Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deel I algemeen deel deel II disciplines deel III p

Dovnload 2.71 Mb.

Deel I algemeen deel deel II disciplines deel III pPagina1/12
Datum23.11.2018
Grootte2.71 Mb.

Dovnload 2.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Algemene inhoudstafel


Dit MER bestaat uit volgende delen:

ALGEMENE INhoudstafel

Verklarende woordenlijsten

Niet-Technische Samenvatting

DEEL I – ALGEMEEN DEEL

DEEL II – DISCIPLINES

DEEL III – Passende beoordeling

Een volledige inhoudstafel is terug te vinden aan het begin van elk deel.

Verklarende woordenlijsten


 1. Verklarende woordenlijst en afkortingen

  1. Verklarende woordenlijst


Hier vindt u een verklaring voor generieke termen en begrippen die in dit MER gebruikt worden. Voor een lijst van afkortingen wordt verwezen naar paragraaf 1.2. Voor de lijst van afkortingen van de verschillende diensten van Electrabel Kerncentrale Doel wordt verwezen naar paragraaf 1.3.

Aanlegfase

Fase waarin de activiteiten met betrekking tot de aanleg van een infrastructuurwerk of de opbouw van een hinderlijk inrichting uitgevoerd worden

Abiotisch

Biotoop behorende tot de niet levende natuur

Accidentele lozingen

Dit zijn radioactieve lozingen die plaats hebben als gevolg van een ongeval in de centrale

Activiteit

Het geplande m.e.r.-plichtige project

Activiteit

De activiteit A van een hoeveelheid radionuclide in een bepaalde energietoestand en op een gegeven tijdstip is het quotiënt van dn en dt, waarin dn de verwachtingswaarde van het aantal spontane kernovergangen vanuit die energietoestand gedurende het tijdsinterval dt voorstelt:

A= dn/dt

De eenheid van activiteit is de becquerel

ALARA

As Low as reasonably Achievable. Term uit de stralingsbescherming die inhoudt dat de straling zo laag mogelijk moet gehouden worden als redelijk is

Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het project

Achtergrondnota Natuur

Voor de Antwerpse haven werden ecologische instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. In de Achter-grondnota Natuur wordt ruimtelijk vertaald waar en hoe die doelstellingen duurzaam kunnen worden gerealiseerd.

Autonome ontwikkeling

Alle natuurlijke en kunstmatige toekomstige ontwikkelingen en activiteiten die men redelijkerwijze kan verwachten zonder de voorgenomen activiteiten; het betreft alleen die ontwikkelingen die redelijkerwijs kunnen worden voorzien

Becquerel

De eenheid van activiteit; één becquerel komt overeen met één desintegratie per seconde:

1 Bq = 1 s-1

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat werken in droge grond kunnen uitgevoerd worden

Beoordelingsfase

Fase waarin het MER wordt beoordeeld naar kwaliteit, inhoud, objectiviteit, getoetst wordt aan het besluit en waarbij een conformiteitscode wordt toegekend

Betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone


Een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale beschermingszone (definitie Natuurdecreet)

Bevoegd gezag

De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en die de m.e.r.-procedure organiseert

Bezinken

Het proces waarbij een sediment door een te geringe stroomsnelheid naar de bodem zakt

Biodiversiteit

De variabiliteit aan levende organismen van allerlei afkomst. Twee niveaus kunnen worden onderscheiden: de genetische variatie (rassen binnen soorten; bv. autochtone bomen) en de biodiversiteit op ecosysteemniveau (soorten in het ecosysteem)

Biotisch

Van de levende natuur

Biotische index/BBI

De BBI (Belgische Biotische Index) wordt gebruikt voor de bepaling van de biologische waterkwaliteit; hij is gebaseerd op de aanwezigheid van macro-invertebraten

Biotoop

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is/homogeen groei- of woongebied/ Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna

Bodem

Onder de bodem wordt het vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater, en de andere bestanddelen en organismen die er zich in bevinden, verstaan

Bodemgeschiktheid

Evaluatie van de bodem volgens hun geschiktheid voor diverse gebruiken zoals landbouw, tuinbouw, huizenbouw, wegenbouw,.. en andere vormen van ruimtelijke planning

Bodemkaart

Geeft de verspreiding aan van bodemseries, die elk gekenmerkt wordt door hun grondsoort, natuurlijke draineringsklasse en horizontenopvolging. Ze geeft ook de blijvende landbouwwaarde van de verschillende bodems aan

Bodemkenmerk

Individuele toestandsvariabelen van de bodem die direct of vrij direct gemeten kunnen worden, zoals textuur, zuurgraad, volumegewicht, vochtgehalte, temperatuur, gehalte organische stof, gehalte zware metalen, microbiële samenstelling en profielopbouw

Bodemkwaliteitswijziging

Algemene kwaliteitswijziging van de bodem (vermesting, verzilting, verzuring en ontzuring) door de uitstoot van vaste of vloeibare stoffen die op de bodem terechtkomen

Bodemproces

Chemisch, fysisch, fysicochemisch of biologisch proces dat in de bodem plaatsgrijpt en er veranderingen van de bodemkenmerken teweegbrengt

Bodemstructuur

Wijze waarop de grondkorrels (zand, leem, klei) bij elkaar liggen, afzonderlijk of aan elkaar klevend tot aggregaten

Bodemstructuurwijziging

Structuurverval of structuurverbetering ten gevolge van frequente betreding van een onverharde bodem, berijden met zware machines, wateroverlast met inspoeling van fijne bodemdeeltjes, bodembewerking

Bodemvochtregime

Hoeveelheid, samenstelling en fluctuatie van het bodemvocht in de poriën van de onverzadigde zone van het bodemprofiel

Bodemzetting

Grondmechanisch proces waarmee de zakking van het oorspronkelijk maaiveld wordt aangeduid

Blootstelling

Het feit blootgesteld te zijn aan ioniserende stralingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Externe blootstelling: blootstelling aan stralingsbronnen die zich buiten het organisme bevinden;

 • Interne blootstelling: blootstelling aan stralingsbronnen die zich binnen het organisme bevinden,

 • Totale blootstelling: de som van de externe en de interne blootstelling.

Collectieve dosis

De collectieve dosis (S) van een populatie of een groep blootgesteld aan een bron, een handeling of een beroepsactiviteit zoals bedoeld in dit reglement en met blootstelling als gevolg, wordt gegeven door de volgende uitdrukking:waarbij Hi het gemiddelde voorstelt van de opgelopen doses en de volgdoses voor het ganse organisme, voor een orgaan of voor een weefsel, door de Pi leden van de i-de deelgroep van de beschouwde populatie of groep.

Decibel

Maat voor de omvang van geluidenergie ofwel geluidsterkte, die de verhouding weergeeft tussen de omvang (hardheid) en de hoogte (intensiteit)

Debiet

Het volume water dat per tijdseenheid op een bepaald punt passeert

Deelingreep

Onderdeel van een ingreep, waarvoor afzonderlijke effecten kunnen aangegeven worden

Direct effect

Een rechtstreeks milieueffect als gevolg van een deelingreep

Discipline

Milieuaspect dat in het kader van milieueffectrapportage onderzocht wordt, door de regelgeving vastgelegd als de disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’, ‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’, ‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’, ‘ monumenten en landschappen en materiële goederen’

Dispersiemodel

Dit is een model dat wordt toegepast voor de berekening van de toekomstige immissie en eventueel de toekomstige depositie die het gevolg is van een bepaalde emissie van contaminanten en de verdunning ervan in de omgevingslucht, bij bepaalde meteorologische omstandigheden

Dosisbeperking

Opgelegde beperking ten aanzien van de te verwachten individuele doses die door een bron, handeling of bepaalde taak zouden kunnen worden veroorzaakt; deze wordt gebruikt bij de optimalisering, tijdens de planning van de stralingsbescherming.

Dosisconversiefactor

Factoren om de stralingsbelasting te berekenen van afzonderlijke organen en van het hele lichaam door radioactieve stoffen binnen het lichaam. De dosisfactoren zijn afhankelijk van de radionuclide, van de manier van binnenkomen (inhalatie/ingestie), van de chemische verbinding van de radionuclide (oplosbaar/onoplosbaar) alsmede van de ouderdom van de persoon

Dosislimiet

De in dit reglement bepaalde maximale waarden voor de doses ten gevolge van de blootstelling van beroepshalve blootgestelde personen, leerlingen en studenten, alsook van andere personen van het publiek, aan ioniserende stralingen; ze zijn van toepassing op de som van de desbetreffende doses ten gevolge van uitwendige blootstellingen tijdens een bepaalde periode en van de volgdoses voor 50 jaar (voor kinderen tot de leeftijd van 70 jaar) ten gevolge van opnames gedurende diezelfde periode.

Ecologische infrastructuur

De ecologische infrastructuur is het geheel van milieucondities en ruimtelijke factoren dat van belang is en functioneel is voor het voorkomen en de verspreiding van een soort. Eventueel kan de term uitgebreid worden naar een groep van organismen, indien voor die ganse groep van organismen dezelfde milieucondities (abiotische en biotische) en ruimtelijke factoren van belang zijn als habitateisen. De ecologische infrastructuur kan ook omschreven worden als het geheel van grote en kleine, vlakvormige, puntvormige en lijnvormige, overwegend natuurlijke elementen in een onderling landschappelijk verband, dat van belang is voor het voorkomen en de verbreiding van een soort. Onder de term worden ook de elementen gerekend die een organisme gebruikt als 'weg' tussen verschillende habitatplekken.

Ecosysteem

Het geheel van biotische en abiotische elementen die het samenleven van levende organismen in een bepaald gebied kenmerken (definitie Natuurdecreet)

Het geheel van de levensgemeenschap, de relaties met het abiotische milieu en de relaties binnen de levensgemeenschap zelf wordt een ecosysteem genoemd. Een ecosysteem is als fundamentele eenheid weliswaar naar buiten toe open, maar tot op een zekere hoogte tot zelfregulatie in staat. Het kan gaan om eenecosysteem in strikte zin (componenten die onderling hiërarchische relaties vertonen) en om een landschapsecosysteem (verschillende van die componenten gebundeld).

Effect

Uitwerking op het milieu van de (deel)ingrepen van een voorgenomen activiteit.

Effectbeoordeling

Waardeoordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een geplande situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst van de effecten

Effectgroep

Verzameling van gelijksoortige effecten, waaraan een specifieke effectenvoorspellingsmethode gekoppeld wordt

Effectieve dosis (E)

De som van de gewogen equivalente doses in alle in bijlage II van het ARBIS vermelde lichaamsweefsels en -organen ten gevolge van inwendige en uitwendige bestraling. Zij wordt gedefinieerd door:waarin:

 • DT,R de gemiddelde dosis is die door het orgaan of het weefsel T opgenomen wordt ten gevolge van de straling R;

 • wR de stralingsweegfactor is, en

 • wT de weefselweegfactor voor het weefsel of orgaan T.

De desbetreffende wT-en wR-waarden staan vermeld in bijlage II van het ARBIS. De eenheid van effectieve dosis is de sievert (Sv).

Effectieve volgdosis [E(τ)]:

De som van de equivalente volgdoses in de diverse weefsels of organen [HT(τ)] ten gevolge van een opname, vermenigvuldigd met de bijbehorende weefselweegfactor wT. Zij wordt gedefinieerd door:waarin τ het aantal jaren aangeeft waarover wordt geïntegreerd.

De eenheid van effectieve volgdosis is de sievert.

Effectuitdrukking

De meeteenheid waarin een effect uitgedrukt wordt

Effectvoorspelling

Beschrijving van een toekomstige situatie rekening houdend met de aanleg, de exploitatie, de nabestemming en de afbraak van de geplande activiteit

Emissie

Uitworp van stoffen of de geluidproductie van een bron of inrichting (de hoeveelheid die op een bepaald punt ontvangen wordt is de immissie)

Equivalente dosis (HT)

De geabsorbeerde dosis in een weefsel of orgaan T, gewogen voor de soort en de kwaliteit van de straling R. Zij wordt verkregen door:waarin:

 • DT,R de in het weefsel of orgaan T gemiddelde geabsorbeerde dosis ten gevolge van de straling R voorstelt, en

 • WR de bijbehorende stralingsweegfactor is.

Wanneer het stralingsveld is samengesteld uit meerdere stralingssoorten en energieën met verschillende wR-waarden, wordt de totale equivalente dosis HT verkregen door:De desbetreffende wR-waarden staan vermeld in bijlage II van het ARBIS. De eenheid van equivalente dosis is de sievert (Sv);

Equivalente volgdosis [HT(τ)]

De integraal over de tijd van het equivalente-dosistempo in het weefsel of orgaan T dat door een individu ten gevolge van een opname op tijdstip t0 zal worden opgelopen. Zij wordt verkregen door:Waarin: HT(τ) het desbetreffende equivalente-dosistempo in het orgaan of weefsel T op het tijdstip τ voorstelt en τ het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren, waarover wordt geïntegreerd.

Wanneer τ niet gespecificeerd is, wordt voor volwassenen uitgegaan van een tijdsduur van 50 jaar en voor kinderen van het aantal nog te doorlopen jaren tot de leeftijd van 70 jaar. De eenheid van equivalente volgdosis is de sievert.

Erosie

Proces waarbij bodemmateriaal door de inwerking van wind of water verplaatst wordt

Externe deskundige

Deskundige geselecteerd uit de lijst van erkende deskundigen die deel uitmaakt van het college van deskundigen en die het MER opstelt

Fase

De opeenvolgende stadia bij de uitvoering en het functioneren van de activiteit, omvattende de aanleg-, gebruik- onderhouds- opheffings- en nabestemmingsfase

Fauna

De dierenwereld (van een gebied)

Faunistisch

Met betrekking tot de dierenwereld

Flora

De plantenwereld (van een bepaalde regio)

Geabsorbeerde dosis (D)

De geabsorbeerde energie per massaeenheid:

D = dЄ/dm

Waarin:

 • dЄ de gemiddelde energie is die door ioniserende stralingen aan de materie in een volume-element is overgedragen, en

 • dm de massa is van dit volume-element

Gecontroleerde zone

Een zone, die om redenen van bescherming tegen ioniserende straling, aan een regeling is onderworpen en waarvan de toegang eveneens gereglementeerd is. Hierin wordt de blootstelling van het werkzame personeel gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van een verhoogd stralings- of besmettingsniveau

Geluidshinder

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het geplande project

Gewijzigde situatie

Huidige situatie van het studiegebied rekening houdend met activiteiten die op korte termijn zullen uitgevoerd worden

Gezondheidsschade

Het geschatte risico op een levensduurverkorting en een verminderde levenskwaliteit voor een populatie als gevolg van blootstelling aan ioniserende stralingen. Deze definitie omvat de gevolgen en de probabiliteit op gevolgen voor de levensduurverwachting en levenskwaliteit ten gevolge van zowel somatische effecten en kanker (al dan niet dodelijk), als genetische effecten in de afstamming, evenals elk ander effect dat kan worden toegeschreven aan ioniserende stralingen.

Goedkeuring

Kwaliteitsbeoordeling van een opgesteld MER door toekenning van een goedkeuringsattest indien het MER volledig en juist werd bevonden en voldoet aan de gestelde inhoudseisen

Gray (Gy)

De eenheid van geabsorbeerde dosis; een gray komt overeen met een joule per kilogram: 1 Gy = 1J.kg-1

Grenswaarde

Beleidsmatig vastgestelde norm waarmee beoogd wordt een minimaal beschermingsniveau van systemen te garanderen

Grondwater

Het water in de ondergrond dat spleten, holten en poriën vult

Grondwaterkwetsbaarheid

Hiermee wordt aangegeven in welke mate een watervoerende laag beschermd is tegen verontreiniging s.l. vanaf het maaiveld

Grondwaterstroming

De stroming van water door de poriën tussen de gronddeeltjes

Habitat

Een natuurlijke habitat en/of een habitat van een soort waarbij “een natuurlijke habitat” een geheel natuurlijke of halfnatuurlijke land- of waterzone met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken is; “een habitat van een soort” een door specifieke abiotische en biotische elementen bepaald natuurlijk milieu is, waarbij de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft. Hiertoe behoren ook de woongebieden van een vogelsoort, zijnde de rustplaatsen in de trekzones, de voortplantings-, broed- en foerageergebieden evenals de ruien overwinteringsgebieden. (definitie Natuurdecreet). Een niet-Natuurdecreet-definitie is de volgende: een habitat (woonplaats, leefruimte) wordt gedefinieerd als de plaats waar het organisme leeft. De habitat van een dier bestaat uit één of meerdere ecotopen waar de soort zijn levensfuncties (migreren, foerageren, rusten, schuilen, broeden,…) kan uitoefenen. Een habitat kan zowel een functioneel gedeelte van een ecotoop zijn als meerdere ecotopen geheel of gedeeltelijk omvatten. In dit laatste geval hebben de diverse ecotopen elk een andere functie t.o.v. de betreffende soort. De inhoud van deze biologische term is duidelijk ruimer te interpreteren dan de juridische term ‘habitat’ van de Habitatrichtlijn.

Habitatrichtlijn

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Halfwaardetijd

De tijdsduur waarin de helft van de kernen van een radionuclide vervalt

Huidige situatie

Actuele toestand van het studiegebied

Hoofdvoedingswater

Dit is de het water dat de stoomgenerator voedt.

Immissie

Concentratie op leefniveau

Indirect effect

Onrechtstreeks milieueffect ten gevolge van direct effect of in hogere orde ten gevolge van een ander indirect effect

Infiltratie

Is de hoeveelheid water die de bodem binnentreedt

Infiltratiesnelheid

Snelheid waarmee het water vanaf het maaiveld in de bodem dringt

Ingreep

Onderdeel van een activiteit

Ingreepeffectschema

Lijst, schema, matrix of netwerk dat de relatie tussen de milieueffecten onderling en met de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt

Initiatiefnemer

Een natuurlijk persoon, dan wel een privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon, die een bepaald project wil (doen) ondernemen en daarover een besluit vraagt

Interdisciplinair

Tussen de disciplines onderling

Interne deskundigen

De deskundigen van het bedrijf of de organisatie of derden (voorgesteld door de initiatiefnemer), die deel uit maken van het college van deskundigen dat het MER opstelt

Invloedssfeer

Ruimtelijke uitstrekking van de milieueffecten van een activiteit

Kennisgeving

Kenbaar maken van het opstellen van een MER voor een m.e.r.-plichtige activiteit door de initiatiefnemer bij de bevoegde administratie (cel m.e.r.)

Kleine landschapselementen

Lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, [..], bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen (definitie Natuurdecreet)

Landschap

Een globaal waarneembaar deel van het landschap; het landschap is holistisch, dynamisch en relatief ten opzichte van de waarnemer

LC50

Dosis (concentratie) die 50% van de proefdieren binnen 48 uur de dood tot gevolg heeft.

Leemten in de kennis

Onzekerheidsfactor inherent aan toekomstprognoses, onzekerheden inherent aan de gebruikte voorspellingsmethoden, onzekerheden ten gevolge van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek, technisch moeilijk te voorspellen fenomenen, informatieleemten of m.b.t. ontbreken van gegevensoverdracht

LOCA

(Loss of cooling accident): dit is een ongeval waarin de normale koeling van de kern door de primaire kring verloren gegaan is. In het ontwerp is een speciaal veiligheidsinjectiesysteem opgenomen om met dit ongeval om te kunnen gaan.

Lozingspunt

Plaats waar het afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt

LRATP-verdrag

Verdrag ter bestrijding van grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution)

MAC-waarde

Dit is de maximale waarde voor de concentratie van een stof in de werkomgeving. Het is gebaseerd op een blootstellingsduur van 40 jaar, een werkweek van 40 uur (8 uur/dag). Het is een waarde die specifiek rekening houdt met chronische blootstelling

M.e.r.

Milieueffectrapportage

M.e.r.-plicht

De verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport voor hinderlijke en andere dan hinderlijke inrichtingen

M.e.r.-procedure

Geheel van wettelijk vastgelegde stappen voor het opstellen, beoordelen en gebruiken van een milieueffectrapport

MER

Milieueffectrapport

MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieueffectrapport in een of meerdere disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’, ‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’, ‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’ en ‘monumenten en landschappen en materiële goederen in het algemeen’

Milderende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het geplande project te vermijden, te beperken en zo veel mogelijk te verhelpen.

Milieu

De fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze in een wederkerige relatie staat

Monitoring

Het uitvoeren van metingen met een bepaalde doelstelling en volgens een bepaalde strategie

Natuur

De levende organismen, hun habitats, de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, ongeacht of deze al dan niet voorkomen in aansluiting op menselijk handelen, met uitsluiting van de cultuurgewassen, de landbouwdieren en de huisdieren (definitie Natuurdecreet)

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Omgevingsgeluid

Het geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik; dit geldt zowel in open lucht als in een gesloten ruimte

Open ruimte

Concept uit de planologie verwijzend naar het buitenstedelijk gebied, ook aangeduid als het landelijke gebied of het rurale gebied. Het omvat gebieden met landbouwland en dorpen, met bossen woeste gronden en natuurgebieden. Open ruimte wordt hier in overdrachtelijke betekenis gebruikt; het kan dus om een gesloten landschap gaan.

Opname

De activiteit van de radionucliden die door het organisme uit het omringend milieu wordt opgenomen.

Oppervlaktewater

(Het oppervlaktewater) omvat al het vrij aanwezige water dat aan de oppervlakte (boven het maaiveld en/of waterbodem) voorkomt

Oppervlaktewateren

(Een oppervlaktewater) is uitgebreider en omvat naast het oppervlaktewater ook bepaalde andere kenmerken van het water zoals b.v. vormgevende (of morfologische/mofometrische) kenmerken, ecologische kenmerken…

Organoleptisch

Betreft de geur en smaak

Overstort

Constructie om in het geval van overvloedige neerslag in een gemengd rioolstelsel het water zonder behandeling in een oppervlaktewater te lozen

Percentiel

Dat is de waarde die N % van de tijd wordt gemeten over het gehele jaar

Plan of programma

Een document waarin beleidsvoornemens, beleidsontwikkelingen of grootschalige overheids-, particuliere of gemengde activiteiten worden aangekondigd en dat wordt opgemaakt en vastgesteld, gewijzigd of herzien op initiatief of onder toezicht van het Vlaamse gewest, de provincies, de intercommunales, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en/ of de gemeenten, en/ of van de federale overheid of waarvoor medefinanciering voorzien is door de Europese Gemeenschap of door het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de internationale samenwerking, voor zover het voorgenomen plan of programma aanzienlijke milieu of veiligheidseffecten kan hebben op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

PM2,5

Fijn stofdeeltjes (PM) met een aërodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm

PM10

Fijn stofdeeltjes (PM) met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 µm

Populatie

Een groep organismen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten. De grootte van een populatie wordt geregeld door factoren als de aanwezigheid van voedsel, de aanwezigheid van predatoren, het voorkomen van ziekten en abiotische factoren als minimum en maximum temperatuur, regenval,.. De populatie van een organisme zijn alle individuen van dat organisme in een bepaald biotoop. Een stelsel van relatief kleine, naburige populaties (subpopulaties), die noodzakelijk zijn voor het langdurige voortbestaan van een soort in een bepaald gebied, wordt een metapopulatie genoemd.

Prati-index

Kwaliteitsindex om de zuurstofhuishouding van verschillende wateren te vergelijken en te evalueren

Primaire kring

In een PWR reactor is de primaire kring de kring die zorgt voor de rechtstreekse koeling van de kern. De functie is de warmte ontwikkeld in de kern over te brengen naar de stoomgenerator alwaar de warmte overgedragen wordt naar de secundaire kring. In een PWR-reactor wordt er met water onder druk gewerkt zodat het water ondanks een temperatuur van ongeveer 300° toch vloeibaar blijft.

Profiel

Geheel van verschillende bodemlagen in een put tot 1-2 m diepte, die men langs een recht afgestoken wand kan bestuderen

Profielwijziging

Verwijderen van de strooisellaag, toplaag en/of de diepere bodemlagen tijdens diepe/ondiepe uitgravingen of verstoring van de oorspronkelijke gelaagdheid van het profiel door werkzaamheden

Postevaluatiestudies

De milieustudies die uitgevoerd worden in aansluiting met het besluit dat de voorgenomen activiteit uitgevoerd zal worden, met betrekking op de controle van de opgelegde milieuvoorwaarden, het controleren van de voorspelde milieueffecten en de toetsing van de efficiëntie van de milderende maatregelen

Projectgebied

Het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is

Projectgegevens

Alle gegevens van het project die de initiatiefnemer aan de MER-deskundigen ter beschikking moet stellen

Project-MER

Milieueffectrapport op het niveau van een concreet uitgewerkt project

Radioactieve besmetting

Besmetting van een materiaal, een oppervlak, een omgeving of een persoon door radioactieve stoffen. In het specifieke geval van het menselijk lichaam omvat deze radioactieve besmetting zowel de uitwendige besmetting van de huid als de inwendige besmetting, ongeacht de weg waarlangs de opname geschied.

Radioactieve stof

Elke stof die één of meer radionucliden bevat waarvan de activiteit of de concentratie om redenen van stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd.

REACH

Registratie, Evaluatie en Authorisatie van Chemische stoffen

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de gewenste situatie

Richtlijnen

De door het bevoegd gezag na het vooroverleg te bepalen wenselijke inhoud van het op te stellen milieueffectrapport

Risico

Het product van de kans op het optreden van een incident en het ongewenste effect van dat incident

Routinelozingen

Dit zijn de radioactieve lozingen die plaats hebben wanneer de centrale in normaal bedrijf is.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van een ruimtelijk structuurplan, waarin het kader wordt geschetst voor de gewenste ruimtelijke structuur.

Schor

Buitendijks gebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water overstroomt

Secundaire kring

De secundaire kring heeft als functie het overbrengen van de warmte van de primaire kring naar de turbine en de tertiaire kring (alwaar het in de schelde geloosd wordt). Het water uit de primaire kring wordt naar de stoomgenerator gebracht alwaar het via dunne buisjes in contact met het water van de secundaire kring komt en zijn warmte afgeeft aan dat water. Vervolgens zal het water via de secundaire kring naar de turbine gevoerd worden alwaar via expansie de thermische energie in mechanische energie omgezet wordt en dan zal de overige warmte afgevoerd worden.

Sievert (Sv)

De eenheid van de equivalente dosis en de effectieve dosis. Voor fotonen en elektronen van om het even welke energie komt één sievert overeen met één joule per kilogram:

1 Sv = 1 J.kg-1

Slikken

Onbegroeide op- en aanwas van een kustgebied, die bij eb normaal droogvalt en aan de oppervlakte uit enigszins kleiig materiaal bestaat

Speciale beschermingszone

Gebied aangewezen door de Vlaamse regering in toepassing van de Vogelrichtlijn of van de Habitatrichtlijn

Specifiek geluid

Een component van het omgevingsgeluid die kan worden toegeschreven aan een welbepaalde inrichting of aan één of meerdere geluidsbronnen van die inrichting of ten gevolge van een bepaalde verkeersinfrastructuur en, akoestisch gezien, kan geïdentificeerd worden

Stijghoogte

Is de som van de plaatshoogte en de drukhoogte t.o.v. een referentievlak

Stroomafwaarts

Richting van bron naar monding

Stroomopwaarts

Richting van monding naar bron

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten

Team van deskundigen

Interne deskundigen van het bedrijf of de organisatie vertrouwd met de technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van de verstoring door het geplande project en externe deskundigen gekozen door de initiatiefnemer uit een lijst van erkende onafhankelijke specialisten.

Traditionele landschappen

Landschappen die zich (meestal) traag en langdurig ontwikkelden, waardoor zowel ruimtelijk als ecologisch een harmonische integratie van de verschillende componenten van het landschap mogelijk was. Het resultaat is dat ze niet allen nauw overeenstemmen met de natuurlijke streken, maar ook over een sterke eigen identiteit beschikken

Vegetatie

Ruimtelijke massa van plantenindividuen in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben ingenomen of de plantengroei zoals ze waargenomen wordt. Een samenstelling van meerdere taxa (soorten, ondersoorten, ecotypen) op een bepaalde standplaats, in min of meer bepaalde verhoudingen.

Verdamping

De verdampingsflux van zowel interceptiewater als vanuit de bodem

Versnippering

Het proces waarbij areaalverkleining en doorsnijding van landschappen (landschapselementen, componenten, patronen, structuren, relaties,..) optreedt

Verzadigde zone

De zone onder de watertafel waar alle poriën verzadigd zijn met water

Vogelrichtlijn

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (definitie Natuurdecreet)

Waterhuishouding

Het complex van organisatorische en technische maatregelen, nodig om de natuurlijke kringloop van het water kwantitatief en kwalitatief zodanig te beïnvloeden, dat enerzijds de schade door het water zoveel mogelijk wordt verhinderd en anderzijds van het water als natuurlijke rijkdom optimaal gebruik kan worden gemaakt

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het water kan zintuiglijk, fysisch-chemisch en biologisch worden bepaald

Waterrijke gebieden van internationale betekenis

Waterrijke gebieden die aangeduid zijn conform de Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, opgemaakt te Ramsar op 2 februari 1971 (definitie Natuurdecreet)


Watertafel

Het vlak door de punten waar het grondwater een drukhoogte gelijk aan nul heeft

WHO

World Health Organization

WZI

Waterzuiveringsinstallatie

ZWS

Zwevende stoffen


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 • Verklarende woordenlijst en afkortingen Verklarende woordenlijst

 • Dovnload 2.71 Mb.