Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deel I : Inleiding Hoofdstuk 1 : Wat is recht?

Dovnload 251.86 Kb.

Deel I : Inleiding Hoofdstuk 1 : Wat is recht?Pagina3/8
Datum05.12.2018
Grootte251.86 Kb.

Dovnload 251.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Hoofdstuk 2 : De internationale rechtsorde

 1. Van EEG naar EU


Europese Economische Gemeenschap opgericht in 1957

→ Doel : West-Europese landen nauwer te laten samenwerken op economisch vlak

→ Ook : het verenigen van de oude vijanden  vermijden nog een oorlog

EEG faalde door : • Zuiver economische unie had teveel beperkingen  begaven zich vaak op andere domeinen (=legitiem?)

 • Ontbreken van eenheid in het economisch beleid & muntbeleid

EEG omgedoopt tot Europese Unie door Verdrag van Maastricht

→ EEG-verdrag blijft voornaamste pijler (doelstelling blijven vooral economisch)

→ nu ruimer gedefinieerd

Door de toename van het aantal lidstaten (27 landen : België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, VK, Zweden)

 vele instellingen aan herziening toe

 nood aan ingrijpende hervormingen

→ Europese Grondwet??

 niet doorgegaan wegens slechte referenda in Frankrijk en Nederland

→ hoe zal het verder moet met de EU?
Europese Economische Ruimte (EER) = EU + Noorwegen, IJsland & Liechtenstein (Zwi niet)

→ aanvaarden wel de toepassing Europese Recht

→ treden niet toe tot de instellingen

 kan leiden tot afgezwakte toepassing omdat Europees Recht dan niet verzekerd is door het Europees Hof van Justitie 1. Politieke instellingen van de EU p 29

  1. Het Europees Parlement


 • Rechtstreeks gekozen (om 5 jaar) vertegenwoordigers door de Europese burgers (700+)

 • Geen volheid van bevoegdheid

 • Werkelijke macht ligt bij Raad van de Europese Unie

  • Oorzaak: lidstaten willen controle op Eur. Wetgeving niet verliezen

 • Vergaderingen :

  • Maandelijkse primaire vergadering in Straatsburg

  • Primaire vergadering in Brussel

  • Commissievergadering in Brussel

  • Administratie in Luxemburg  1. De Raad van de Europese Unie


 • = belangrijkste beslissingsorgaan v.d. EU

 • Bestaat uit de ministers van de lidstaten

 • Meestal beslist met een gekwalificeerde stemming

 • Soms is unanimiteit vereist  besluitvorming verloopt dikwijls moeizaam
  1. De Europese Raad


 • = politieke top van de EU

 • Bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten + voorzitter van de Europese Commissie

 • = motor van de EU

  • Bepaalt de grote beleidslijnen  1. De Europese Commissie


 • = regering van de EU (gelegen te Brussel)

 • Leden worden aangeduid door de lidstaten, maar voor de rest volledig onafhankelijk van hun land van oorsprong

 • Permanent orgaan

  • Zorgt voor dagelijkse uitvoering Europese normen

  • Leidt de Europese administratie

  • Er is een taakverdeling → toch werken ze meestal collegiaal

 • Neemt de wetgevende initiatieven op Europees vlak, soms in samenspraak met het Europees Parlement  1. De Europese normen (Examen!)


 • Verordeningen :

  • = echte Europese wetten : leggen gedetailleerde verplichtingen op + rechtstreeks toepasbaar in alle lidstaten

  • ! verordening1408/72 (SZ migrerende werknemers)!

 • Richtlijnen :

  • Bevat doelstellingen en laat de lidstaten vrij om een aantal afwijkingen te voorzien of geeft ze een ruime marge

  • Soort bevel van de EU aan de lidstaten :

Er wordt een doel voorop gesteld en de lidstaten moeten het halen ; op een manier die ze zelf verkiezen

 • Beschikkingen :

  • = beslissingen van de EU die gericht zijn op individuen, ondernemingen, …

 • Aanbevelingen :

  • = advies

  • Geen bindende kracht  1. Het Europees Hof van Justitie


(Luxemburg)

Drieledige taak : • Lidstaten veroordelen wegens het niet omzetten van richtlijnen

 • (NIET) Cassatierechter t.o.v. beslissingen van Europees Gerecht van Eerste Aanleg

 • Beantwoorden van prejudiciële vragen

  • Om eenvormige toepassing te verzekeren alle vragen beantwoorden i.v.m. de toepassing van het Europees recht die gesteld worden door nationale colleges

  • GEEN uitspraak over de inhoud van de zaak, enkel over de vraag die door een rechtbank aan haar wordt gesteld

  • Nadien MOET de rechter rekening houden met de interpretatie van het Hof1   2   3   4   5   6   7   8

 • Politieke instellingen van de EU p 29
 • De Raad van de Europese Unie
 • De Europese Raad
 • De Europese Commissie
 • De Europese normen (Examen!)
 • Het Europees Hof van Justitie

 • Dovnload 251.86 Kb.