Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Derde graad bso specialisatiejaar leerplan secundair onderwijs vvkso brussel d

Dovnload 152.33 Kb.

Derde graad bso specialisatiejaar leerplan secundair onderwijs vvkso brussel dPagina1/3
Datum09.04.2017
Grootte152.33 Kb.

Dovnload 152.33 Kb.
  1   2   3

Gespecialiseerd recreatiemedewerker
DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2014/7841/006

In voege vanaf 1 september 2014logo_midden_zw


Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 BrusselInhoud1Inleiding en situering van het leerplan

1.1Nieuwe studierichting

Vanaf 1 september 2014 wordt in het derde leerjaar van de derde graad bso de studierichting Gespecialiseerd recreatiemedewerker opgestart. Dit is een vervolgopleiding van het in 2012 opgestarte ‘Onthaal en recreatie’ in de derde graad bso. Dit leerplan is dan ook volledig nieuw.

Het studierichtingsprofiel bepaalt dat deze studierichting een arbeidsmarktgerichte opleiding is die de leerlingen in staat wil stellen om dienstverlening te verzorgen aan toeristen en recreanten in een internationale context, op uitvoerend niveau. Hierbij worden recreatieve activiteiten uitgevoerd en worden de toeristen begeleid bij diverse activiteiten binnen en buiten hun vakantieverblijfplaats.

Gedurende de opleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan:


 • sociale en communicatieve vaardigheden, in meerdere talen;

 • attitudes zoals klantvriendelijkheid, flexibiliteit, stressbestendigheid en creativiteit;

 • onthalen toeristen;

 • reserveren van een verblijf en/of activiteit;

 • begeleiden en animeren;

 • werken in een internationaal team;

 • zelfredzaamheid.

Stage maakt integraal deel uit van de opleiding. Een voldoende lange blokstage moet de leerlingen de kans geven om zo goed als mogelijk kennis te maken met de reële werksituatie in een toeristische context. Leerlingen kunnen er werkervaring opdoen en hun zelfstandigheid verder ontwikkelen.

1.2Een geïntegreerd leerplan

De integratie tussen theorie en praktijk vormen een fundamenteel uitgangspunt. De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden dat de theorie en praktijk als één geheel worden ervaren. De doelstellingen worden bereikt vanuit geïntegreerde cases: het opsplitsen in vakken staat te ver af van de realiteitsgebonden situaties die we willen verkennen, aanleren en inoefenen.

Leerkrachten werken dus steeds in samenspraak om het geheel van doelstellingen te bereiken.

Het werken aan de basiscompetentie ‘klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team ‘ loopt als en rode draad doorheen de opleiding.

1.3Lessentabel

Voor de lessentabel verwijzen we naar de website van het VVKSO.

www.vvkso.be > lessentabellen > 3de graad > bso > specialisatiejaar > Gespecialiseerd recreatiemedewerker

2Beginsituatie en instroom

De leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van een 3de leerjaar van de 3de graad bso. De meest logische vooropleiding is de 3de graad ‘Onthaal en recreatie’.

Leerlingen die de derde graad ‘Onthaal en recreatie’ gevolgd hebben, vinden hier een vervolgopleiding waarbij de reeds bereikte competenties worden uitgebreid. Deze uitbreiding zal zowel in de diepte als in de breedte gebeuren: in de diepte worden in het specialisatiejaar een aantal competenties toegepast op een internationale context, waarbij de talencomponent nog belangrijker wordt. In de breedte worden nog nieuwe competenties aangereikt, waardoor de tewerkstellingsmogelijkheden verder verruimen.

Jongeren die voor deze richting kiezen, willen werken met recreanten en toeristen in een ontspannen sfeer van vakantie. Ze gaan graag om met mensen uit diverse leeftijdscategorieën en van diverse sociale en culturele achtergronden. Ze zijn sociaal, communicatief vaardig, sportief en creatief ingesteld.

Heel wat doelstellingen uit de derde graad worden hernomen, maar zullen in dit specialisatiejaar leiden tot een hoger competentieniveau. Er wordt verwacht dat zij-instromers de basis hiervan bezitten a.d.h.v. elders opgedane ervaring en zich hierin verder bijwerken. De school kan aanvankelijk gedifferentieerd werken aangepast aan de reeds verworven competenties van de leerlingen.

Verwachtingen voor kandidaat-leerlingen :


Aangezien er gewerkt zal worden binnen een internationale context is de vaardigheid om vlot te communiceren in verschillende talen een minimale vereiste. Er wordt van de instromers verwacht dat ze al een stevige mondelinge vaardigheid hebben voor Frans en Engels of Duits. Eventueel moet hier voor de start van de opleiding extra aandacht aan besteed worden. Tijdens het zevende specialisatiejaar krijgen ook nieuwe schriftelijke vaardigheden in de MVT extra aandacht om bv. korte berichten te kunnen opstellen en reservaties correct af te handelen.

In het kader van de stage zal steeds een minimale basiskennis van de lokale taal verwacht worden (indien geen Frans, Engels of Duits).

De taalvaardigheden dienen meerdere doelstellingen:

- professioneel contact met klanten;

- professionele en persoonlijke contacten met collega’s;

- persoonlijke contacten met de bevolking van de bestemming. • een sociaal profiel

Doordat deze studierichting opleidt tot beroepen waarbij de omgang met mensen centraal staat, wordt van de leerlingen verwacht dat zij bereid zijn zich flexibel op te stellen. De leerlingen moeten over voldoende sociale vaardigheden beschikken om vlot en respectvol te kunnen omgaan met klanten en met hun team. De internationale context vraagt om hier extra aandacht aan te besteden. Zowel de toeristen, de teamleden als de lokale bevolking verwachten een correcte en passende omgang. Bovendien verblijft men lange tijd binnen eenzelfde werkteam, waarbij conflictbeheersing van pas kan komen.

Om in internationale vakantieverblijven te werken, is een bereidheid nodig om steeds druk in de weer te zijn voor anderen. Dit veronderstelt een gezonde dosis energie om zich steeds opnieuw in te spannen voor een aangename ontspanning van recreanten en vakantiegangers. Er zijn soms piekmomenten die hectisch kunnen zijn. Stressbestendigheid en doorzettingsvermogen is hier dus onmisbaar. Creativiteit kan helpen om onverwachte situaties al dan niet ludiek op te vangen.

Er wordt bovendien verwacht dat de leerlingen een sportieve ingesteldheid hebben en beschikken over goede motorische vaardigheden. Vanuit de eindtermen van de eerste graad LO wordt verwacht dat ze een initiatie reddend zwemmen onder de knie hebben en bereid zijn om aan wateractiviteiten deel te nemen. • zin voor verantwoordelijkheid en administratieve correctheid

Vakantiegangers houden zich bij voorkeur niet bezig met administratieve bezigheden en willen dat alles correct voor hen wordt geregeld. Er wordt van de leerlingen verantwoordelijkheid verwacht zodat alle acties tot in de puntjes verzorgd, veilig en correct worden afgehandeld. Flexibiliteit zal hier vaak verwacht worden, zowel qua invulling van het takenpakket als qua tijdsbesteding.

3Logisch studietraject

De derde graad onthaal en recreatie is de logische vooropleiding voor dit specialisatiejaar.

Na het beëindigen van het derde leerjaar van de derde graad Gespecialiseerd recreatiemedewerker liggen verschillende mogelijkheden open : • meteen aan de slag gaan. Zowel binnenlandse als buitenlandse vakantiebedrijven bieden jobs aan voor meertalige mensen. Vele jobs zijn seizoensgebonden. Het is in deze sector dan ook logisch dat men verschillende seizoensgebonden functies combineert. bv. zomervakantie en wintersport, administratie in de winterperiode, culturele sector in de winterperiode… dit zorgt voor extra uitdagingen.

 • verder studeren in een Se-n-Se, bv. Toerisme en recreatie, zal voor een aantal sterk gemotiveerde leerlingen, de mogelijkheid bieden om hun competenties verder uit te breiden.


3de graad Onthaal en recreatie bso

2de graad aso, bso, kso en tsoTewerkstelling:

medewerker toegangscontrole

attractiebediener

vestiairemedewerker

medewerker toerisme-onthaal-verkoop

medewerker begeleiding-animatie

loketmedewerker

campingmedewerker

verhuurder recreatief materieel
Se-n-Se3de leerjaar van de 3de graad bso ” Gespecialiseerd recreatiemedewerker “Tewerkstelling :

allround recreatiemedewerker

allround campingmedewerker
internationaal medewerker

animatie-begeleiding-onthaal4Christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale persoon na waarbij het christelijke mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook altijd na te streven tijdens alle handelingen:


 • respect voor de medemens;

 • solidariteit;

 • zorg voor milieu en leven;

 • respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen;

 • vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen.

Aangezien de leerlingen uit de richting ‘Gespecialiseerd recreatiemedewerker’ in contact komen met zeer uiteenlopende doelgroepen in zeer uiteenlopende bestemmingen en het tot hun voornaamste taak behoort te zorgen dat recreanten en toeristen na afloop tevreden zijn van hun activiteit, is een respectvolle houding een noodzakelijke voorwaarde. Respect en verdraagzaamheid ten opzichte van andere geloofsovertuigingen en culturen kunnen dus niet ontbreken.

5Opbouw en samenhang

5.1Opbouw volgens thema

De algemene doelstelling ‘Klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team‘ komt binnen elk thema aan bod.

Deze algemene doelstelling wordt uitgewerkt in 8 thema’s, telkens verwoord in een specifieke doelstelling.

De specifieke doelstellingen worden verfijnd in leerplandoelstellingen.

De volgorde van de doelstellingen in dit leerplan bepalen in geen geval de volgorde van de te behandelen onderwerpen. Het leerkrachtenteam kiest uit de thema’s deze doelstellingen waarmee binnen een case of project geïntegreerd kan gewerkt worden. Zo worden verschillende doelstellingen uit verschillende thema’s samen verwerkt, zoals dit ook in professionele situaties gebeurt. De keuze wordt bepaald door de complexiteit, de infrastructurele mogelijkheden, de extra-muros locaties en eventueel de periode van het jaar. Communicatieve vaardigheden, komen binnen elke case of project aan bod en worden als dusdanig aangeleerd en ingeoefend.

5.2Intense samenwerking met de vakken van de basisvorming   1. Met de taalvakken

Communicatieve en sociale vaardigheden vormen de rode draad doorheen deze opleiding. De internationale werkcontext vereist een vlotte meertaligheid, in functie van het omgaan met klanten, collega’s en locals. Praktische vaardigheden staan voorop. Aangezien in dit specialisatiejaar eveneens een aantal administratieve taken geleerd wordt, komen ook de nodige schriftelijke vaardigheden hiervoor aan bod.

Een goede samenwerking met de taalleerkrachten is erg belangrijk. Zij worden mee betrokken in de voorbereiding en de uitvoering van cases en projecten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de leraar Recreatie om erover te waken dat alle doelstellingen in dit leerplan gerealiseerd worden.

Regelmatig overleg, het samen opmaken van een (jaar)planning, afspraken omtrent standaard-uitdrukkingen, opbouw van gesprekken… maakt het voor de leerlingen gemakkelijker om de transfer naar het werkveld te kunnen maken.

Anderzijds wordt van de taalleerkrachten verwacht dat zij ook aandacht hebben voor de algemene doelstelling van deze studierichting: klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team.   1. Met de andere vakken van de basisvorming

Vakken als Pav en LO kunnen helpen met het bereiken van de doelstellingen. Zo kan bv. in Pav meegewerkt worden aan de voorbereiding op een buitenlands verblijf en/of het bekijken van diverse culturen. LO werkt mee met beweging/dans/show.

6Doelstellingen

6.1Algemene doelstelling


Klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team.

Deze algemene doelstelling is essentieel in elk onderdeel van dit leerplan.


Klantgericht

Organisatie-gericht

Teamgericht

 1. De klant/toerist onthalen en begeleiden in het Nederlands en in 2 moderne vreemde talen.

X

X

X

 1. Show en podiumvoorstellingen als lid van een team voorbereiden en uitvoeren.

X
X

 1. Reserveren en verkopen van activiteiten en verblijf in het eigen bedrijf.

X

X
 1. Het eigen handelen afstemmen op de socio-culturele kenmerken van de internationale bestemming.

X 1. Inzicht verwerven in diverse aspecten van het leven op een buitenlandse stage/werkplaats en zich hierop voorbereiden.
X

X

 1. Informatie verwerven en doorgeven in het Nederlands en 2 moderne vreemde talen.

X

X
 1. Meewerken aan het activiteitenprogramma voor diverse doelgroepen.

X

X

X

 1. Zorg dragen voor de veiligheid van de vakantiegangers, de eigendommen en de omgeving.

X

X
Elke specifieke doelstelling is uitdrukkelijk gelinkt aan één of meerdere aspecten van deze overkoepelende doelstelling. Namelijk aan het klantgerichte, het organisatiegerichte of het teamgerichte. We geven dit hieronder schematisch weer.

6.2Specifieke doelstellingen

De doelstellingen in dit leerplan zijn opgebouwd vanuit de algemene doelstelling: klantgericht handelen, binnen de eigenheid van een organisatie en in samenwerking met een team.

Bij elk thema komen aspecten van deze algemene doelstelling aan bod (klantgericht, organisatiegericht, teamgericht). Naast elke specifieke doelstelling staat daarom vermeld aan welke van deze 3 aspecten wordt gewerkt. Op die manier wordt erover gewaakt dat deze essentiële componenten voldoende aandacht krijgen. 1. De klant/toerist onthalen en begeleiden in het Nederlands en in twee moderne vreemde talen (*)1.

Klantgericht Organisatiegericht

Teamgericht

Leerplandoelstellingen

Ondersteunende

kennis, vaardigheden en attitudes 1. Vlot communiceren met toeristen/klanten in verschillende communicatieve situaties.

 • begroeting

 • afscheid nemen

 • zichzelf voorstellen

 • uitnodigen voor activiteiten

 1. De communicatie aanpassen aan de klant/groep.
 1. Korte nota’s nemen tijdens een gesprek.

 • noteertechnieken

 • actief luisteren

 1. Non-verbale communicatie afstemmen op de klant/groep.

 • positie en afstand

 • oogcontact

 • stemgebruik

 • mimiek

 • luister/spreekhouding

 1. Bij een groep afwisselend en verstaanbaar in 2 moderne vreemde talen spreken in courante situaties.

verstaanbaar :

 • correct

 • vlot

 • beleefd

 • volume

 • articulatie

courante situaties :

 • onthaal aan de balie

 • verwelkoming/afscheid

 • uitnodigen voor activiteit

 • activiteit toelichten

 • wegwijs maken in eigen bedrijf 1. Handelen naar de huisstijl van het eigen bedrijf.

 • bedrijfsvisie

 • normen en waarden

 • huisregels

 • imago

 • visuele identiteit

 1. Mededelingen communiceren in een correcte taal, zowel mondeling als schriftelijk en m.b.v. moderne mediatechnieken.

 • verwelkoming

 • voorstelling activiteiten

 • sociale media

 • affiches

 • spellingcontrole

 • praktische en organisatorische mededelingen

 1. Bedienen van koffie en drank.

 • basis barservice

 • verwelkomingsdrink

 • hygiënevoorzorgen

 1. Vestiaireactiviteiten uitvoeren.

 • verantwoordelijkheid

 • betrouwbaarheid

 • voorbereiding

 • veiligheid

 • diverse systemen

 • correcte bewaring

1.10 Praktische informatie doorgeven binnen het team.

 • verantwoordelijkheidszin

 • correctheid

Pedagogisch-didactische wenken

 • Leerlingen weten op voorhand wat de criteria voor evaluatie zullen zijn. Bij evaluatie gaat eveneens voldoende aandacht naar feedback en opvolging.

 • Het accent wordt hier gelegd op de vreemde talen. Vele van bovenstaande doelstellingen werden in de derde graad reeds geoefend en zijn door de meeste leerlingen in het Nederlands geen probleem meer. Daar het verwachte taalniveau voor deze leerlingen vrij hoog ligt, zal het dus noodzakelijk zijn om veel kansen te voorzien om te oefenen.

 • Noteren mag in het Nederlands terwijl het gesprek in een vreemde taal gebeurt: oefening is wellicht nodig.

 • Afwisselend in 2 talen spreken vergt oefening. Geef voldoende kansen. Houd er rekening mee dat het hier niet om onverwachte gesprekken gaat: enerzijds wordt veel gebruik gemaakt van chunks/standaardzinnen, anderzijds zijn vele situaties voorbereid en routine. 1. Show en podiumvoorstellingen als lid van een team voorbereiden en uitvoeren.

Klantgericht

Teamgericht

Leerplandoelstellingen

Ondersteunende

kennis, vaardigheden en attitudes 1. Meehelpen met de organisatie van shows en voorstellingen.

 • doelpubliek

 • timing

 • infrastructurele mogelijkheden/ oden

 • benodigdheden

 1. Draaiboek lezen, aanvullen en wijzigen in functie van de praktische uitvoering.

 • infrastructuur

 • extra materiaal

 • tijdsaanpassing

 • weersomstandigheden

 • publiek

 1. Diverse voorstellingen creatief uitwerken in functie van o.a. thema, doelgroep of seizoen.
 • thema: bv. piraat, circus, ridders, sprookje…

 • seizoen: bv. halloween, carnaval,

 • doelgroep: bv.kinderen, jongeren, gezinnen, senioren…

 1. Creatieve ideeën aan het team voorstellen.
 1. Affiches, aankondigingen of flyers maken zowel manueel als met behulp van ICT.
 • teken en schildertechnieken

 • lay-out

 • specifieke ICT

 1. De materiële voorbereiding zorgvuldig en planmatig uitvoeren.

 • materialen/apparatuur reserveren

 • materialen ter plaatse brengen

 • decor

 1. Apparatuur aansluiten, testen en kleine herstellingen uitvoeren.

 • verlichting

 • muziek

 • boxen

 • micro’s

 • beamer…

 1. De zaal en het podium opstellen.

 • diverse opstellingen

 • akoestiek

 • veiligheid

 1. De eigen specifieke rol inoefenen.

 • podiumtechnieken

 • danstechnieken

 • zangtechnieken

 • presentatietechnieken

 1. Zich aanpassen aan de diversiteit binnen het

team.
 1. Een voorstelling uitvoeren voor een publiek.
 1. Diverse acts aan elkaar praten.

 • verwelkoming

 • programma

 • creatieve teksten

 • prijsuitreiking

 • winnaars en verliezers

 • afronding

 1. Positief inspelen op het publiek.
 1. Omgaan met onvoorziene omstandigheden.
 1. Opruimwerkzaamheden tot op het eind correct

uitvoeren.

 • recyclage

 • verantwoordelijkheid

 • taakverdeling

 1. Team en eigen inbreng evalueren.  1   2   3

 • Gespecialiseerd recreatiemedewerker
 • 1Inleiding en situering van het leerplan 1.1Nieuwe studierichting
 • 1.2Een geïntegreerd leerplan
 • 2Beginsituatie en instroom
 • 3de leerjaar van de 3de graad bso ” Gespecialiseerd recreatiemedewerker “
 • 5Opbouw en samenhang
 • 5.2Intense samenwerking met de vakken van de basisvorming Met de taalvakken
 • Met de andere vakken van de basisvorming
 • 6Doelstellingen
 • Klantgericht Organisatie-gericht Teamgericht
 • Show en podiumvoorstellingen als lid van een team voorbereiden en uitvoeren.
 • Inzicht verwerven in diverse aspecten van het leven op een buitenlandse stage/werkplaats en zich hierop voorbereiden.
 • Informatie verwerven en doorgeven in het Nederlands en 2 moderne vreemde talen.
 • 6.2Specifieke doelstellingen
 • De klant/toerist onthalen en begeleiden in het Nederlands en in twee moderne vreemde talen (*)
 • Pedagogisch-didactische wenken
 • Show en podiumvoorstellingen als lid van een team voorbereiden en uitvoeren. Klantgericht Teamgericht

 • Dovnload 152.33 Kb.