Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deel I: Handleiding 1

Dovnload 2.86 Mb.

Deel I: Handleiding 1Pagina1/59
Datum13.04.2019
Grootte2.86 Mb.

Dovnload 2.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik


Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties

Bijgestelde versie

November 2006

Inhoudsopgave
Deel I: Handleiding 1

Totstandkoming Standaard Handboek GGO 1

Opzet en gebruik 2

Deel II: Onderdelen handboek GGO 2

Voorwoord 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 2

Hoofdstuk 1: Inleiding 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 2

Hoofdstuk 2: Organisatie 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Beschrijving organisatie 2

Voorbeeld A (bij onderdeel II: Beschrijving organisatie): Organisatiestructuur met één BVF 5

Voorbeeld B (bij onderdeel II: Beschrijving organisatie): Organisatiestructuur met één centrale en meerdere lokale BVF’s 7

III.De vergunninghouder 8

Voorbeeld A (bij onderdeel III: De vergunninghouder): Taken en plichten van de vergunninghouder 9

Voorbeeld B (bij onderdeel III: De vergunninghouder): Mogelijkheden om taken te delegeren 11

IV.De BVF 12

Voorbeeld A (bij onderdeel IV: De BVF): Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BVF in een organisatie met één BVF 14

Voorbeeld B (bij onderdeel IV: De BVF): Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BVF in een organisatie met één centrale BVF en meerdere lokale BVF’s 18

V.De VM 20

Voorbeeld (bij onderdeel V: De VM) 22VI.Projectmedewerkers en overige medewerkers 24

VII.Relatie BVF met organisatieonderdelen en deskundigen 25

Hoofdstuk 3: Vergunningaanvraag en procedure voorafgaande aan het opstarten van de werkzaamheden 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 7

Hoofdstuk 4: Risicoanalyse en inschaling 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

Hoofdstuk 5: Biologische inperking 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 2

Hoofdstuk 6: Fysische inperking (inrichtingsvoorschriften) 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 9

Hoofdstuk 7: Werkvoorschriften 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeelden 3

Voorbeeld A: Algemene werkvoorschriften 3

Voorbeeld B: voorbeelden van specifieke werkprotocollen 31

Hoofdstuk 8: Aanstelling functionarissen en deskundigheidsborging werkers 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 4

Hoofdstuk 9: Inspecties en controles 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeeld 3

Hoofdstuk 10: De wijze van optreden bij ongevallen, incidenten, calamiteiten en onrechtmatigheden m.b.t. werkzaamheden met GGO’s 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeelden 9

Voorbeeld A 9

Voorbeeld B 20

Voorbeeld C 23Hoofdstuk 11: Administratie 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeelden 2

Voorbeeld A 2

Voorbeeld B: Beknopt overzicht administratie 5

Hoofdstuk 12: Rapportages 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

II.Voorbeelden 2

Voorbeeld A 2

Voorbeeld B 3

Hoofdstuk 13: Beheer en wijzigingsprocedure Handboek GGO 1

I.Inleiding op het onderwerp 1

Hoofdstuk 14: Definities, gebruikte afkortingen, relevante wet- en regelgeving en literatuur 1

Bijlagen:

Bijlage 1: Relevante tekst uit Regeling GGO

Bijlage 2: Reglement Bestuurlijk Overleg GGO (BOG)

Bijlage 3: Reglement Overlegplatform GGO

Bijlage 4: Verklaring afdelingshoofd dat op zijn / haar afdeling geen werkzaamheden met GGO’s plaatsvinden

Bijlage 5: Verklaring afdelingshoofd van afdeling waar werkzaamheden met GGO’s plaatsvinden

Bijlage 6: Voorbeelden van organisatieschema’s

Bijlage 7: Vervallen

Bijlage 8: Richtlijn volledige risicoanalyse en beoordeling

Bijlage 9: Aanstellingsbrief BVF

Bijlage 10: Aanmeldingsformulier VM

Bijlage 11: Aanstellingsbrief VM

Bijlage 12: Aanmeldingsformulier projectmedewerkers in het kader van de Regeling GGOBijlage 13: Checklist voor de introductie van tijdelijke medewerkers

Bijlage 14: Checklist BVF voor inspectie GGO-ruimten

Bijlage 15: Checklist VM

Bijlage 16: Registratieformulier gegevens van GGO’s

Bijlage 17: Vrijgaveformulieren

Bijlage 18: Voorbeeld afval- en schoonmaakprocedure

Bijlage 19: Samenvatting instructies en veiligheidsmaatregelen voor BHV en brandweer

Bijlage 20: Flow-schema voor incidenten, ongevallen en calamiteiten
Deel I: Handleiding

Totstandkoming Standaard Handboek GGO

 1. Onderliggende regelgeving en betrokken partijen


In Nederland zijn de Europese richtlijnen inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (Richtlijn 90/219/EEG) en introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (Richtlijn 90/220/EEG) geïmplementeerd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (Besluit GGO).

Op het gebied van ingeperkt gebruik is sinds kort het volgende veranderd. Op 26 oktober 1998 is Richtlijn 98/81/EEG tot wijziging van Richtlijn 90/219/EEG uitgevaardigd. Om uitvoering te geven aan de gewijzigde Richtlijn 90/219/EEG is het Nederlandse Besluit GGO in 2003 gewijzigd (Stb. 2003, 172). Het Besluit GGO is op 3 september 2004 voor het laatst gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met de omzetting van een drietal Europese verordeningen in Nederlandse wetgeving (1946/2003 gaat over grensoverschrijdende verplaatsing van GGO, 1829/2003 gaat over GGO in levensmiddelen en diervoeders en 1830/2003 gaat over traceerbaarheid en etikettering van GGO in levensmiddelen en diervoeders). Op het gebied van de introductie in het milieu zijn ook andere veranderingen opgetreden in de Nederlandse wetgeving. Op 12 maart 2001 is namelijk Richtlijn 2001/18/EEG uitgevaardigd. Als gevolg hiervan is de Europese Richtlijn 90/220/EEG op 17 oktober 2002 vervallen.

De wijzigingen in het Besluit GGO zijn in deze Leidraad voor een Handboek GGO verwerkt.
Het ministerie van VROM is in Nederland de bevoegde autoriteit met betrekking tot deze Europese richtlijnen, en verantwoordelijk voor de implementatie ervan in de Nederlandse wetgeving. Het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO) is een onderdeel van het Stoffen Expertise Centrum (SEC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het bureau verzorgt de uitvoering van het Besluit GGO en is het contactpunt voor de informatieverstrekking met betrekking tot kennisgevingen en vergunningaanvragen. De uiteindelijke beschikking op kennisgevingen en vergunningaanvragen geschiedt door het Ministerie van VROM. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is een onafhankelijke technische wetenschappelijke adviescommissie die de Minister van VROM kan adviseren over risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met GGO’s.

In de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (Regeling GGO, ofwel Regeling) worden nadere regels gesteld bij het Besluit GGO. Op 27 mei 2004 is de nieuwe Regeling GGO gepubliceerd (Stcrt. 2004, 99). De Regeling is op 1 juni 2004 in werking getreden . In de regeling zijn een aantal nieuwe bepalingen opgenomen. Die hebben betrekking op het instellen door de overheid van een registratie van commerciële teeltpercelen, voor monitoring van mogelijke effecten van commerciële teelt van GGO’s en benoeming van een milieuveiligheidsfunctionaris (MVF). Ook in de nieuwe Regeling is een van de eisen dat binnen elke instelling waar handelingen met GGO’s worden verricht door de vergunninghouder een biologische-veiligheidsfunctionaris (BVF) is aangesteld. Een groot deel BVF’s en MVF’s zijn lid van de in mei 1999 opgerichte Vereniging BVF platform. Deze vereniging heeft als doel het bevorderen van de biologische veiligheid. Centraal staat de uitwisseling van kennis en ervaring bij werkzaamheden met GGO’s en met pathogene micro-organismen. Voorts onderhoudt de vereniging contacten met overheden die betrokken zijn bij dit vakgebied.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

 • I.Inleiding op het onderwerp 1 II.Voorbeeld 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 1 I.Inleiding op het onderwerp 1 II.Voorbeeld 2
 • III.De vergunninghouder 8
 • V.De VM 20
 • I.Inleiding op het onderwerp 1 II.Voorbeeld 7 Hoofdstuk 4: Risicoanalyse en inschaling 1 I.Inleiding op het onderwerp 1
 • Hoofdstuk 6: Fysische inperking (inrichtingsvoorschriften) 1 I.Inleiding op het onderwerp 1 II.Voorbeeld 9 Hoofdstuk 7: Werkvoorschriften 1
 • Hoofdstuk 8: Aanstelling functionarissen en deskundigheidsborging werkers 1 I.Inleiding op het onderwerp 1 II.Voorbeeld 4
 • Hoofdstuk 10: De wijze van optreden bij ongevallen, incidenten, calamiteiten en onrechtmatigheden m.b.t. werkzaamheden met GGO’s 1 I.Inleiding op het onderwerp 1
 • II.Voorbeelden 2
 • Hoofdstuk 14: Definities, gebruikte afkortingen, relevante wet- en regelgeving en literatuur 1

 • Dovnload 2.86 Mb.