Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Devijfpale n

Dovnload 57.25 Kb.

Devijfpale nDatum21.09.2017
Grootte57.25 Kb.

Dovnload 57.25 Kb.

D E V I J F P A L E N

K R O N I E K


V A N D E F A M I L I E
V E R P A L E N
V E R P A A L E N
V E R P A E L E N

D E E L 7


R O T T E R D A M S E T A K
V E R P A A L E N

V O O R T Z E T T E R S V A N O N S G E S L A C H T

1846

VII. Piet (1)VIII. Willem (2) VIII. Gerard(5)
IX. Piet (3) IX. Gerard (6) IX. Nico (15)IX. Piet (17)


X. Ed (4) Gerard Paul Jos Rob Frank Marc Luuk? Ton (18)

(7) (8) (11) (12) (13) (14)

1.Gezin van Piet Verpaalen (VII) 25 november 1846 – 14 maart 1902


In deel 1 is verteld dat de vader van Piet, Willem, twee maal gehuwd is geweest.

Uit het huwelijk met zijn eerste vrouw, Joanna de Bakker, stammen de twee Rucphense en de twee Zundertse takken.

Piet, de oudste zoon uit Willem’s tweede huwelijk, dat met Maria Oudenhuysen, is de stamvader geworden van de Rotterdamse tak.

Piet bracht slechts zijn eerste levensjaren door in Rucphen, want in 1853 verhuisde zijn vader naar Oosterhout, waar deze zich als herbergier en broodbakker vestigde. Hij leerde ook het bakkersvak en was aanvankelijk als bakkersknecht te Oosterhout werkzaam.

Kennelijk is zijn voornemen om met een Rotterdams meisje te trouwen, voor hem reden geweest om twee jaar na de dood van zijn vader naar die stad te verhuizen. In 1873 wordt hij als burger van Rotterdam in het bevolkingsregister ingeschreven. Met het oog op zijn aanstaande huwelijk betrekt hij een tijdelijk adres aan de Prinsenstraat 41.

Op 8 oktober 1873 volgt dan zijn huwelijk met de op 28 juli 1847 te Rotterdam geboren strijkster Alida de Jong, waarna hij zich zelfstandig heeft gevestigd als brood- en kleingoed-

bakker op het adres Kipstraat 25. Daar is in 1875 zoon Willem geboren.

Deze vestiging is echter geen succes geworden, hetgeen voor hem aanleiding was om Rotterdam te verlaten en weer bakkersknecht te worden.

In 1876 wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Delft, in welke stad, in 1878, Catharina wordt geboren.

Begin 1880 keert hij voor enige jaren, tot eind 1882, naar Rotterdam terug. Daar woont hij achtereenvolgens op een drietal adressen en gaat dan weer naar Delft, alwaar in 1887 jongste zoon Gerard ter wereld kwam.

In 1891 vestigde hij zich voorgoed in Rotterdam, waar hij na korte tijd pakhuisknecht te zijn geweest, weer als bakkersknecht zijn brood verdiende.

Tot zijn dood in 1902 heeft hij vervolgens nog op elf adressen in Rotterdam gewoond.

Zijn laatste adres was van Alkemadeplein 9, waar hij in 1902 is overleden.

Alida was hem op 23 juli 1900 vooraf gegaan.


De kinderen van het echtpaar Verpaalen-de Jong.

Zowel de in 1875 geboren Willem als de in 1887 geboren Gerard zetten de tak voort.De op 14 april 1878 geboren Catharina trouwde op 19 november 1902 met de op 23 november 1877 geboren likeurstoker Cornelius Scholte en is gelijk haar broers, haar hele leven in Rotterdam blijven hangen.

Ze hebben er drie meisjes en een jongen gekregen.

Catharina overleed op 3 december 1934, Scholte op 16 maart 1960.


OUDSTE VERTAKKING


2. Gezin van Willem Verpaalen (VIII) 17 april 1875 – 6 april 1945
De oudste zoon van het echtpaar Verpaalen-de Jong, Willem, werd in 1875 te Rotterdam geboren en wel in de Kipstraat, waar zijn vader toen het beroep van brood- en kleingoed-

Bakker uitoefende.Zijn jeugd bracht hij echter hoofdzakelijk door in Delft, maar omstreeks 1890 keerde het gezin terug naar Rotterdam.

Willem ving zijn loopbaan aan als caféhouder op de Kruiskade, doch trad omstreeks 1906, twee jaar na zijn huwelijk, als banketbakker in dienst bij de firma Jamin, alwaar hij zijn hele verdere leven werkzaam is gebleven.

Op 4 mei 1904 huwde hij de op 15 november 1873 geboren Marie Scholte, een zuster van zijn zwager. Tussen 1905 en 1908 werden drie dochters, Alide, Toos en Marie geboren, waarna in 1912 hun enige zoon Piet ter wereld kwam.

In die tijd werd Willem, samen met een paar honderdduizend andere Nederlanders, lid van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie i.c. het gezin van Jezus, Maria en Jozef. Het broederschap had als doel de ontkerstening van de huisgezinnen tegen te gaan of zoals zij het zelf omschreven: De Heilige Familie moet in de parochies de aandacht voor en de toeleg op het innerlijk godsdienstig leven en het christelijk huisgezin levendig houden. Ook in Rotterdam was een parochie.

Willem stierf tegen het einde van de oorlog, op 6 april 1945. Zijn dood is stellig voor een deel veroorzaakt door de ontberingen, welke de 69-jarige in de hongerperiode heeft moeten doorstaan. Zijn vrouw Marie overleed kort na de oorlog, op 3 januari 1946, ten gevolge van een longontsteking.


De kinderen van het echtpaar Verpaalen-de Jong.
Oudste dochter Alide, geboren op 18 augustus 1905 trouwde op 8 november 1928 de op 9 september 1908 geboren Rotterdammer Frans Jansen, beëdigd weger in het havenbedrijf.


Het huwelijk, waaruit een zoon is geboren, werd in 1932 ontbonden. Alide hertrouwde op 28 mei 1935 met een eveneens gescheiden vertegenwoordiger, Gillis de Willigen ( 11 maart 1889 – 14 november 1948).

Ook dit huwelijk werd ontbonden, en wel in 1945.

Drie jaar later, op 14 mei 1948, trouwde Alida voor de derde maal.

Haar echtgenoot werd de op 9 september 1908 te Amsterdam geboren vertegenwoordiger binnenlandse beurtvaart Bernard van Aalten. Bernard overleed op 6 oktober 1982.

Daarna heeft Alide gedurende vele jaren op zichzelf aan de Noorderhavenkade te Rotterdam gewoond, alwaar ze in de jaren negentig is overleden.

Tweede dochter Toos, kwam op 7 februari 1907 ter wereld.

Zij werd verkoopster dameslingerie, eerst bij V&D, later bij Spruyt van Rietschoten.

Op 21 februari 1935 trouwde ze met de op 1 september 1906 geboren Bert van Velzen, baas in de scheepsbouw.

Toos heeft het grootste deel van haar leven, ruim 60 jaar, doorgebracht in Rotterdam.

Dat ze naar Vlaardingen is verhuisd is een gevolg van de ziekte van haar man en de toen heersende woningnood in Rotterdam. Ze kon in die stad waar ook haar dochter woonde, een passende woning krijgen.

Op 14 oktober 1973 is Bert daar overleden.

Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren, waarvan Wim, als voorzitter van het CDA


tijdens de tweede kamerverkiezingen eind jaren tachtig, landelijke bekendheid heeft genoten.

Na de dood van haar man is Toos in de Meerpaal te Vlaardingen gaan wonen.

Na een val, waarbij ze haar heup brak, moest ze in het ziekenhuis worden opgenomen.

Daar heeft ze in 1990 een herseninfarct gekregen en is ze een maand later, op 9 september, gestorven.

Jongste dochter Marie kwam op 21 juni 1908 in de Zaagmolenstraat 46 ter wereld.

Ze had geen zin in verder leren, ging thuis in de huishouding helpen, en huwde op 6 oktober 1932 de op 12 januari 1906 te Rotterdam geboren timmerman en aannemer Willem Bouwmeester. Ze hebben vier dochters en een zoon gekregen.

Geestelijk en maatschappelijk heeft ze een hele ontwikkeling doorgemaakt. Eind jaren zeventig spreekt ze met enige bitterheid over de vrome opvoeding welke ze thuis heeft genoten. De Brabanders die naar het andersdenkende Noorden trokken namen het geloof ernstiger op dan zij die in het opgewekte roomse Brabant bleven.

In de loop der jaren is ze vlot en zakelijk geworden, een moderne, goed geklede dame, geen oma, maar een vrouw die meeleeft in de moderne tijd.

Kort na de viering van hun gouden bruiloft is Willem op 16 maart 1983 overleden. Jarenlang heeft Marie boven het bedrijfsgebouw van hun aannemingsbedrijf in de Adrianalaan te Schiebroek gewoond, maar in 1988 is ze naar het nabij gelegen bejaardentehuis Brautigam verhuisd. Daar is ze in de jaren negentig overleden. Hun enige zoon heeft het bedrijf voortgezet.

Jongste kind en enige zoon Piet, geboren in 1912, zet het geslacht voort.

3. Gezin van Piet Verpaalen (IX) 18 februari 1912 – 1995
Na de dood van zijn vader in 1945 en moeder in 1946, is de in 1912 geboren Piet blijven wonen in het ouderlijk huis aan de Ackersdijkstraat 126a. Hij werd machinebankwerker en plaatwerker.


Op 26 oktober 1949 huwde hij de op 3 januari 1913 geboren Bep Stevenson, winkeljuffrouw van beroep. Uit dit huwelijk zijn in 1952 Louisa en in 1954 en 1955 hun zonen Ed en Rob geboren.

In 1974 is het gezin aan de Gordelweg gaan wonen.

Twee jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is Piet, in verband met een rugaandoening, arbeidsongeschikt geworden en heeft hij moeten stoppen met werken.

Daarna is hij veel gaan fietsen en is hij met zijn vrouw buitenlandse reizen gaan maken.

Met het klimmen der jaren is Piet wat soepeler in zijn opvattingen geworden en is hij wat gemakkelijker over een aantal dingen gaan denken.

Tegelijk proefde je bij hem een lichte ergernis dat in zijn jonge jaren allerlei dingen verboden waren, die decennia later opeens gewoon mochten.
In 1995 is Piet aan de gevolgen van longemphyseem overleden.

Bep is daarna naar een verzorgingshuis in Rotterdam gegaan, alwaar ze na vele jaren een familielid uit dezelfde Rotterdamse tak, pater Antoine, tegen het lijf is gelopen.


De kinderen van het echtpaar Verpaalen-Stevenson …

.

JONGSTE VERTAKKING


5. Gezin van Gerard Verpaalen (VIII) 22 augustus 1887 – 2 mei 1965
De jongste zoon van het echtpaar Verpaalen-de Jong, de in 1887 geboren Gerard, koos evenals zijn vader en broer het beroep van banketbakker.

Hij, die zijn hele leven last heeft gehad van astma, is de laatste van deze tak die dit aloude Verpaalensberoep heeft uitgeoefend.

Op 9 juli 1919 huwde Gerard te Rotterdam de op 28 oktober 1896 geboren Waalse Antoinette Corbesier. Samen met haar broer was zij de oorlog ontvlucht.

Uit hun huwelijk zijn in de jaren twintig te Rotterdam vier zoons geboren, Gerard, Antoon, Nico en Piet.

In 1965 overleed Gerard en toen hun oudste zoon Gerard een paar jaar later van Rotterdam naar Prinsenbeek verhuisde, is Antoinette haar oudste zoon gevolgd.

De laatste jaren van haar leven, toen haar leeftijd en toestand verzorging en verpleging noodzakelijk maakten, heeft ze in Breda doorgebracht. Daar is ze op 10 maart 1981 overleden.


De zonen van het echtpaar Verpaalen-Corbesier.

De in 1920 geboren Gerard, de in 1923 geboren Nico en de in 1929 geboren Piet zetten het geslacht voort.

Antoon, die later als pater Antoine door het leven gaat, ter wereld gekomen op 27 juni 1922, volbracht zijn lagere priesterstudies aan het Juvenaat van de Paters van het Heilig Hart te Bergen op Zoom.


Daarna volgde hij het groot-seminarie van die Orde aan het Liesbos te Breda.

Na zijn priesteropleiding in Nijmegen is hij aldaar in 1948 tot priester gewijd.

Vervolgens is hij aan de universiteit van Fribourg gaan studeren en promoveerde daar in 1953 tot doctor in de sociale wijsbegeerte.

Daarna volgde zijn benoeming tot professor in de ethiek en de sociaal-filosofie aan het Liesbos te Breda.

Van 1953 tot 1957 heeft hij aan de katholieke hogeschool te Tilburg sociale wetenschappen gestudeerd.

Toch gingen zijn ambities niet in de richting van de wetenschap, hij prefereerde het geven van onderwijs en de priesterlijke zielszorg.

Pater Antoine werd leraar aan de sociale academie Markendaal te Breda en het groot seminarie in Hoeven. Daarnaast werd hij rector van het Bethaniëklooster te Rijsbergen en vervolgens kapelaan van de parochie in die plaats.

In 1977 veranderde zijn leven drastisch. Mede door zijn enorme talenkennis werd hij naar Rome geroepen om te dienen op het hoofdkwartier van zijn Orde. Zes jaar later moest hij in Obermillstatt in Oostenrijk een urgente vacature gaan opvullen, waarna hij in 1987 naar zijn geliefde Brabant is teruggekeerd. Daar vestigde hij zich als hulppastor in Prinsenbeek en wijdde zich geheel aan de zielzorg.

In de jaren negentig is hij in een klooster te Rotterdam en vervolgens in het Sint Jansklooster te Den Haag gaan wonen. Daar heeft hij in 2008 zijn 60-jarig priesterjubileum gevierd.


We gaan verder met zijn drie broers, om te beginnen Gerard.

6. Gezin van Gerard Verpaalen (IX) 4 mei 1920 –


De oudste zoon van het echtpaar Verpaalen-Corbesier, de in 1920 geboren Gerard, is als onderwijzer begonnen in Rotterdam.

Daar is hij op 19 oktober 1949 getrouwd met de op 20 december 1925 geboren Bep Bal, tot haar huwelijk eerste verkoopster bij V&D, en daar zijn tussen 1951 en 1966 hun zes zonen Gerard, Paul, Jos, Rob, Frank en nakomertje Marc ter wereld gekomen.

Twee jaar na de geboorte van hun jongste zoon hebben Gerard en Bep besloten om hun beider geboortestad de rug toe te keren en de stad te verwisselen voor het platteland, in dit geval Prinsenbeek.

Na het behalen van enige akten en dank zij prima referenties is Gerard leraar Duits en Frans geworden aan de scholengemeenschap Markenhage te Breda.

Frans is in letterlijke zin zijn moedertaal, want zijn moeder, Antoinette Corbesier, die mee verhuisd is naar een bejaardenwoning in Prinsenbeek, is een Waalse.

Duits heeft Gerard goed leren spreken, toen hij tijdens de Bezetting door de Duitsers gedurende twee jaren in Potzdam te werk was gesteld.

In 1983 is hij met pensioen gegaan.

Anno 2009 wonen Bep en Gerard in het centrum van het dorp.


De zonen van het echtpaar Verpaalen-Bal.

Alle zes zonen, t.w. Gerard, Paul, Jos, Rob, Frank en Marc zetten het geslacht voort.

.

15. Gezin van Nico Verpaalen (IX) 5 november 1923 – 11 mei 1984


De derde zoon van het echtpaar Verpaalen-Corbesier, de in 1923 geboren Nico, ging aanvankelijke de technische kant op. Hij bezocht de ambachtsschool en was daarna werkzaam als electriciën.

Door de Arbeitseinsatz moest hij naar Duitsland, maar toen bleek dat hij aan tuberculose leed werd hij snel teruggestuurd.

Na de oorlog was hij een tijdje schrijfmachinemonteur en maakte hij deel uit van de ‘kajotters’, de katholieke jeugdbeweging (uit België) voor jonge mannen.

In september 1950 werd Nico groepsleider in het Tehuis voor Werkende Jongeren te Rotterdam en in 1953 werd hij benoemd tot groepsleider in het Observatiehuis ‘De Aaborg’ te Groningen.

In verband daarmee trad hij een week voor die overplaatsing, op 25 februari 1953, te Rotterdam in het huwelijk met de op 8 december 1925 geboren doktersassistente Miep Lensink, waarna het echtpaar naar Groningen verhuisde.

Daar worden in 1954 en 1956 hun zonen Thomas en Luuk geboren.

Niet lang na de geboorte van Luuk wordt Nico benoemd tot ambtenaar voor de kinderwetten in Zwolle en verhuist het gezin naar die stad.

Tussen 1959 en 1964 worden er de dochters Marloes, Brigit en Liesbeth geboren.

In 1977 zijn Nico en Miep gescheiden en in aansluiting daarop hebben de drie meisjes in 1982 heel bewust de naam van hun moeder aangenomen. Nico is op zichzelf in Zwolle blijven wonen en is een relatie aangegaan met de in Hilversum woonachtige Elly Douw.

In 1983 openbaarde zich bij Nico de ziekte, waaraan hij zou sterven, kanker. De situatie bleek hopeloos. De laatste maanden van zijn leven heeft hij bij Elly in Hilversum doorgebracht, waar hij in 1984 is overleden.


De kinderen uit het huwelijk Verpaalen-Lensink.
17. Gezin van Piet Verpaalen (IX) 28 juni 1929 –
De vierde en jongste zoon van het echtpaar Verpaalen-Corbesier, de in 1929 geboren Piet, is na het behalen van de mulo-diploma’s A en B op een accountantskantoor en vervolgens bij een stoomwasserij in de boekhouding gaan werken.


Daarna kwam hij in dienst bij een internationaal expeditiekantoor, totdat hij in december 1957 als waterklerkdeclarant bij een transportmaatschappij is gaan werken.

Het jaar daarvoor, op 2 mei 1956, huwde hij de op 7 augustus 1927 geboren facturiste Bep Wils en is het echtpaar in Poortugaal gaan wonen. Daar zijn in 1958 en 1964 hun zonen Ton en Peter ter wereld gekomen.

Later is Piet als bulk-oil surveyor in de oliehandel terecht gekomen. Dat heeft geleid tot de stichting van een eigen bedrijf, dat zich met de controle van oliën bezig houdt.

Anno 2007 wonen Piet en Bep aan de Aalreep in Rotterdam.
De zonen van het echtpaar Verpaalen-Wils.

Gezins-/naamregister.


Gezin 1

VII. Piet (Petrus Johannes) Verpaalen 25 november 1846 – 14 maart 1902

Huwt op 8 oktober 1873 Alida Catharina de Jong 28 juli 1847 – 23 juli 1900

Willem (zie gezin 2)

Catharina 14 april 1878 – 3 december 1934

Gerard (zie gezin 5)


OUDSTE VERTAKKING
Gezin 2

VIII.Willem (Wilhelmus Cornelis) Verpaalen 17 april 1875 – 6 april 1945

Huwt op 4 mei 1904 Maria Geertr. Cath. Scholte 15 nov. 1873 – 3 jan.1946

Alida Carolina Maria 18 augustus 1905 – 199?

Toos (Catharina Francisca) 7 februari 1907 – 9 september 1990

Maria Geertruida Catharina Margaretha 21 juni 1908 – 199?

Piet (zie gezin 3)
Gezin 3

IX. Piet (Petrus Johannes) Verpaalen 18 februari 1912 – 1995

Huwt op 26 okt.1949 Bep (Elizab. Louisa) Stevenson 3 januari 1913 –

Louisa 8 januari 1952 – 9 januari 1952

Ed (zie gezin 4)

Rob 23 augustus 1955 –

JONGSTE VERTAKKING
Gezin 5

VIII. Gerard (Gerardus Petrus) Verpaalen 22 augustus 1887 – 2 mei 1965

Huwt op 9 juli 1919 Antoinette Marie Therese Corbesier 28 okt.1896 – 10 maart 1981

Gerard (zie gezin 10) Gerardus Johannes Marie

Antoon (Antoine Pierre) 27 juni 1922 –

Nico (zie gezin 6)

Piet (zie gezin 8)
Gezin 6

IX. Gerard (Gerardus Johannes Marie) Verpaalen 4 mei 1920 –

Huwt op 19 oktober 1949 Bep (Elisabeth Maria) Bal 20 dec. 1925 –
Gezin 15

IX. Nico (Nicolas Joseph) Verpaalen 5 november 1923 – 11 mei 1984

Huwt op 25 februari 1953 Wilhelmina Hendr.Joh. Lensink 8 december 1925 –

Gezin 17


IX. Piet (Petrus Adriaan) Verpaalen 28 juni 1929 –

Huwt op 2 mei 1956 Bep (Elisabeth Johanna Maria) Wils 7 augustus 1927 –


Dovnload 57.25 Kb.