Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Definitieve versie

Dovnload 315.11 Kb.

Definitieve versiePagina1/2
Datum30.01.2019
Grootte315.11 Kb.

Dovnload 315.11 Kb.
  1   2

EUROPEES PARLEMENT

20042009

Zittingsdocument

DEFINITIEVE VERSIE

A6-0064/2005

{21/03/2005}21.3.2005

*

<TitreType>VERSLAGTitreType>

over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie

(COM(2004)0328 – C6‑0071/2004 – 2004/0113(CNS))

{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg


PR_CNS_art93amVerklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt

Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming


Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag.)
Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische diensten.

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 5

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel van de Commissie over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele Europese Unie

(COM(2004)0328 – C6‑0071/2004 – 2004/0113(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2004)0328)1,

– gelet op artikel 31, lid 1, onder c) van het EU-Verdrag,

– gelet op artikel 39, lid 1 van het EU‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0071/2004),

– gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A6‑0064/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Gehele tekst
De woorden "zo spoedig mogelijk" worden vervangen door "zonder onnodige vertraging"
(Dit amendement geldt voor de gehele tekst. Bij aanvaarding ervan moeten deze woorden overal in de tekst worden veranderd)

Amendement 2

Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De rechten die zijn neergelegd in het EVRM zijn te beschouwen als minimumnormen die de lidstaten in ieder geval moeten eerbiedigen, zoals zij ook de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens moeten eerbiedigen.

Amendement 3

Overweging 7


(7) Het beginsel van wederzijdse erkenning is gebaseerd op een hoge mate van vertrouwen tussen de lidstaten. Om dit vertrouwen te versterken, bevat dit kaderbesluit bepaalde waarborgen ter bescherming van grondrechten. Deze waarborgen zijn in overeenstemming met de bepalingen van het EVRM en weerspiegelen aldus de tradities van de lidstaten.

(7) Het beginsel van wederzijdse erkenning is gebaseerd op een hoge mate van vertrouwen tussen de lidstaten. Om dit vertrouwen te versterken, bevat dit kaderbesluit bepaalde waarborgen ter bescherming van grondrechten. Deze waarborgen zijn in overeenstemming met de bepalingen van het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en weerspiegelen aldus de tradities van de lidstaten.

Amendement 34/NumAm>

Overweging 8


(8) De voorgestelde bepalingen hebben niet tot doel afbreuk te doen aan de bijzondere maatregelen die in de nationale wetgevingen van toepassing zijn in het kader van de bestrijding van bepaalde ernstige en complexe vormen van criminaliteit, in het bijzonder het terrorisme.

(8) Mits zij geen wijziging brengen in de wezenlijke inhoud van de bepalingen in dit kaderbesluit en in overeenstemming zijn met het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, kunnen de lidstaten die bepalingen aanpassen aan de specifieke omstandigheden van de bestrijding van bepaalde ernstige en complexe vormen van criminaliteit, in het bijzonder het terrorisme en de georganiseerde misdaad.

Amendement 5

Overweging 10


(10) Vijf gebieden zijn aangeduid als geschikte gebieden waarop de gemeenschappelijke normen voor het eerst kunnen worden toegepast. Het betreft: toegang tot vertegenwoordiging door een advocaat, toegang tot vertolking en vertaling, ervoor zorgen dat personen die bijzondere aandacht nodig hebben omdat zij de procedure niet kunnen volgen, deze aandacht krijgen, consulaire bijstand voor buitenlandse gedetineerden en schriftelijke kennisgeving aan verdachten van hun rechten.

(10) Ter bevordering van het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten moeten waarborgen worden ingevoerd om de grondrechten te beschermen van niet alleen verdachten, maar ook van slachtoffers en getuigen van een misdrijf. In dit kaderbesluit staat het waarborgen van de rechten van de verdachte evenwel centraal. Vijf gebieden zijn aangeduid als geschikte gebieden waarop de gemeenschappelijke normen voor het eerst kunnen worden toegepast. Het betreft: toegang tot vertegenwoordiging door een advocaat, toegang tot vertolking en vertaling, ervoor zorgen dat personen die bijzondere aandacht nodig hebben omdat zij de procedure niet kunnen volgen, deze aandacht krijgen, consulaire bijstand voor buitenlandse gedetineerden en schriftelijke kennisgeving aan verdachten van hun rechten.

Amendement 6

Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Dit kaderbesluit moet binnen twee jaar na zijn inwerkingtreding worden geëvalueerd aan de hand van de opgedane ervaringen. Zo nodig moet het worden gewijzigd om de hierin vervatte waarborgen te verbeteren.

Amendement 7

Overweging 15


(15) Er is voorzien in het recht van arrestanten dat hun familie, met familie gelijkgestelde personen en hun werkgever onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van hun hechtenis, voorzover de procedure hierdoor niet in gevaar wordt gebracht. Tevens is voorzien in het recht dat contact wordt opgenomen met de betrokken consulaire autoriteiten. De bredere context hiervan is het recht van de arrestanten om toegang te hebben tot de buitenwereld.

(15) Er is voorzien in het recht van arrestanten dat hun familie en met familie gelijkgestelde personen onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van hun hechtenis en het recht om hun werkgever te doen inlichten, voorzover de procedure hierdoor niet in gevaar wordt gebracht. Tevens is voorzien in het recht dat contact wordt opgenomen met de betrokken consulaire autoriteiten. De bredere context hiervan is het recht van de arrestanten om toegang te hebben tot de buitenwereld.

Motivering

De werkgever mag niet automatisch van de aanhouding op de hoogte worden gebracht, want dat zou tot discriminatie en verlies van de arbeidsplaats van de in hechtenis genomen persoon kunnen leiden.

Amendement 8 88

Overweging 16


(16) Het recht op consulaire bijstand vloeit voort uit artikel 36 van het verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963, waarin aan staten het recht op toegang tot hun onderdanen wordt toegekend. De bepalingen van dit kaderbesluit verlenen dit recht aan de Europese burger in plaats van aan de staat. Zij vergroten de zichtbaarheid van dit recht en daardoor ook de doeltreffendheid ervan. Op langere termijn zou door de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarin er wederzijds vertrouwen is tussen de lidstaten, de behoefte aan consulaire bijstand evenwel moeten verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

(16) Het recht op consulaire bijstand vloeit voort uit artikel 36 van het verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963, waarin aan staten het recht op toegang tot hun onderdanen wordt toegekend. De bepalingen van dit kaderbesluit verlenen dit recht aan de Europese burger in plaats van aan de staat. Zij vergroten de zichtbaarheid van dit recht en daardoor ook de doeltreffendheid ervan.

Amendement 9

Overweging 17


(17) De verdachten schriftelijk in kennis stellen van hun grondrechten is een maatregel die het eerlijke karakter van de procedure vergroot en moet waarborgen dat eenieder die van een strafbaar feit wordt verdacht of hiervoor wordt vervolgd, op de hoogte is van zijn rechten. Indien verdachten niet op de hoogte zijn van hun rechten, is het voor hen moeilijker om te eisen dat deze hen worden toegekend. Door verdachten schriftelijk van hun rechten in kennis te stellen door hen een eenvoudige "verklaring van rechten" (Letter of Rights) te overhandigen, wordt dit probleem verholpen.

(17) De verdachten schriftelijk in kennis stellen van hun grondrechten is een maatregel die het eerlijke karakter van de procedure vergroot en moet waarborgen dat eenieder die van een strafbaar feit wordt verdacht of hiervoor wordt vervolgd, op de hoogte is van zijn rechten. Indien verdachten niet op de hoogte zijn van hun rechten, is het voor hen moeilijker om te eisen dat deze hen worden toegekend. Door verdachten schriftelijk van hun rechten in kennis te stellen door hen een eenvoudige "verklaring van rechten" (Letter of Rights) te overhandigen, wordt dit probleem verholpen. Verdachten met een visuele handicap of leesproblemen moeten mondeling op hun rechten worden gewezen.

Amendement 10

Overweging 18


(18) Er moet een mechanisme worden ingevoerd om de doeltreffendheid van dit kaderbesluit te beoordelen. De lidstaten dienen bijgevolg informatie te verzamelen en te registreren met het oog op evaluatie en controle. De verzamelde informatie zal door de Commissie worden gebruikt voor het opstellen van verslagen die openbaar zullen worden gemaakt. Dit zal het wederzijds vertrouwen versterken aangezien elke lidstaat zal weten dat de andere lidstaten de rechten inzake een eerlijk proces naleven.

(18) Er moet een mechanisme worden ingevoerd om de doeltreffendheid van dit kaderbesluit te beoordelen. De lidstaten dienen bijgevolg informatie te verzamelen en te registreren, waaronder informatie van NGO's, intergouvernementele organisaties, en beroepsorganisaties van advocaten, tolken, en vertalers, met het oog op evaluatie en controle. De verzamelde informatie zal door de Commissie worden gebruikt voor het opstellen van verslagen die openbaar zullen worden gemaakt. Dit zal het wederzijds vertrouwen versterken aangezien elke lidstaat zal weten dat de andere lidstaten de rechten inzake een eerlijk proces naleven.

Amendement 11

Artikel 1, lid 1, alinea 2


Deze procedures worden hierna aangeduid als "strafprocedures".

SchrappenAmendement 12
Artikel 1, lid 2


2. De rechten gelden voor eenieder die ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd ("verdachte"), vanaf het ogenblik waarop de bevoegde autoriteiten van een lidstaat hem ervan in kennis stellen dat hij ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd tot de definitieve uitspraak van de rechter.

2. De rechten gelden voor eenieder die ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd ("verdachte"), of, indien de verdachte een rechtspersoon is, voor de vertegenwoordiger van die rechtspersoon, vanaf het ogenblik waarop de bevoegde autoriteiten van een lidstaat hem benaderen tot de definitieve uitspraak van de rechter, waaronder begrepen de vonniswijzing en de beslissing in eventueel hoger beroep.

Amendement 13

Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis

Definities
In de zin van dit kaderbesluit gelden de volgende definities:
a) onder "rechtsbijstand" wordt verstaan:

- de bijstand verleend door een advocaat aan een verdachte voor en tijdens het politieverhoor in verband met het feit waarvan die persoon wordt verdacht;

- de bijstand aan en het optreden voor een verdachte door een advocaat gedurende de strafprocedure;
b) onder "strafprocedure" wordt verstaan:

i) een procedure gericht op de vaststelling van de schuld of onschuld van een verdachte of op diens veroordeling;

ii) een hoger beroep van een procedure als bedoeld onder i), of

iii)een procedure die wordt ingesteld door administratieve instanties wegens feiten die strafbaar zijn ingevolge het recht van een lidstaat, en waarin de beslissing kan leiden tot een procedure voor een rechterlijke instantie die met name bevoegd is in strafzaken.
c)"met familie gelijkgestelde personen":

- personen die volgens het recht van een lidstaat met de verdachte in een geregistreerde of anderszins gelegaliseerde gelijkslachtige relatie samenleven,

- personen die met de verdachte permanent in een niet-echtelijke relatie samenleven.

Motivering

Een begripsdefinitie komt de harmonisering ten goede, omdat het de enige manier is om te zorgen dat in alle lidstaten een identieke benadering wordt gevolgd.
Amendement 14
Artikel 1 ter (nieuw)

Artikel 1 ter

Recht van verdediging

Voordat verklaringen zijn afgelegd of zodra vrijheidsbeperkende maatregelen zijn genomen wanneer nog geen verklaringen zijn afgelegd, hebben verdachten het recht van de autoriteiten te vernemen welke feiten hun ten laste worden gelegd en waarop de verdenking is gebaseerd.

Motivering

Aldus wordt ervoor gezorgd dat verdachten op de hoogte zijn van de aard van de verdenking die op hen rust, zodat zij hun verdediging naar behoren kunnen voorbereiden.

Amendement 15

Artikel 2


1. Verdachten hebben zo snel mogelijk en gedurende de gehele strafprocedure recht op rechtsbijstand, indien zij daarvan gebruik wensen te maken.

1. Verdachten hebben recht op rechtsbijstand zonder onnodige vertraging. (binnen ten hoogste 24 uur na aanhouding).

2. Een verdachte heeft het recht om rechtsbijstand te krijgen vooraleer hij vragen in verband met de tenlastelegging beantwoordt.

2. Een verdachte heeft het recht om rechtsbijstand te krijgen in alle gevallen vóór elke ondervraging, in elke stand en aanleg van de strafprocedure en gedurende elk soort van verhoor.

Amendement 16
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Verdachten hebben er recht op:

- om alleen met hun advocaat te overleggen (ook wanneer zij zich in verzekerde bewaring bevinden), waarbij het vertrouwelijke karakter van het gesprek met de advocaat moet worden gewaarborgd;

- om, mede via hun advocaat, toegang te krijgen tot al het materiaal in verband met de strafprocedure;

- dat hun advocaat op de hoogte wordt gesteld van het verloop van de strafprocedure en gedurende het verhoor aanwezig is;

- dat hun advocaat in de rechtszaal aanwezig is en daar vragen stelt, hetzij tijdens het vooronderzoek, hetzij op de terechtzitting zelf.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij amendement 20 (dat was ingediend door de rapporteur), maar er zij op gewezen dat de in deze bepaling vervatte rechten rechtstreeks aan de verdachte toekomen en niet voortvloeien uit enig voorrecht dat verband houdt met de uitoefening van het beroep van advocaat. Verder moet het vertrouwelijke karakter van de relatie tussen verdachte en advocaat worden gewaarborgd, omdat dit van fundamenteel belang is om alle rechten van de verdachten, met inbegrip van het recht om te zwijgen, te waarborgen.Amendement 17
Artikel 2, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. Niet-eerbiediging van het recht op rechtsbijstand leidt tot nietigheid van alle nadien in de loop van de strafprocedure verrichte handelingen en daaruit voortvloeiende handelingen.

Motivering

De schending van het fundamentele recht van verdediging moet worden bestraft met nietigheid van alle proceshandeling die in afwezigheid van de verdediger van de verdachte zijn verricht.

Amendement 18
Artikel 2, lid 2 quater (nieuw)

2 quater. De lidstaten zorgen ervoor dat de advocaat met het oog op de voorbereiding van de verdediging over een redelijke termijn beschikt om alle processtukken in te zien.

Motivering

Doel van het amendement is ervoor te zorgen dat verdachten doeltreffend worden verdedigd, door de advocaat een redelijke termijn toe te staan voor de bestudering van het dossier.Amendement 19


Ondanks het recht van een verdachte in elke procedure rechtsbijstand te weigeren of zichzelf te vertegenwoordigen, dienen bepaalde verdachten rechtsbijstand te krijgen om het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen. De lidstaten dienen er bijgevolg voor te zorgen dat rechtsbijstand beschikbaar is voor verdachten die:

Ondanks het recht van een verdachte in elke procedure rechtsbijstand te weigeren of zichzelf te vertegenwoordigen, dienen bepaalde verdachten rechtsbijstand te krijgen om het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen. De lidstaten dienen er bijgevolg voor te zorgen dat rechtsbijstand beschikbaar is voor elke verdachte, en met name voor eenieder die:

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking dat het recht op rechtsbijstand - en de daar tegenover staande plicht van de lidstaten om voor rechtsbijstand te zorgen - voor alle verdachten geldt en niet alleen voor de bijzondere categorieën van bedoelde personen.

Amendement 20

Artikel 3, streepje 2


- er formeel van worden beschuldigd een strafbaar feit te hebben gepleegd dat een ingewikkelde feitelijke of juridische situatie betreft of waarop een strenge straf staat, met name wanneer een lidstaat een verplichte gevangenisstraf van meer dan één jaar voor het misdrijf oplegt, of

- er formeel van worden beschuldigd een strafbaar feit te hebben gepleegd dat een ingewikkelde feitelijke of juridische situatie betreft of waarop een strenge straf staat, met name wanneer een lidstaat een verplichte gevangenisstraf voor het misdrijf oplegt, of

Motivering

Gevangenisstraf is op zich al reden genoeg voor het waarborgen van rechtsbijstand.Amendement 21

Artikel 3, streepje 5


- de inhoud of de betekenis van de procedure blijkbaar niet kunnen begrijpen of volgen vanwege hun leeftijd of hun mentale, fysieke of emotionele toestand.

- de inhoud of de betekenis van de procedure waarschijnlijk of blijkbaar niet kunnen begrijpen of volgen vanwege hun leeftijd of hun mentale, fysieke of emotionele toestand.Amendement 22

Artikel 3, streepje 5 bis (nieuw)

- zijn aangehouden om in een strafprocedure een verklaring af te leggen;

Motivering

Het feit dat een verdachte, hoewel deze daartoe is opgeroepen, zich niet vrijwillig meldt voor het afleggen van een verklaring, kan ertoe leiden dat de verdachte psychologisch kwetsbaar wordt.Amendement 23

Artikel 4, lid 1


1. De lidstaten zorgen ervoor dat enkel de in artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 98/5/EG bedoelde advocaten gerechtigd zijn om rechtsbijstand overeenkomstig dit kaderbesluit te verlenen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 98/5/EG bedoelde advocaten of andere volgens de toepasselijke nationale bepalingen daartoe gekwalificeerde personen gerechtigd zijn om rechtsbijstand overeenkomstig dit kaderbesluit te verlenen.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met in de lidstaten toegepaste alternatieve procedures.
Amendement 24

Artikel 4, lid 2


2. De lidstaten voorzien in een mechanisme op grond waarvan een advocaat kan worden vervangen indien de verleende rechtsbijstand niet doeltreffend blijkt te zijn.

2. De lidstaten voorzien in een onafhankelijk orgaan dat kennis neemt van klachten over de doeltreffendheid van de advocaat. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan dat orgaan een advocaat vervangen.

Motivering

Ter verzekering van de onafhankelijkheid van het orgaan dat kennis moet nemen van klachten over de doeltreffendheid van de advocaat, is het beter wanneer dit orgaan niet enkel uit advocaten bestaat.Amendement 25

Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De in dit kaderbesluit vastgestelde procedurele termijnen beginnen pas te lopen wanneer de advocaat op de hoogte is gesteld, ongeacht of de verdachte eerder werd geïnformeerd.

Motivering

Met deze formulering wordt ervoor gezorgd dat verdachten niet worden geschaad omdat zij het materiële of formele strafrecht niet kennen.Amendement 26

Artikel 5, lid 1


1. Wanneer artikel 3 van toepassing is, worden de kosten van de rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk door de lidstaten gedragen indien deze kosten voor de verdachte of de personen te zijnen laste een te zware financiële last zouden vormen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de verdachte kosteloze rechtsbijstand en de proceskosten zelf (honoraria of onkosten) worden aangeboden of dat de kosten van de rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk worden gedragen door de lidstaat waar de strafprocedure plaatsvindt indien deze kosten voor de verdachte of de personen te zijnen laste of voor degene die voor zijn levensonderhoud verantwoordelijk is, een te zware financiële last zouden vormen.Amendement 27

Artikel 6, lid 1


1. De lidstaten zorgen ervoor dat kosteloze vertolking ter beschikking wordt gesteld van verdachten die de proceduretaal niet begrijpen, om het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen.

1. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat een verdachte die de proceduretaal niet begrijpt of niet spreekt, in elke stand en instantie van de procedure alsmede, indien die verdachte dat wenst, bij de gesprekken met zijn advocaat, kosteloos wordt bijgestaan door een tolk.

Motivering

Of het raadzaam is een tolk aanwezig te doen zijn bij de gesprekken met de verdediger moet uitsluitend ter beoordeling blijven van de verdachte zelf, die immers wellicht niet wil dat een derde die niet aan een beroepsgeheim gebonden is kennis neemt van hetgeen hij zijn advocaat toevertrouwt.

Amendement 28

Artikel 6, lid 2


2. De lidstaten zorgen waar nodig voor kosteloze vertolking van de tijdens de gehele duur van de strafprocedure verstrekte rechtsbijstand.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een verdachte de proceduretaal niet begrijpt of spreekt, een tolk aanwezig is:
- bij alle besprekingen tussen de verdachte en zijn advocaat, indien de advocaat of de verdachte dat nodig achten,
- steeds wanneer de verdachte door wetshandhavingsambtenaren wordt ondervraagd over het feit waarvan hij wordt verdacht,
- steeds wanneer de verdachte in verband met het strafbaar feit in de rechtszaal moet verschijnen.Amendement 29

Artikel 6, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De bij de bevoegde rechterlijke instanties toegelaten tolken worden ingeschreven in een nationaal tolkenregister.

Motivering

Door invoering van een nationaal tolkenregister kan worden verzekerd dat de tolken voldoende talenkennis en kennis van juridische terminologie hebben om de verdachte en diens advocaat een volledige vertaling te leveren.Amendement 30

Artikel 7, lid 1


1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten die de proceduretaal niet verstaan een kosteloze vertaling ontvangen van alle relevante documenten, om het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten die de proceduretaal of de taal waarin de op de zaak betrekking hebbende documenten zijn gesteld voorzover dat niet de proceduretaal is, niet verstaan of lezen, een kosteloze vertaling ontvangen van alle relevante documenten in een van de officiële talen van de Europese Unie of, al naar het geval, in een andere taal die de verdachte verstaat, om het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen.Amendement 31

Artikel 7, lid 2


2. De bevoegde autoriteiten beslissen welke documenten dienen te worden vertaald. De advocaat van de verdachte kan om de vertaling van andere documenten verzoeken.

Schrappen.

Motivering

Wie de nodige vertalingen moet laten verrichten of aanvragen kan aan de nationale rechtsstelsels worden overgelaten. Bovendien impliceert de voorgestelde regeling, dat het Europees recht in de toekomst zou uitsluiten dat ook de betrokkene zelf de vertaling aanvraagt. Daarvoor zou hij steeds van rechtsbijstand gebruikt moeten maken. Dat zou echter weer indruisen tegen zijn recht om van rechtsbijstand af te zien.Amendement 32

Artikel 8, lid 1


1. De lidstaten zorgen ervoor dat de aangestelde vertalers en tolken over de nodige kwalificaties beschikken om nauwkeurige vertalingen en vertolkingen te leveren.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een nationaal register van beëdigde vertalers en tolken wordt ingevoerd waarin professionele linguïsten uit alle lidstaten kunnen worden ingeschreven die over een voor de gehele Unie gelijkwaardig kwalificatieniveau beschikken. Degenen die in dat register zijn ingeschreven zijn verplicht een nationale of communautaire gedragscode na te leven die een onpartijdige en getrouwe vertaling en vertolking moet verzekeren.

Motivering

Invoering van een nationaal register van beëdigde vertalers en tolken moet een voor de gehele Unie gelijk minimumniveau van professionele kwalificatie verzekeren.

Bovendien moet voor degenen die in dat register zijn ingeschreven de verplichting gelden zich aan deontologische gedragsregels te houden.

Amendement 33

Artikel 9


Wanneer een tolk tussenkomt in de procedure, zorgen de lidstaten voor een geluids- of beeldopname om kwaliteitscontrole mogelijk te maken. In geval van geschil ontvangt elke partij een transcriptie van de opname. Deze transcriptie mag enkel worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de vertolking te controleren.

Wanneer een tolk tussenkomt in de procedure, zorgen de lidstaten voor een geluids- of beeldopname om kwaliteitscontrole mogelijk te maken. In geval van geschil ontvangt elke partij een transcriptie van de opname.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel duidelijk te maken dat de transcriptie kan worden gebruikt wanneer kan worden aangetoond dat deze betrouwbaar is.Amendement 34

Artikel 10, lid 1


1. De lidstaten zorgen ervoor dat bijzondere aandacht wordt besteed aan verdachten die de inhoud of de betekenis van de procedure niet kunnen begrijpen of volgen wegens hun leeftijd of hun mentale, fysieke of emotionele toestand, teneinde het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bijzondere aandacht wordt besteed aan verdachten die de inhoud of de betekenis van de procedure niet kunnen begrijpen of volgen wegens hun leeftijd, hun gezondheidstoestand, een fysieke of psychische handicap, analfabetisme of bijzondere emotionele toestand, teneinde het eerlijk verloop van de procedure te waarborgen.

Motivering

De verschillende categorieën van bijzonder kwetsbare personen moeten nauwkeuriger worden omschreven.

Amendement 35

Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)
3 bis. Het verzuim van een beoordeling van en mededeling omtrent de kwetsbaarheid van de verdachte zal, indien niet aangezuiverd, de nietigheid van elke nadien verrichte handeling van het strafproces tot gevolg hebben.

Motivering

Indien de bijzondere vereisten ter bescherming van als kwetsbaar omschreven categorieën niet worden gerespecteerd leidt dit tot nietigheid van alle latere proceshandelingen; dit moet de bevoegde autoriteiten ervan doordringen dat alle verificaties moeten zijn gedaan voordat de procedure kan worden voortgezet.

Amendement 36

Artikel 11, lid 2


2. De lidstaten zorgen ervoor dat indien nodig medische bijstand wordt verstrekt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat indien nodig, en zodra de verdachte of diens advocaat dat noodzakelijk acht, medische en psychologische bijstand wordt verstrekt.Amendement 37

Artikel 11, lid 3


3. In voorkomend geval kan de bijzondere aandacht ook het recht op aanwezigheid van een derde persoon tijdens elk verhoor door de politie of de gerechtelijke autoriteiten omvatten.

3. Een verdachte die recht heeft op bijzondere aandacht, of diens advocaat, heeft het recht de aanwezigheid te verlangen van een derde persoon tijdens elk verhoor door de politie of de gerechtelijke autoriteiten.Amendement 38

Artikel 12, lid 1


1. In hechtenis genomen verdachten hebben het recht dat hun familie, met familie gelijkgestelde personen of hun plaats van arbeid zo snel mogelijk in kennis worden gesteld van hun hechtenis.

1. In hechtenis genomen of naar een andere plaats van bewaring overgebrachte verdachten hebben het recht dat hun familie, met familie gelijkgestelde personen of hun plaats van arbeid zonder onnodige vertraging in kennis worden gesteld van hun hechtenis.

Motivering

Met het woord onnodig kan een onnodig uitvoerige omschrijving worden vermeden.

Het automatisch inlichten van de werkgever door de vervolgende instanties kan in een zo vroeg stadium van de strafrechtelijke procedure, tot discriminatie en verlies van de arbeidsplaats van de in hechtenis genomen persoon kunnen leiden. De betrokkene dient echter de mogelijkheid te behouden, uitdrukkelijk te verlangen dat zijn werkgever wordt ingelicht (art. 12, lid 1 bis nieuw).

Amendement 39

Artikel 12, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een verdachte die in voorlopige hechtenis wordt genomen, heeft het recht om zijn werkgever zonder onnodige vertraging van zijn aanhouding op de hoogte te laten brengen.

Motivering

Op uitdrukkelijk verzoek van de verdachte moet de werkgever kunnen worden ingelicht.Amendement 40

Artikel 13, lid 2


2. De lidstaten zorgen ervoor, dat indien een in hechtenis genomen verdachte geen bijstand van de consulaire autoriteiten van zijn land van herkomst wenst, de bijstand van een erkende internationale humanitaire organisatie als alternatief wordt geboden.

2. De lidstaten zorgen ervoor, dat indien een in hechtenis genomen verdachte geen bijstand van de consulaire autoriteiten van zijn land van herkomst wenst, zonder onnodige vertraging de bijstand van een erkende internationale humanitaire organisatie als alternatief wordt geboden.

Motivering

Om de rechten van de betrokkenen zo doelmatig mogelijk te doen zijn, moeten er ook voor de toegang tot internationale humanitaire organisaties termijnen gelden.Amendement 41

Artikel 14, lid 1


1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle verdachten schriftelijk in kennis worden gesteld van de procedurele rechten die voor hen rechtstreeks relevant zijn. Deze informatie bevat onder meer, maar is niet beperkt tot, de in dit kaderbesluit vastgelegde rechten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle verdachten schriftelijk in kennis worden gesteld van de procedurele rechten die voor hen rechtstreeks relevant zijn. Deze informatie bevat onder meer, maar is niet beperkt tot, de in dit kaderbesluit vastgelegde rechten. De schriftelijke verklaring van rechten wordt aan de verdachte overhandigd wanneer hij voor het eerst wordt ondervraagd, ongeacht of dit op het politiebureau gebeurt of elders.

Amendement 42

Artikel 14, lid 1, alinea 1 bis (nieuw(

De lidstaten zorgen ervoor dat de verklaring van rechten on line toegankelijk is voor gemakkelijke raadpleging. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een verdachte een visuele handicap of leesproblemen heeft, de verklaring van rechten aan hem wordt voorgelezen.

Motivering

Toegang tot informatie via het internet stelt particulieren in staat zich van hun rechten op de hoogte te stellen.

Amendement 43

Artikel 14, lid 2


2. De lidstaten zorgen ervoor dat er een standaardvertaling bestaat van de schriftelijke kennisgeving in alle officiële talen van de Gemeenschap. De vertalingen moeten centraal worden gemaakt en aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt, om te waarborgen dat in alle lidstaten dezelfde tekst wordt gebruikt.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.


Amendement 44

Artikel 14, lid 3 bis (nieuw)
3 bis. De lidstaten bepalen in welke andere talen de verklaring van rechten moet worden vertaald, rekening houdende met de talen die in de Unie het meest worden gesproken als gevolg van immigratie of permanente aanwezigheid in de Unie van burgers uit derde landen. De leden 2 en 3 zijn van toepassing.

Motivering

In verschillende lidstaten leven talrijke anderstalige gemeenschappen. Wil het recht van verdediging voor burgers uit derde landen die geen van de officiële talen van de Unie kennen, gewaarborgd blijven, dan moet de mededeling ook in andere al dan niet Europese, door de lidstaten aan te wijzen talen worden vertaald, in bijvoorbeeld Russisch, Turks, Arabisch en Chinees.

Amendement 45

Artikel 14, lid 4


4. De lidstaten dienen zowel de rechtshandhavingsambtenaar als de verdachte, wanneer deze laatste hiertoe bereid is, de verplichting op te leggen de verklaring van rechten te ondertekenen, als bewijs dat deze is overhandigd en aanvaard. De verklaring van rechten moet in tweevoud worden voorgelegd; één (ondertekend) exemplaar dient te worden bewaard door de rechtshandhavingsambtenaar en één (ondertekend) exemplaar door de verdachte. In het dossier dient te worden vermeld dat de verklaring van rechten werd aangeboden en of de verdachte ze al dan niet heeft willen ondertekenen.

4. De vervolgende autoriteit maakt proces-verbaal op van de overhandiging van de verklaring van rechten aan de verdachte, met vermelding van het tijdstip daarvan en eventueel van de daarbij aanwezige personen.

Motivering

Het vereiste van eventuele ondertekening door ook de verdachte lijkt een nodeloze toevoeging. Mocht immers de rechtshandhavingsambtenaar verzuimen de verklaring te overhandigen, dan gelden de normale disciplinaire of strafrechtelijke sancties wegens schending van een ambtsplicht.Amendement 46

Artikel 14 bis (nieuw)

Artikel 14 bis
Verbod van discriminatie

De lidstaten treffen preventieve maatregelen om erop toe te zien dat elke verdachte ongeacht zijn of haar ras, etnische afstamming of seksuele geaardheid, in iedere stand van de in de artikelen 2 tot en met 14 vermelde strafprocedures gelijke toegang tot rechtsbijstand krijgt en gelijk behandeld wordt.

Motivering

Overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (artikelen 6 "Recht op een eerlijk proces" en 14 "Verbod van discriminatie") en de richtlijn inzake ras of etnische afstamming (art. 2 bis).

Amendement 47

Artikel 15, lid 1


1. De lidstaten bevorderen het verzamelen van de informatie die nodig is voor de evaluatie en controle van dit kaderbesluit.

1. Jaarlijks verzamelen de lidstaten bij onder meer NGO's, intergouvernementele organisaties, beroepsverenigingen van advocaten, tolken en vertalers de informatie die nodig is voor de evaluatie en controle van dit kaderbesluit, en zenden deze door naar de Commissie.

Amendement 48

Artikel 15, lid 2


2. De evaluatie en controle worden verricht onder toezicht van de Europese Commissie, die de verslagen over de verrichte evaluatie en controle zal coördineren. Deze verslagen kunnen worden gepubliceerd.

2. De evaluatie en controle worden jaarlijks verricht onder toezicht van de Europese Commissie, die de verslagen over de verrichte evaluatie en controle zal coördineren. Deze verslagen worden gepubliceerd.

Amendement 49

Artikel 16, lid 1, inleidende formule


1. Om de evaluatie en controle van de bepalingen van dit kaderbesluit mogelijk te maken, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat gegevens, zoals relevante statistieken, worden verzameld en ter beschikking gesteld, welke onder meer betrekking hebben op de volgende punten:

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat per 31 maart van elk jaar de volgende informatie omtrent het voorafgaande kalenderjaar wordt verzameld en ter beschikking gesteld:

Amendement 50

Artikel 16, lid 2


2. De evaluatie en controle worden met regelmatige tussenpozen verricht op grond van een analyse van de overeenkomstig dit artikel door de lidstaten verzamelde en ter beschikking gestelde gegevens.

Schrappen


  1   2


Dovnload 315.11 Kb.