Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Determinanten van de vermogensstructuur van

Dovnload 398.73 Kb.

Determinanten van de vermogensstructuur vanPagina1/10
Datum31.07.2017
Grootte398.73 Kb.

Dovnload 398.73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Determinanten van
de vermogensstructuur van
Nederlandse beursondernemingen
1990-2009

Erasmus Universiteit Rotterdam


Erasmus School of Economics
Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie
Finance-Group
Bachelor-scriptie J.R. Diemont (312654)
Begeleider: dr. M.B.J. Schauten
September 2010

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 2

Index 3


Inleiding 4

Theorie en eerder onderzoek 5

Methodologie en data 10

Analyse en resultaten 17

Samenvatting en conclusie 25

Bijlage 27

Literatuurlijst 35Index


Tabel 1 Overzicht determinanten en hun door theorie voorspelde effect 9

Tabel 2 Overzicht afhankelijke variabelen 11

Tabel 3 Overzicht onafhankelijke variabelen 13

Tabel 4 Beschrijvende statistieken van verklarende variabelen na controle op outliers 15

Tabel 5 Resultaten regressie met jaardummy’s, * significant op 5% niveau, ** significant op 1% niveau. Afhankelijke variabelen: LeverageB (Totale schuld/Totale schuld+Boekwaarde Eigen Vermogen), LeverageM (Totale schuld/Totale schuld+Marktwaarde Eigen Vermogen), LLeverageB (Langetermijn schuld/Totale schuld+Boekwaarde Eigen Vermogen), ), LLeverageM (Langetermijn schuld/Totale schuld+Marktwaarde Eigen Vermogen). Verklarende variabelen: SIZEO (natuurlijk logaritme omzet), NDTS (afschrijvingen / totale activa), GROWTHQ (Tobin’s Q), PROF (EBITDA/Sales), RISK (SD ΔEBIT/Sales), LIQ (Vlottende activa/Totale activa), TAN (immateriële activa/Totale activa). Ter correctie van outliers zijn dummy’s opgenomen (niet weergegeven) en zijn de verklarende variabelen gewinsorised. 18

Tabel 6 Resultaten regressie met bedrijfsdummy’s, * significant op 5% niveau, ** significant op 1% niveau. Afhankelijke variabelen: LeverageB (Totale schuld/Totale schuld+Boekwaarde Eigen Vermogen), LeverageM (Totale schuld/Totale schuld+Marktwaarde Eigen Vermogen), LLeverageB (Langetermijn schuld/Totale schuld+Boekwaarde Eigen Vermogen), ), LLeverageM (Langetermijn schuld/Totale schuld+Marktwaarde Eigen Vermogen). Verklarende variabelen: SIZEO (natuurlijk logaritme omzet), NDTS (afschrijvingen / totale activa), GROWTHQ (Tobin’s Q), PROF (EBITDA/Sales), RISK (SD ΔEBIT/Sales), LIQ (Vlottende activa/Totale activa), TAN (immateriële activa/Totale activa). Ter correctie van outliers zijn dummy’s opgenomen (niet weergegeven) en zijn de verklarende variabelen gewinsorised. 20

Tabel 7 Adjusted R2 van pooled regressie en regressies met jaar- en bedrijfsdummy’s 21


Figuur 1 Gemiddelde hoeveelheid vreemd vermogen van onderzochte ondernemingen per jaar 14

Figuur 2 Ontwikkeling risico coëfficiënt per jaar met 95% betrouwbaarheidsinterval 22

Figuur 3 Ontwikkeling dividend coëfficiënt per jaar met 95% betrouwbaarheidsinterval 23


In de bijlage:


Inleiding


Het onderwerp van deze bachelorscriptie is de vermogensstructuur van de onderneming. Ondanks veel empirisch en theoretisch onderzoek dat op dit vlak is verricht, blijven eenduidige conclusies die in de richting van één theorie wijzen uit. Dit gebrek aan eenduidige conclusies is direct een belangrijke motivatie voor het onderzoek. Een andere motivatie voor dit onderzoek, is het beperkte aantal onderzoeken dat is verricht naar de – wellicht bijzondere – Nederlandse situatie wat betreft ondernemingsfinanciering. Verder speelt de actualiteit van het onderwerp mee. De kredietcrisis die in 2008 Nederland trof1 heeft mogelijk gevolgen gehad voor de manier waarop ondernemingen zich financieren en in elk geval is ondernemingsfinanciering hierdoor meer in de publieke belangstelling komen te staan.

De onderzoeksvraag die in deze bachelorscriptie gepoogd wordt te beantwoorden is de volgende:


Welke bedrijfseconomische factoren verklaren de verschillen in de manier waarop Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gefinancierd worden?

Onderscheidend aan dit onderzoek is dat het zich richt op Nederlandse beursondernemingen, waarover relatief weinig literatuur is en waar zich wellicht verschijnselen voordoen die specifiek zijn voor deze groep ondernemingen. Ook richt het onderzoek zich niet specifiek op één bedrijfseconomische theorie, maar worden verschillende aspecten uit meerdere theorieën gebruikt.

De nadruk zal bij dit onderzoek liggen op de statistische verklaringskracht van variabelen, dit omdat het onderzoek explorerend van aard is. Daarbij wordt een groot aantal verklarende variabelen gebruikt. Naar een aantal van deze variabelen is nog weinig emperisch onderzoek verricht in samenhang met andere variabelen, zoals dividendbeleid en liquiditeit van de activa.
Er zal dus relatief minder aandacht worden besteed aan de theoretische achtergrond van de determinanten, hoewel deze theorie uiteraard wel belangrijk is om de determinanten op het spoor te komen.

Ter beantwoording van de probleemstelling wordt eerst het theoretische kader uiteengezet (hoofdstuk ). Hierna worden de gehanteerde methodologie en gebruikte data beschreven (hoofdstuk ). Daarna volgen de analyses en resultaten (hoofdstuk ). Afgesloten wordt met een samenvatting en conclusie (hoofdstuk ).


In de tekst wordt regelmatig verwezen naar tabellen en figuren. Wanneer verwezen wordt naar een nummer dat begint met een “B” is deze in de bijlage (vanaf pagina 27) te vinden.

Theorie en eerder onderzoek

1.1Inleiding


In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de bekende literatuur die de vermogensstructuur van ondernemingen theoretisch probeert te verklaren (paragraaf 1.2). Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van het empirisch onderzoek dat naar aanleiding hiervan heeft plaatsgevonden naar de verschillende determinanten van de vermogensstructuur die uit de theorie zijn af te leiden (paragraaf 1.3). In paragraaf 1.4 wordt een overzicht gegeven van het empirisch onderzoek dat in diverse landen naar de verklaringskracht van deze determinanten heeft plaatsgevonden. Afgelsoten wordt met een conclusie in paragraaf 1.5.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Inhoudsopgave
  • Index
  • Inleiding
  • Theorie en eerder onderzoek 1.1Inleiding

  • Dovnload 398.73 Kb.