Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Demografische ontwikkelingen internationale politieke ontwikkelingen macro-economische ontwikkelingen

Dovnload 1.36 Mb.

Demografische ontwikkelingen internationale politieke ontwikkelingen macro-economische ontwikkelingenPagina13/13
Datum28.10.2017
Grootte1.36 Mb.

Dovnload 1.36 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

138B.Cantillon (red.), De welvaartsstaat in de kering, Antwerpen, Pelckmans, 1999.

139B. Cantillon e.a., 1993, op cit.

140I. Houvenaghel, Over de dubbelverdieners van vandaag en de dubbelpensioentrekkers van morgen, CSB-Berichten, juni 1996.

141R. Lesthaeghe, 1998, op cit., waarin gepleit wordt voor een plafonnering en uitbouw van een kapitalisatiestelsel.

142B. Cantillon, 1999, op cit.

143B. Tan, Blijvende sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs, CSB-Berichten, mei 1998.

144MVG, Dept. Onderwijs, Het Vlaams Onderwijs. Enkele internationale blikvangers, 78, (1996).

145B. Tan, 1998, op cit.

146B. Tan, 1998, op cit.

147B. Cantillon, e.a., De nieuwe sociale kwestie. De marginalisering van de laaggeschoolden, in: Streven, jg. 65, nr. 9, 1998, 785-796; zie ook: H. Deleeck, Democratisering onderwijs is nieuwe taak voor maatschappij, De Standaard 28/05/1998, Opinie.

148R. Lesthaeghe, 1999, op cit.

149Vlaamse Onderwijsindicatoren 1998, op cit.; zie ook: VRIND 1998, p. 263-264.

150B. Cantillon e.a., 1993, op cit.

151B. Cantillon e.a., 1993, op cit.

152G. Tegenbos, Aantal armen stijgt licht, De Standaard, 22-24/06/99, p. 1 en p. 4.

153J. Vranken e.a., 1998, op cit., p. 40 en p. 58.

154J. Vranken e.a., 1998, op cit., p. 322-325.

155 J. Billiet, Sociaal kapitaal, levensbeschouwelijke betrokkenheid en maatschappelijke integratie in België, 1998, vol. 19, nr. 1, p. 39 en p. 46.

156H. Waege en J. Billiet, Individualisme: een kwestie bij de eeuwwende?, in: Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en waardeonderzoek, MVG, APS, 1998, p. 22.

157VRIND-1996, p. 30.

158R. Lesthaeghe e.a., 1998, op cit., p. 108.

159R. Lesthaeghe e.a., 1998, op cit., p. 178.

160L. Bral, De duale samenleving: percepties van de Vlamingen anno 1996. Resultaten op basis van de APS-survey ‘Culturele verschuivingen in Vlaanderen’, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Stativaria 17, juni 1997.

161- R. Lesthaeghe, 1998, op cit., pp.27-50.

- M. Corijn, Gezinsvormen, Gezinnen in de verandering, Veranderende gezinnen, CBGS Monografie 1996/2.162M. Corijn, Ontwikkelingen inzake partnerschap en ouderschap, Bijdrage studiedag Raad Gelijke kansen Mannen en Vrouwen, 11-06-98.

163R. Lesthaeghe, 1998, op.cit., p.34.

164R. Lesthaeghe, 1998, op cit., p. 36.

165M. Corijn, 1998, op cit.

166M. Corijn, 1998, op cit.;

B. Mérenne, H. Van Der Haegen, E. Van Hecke (red.), België ruimtelijk doorgelicht, Kaart 3.4, Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg. 51, nr.202, 1997/4;R. Lesthaeghe en G. Moors, De gezinsrelaties: de ontwikkeling en stabilisatie van patronen, in: J. Kerkhofs e.a., De versnelde ommekeer. 1992, p. 19-68.

167 J. Surkyn en R. Lesthaeghe, Lipro-huishoudensprojecties voor Vlaanderen (1996-2016). Een raming van socio-demografische effecten op de Vlaamse woningbehoefte, V.U.B., Steunpunt Demografie, 1998.

168 J. Surkyn en R. Lesthaeghe, 1998, op cit.

169 Jan Kerkhofs, De Europeanen en hun waarden. Wat wij denken en voelen. Leuven, Davidsfonds, s.d.

170R. Lesthaeghe en G. Moors, 1992, op. cit.

171 Mok en W. Van Goethem, Werken in de prestatiemaatschappij, in: J. Kerkhofs e.a., De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig, Tielt, Lannoo, 1992, pp. 69-91.

172M. Elchardus D. Kavadias, J. Siongers, Hebben scholen een invloed op de waarden van jongeren, TOR, VUB, 1998.

173 R. Lesthaeghe e.a., 1998, op cit., p .124.

174 T. Jacobs, A. Duysters, R. Vanherck, Emancipatie en arbeid: in de schaduw van het kostwinnersgezin? Een onderzoek naar de verdeling van arbeid in de Vlaamse huishoudens, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansenbeleid, MVG, 1997.

175 T. Jacobs, A. Duysters, R. Vanherck, 1997, op.cit.

176VRIND-1997, p. 18.

177 C. Ceulemans en T. Jacobs, Tussen Gelijkheid en verschil. Een empirische toets van het gender-effect, in: Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en waardeonderzoek, MVG, 1998, pp. 95-125.

178M. Elchardus, De waarde van de vrije tijd en de vrijetijdswaarden, in: J. Kerkhofs e.a., 1992, op cit., pp. 93-114.

179Jan Kerkhofs, De Europeanen en hun waarden. Wat wij denken en voelen, Leuven, Davidsfonds, s.d.

180Mededeling Prof. J. Billiet, Departement Sociologie, KUL.

181P. Delooz en J. Kerkhofs, Ethiek. Op zoek naar een haalbaar evenwicht, in: J. Kerkhofs e.a., De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig, Tielt, Lannoo, 1992, p. 241.

182J. Billiet en G. Loosveldt, De houding tegenover migranten en het stemgedrag in Vlaanderen. Evolutie tussen 1989 en 1995 en een verklaringsmodel, in: M. Swyngedouw e.a., De (on)redelijke kiezer. Onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen. Verkiezingen van 21 mei 1995, Leuven, Acco, 1998, pp. 95-117.

183J. Billiet, Eisinga en Schepers, Etnocentrisme in de lage landen: opinies over eigen volk en ander volk in Nederland en Vlaanderen, in: Sociologische Gids, 1992, nr. 5, 285-299; en mededeling Prof. J. Billiet.

184E. Vermeersch (voorzitter), Eindverslag van de Commissie belast met de evaluatie van de instructies inzake de verwijdering aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken op 21 januari 1999.

185M.C. Foblets, B.Hubeau en A. De Muynck, Migrantenonderzoek voor de toekomst, Leuven, Acco, 1997.

186Op-stap naar gelijkwaardigheid, Jaarverslag 1997 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

187Het Vlaamse beleid naar etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 1997 van de Interdepartementale Commissie Etnisch-Culturele Minderheden (ICEM), ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

188P. Delooz en J. Kerkhofs, 1992, op.cit., p.241.

189M. Elchardus, D. Kavadias, J. Siongers, 1998, op cit.

190R. Lesthaeghe en G. Moors, 1992, op cit., p.47.

191C. Delhez en R. Rezsohazy, Il est une foi. Valeurs et croyances des Belges, Ed. Racine, 1996, p. 54-55.

192H. Van Den Berghe, Gentechnologie toegepast op de menselijke erfelijkheid, in R. Weiler en D. Holemans, Bevrijding of bedreiging door wetenschap en techniek, Kapellen, Pelckmans, p. 163-170;
K. Dierickx, Genetische screening, gezondheid en ethiek. Een historisch, filosofisch en moraaltheologische onderzoek naar de veronderstellingen en mogelijkheidsvoorwaarden van een genetische screening, Proefschrift Doctor Godgeleerdheid, K.U.L., 1998.

193“Conventie schept een goed kader” en “Verantwoordelijkheden scherp gesteld”, De Standaard 8/07/1998, p. 5 ;
“Embryo wordt spoedig beschermd door wetgever”, De Standaard 9/07/1998, p. 5.

194K. Dierickx, Ethische reflecties omtrent het tijdstip voor een screening op gendragerschap. Het voorbeeld van mucoviscidose, Tijdschrift voor Geneeskunde, jg. 53, nr. 22, 1997, pp. 1493-1500.

195K. Dierickx, Adolescents and carrier testing: attitudes and ethical presuppositions, in: A. Thompson & R. Chadwick, Genetic Information: acquisition, acces and control, New York, 1998 (ter perse).

196P. Delooz en J. Kerkhofs, 1992, op cit., p. 237.

197VRIND ’97.

198VRIND ’98, tabel 1.10, p.19.

199 VRIND ’98, tabel 1.13, p.20.

200M. Elchardus en W. Smits, Het vertrouwen van de Vlamingen in politiek, overheid en instellingen in tijden van affaires, in: Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en waardeonderzoek, MVG, APS, 1998, pp. 45-91.

201G. Dooghe, Opinie van jongere en oudere generaties over actuele maatschappelijke problemen. Eerste resultaten, MVG, CBGS-document, 1996, nr. 6.

202P. Alcock, Een kritisch debat in Groot-Brittannië en elders, alsook G. Ensbergen en E. Snel, Arm Nederland. Schaduwen over de polder, in: J. Vranken, D. Geldof en G. Van Menxel,, Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 1997.

203R. Vermeire en P. Defreyne, Emu maakt generatiekloof nog breder, De Standaard 16-17/05/1998.

204B. Cantillon en M. Andries, De dualiseringsthese hertoetst. Inkomens, koopkracht en welvaart van uitkeringstrekkers in de periode 1985-1992, in : De gids op maatschappelijk gebied, jg. 86, nr. 6-7, 1995.

205H. Deleeck, Democratisering onderwijs is nieuwe taak voor maatschappij, DS 28-5-98, Opinie.

206J. Bohets, Scheeftrekking tussen generaties wordt groter, De Standaard 6-7 en 10 maart 1999.

207De nieuwe sociale kwestie. Economische en politieke breuklijnen: een kwestie van talenten?, Seminarie IUAP (CSB, VUB), 12-03-99.

208L. Bral, De duale samenleving: percepties van de Vlamingen anno 1996, op.cit.

209Steunpunt WAV, Uitzendkrachten: de mensen achter de cijfers, Upedi (1998), Nieuwsbrief -3, 1998.

210R. Lesthaeghe e.a., Eerst optellen, dan delen, op.cit., p. 100.

211J. Bohets, Vergrijzing dreigt tot verarming te leiden. Krimpende groep actieven moet eigen verbruik en dat van gepensioneerden betalen, De Standaard, 5/01/1999.

212 G. Tegenbos, Meer kwetsbare uitkeringstrekkers, De Standaard 22-24/05/99, p. 4.

213J. Surkyn en R. Lesthaeghe, Lipro-huishoudensprojecties voor Vlaanderen (1996-2016), op.cit.

214 R. Lesthaeghe e.a., 1998, op cit., p. 49.

215E. Lodewijckx, De ‘fertility and family surveys’ in landen van de Europese Gemeenschap. Het rapport over België, CBGS Document 1998/5, p. 35 en p. 44.

216M. Vandersmissen, Arbeidsethos bestaat, maar er komt sleet op, zegt HIVA-studie, Het Nieuwsblad 25-02-97.

217B. Van Steenbergen, Het veranderend arbeidsethos,in: Arbeid in verandering. Arbeidspsychologie –en sociologie, Heerlen, OU, 1998.

218J. Hooge & H. De Witte, Herverdelen is een kunst. Houdingen van werknemers ten aanzien van diverse vormen van arbeidsherverdeling, HIVA, KUL, 1998, VIONA-nota t.b.v. de Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling.

219CBGS, Gezinsleven en beroepsleven. Uitdagingen, modellen en perspectieven, Colloquium 29-30 april 1999, MVG.

220V. Beel, Kostwinner is voltooid verleden tijd, in De Standaard, 28 april 1999, een bespreking van de bijdrage van Walter Van Dongen voor het CBGS Colloquium Gezinsleven en Beroepsleven van 29 en 30/04/1999.

221L. Vandenbroucke, Werkstress kost sociale zekerheid miljarden, De Standaard 11/05/99. Volgens een geciteerde NOVA/HIVA-studie zou een derde van het werkverzuim met werkstress te maken hebben.

222J. Billiet, Wees voorzichtig met onverdraagzame Vlamingen, De Standaard 15-03-99.

223L. Deliens en J. Bilsen, Handelwijzen van Hasseltse artsen rond het levenseinde van hun patiënten. Een onderzoek van 269 overlijdens, (VUB, FWO-project G.0117.97), Maastricht, Unigraphic, 1998.

224J. De Meyer en L. Audenaerde, Spelend kind meer mens dan zygoot, De Standaard 19-03-99.

225ABAFIM, blz. 4-6.

226 Spinnoy C., blz. 167.

227Vlaams Parlement, stuk 15 (1998-1999) – nr. 14, 7 december 1998, blz. 119-126.

228SERV, 1999, blz. 24-25.

229De beleidskredieten worden hier gedefinieerd zoals in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (exclusief overgedragen saldi en inclusief eigen inkomsten van de DAB’s): niet-gesplitste kredieten, gesplitste vastleggingskredieten, variabele kredieten en machtigingen + totale inkomsten DAB’s – betalingskredieten – dotaties DAB’s.

230Inclusief de reservering van 4 miljard voor het Zorgfonds (bijna 10 miljoen euro).

231Primair overschot: verschil tussen inkomsten en uitgaven met uitzondering van de intrestlasten.

232HRF, 1998, blz. 15.

233De privatiseringsopbrengsten mogen conform de ESER-methodologie niet aangewend worden voor de vermindering van de financieringsbehoeften maar kunnen wel gebruikt worden voor schuldvermindering.

234Vlaams Parlement, 7 december 1998, blz. 8.

235Vlaams Parlement, 8 december 1997, blz. 25.

236Vlaams Parlement, 27 oktober 1998, blz. 5-11.

237Ibidem, blz. 10.

238 Vlaamse Raad, 9 januari 1996, blz. 26.

239 Vlaamse Raad, 27 oktober 1998, blz. 13 e.v.

240 Ibidem, blz. 16.
Algemene Omgevingsanalyse

25.05.1999


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Dovnload 1.36 Mb.