andere goede nieuws is dat de Koran niet verdwijnt.

Onze fractie heeft zich een beetje uitgeput door mogelijkheden voor bezuinigingen te zoeken. Dat is ook wel onze plicht. Ik twijfel nog of ik de beantwoording daarover gretig genoeg vind. Er is bijvoorbeeld heel veel te verdienen door niet alleen samen te werken met diensten van de Eerste Kamer, maar door echt te integreren. Daarover was de Voorzitter een beetje afhoudend. Ik heb ook wat vragen gesteld over de topstructuur, de afdelingshoofden, de opbouw en de inschaling, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen. Daar kun je ook naar kijken. Een derde lijn zijn de flexplekken, waarmee heel veel organisaties kunnen inverdienen. Ook daarop heb ik nog geen antwoord gekregen. Ik krijg graag nog een nadere reactie. Dat is voor ons zo belangrijk, omdat wij de capaciteit op orde willen hebben bij Bureau Wetgeving en bij BOR. De Voorzitter zei wel dat zij geen klachten krijgt over de werkdruk bij BOR, maar er zit een wat principiëler punt in, dat te maken heeft met de flexibele schil en het weglekken van kennis. Ik ben hierop ingegaan in eerste termijn en misschien kan de Voorzitter er in tweede termijn op ingaan, want het is toch belangrijk dat er kennis wordt geborgd in deze Kamer.

Ik heb ook nog een vraag gesteld over kunst waarop ik nog geen antwoord heb gehad, of ik ben het misgelopen.

Ik heb nog een vraag over de werkwijze van de Kamer. Daarover hebben wij het ook gehad. Het beeld van mijn fractie is toch dat we even goed, fundamenteel naar de huidige werkwijze moeten kijken in plaats van te proberen incrementeel, op onderdelen iets te verbeteren. Ik weet niet goed of het Presidium erop uit is om te proberen serieus die fundamentele slag te maken of day by day, incrementeel te bekijken wat er beter kan.

Ik heb twee moties. Mijn eerste motie gaat over het horen van bewindslieden.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het Presidium, de voor- en nadelen en modaliteiten te onderzoeken van het horen van kandidaat-bewindspersonen door de Tweede Kamer,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Schouw, Van Toorenburg, Van Raak, Ouwehand, Segers en Heijnen.

Zij krijgt nr. 9 (33609).


Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het voor burgers niet eenvoudig is om te achterhalen hoe partijen of Kamerleden gestemd hebben;
overwegende dat het van belang is dat kiezers eenvoudig kunnen achterhalen hoe volksvertegenwoordigers hebben gestemd en besluitvorming tot stand komt,
verzoekt het Presidium, de stemmingen in de Tweede Kamer toegankelijk en transparant aan te bieden op de website,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Schouw en Van Toorenburg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (33609).


Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Voorzitter. Ik dank onze Voorzitter voor de beantwoording van de vragen. Het was voor haar de eerste Raming en het was een mooie bijeenkomst. Dank daarvoor.

In eerste termijn hebben wij een aantal punten genoemd. Die hoef ik niet te herhalen, maar ik blijf nog met een paar dingetjes zitten. Ik denk dat wij nog eens goed zullen kijken naar de parlementaire hoorzitting. Het is toch wel erg belangrijk om over zo'n instrument te kunnen beschikken. In de tussentijd heb ik de stukken er nog eens even op nagelezen en ik meen dat hier wel een kans ligt voor de Kamer als zij mensen in een snelle zitting onder ede kan horen.

Ik zit een beetje te denken over de maquette. We kunnen natuurlijk met de pet rond. Misschien moeten we een leuke veiling organiseren. Dan kunnen we een leuke klus doen in de samenleving en de opbrengst daarvan kunnen we dan ten gunste laten komen van deze maquette. We hebben het weleens vaker gedaan. Dat soort veilingen is altijd erg leuk. Het is altijd weer verbazingwekkend om te zien hoe leuk mensen het vinden om iets te doen. Misschien kan dat nog worden opgepakt.

De buitenlandse reizen zaten ons gewoon niet helemaal lekker en daarom hebben wij er een punt van gemaakt. Wij winnen er niet de oorlog mee, maar het gaat wel om bedragen en als je in eigen vlees kunt snijden, moet dat gebeuren. We hebben dan ook een motie daarover voorbereid. Daarin vragen wij om een voorstel. Natuurlijk zullen een vliegticket worden gekocht en een hotel worden geboekt. Dat kan allemaal eenvoudig zijn; een normale economy class en een normaal hotel vinden wij prima. Het handgeld, dat wij er nog eens bij krijgen, kan naar onze mening echt niet meer. Daarover gaat de volgende motie.


Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Kamer met enige regelmaat buitenlandse werkbezoeken aflegt;
overwegende dat Kamerleden voor deze buitenlandse reizen aanvullende financiële vergoedingen ontvangen;
overwegende dat deze vergoedingen niet langer noodzakelijk zijn ter dekking van bijvoorbeeld hoge telefoonkosten;
overwegende dat Kamerleden al een schadeloosstelling ontvangen die ook dient ter compensatie van verblijfskosten;
verzoekt het Presidium te komen met een voorstel waarin de buitenlandvergoeding wordt geschrapt,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van Toorenburg, Van Raak, Segers, Ouwehand, Neppérus en Heijnen.

Zij krijgt nr. 11 (33609).


Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Hiervoor is er dus al een behoorlijke meerderheid.
De heer Van Raak (SP): Voorzitter. Ik dank de Voorzitter voor haar antwoorden. Ik dank ook elke medewerker van de Kamer. Wij werken hier allemaal onder heel grote druk. In de Kamer verandert alles voortdurend en Kamerleden stellen bijna onmogelijke vragen. Het is wonderbaarlijk om te zien dat alle medewerkers altijd heel rustig blijven, je rustig aankijken en proberen om het op te lossen. Dat betekent dat mensen die dagelijks met Kamerleden omgaan, dat moeten leren. Dat is een deel van het vak. Ik zie sommigen al hard knikken. Dat geldt voor ons allemaal, ook voor de schoonmakers. Ik ben erg blij met de motie die ik samen met de heer Heijnen en de heer Segers heb ingediend en waarin het Presidium wordt verzocht om ook schoonmakers in vaste dienst te nemen. Iedereen die hier werkt, is van ons, hoort bij ons, is onderdeel van ons. Daarom vind ik het belangrijk dat dingen hier niet worden uitbesteed.

Het vragenuurtje is tot op zekere hoogte onze etalage, het begin van de week. Het is echter niet zo'n mooie etalage en de gordijntjes zijn wat grauw. Daarom heb ik de volgende motie.


Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het Presidium te komen met voorstellen om van het vragenuurtje een actualiteitenuurtje te maken, met de fractievoorzitters en de minister-president,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Raak. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (33609).


De heer Van Raak (SP): Ik ben klaar, voorzitter.
De heer Van Klaveren (PVV): Voorzitter. Allereerst wil ik het Presidium danken voor de beantwoording.

Ik wil nogmaals melden dat het goed is dat in deze tijden ook de Tweede Kamer de broekriem aanhaalt.

Ik betreur het zwakke optreden van de Voorzitter van het Presidium. Er wordt wat druk uitgeoefend en de Voorzitter slaat aan het zwalken. Jammer dat de rug niet recht werd gehouden inzake het verwijderen van de Koran. De PVV heeft hier expliciet gezegd dat zij de koran weg wil hebben uit de plenaire zaal van het parlement. Het is triest om te zien dat de cultuurrelativisten van D66 en de Partij van de Arbeid, gesteund door de dhimmihouding van het CDA en met name de ChristenUnie, ervoor hebben gezorgd dat de verschrikkelijke koran zal blijven staan. De PVV had vooral van de ChristenUnie verwacht dat zij net als de PVV zou zeggen dat de bijbel en het woordenboek gewoon konden blijven staan, maar dat de koran zou moeten worden verwijderd. Helaas is het angst en politieke correctheid wat de klok slaat. Daarom dien ik mede namens mijn fractievoorzitter, de heer Wilders, de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in de plenaire zaal een koran staat;
overwegende dat de Koran het fundament vormt van een antisemitische, homofobe, vrouwhatende en gewelddadige islamitische ideologie;
overwegende dat de Koran en haar gewelddadige opdracht tot onderwerping haaks staan op de westerse vrijheid en democratie en daar een gevaar voor vormen;
voorts overwegende dat dit boek dus nooit thuis hoort in het hart van onze parlementaire democratie;
verzoekt het Presidium, de koran te verwijderen uit de plenaire zaal,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van Klaveren en Wilders. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (33609).


De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Ik heb een korte reactie op de laatste bijdrage. We hadden bijna meegemaakt dat onder aanvoering van de PVV de bijbel verwijderd was uit de Tweede Kamer, maar mede door de inzet van D66 blijft de bijbel in de plenaire zaal staan. Dat is een bijzondere gewaarwording. Ik hoor hier een informele vraag en mijn antwoord is: dat voelt goed, mijnheer Schouw.

Ik heb een paar korte vragen en opmerkingen en een motie. Ik heb een vraag gesteld over de Fair Phone. Die is niet beantwoord. Misschien kan het Presidium zich hier nog over buigen.

We hebben gesproken over lengte van vergaderingen en vergaderdagen. Is het nog steeds het streven van het Presidium om vergaderingen om 23.00 uur te laten eindigen? Dit is niet zozeer voor mijzelf van belang, maar wel voor het personeel dat zich dienstbaar maakt aan de Kamer. Het is een goed streven om daar de hand aan te houden.

Dank voor de toezegging om opnieuw met de minister-president te spreken over de embargoregeling en daarbij de vinger aan de pols te houden bij de komende Prinsjesdag. Wij zullen dit verder afwachten.

Mijn laatste punt betreft het idee van een parlementaire ondervraging onder ede. We hebben even van gedachten gewisseld over de vraag in welk vat we dit moeten gieten, omdat hier breed het idee leeft dat dit een goed extra instrument is in handen van de Kamer. Daarom dien ik de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de Kamer goede ervaringen heeft opgedaan met parlementaire onderzoeksinstrumenten als hoorzittingen en parlementaire onderzoeken en enquêtes;
overwegende dat hoorzittingen snel kunnen worden georganiseerd, maar dat onderzoeken en enquêtes veelal een aanzienlijke voorbereidingstijd vragen;
overwegende dat anders dan bij de enquête, bij hoorzittingen en parlementaire onderzoeken het instrument onder ede verhoren van betrokkenen niet kan worden ingezet;
overwegende dat deze tijdsduur ertoe leidt dat een van de zwaarste onderzoeksmogelijkheden van de Kamer, het onder ede horen van betrokkenen, in de praktijk slechts na een zeer aanzienlijke voorbereidingstijd plaatsvindt, tot soms jaren na het plaatsvinden van de gebeurtenissen die tot de enquête aanleiding gaven;
verzoekt het Presidium, een verkenning uit te voeren, bij voorkeur in de vorm van een ontwerpregeling, naar een zogeheten parlementaire ondervraging, die regelt dat, na een korte, maar gedegen voorbereiding, snelle en korte parlementaire verhoren onder ede kunnen worden gehouden en te bezien welke aanpassing nodig is van de Regeling parlementair en extern onderzoek, alsmede van de Wet op de parlementaire enquête,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Segers, Heijnen, Ouwehand, Van Raak, Van Toorenburg en Schouw.

Zij krijgt nr. 14 (33609).


De heer Van Klaveren (PVV): Ik heb twee vragen voor mijn collega van de ChristenUnie. Waarom gaf de ChristenUnie net niet expliciet, in navolging van de PVV, aan dat het Reglement van Orde, het woordenboek en de bijbel gewoon kunnen blijven staan, maar dat de koran verwijderd moet worden?

Waarom ging zij mee in het cultuurrelativistische verhaal van D66 dat alles gelijk is? Stelt de ChristenUnie met deze actie de Koran op gelijke hoogte met de Bijbel?


De heer Segers (ChristenUnie): Er is een onderscheid tussen mijn voorkeur als gelovige en waar ik voor sta als democraat. Het zal duidelijk zijn dat ik als gelovige wil leven volgens de Bijbel en niet volgens de Koran. Als democraat sta ik voor ruimte voor alle stromingen. Als de keuze "alle boeken weg" of "alle boeken blijven" is, dan kies ik voor "alle boeken blijven".
De heer Van Klaveren (PVV): Dat was natuurlijk de keuze niet, want de PVV gaf heel expliciet aan dat alleen de Koran verwijderd moest worden. U ging mee met het verhaal van D66 om dan alles maar te behouden. Vandaar mijn vraag, want uiteindelijk stelt u de Koran op dezelfde lijn als de Bijbel. Dat vind ik bijzonder voor een partij die expliciet stelt zich te baseren op de Bijbel.
De heer Segers (ChristenUnie): Ik heb in mijn leven veel gesprekken gevoerd over het verschil tussen de Bijbel en de Koran. Ik zou daarover ook graag het gesprek voeren met de heer Van Klaveren of met wie dan ook. Ik stel de boeken niet op een lijn. Als democraat wil ik echter ruimte scheppen voor alle stromingen, voor pluriformiteit. Ik zal blijven opkomen voor vrijheid voor alle stromingen, binnen de grenzen van de wet. Dat geldt ook voor moslims. Binnen de grenzen van de wet gaan wij vervolgens het gesprek aan over wat je gelooft en wat je niet gelooft. Dat gesprek voer ik graag met iedereen, ook met moslims.
De voorzitter: Mijnheer Van Klaveren, ik zie dat u nogmaals wilt interrumperen, maar wij zouden interrupties in twee etappes doen. U mag nog één heel korte opmerking maken.
De heer Van Klaveren (PVV): Ik wijs nog even op het feit dat wij hier te maken hebben met een ideologie die oproept tot geweld. Dat is mijn expliciete punt: het staat haaks op alles waar wij hier voor staan, voor de vrijheid die wij juist moeten verdedigen. De heer Segers schept ruimte voor een ideologie die zijn eigen ideeën en religie kapot wil maken. Ik snap dat werkelijk niet. Daarom stel ik nogmaals de vraag: waarom onderneemt de ChristenUnie geen actie en waarom verleent zij geen steun aan deze prachtige motie van mijn fractievoorzitter en mijzelf?
De heer Segers (ChristenUnie): Als er wordt opgeroepen tot geweld, is daar de wet die dat verbiedt en bestrijdt. Ik zie het niet voor mij dat hier een brede theologische discussie wordt gevoerd over de inhoud van de verschillende boeken en de manier waarop zij geïnterpreteerd moeten worden en zouden passen binnen ons rechtsbestel. Die discussie zie ik niet voor mij. Nogmaals: het is helder waar ik als gelovige voor sta, wat mijn bron is en wat mijn bron niet is. Het moet helder zijn dat ik als democraat opkom voor ruimte voor iedereen, dus ook voor moslims en ook voor de PVV.
Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik wil graag drie moties indienen. De eerste motie is bedoeld om ervoor te zorgen dat wij als hoogste orgaan in de democratie het werk kunnen doen dat de bevolking terecht van ons verwacht. De motie luidt als volgt.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Tweede Kamer, het hoogste orgaan in de Nederlandse democratie, als voornaamste taak heeft namens de bevolking de regering te controleren;
constaterende dat op de verschillende ministeries 109.089 ambtenaren actief zijn op het terrein van beleidsondersteuning, terwijl het regeringsbeleid door volksvertegenwoordigers met minimale ondersteuning gecontroleerd moet worden;
constaterende dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging in vergelijking met ons omringende landen veel minder ondersteuning heeft en dat haar controlerende taak onder druk staat;
overwegende dat leden van de Tweede kamer met een budget van minder dan €1,50 per Nederlander een rijksbegroting moeten controleren van 260 miljard euro;
overwegende dat betere controle op regeringsplannen en uitvoering van beleid kan leiden tot aanzienlijke besparingen en ondoordachte uitgaven van publiek geld kan voorkomen of terugdraaien;
verzoekt het Presidium, geen verdere bezuinigingen door te voeren op de ondersteuning van Kamerfracties,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (33609).


Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik heb ook het punt geadresseerd dat de Kamer het beleid heeft dat mensen niet met het vliegtuig gaan als het een reis betreft binnen een straal van 500 kilometer van Den Haag. Dan zou je dus naar onze oosterburen al met het vliegtuig kunnen. Onder het motto "naar Berlijn ga je met de trein" dien ik de volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat vliegen het milieu zwaar belast;
overwegende dat binnen Europa de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is;
verzoekt het Presidium te bewerkstelligen dat de Kamer voor internationale werkbezoeken tot 750 kilometer in principe met de (snelle) trein reist,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand, Segers, Van Raak, Schouw en Heijnen.

Zij krijgt nr. 16 (33609).

**
Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik ben toe aan mijn laatste motie. De Kamer heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid. Ik weet dat we ook zonnepanelen op het dak hebben. Dat is hartstikke mooi. We kunnen nog veel meer doen voor het klimaat. Als we met z'n allen een dag in de week geen vlees eten, zou dat een zelfde CO2-besparing opleveren als 4.000 m2 zonnepanelen. Er zijn nog meer mooie dingen over te zeggen. Ik doe het voorstel dus maar gewoon, want het Presidium heeft zoiets volgens mij nog niet eerder gehoord.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat volgens het onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit een vermindering van de vleesconsumptie met een dag per week een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan realiseren van 3,2 megaton per jaar. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 1 miljoen personenauto's;
overwegende dat de Kamer een voorbeeldfunctie heeft;
verzoekt het Presidium, over te gaan tot invoering van een vleesvrije vergaderdag per week in de Kamerrestaurants,
en gaat over tot de orde van de dag.
De

1   2   3   4   5   6   7

  • Voorzitter : Neppérus De voorzitter

  • Dovnload 296.11 Kb.