Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Derde arbeidscircuit

Dovnload 26.47 Kb.

Derde arbeidscircuitDatum22.10.2018
Grootte26.47 Kb.

Dovnload 26.47 Kb.

DERDE ARBEIDSCIRCUIT
ARBEIDSOVEREENKOMST voor werklieden/voor bedienden (1)
Tussen

……………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………(naam en adres)
vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
die zijn bevoegdheden gedelegeerd heeft aan ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………(naam en voornaam)

hierna genoemd werkgever, enerzijds


EN

………………………………………………………………………………………………(naam en voornaam)


Adres ……………………………………………………………………………………………………………….
Plaats en geboortedatum ………………………………………………………………………………………...
Nationaliteit………………………………………………………………………………………………………....
Geslacht…………………………………………………………………………………………………………….

hierna genoemd werknemer, anderzijds;


wordt als volgt overeengekomen:
Artikel 1. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer met diens toestemming aan in de hoedanigheid van arbeider – bediende (1) voor het uitoefenen van de volgende functies:
…………………………………………………………………………………………………. (beschrijving)
te …………………………………………………………………………………………….………. (plaats),
voor een onbepaalde duur die begint op ……………………………………………………………………
Met het oog op de uitvoering van werkzaamheden in de niet-commerciële sector zoals bedoeld in de aanvraag ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
goedgekeurd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Begroting op………….

De werkzaamheden bestaan uit …………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………..
Artikel 2 . Er wordt een proefbeding voorzien voor de duur van ………………….maanden / dagen (1)
Artikel 3 . Alle bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing op deze overeenkomst, onverminderd de afwijkingen die hierin worden vastgesteld en die slechts van toepassing zijn gedurende de tewerkstelling in het Derde Arbeidscircuit.
Artikel 4 . De werkgever blijft ertoe gehouden alle verplichtingen die op hem rusten volgens de regels van het gemeen recht en die niet ten laste zijn van de Staat, uit te voeren.

De werkgever blijft de uitsluitende schuldenaar van een eventuele vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


Artikel 5 . Het loon van de werknemer wordt vastgesteld op ………………………………(jaarbedrag).

Tijdens de duur van de Staatstussenkomst wordt het loon aan de werknemer betaald door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) via overschrijving op het rekeningnummer ………………………………………………………………………………………………..


Artikel 6 . De werknemer is in dienst genomen om gedurende ………………………………….(aantal)

uren per week zijn functies uit te oefenen.

De arbeidsdagen tijdens de week zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag(1).
Artikel 7. De werknemer mag afwezig zijn, met behoud van loon, om in te gaan op een werk-aanbieding mits voorlegging van bewijsschrift waarop vermelding van datum en uur van sollicitatie;
Artikel 8 . Tijdens de tewerkstelling in het DAC kan de werknemer deze overeenkomst beëindigen mits een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen in acht te nemen die ingaat de dag volgend op de betekening ervan.
Artikel 9 . De administrateur - generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie of zijn afgevaardigde keurt deze overeenkomst goed, nadat de directeur van de plaatselijke VDAB heeft nagegaan of de werknemer de aanwervingsvoorwaarden vervult.

Opgesteld te……………………………………………………………………………………………………


de ………………………………………………………………..……………………………………………..
in ……….exemplaren, waarvan 1 voor ieder van de overeenkomstsluitende partijen , 1 voor de administrateur- generaal van het VSAWSE of zijn afgevaardigde .
Handtekening en datum,

De werkgever, De werknemer,


Voor goedkeuring:

De administrateur - generaal van het VSAWSE of zijn afgevaardigde.

Handtekening: datum:

(1) de overbodige vermelding(en) schrappenvsawse_dac_ao_20070604

Vlaams Subsidieagentschap WSE – Dienst Betalingen  • Artikel 2

  • Dovnload 26.47 Kb.