Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De weg van een idool

Dovnload 28.49 Kb.

De weg van een idoolDatum05.12.2018
Grootte28.49 Kb.

Dovnload 28.49 Kb.

De weg van een idool
De hardliner heeft er gisteren weer naar gekeken. De finaleshow van het programma Idols, waarin jongeren langzamerhand veranderen in het Idool van het jaar.

De persoon Maud is een voorbeeld van wat dit voor zo iemand kan betekenen. Ze kwam binnen, deed auditie waar ze op van de zenuwen het matig bracht en vanwege haar stemgeluid door mocht naar de volgende ronde.

Vervolgens kwam ze door vooral dat stemgeluid bovendrijven. Op haar uiterlijk kreeg ze telkens het stempel ‘grijs muisje’. Ze was te gewoontjes, te studentikoos, te weinig anders dan anderen.

Maud begon te werken aan haar uiterlijk, aan haar performance en schoot daardoor telkens via de stoel van de op een na minste kandidaat door naar de volgende ronde.

Ze werd flitsend, ‘ze steeg boven zichzelf uit’ en gisteren…….werd ze………
Wat is een idool eigenlijk?
Het woordenboek zegt:
1 afgod

2 aanbeden figuur
Iemand noemde het zoeken van idolen ‘verafgoding in deze ontkerkelijkte maatschappij’.
Veel filosofen hebben al over de vraag nagedacht wat nu een idool precies is, zonder een definitief antwoord te vinden. Tijdens een debat in het kader van de Maand van de Filosofie op 13 april sprak een panel van drie idolen en twee kenners van het fenomeen hierover.

De panelleden: Mirjam Timmer, lid van de onlangs opgeheven Friese band Twarres en Pascal Bosschaart, profvoetballer bij FC Utrecht, hebben vroeger nooit een idool gehad; ze wilden alleen dolgraag zingen respectievelijk voetballen.

De manager van Jamai, Steven Verschuijl, en Gerard Jansen, popmuzikant en medewerker van Vrij Nederland, waren ,,en zijn nog steeds'' idolaat van Michael Jackson. ,,Een idool is voor mij iemand die mooie muziek maakt en mij weet te beroeren,'' zegt Verschuijl.

Tom ter Bogt, pop-professor aan de Universiteit van Amsterdam, merkt op dat het bewonderen van idolen twee vormen kan aannemen: graag in de buurt van je afgod willen zijn of hem zélf willen zijn. Bij een meisje uit de zaal is het anders gegaan: ze wilde altijd al graag op zangles, maar Mirjam Timmer heeft haar helemaal over de streep getrokken. ,,Toen ik zag wat zij deed, dacht ik: dat wil ik ook. Ik wilde niet helemaal zijn zoals Mirjam, ik nam haar alleen als voorbeeld.''


Een idool heeft dus twee kanten. Aan de ene kant die van het idool zelf; aan de andere kant die van degenen die hen navolgen, eren, op een voetstuk plaatsen.
De weg van het idool is van laag naar hoog. Het begint bij niets en eindigt bij de hoogste prijs.
Hoe is dat in de bijbel? Waar gaat het daarbij om? Ik wil daarbij kijken naar twee mensen die ons voorbeeld zijn.
Filippenzen 2:1-11

1 ¶ Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is,

2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,

4 maar ieder lette ook op dat van anderen.

5 Laat die gezindheid bij u zijn , welke ook in Christus Jezus was,

6 die, in de gestalte Gods zijnde , het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen , en aan de mensen gelijk geworden is .

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden , heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja , tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God , de Vader!1. JEZUS ONS VOORBEELD

Wetend dat de Filippenzen aan wie Paulus zijn brief schrijft vrij dicht bij de bijbel leven, roept hij hen in vers 2 - 4 op om te streven naar eensgezindheidmaakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.

Het Boek zegt dit als volgt:1 ¶ Als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat,

2 maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef (één van hart en ziel) naar echte eenheid.

3 Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf.

4 Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet.
Paulus verlangt er dus naar dat alle vormen van egoïsme uit het midden worden weggedaan: niet de eer naar jezef toe trekken, een ander niet bedriegen, niet alleen aan je eigen zaken denken. Hij stelt daar een andere houding tegenover: nederigheid, de ander hoger achten dan jezelf en belangstelling hebben voor wat een ander doet.
Vervolgens geeft hij aan dat hij verlangt dat ze daarbij Jezus als voorbeeld nemen.

5 Laat die gezindheid bij u zijn , welke ook in Christus Jezus was,

6 die, in de gestalte Gods zijnde , het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen , en aan de mensen gelijk geworden is .

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden , heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja , tot de dood des kruises.
Het Boek

5 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus,

6 Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten.

7 Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens.

8 Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.
Jezus was God en had daarbij alle macht. Toch was Hij bereid om die goddelijke rechten niet voor zichzelf op te eisen. Hij was bereid om voor ons te komen dienen en daarvoor zelfs zijn grote heerlijkheid en macht neer te leggen. En zijn dienstbaarheid, nederigheid en gehoorzaamheid ging tot in het diepste van het diepe. Totdat Hij aan het kruis stierf. Dat had Hij allemaal voor ons over. Daarin is Hij een voorbeeld voor ons. En juist omdat Hij daartoe bereid was, beloonde God Hem daarvoor en heeft Hij
Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God , de Vader!
De grootsheid van Jezus kwam doordat Hij bereid was minder te worden. Niet door grote dingen te doen, niet door van een grijs muisje een spetter te worden; maar juist door bereid te zijn een grijs muisje te worden werd Hij voor ons een idool, ons voorbeeld.

2. TIMOTEUS AANGESPOORD EEN VOORBEELD TE ZIJN

1 ¶ Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen ,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:

5 want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.

6 ¶ Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn , wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt;

7 maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht.

8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

11 Beveel en leer dit.

12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.

Het BOEK zegt over de laatste tekst:Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid.
Ook Timotheüs werd opgeroepen een idool te zijn. Hij moest een voorbeeld zijn voor de mensen die hem kenden. Maar geen voorbeeld in de zin dat hij zichzelf verwerkelijkte, zichzelf op een voetstuk plaatste en veranderde van een grijze muis in een spetter.

Hij moest een idool worden in andere aspecten van het leven:


In woord – door wat hij zegt

Wat zijn de woorden die wij spreken? Ik heb mij wel eens afgevraagd: zouden niet-gelovigen christenen herkennen aan de manier waarop ze spreken?


In wandel – door wat hij doet

Je woorden kunnen wel vroom zijn, maar als je achter de rug van diegene leeft als een beest zijn je woorden zonder waarde. Dan ben je een huichelaar. Je voorbeeld moet niet alleen uitkomen in wat je zegt, maar in je hele levenswandel. Mensen proeven hoe je bent uit hoe je leeft. Ze zullen respect hebben voor een consequente levenshouding die ze van dichtbij kunnen zien.


in liefde – in zijn liefde en respect voor anderen, ongeacht wie hij op zijn weg krijgt
in geloof – in de manier waarop hij geloofde en zijn geloof beleefde

Ook als het niet goed gaat? Vertrouwen als er niet meer te vertrouwen is?


in reinheid – in de manier waarop hij zijn lichaam en geest onderhield. Een zuivere levenswandel.

Water vermengd met klein beetje viezigheid maakt het water vies.TOEPASSING
Christus – voorbeeld voor ons idool door te dienen en in nederigheid
Timotheüs – werd geroepen een voorbeeld te zijn
Idool: jezelf verfraaien of jezelf wegcijferen – laatste
Volg het voorbeeld van idolen die op een zuivere manier hebben geleefd, hun vertrouwen op God hebben gesteld en daardoor in staat waren grote dingen te doen.
Tip: lees eens de biografieën van grote Godsmannen en –vrouwen: John Wesley, Charles Finney, Billy Graham, Jim en Elisabeth Elliott, Helen Roseveare en kijk een hoe zij door het leven met God zijn gevormd. Zij zijn ons ten voorbeeld, idolen uit een ver of dichtbij leven die bereid waren hun leven in te zetten voor de Here God tegen elke prijs.

  • Filippenzen 2:1-11
  • 1. JEZUS ONS VOORBEELD
  • 2. TIMOTEUS AANGESPOORD EEN VOORBEELD TE ZIJN
  • TOEPASSING Christus – voorbeeld voor ons

  • Dovnload 28.49 Kb.