Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De vlaamse regering

Dovnload 10.9 Kb.

De vlaamse regeringDatum01.08.2017
Grootte10.9 Kb.

Dovnload 10.9 Kb.


Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 187, eerste lid, en artikel 188, tweede lid;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2009;
Gelet op advies 46.387/1 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2009, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;

Na beraadslaging,


BESLUIT:
Artikel 1. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen, vermeld in artikel 187, eerste lid, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, moeten blijken uit de aantekening in een speciaal door de secretaris van de raad voor maatschappelijk welzijn daartoe gehouden register.
Art. 2. De aantekening in het register vindt plaats op de dag van de bekendmaking van het reglement. De aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen.
Art. 3. De gedateerde en door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van de raad voor maatschappelijk welzijn ondertekende aantekening wordt op de volgende wijze vastgesteld:
" Nr ... De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente (of van de stad) ... , provincie ..., bevestigt dat het reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn (of van het vast bureau of van de bijzondere comités) gedateerd ..., met als onderwerp ..., bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 188, tweede lid, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op ...

..., ... (datum). De secretaris van de raad voor maatschappelijk welzijn, De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn “.


Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.


Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, ….
De minister-president van de Vlaamse Regering,
KRIS PEETERS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
Marino KEULEN

  • 187, eerste lid, en artikel 188, tweede lid;
  • Art. 4.

  • Dovnload 10.9 Kb.