Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deel I : Inleiding Hoofdstuk 1 : Wat is recht?

Dovnload 251.86 Kb.

Deel I : Inleiding Hoofdstuk 1 : Wat is recht?Pagina1/8
Datum05.12.2018
Grootte251.86 Kb.

Dovnload 251.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Deel I : Inleiding

Hoofdstuk 1 : Wat is recht?

 1. Definitie :


 • Recht is het geheel van bindende regels tot ordening van de samenleving in beginsel opgelegd, minstens bekrachtigd door de maatschappij en als zondanig afdwingbaar gesteld

 • Samenleving beheerst door vele regels

  • Regels afdwingbaar met maatschappelijk geweld = rechtsregels

  • Afgedwongen met de sterke arm van de wet = mbv politionele macht

  • Sancties niet bij elke overtreding gelijk

→ bvb burgerlijk recht: schadevergoeding

→ bvb kleine strafsancties: geldboetes • Objectief recht = geheel van rechtsregels

  • Bepaalt de subjectieve rechten : welke aanspraken die individuen kunnen laten gelden t.o.v. anderen

 • Subjectief recht = concretisering of individualisering van objectief recht

 • Rechten effectief garanderen = complex apparaat nodig

  • Voorzichtig zijn in het toepassen van maatschappelijk geweld om mensen te dwingen 1. Recht, moraal en samenleving


Nauwe band tussen recht en moraal

 • recht zal gedragingen bestraffen die men verwerpelijk acht (ethische overtuiging speelt een rol bvb Gij zult niet doden)

 • ook ethische principes belangrijk bij “open rechtsnormen”

  • normen kunnen onmogelijk precies gedefinieerd worden

   • ondergaan invloed van de actuele opvattingen

Verschillen recht en moraal :

 • Recht is meestal genuanceerder en gedetailleerder

  • Bvb groot verschil tussen onopzettelijke doodslag en moord

 • Recht beoogt vooral maatschappelijke orde

  • Mensen zijn niet perfect → recht moet toch effectief uitgevoerd worden → eisen van het recht mogen niet te hoog zijn

  • Bvb benadeling is geen reden om overeenkomst te ontbinden 1. Recht en samenleving


 • Recht is een product van de samenleving, maar recht probeert samenleving te ordenen en te wijzigen → ontstaan wrijvingen

  • Bij opmaken van de rechtsregel : rekening houden met maatschappelijk effect

 • Rechtsregel vroeg of laat verouderd en onaangepast

  • Maar veelvuldig wijzigen van rechtsregel leidt tot maatschappelijke verwarring

  • Juridische wijziging vaak laattijdig resultaat van wijziging in maatschappelijke opinieHoofdstuk 2 : Indeling van het nationaal recht

 1. Onderscheid privaat en publiek recht


 • Privaatrecht = betreft relaties tussen burgers onderling

  • Gekenmerkt door traditie en vrijheid

 • Publiekrecht = betreft relaties tussen burgers en overheid of tussen overheden

  • Gekenmerkt door eenzijdig dwingende overheidsbeslissingen 1. Het privaatrecht


Invloed van publiekrecht: gelijkheidsbeginsel en Corporate Governance
Onderdelen privaatrecht :

 • Burgerlijk recht :

  • = fundamentele regels voor iedere burger

  • In burgerlijk wetboek

  • Bvb : familie en gezin, erfrecht, huwelijkscontracten, aansprakelijkheid,…

 • Handelsrecht :

  • = recht van bijzondere categorie burgers, vereist soepeler recht

  • Handelaar = al wie beroepsmatig handelsdaden stelt

  • In wetboek van Koophandel

  • Bvb : vennootschapsrecht, faillissementsrecht

 • Privaatrechtelijk procesrecht :

  • = regeling om een recht te effectueren

  • Gerechtelijk Wetboek regelt de inrichting en bevoegdheden van de privaatrechtelijke rechtscolleges en verloop van procedures

Regels van het burgerlijk recht zijn steeds aanvullend recht = burgers zelf van de regels mogen afwijken en nieuwe regels bepalen

burger dient wel rekening te houden met de beperkingen
Als de regels van dwingend recht zijn → kan men er niet van afwijken (beschermt vooral private belangen, bvb: productaansprakelijkheid = dwingend recht)

→ als er toch afwijking mogelijk zijn, moeten deze strikt geïnterpreteerd worden


Van regels van openbare orde kan NIET afgeweken worden

 1. Het publiekrecht


Invloed privaatrecht: privaatrechtelijke technieken
Onderdelen publiekrecht :

 • Het grondwettelijk recht :

  • Grondwet regelt de meest fundamentele inrichting van de staat, basisstructuren van de machtsuitoefening en de scheiding der machten

  • Grondwet bevat de fundamentele rechten en vrijheden van de mens

  • In democratie moet de macht van de overheid wijken voor deze fundamentele rechten

 • Het administratief recht :

  • Regelt de inrichting en werking van de uitvoerende macht

  • Statuut van ambtenaren, werking van ministeries¸ gemeenten en provincies, …

 • Het fiscaal recht :

  • Regelt de staatsinkomsten : inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, registratierechten, accijnzen, …

 • Het strafrecht :

  • = geheel van normen die tot het behoud van de openbare orde en veiligheid bijdragen

  • Bepaalt ook de misdrijven en hun straffen

  • Klassieke strafrecht bepaalt in Strafwetboek, maar er bestaan talrijke bijzondere wetten

  • Wegcode

 • Het strafprocesrecht :

  • Stelt de dader tegenover de gemeenschap (= vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie)

  • Wijze van procederen is anders dan in privaatrechtelijk procesrecht

  • In Wetboek van Strafvordering 1. Principiële moeilijkheden door het verschil tussen privaat- en publiekrecht


 • Het economisch recht :

  • Handelsrecht (privaatrecht) nauwelijks los van het economisch recht

   • Economisch recht : grote overheidsinterventie

  •  hierdoor hoort economisch recht eerder tot publiekrecht

 • Het sociaal recht :

  • Valt uiteen in 3 delen :

   • Individueel arbeidsrecht : regelt verhouding tussen individuele werknemer en werkgever

    •  eerder privaatrecht

   • Collectief arbeidsrecht : relaties tussen werknemers als groep (vakbonden) en de werkgevers of werkgeversorganisaties

    •  moeilijk als zuiver privaatrecht te beschouwen

   • Sociale zekerheidsrecht : relaties tussen verzekerden en instellingen van sociale zekerheid

    •  eerder publiekrecht door sterke overheidsreglementering

  • Tot welk van de 2 behoort nu het sociaal recht in het algemeen?? 1. Praktische problemen door verschil tussen privaat- en publiekrecht


Er doen zich vaak problemen voor die onderdelen bevatten die vaak in verschillende categorieën thuishoren → bvb een familievennootschap want het raakt meerdere aspecten :

 • Vennootschapsrecht

 • Fiscaal recht

 • Erfrecht

 1. Privaatrechtelijke technieken


Overheid heeft er vaak belang bij de werking van vrije markt zo weinig mogelijk te verstoren

→ gebruikt vaak de privaatrechtelijke technieken

→ doet dus afstand van haar bevoorrechte positie om zoals anderen contracten te sluiten

niet onteigenen, maar onderhands kopen van particulierengeen ambtenaren aanstellen, maar beroep doen op aanneming of contractuelen

  1   2   3   4   5   6   7   8

 • Recht, moraal en samenleving
 • Recht en samenleving
 • Hoofdstuk 2 : Indeling van het nationaal recht
 • Het privaatrecht
 • Het publiekrecht
 • Principiële moeilijkheden door het verschil tussen privaat- en publiekrecht
 • Praktische problemen door verschil tussen privaat- en publiekrecht
 • Privaatrechtelijke technieken

 • Dovnload 251.86 Kb.