Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deze procedure wordt morgen door Johan Van den Driessche, n-va fractievoorzitter en gemeenteraadslid Brussel stad, geactiveerd

Dovnload 10.52 Kb.

Deze procedure wordt morgen door Johan Van den Driessche, n-va fractievoorzitter en gemeenteraadslid Brussel stad, geactiveerdDatum10.06.2019
Grootte10.52 Kb.

Dovnload 10.52 Kb.

Het Eurostadion is een project gesteund op achterkamerpolitiek. Het is een onontwarbaar kluwen van afspraken tussen verschillende partijen en de gevolgen van diezelfde afspraken. Het aantal betrokken partijen is intussen niet meer op één hand te tellen, de opgezette structuren zijn verschrikkelijk complex en de stad Brussel en het Brussels gewest blinken allesbehalve uit in transparantie. Integendeel, men kan gerust stellen dat beiden de grenzen aftastten in hoever men kan gaan wat betreft het achterhouden van essentiële informatie.

 

Zowel stad Brussel als het Brussels gewest beweren dat ze voortdurend over de problematiek worden ondervraagd en nog nooit zo transparant zijn geweest. De praktijk leert ons echter iets anders. De controle door politieke mandatarissen en burgers is bijzonder problematisch omdat elk stukje informatie letterlijk bijeengesprokkeld moet worden. Zo wordt de lijst van nog steeds niet vrijgegeven documenten - die antwoorden kunnen geven op essentiële vragen - steeds langer. De wetgever heeft burgers en gemeentemandatarissen rechten gegeven in het kader van 'Openbaarheid van bestuur' inclusief een beroepsinstantie indien een gemeente daarop inbreuken pleegt.Deze procedure wordt morgen door Johan Van den Driessche, N-VA fractievoorzitter en gemeenteraadslid Brussel stad, geactiveerd.

 

Middels een officieel betekend schrijven van 27 mei en een herinnering op 13 juni , werd de stad Brussel een laatste kans gegeven tot 17 juni een afschrift van een reeks documenten ter beschikking te stellen . Tot op heden is dit zonder gevolg gebleven, vandaar dat morgen klacht wordt neergelegd bij twee instanties, het Gewestelijk toezicht (Brussel Plaatselijke Besturen) en de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten, om op die wijze alsnog een afschrift van deze documenten te kunnen ontvangen .

Over welke documenten gaat het en welke antwoorden zoeken we in deze documenten op welke vragen?

 

 Een kleine greep uit de lijst:

 

1. Het contract tussen VZW Tentoonstellingspark van Brussel en Ghelamco met betrekking tot de bouw en de exploitatie van de campus en de bouw van het parkeergebouw op het erfpachtgebied in erfpacht gegeven door de Stad Brussel aan de VZW Tentoonstellingspark van Brussel.

Omtrent de aanwending van deze campus werden tot op heden enkel wat verklaringen afgelegd. Maar wat werd juist afgesproken tussen de vzw Tentoonstellingspark van Brussel, een vzw van de stad Brussel, en Ghelacmo? Welke activiteiten mogen er juist plaatsvinden, onder welke voorwaarden en wat zijn de financiële afspraken? Dit gebouw zou immers te komen liggen op een van de meest strategische terreinen (eigendom van de stad Brussel)van de ring rond Brussel en dus van België. Toch wordt daarover geen transparantie gegeven. Onvoorstelbaar!

 

2. Het document met de afspraken tussen de UEFA en de Stad Brussel inzake de voorwaarden en afspraken om als speelstad op te treden voor het Europees Kampioenschap 2020.

Welke tijdsplanning werd afgesproken? Zijn er financiële afspraken? Zijn er boeteclausules? Enz.

 

3. Het erfpachtcontract omtrent de erfpacht voor het deel van Parking C waar het nieuwe stadion gebouwd moet worden tussen De Stad Brussel en de VZW Tentoonstellingspark van Brussel en de NV Eurostadium Offices, NV Eurostadium Foot & Hospitality en Ghelamco Invest zoals notarieel verleden. En het erfpachtcontract omtrent de erfpacht voor het deel van Parking C waar het nieuwe parkeergebouw moet gebouwd worden tussen De Stad Brussel en de VZW Tentoonstellingspark van Brussel zoals notarieel verleden.

Minister Vanhengel (Open VLD) beweert dat het kosteloos erfpachtrecht gedurende 99 jaar geen cadeau is voor Ghelamco omdat het terrein de afgelopen jaren geen € heeft opgebracht (sic). Dit is een manifest foute redenering  op de koop toe van een minister van financiën. De marktwaarde van dit cadeau wordt door sommigen geschat op €45 miljoen. In de notarieel verleden akte moet die marktwaarde door de notaris worden geschat en opgenomen. Één akte , die betrekking heeft op de kleinste oppervlakte, konden we eerder al inzien en daar werd de marktwaarde geschat op €10 miljoen. Welke bedrag staat er in de tweede akte ? In elk geval kan die informatie aantonen dat de minister hier fout zit en er dus wel degelijk een cadeau aan Ghelamco werd gegeven.

De andere onbeantwoorde vraag is of beide aktes nog steeds niet werden verleden en indien nog niet, waarom nog niet?

 

 4. Het contract tussen Royal Sporting Club Anderlecht en de Stad Brussel inzake het gebruik van het Eurostadion.Schepen Alain Courtois (MR) heeft steeds beweerd dat de stad Brussel niets te maken had met de afspraken tussen RSC Anderlecht en Ghelamco. In het parlement heeft minister Guy Vanhengel specifiek verklaard dat er een contract bestaat tussen RSCA en de stad. Wat staat daar in en waarom mag die inhoud niet bekend worden gemaakt?

 

 5. De kostenraming voor veiligheid en preventie opgemaakt door de Stad Brussel inzake de kosten voor veiligheid aan het Heizelplateau die aan de bron ligt van de brief van het Gewest aan de Stad van 20 oktober 2015 over de tussenkomst in de veiligheidskosten door het Gewest.Schepen Alain Courtois heeft impliciet aangegeven dat de tussenkomst van het gewest in de veiligheidskosten van de NEO site niets te maken heeft met het Eurostadion. In het parlement krijgen we van Minister Vanhengel een andere boodschap. Uit de bewuste brief van het gewest naar de stad kunnen we afleiden dat er berekeningen gemaakt zijn om het beloofde bedrag van € 1,1 miljoen per jaar te onderbouwen. Die berekeningen kunnen uitsluitsel geven op de vraag welke veiligheidskosten nu juist werden bedoeld. Of bestaan die  berekeningen niet? Maar  waarop is het bedrag van € 1,1 miljoen dan gesteund? 

 

6. De brief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Stad Brussel inzake het gebruik van het Eurostadion door RSCA.Wat is de juiste inhoud van die brief? Welke (financiële) verbintenissen gaat het gewest hier juist aan?

  • Een kleine greep uit de lijst

  • Dovnload 10.52 Kb.