Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Deze standaard detacheringsovereenkomst is u aangeboden door het ace netwerk in samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. U kunt deze standaard detacheringsovereenkomst gebruiken voor het uitlenen c q

Dovnload 46.29 Kb.

Deze standaard detacheringsovereenkomst is u aangeboden door het ace netwerk in samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. U kunt deze standaard detacheringsovereenkomst gebruiken voor het uitlenen c qDatum05.12.2018
Grootte46.29 Kb.

Dovnload 46.29 Kb.

Deze standaard detacheringsovereenkomst is u aangeboden door het ACE netwerk in samenwerking met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. U kunt deze standaard detacheringsovereenkomst gebruiken voor het uitlenen c.q. detacheren van medewerkers. Indien u de standaardovereenkomst wezenlijk wilt wijzigen is het raadzaam voor advies contact op te nemen met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten 076-5022080.

Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
naam organisatie :

gevestigd te :

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

in de functie van :


hierna te noemen : de Uitlener
en
naam organisatie :

gevestigd te :

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

in de functie van :


hierna te noemen : de Inlener
en
naam werknemer :

geboren op :

wonende :

sofinummer :


hierna te noemen : de Gedetacheerde
tezamen hierna te noemen : de Partijen
overwegende:

 • dat de Inlener behoefte heeft aan extra arbeidskrachten in verband met [omschrijving werkzaamheden of project];

 • dat de Inlener de Gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;

 • dat de Uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;

 • dat de Gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de Inlener;

 • dat de Uitlener bereid is de Gedetacheerde aan de Inlener ter beschikking te stellen onder handhaving van het dienstverband tussen de Uitlener en de Gedetacheerde;

 • dat de Uitlener de bij hem in dienst zijnde Gedetacheerde detacheert bij de Inlener in de functie van [functie];

 • dat de Gedetacheerde deze overeenkomst mede zal ondertekenen met het oog op bepalingen die hem aanspraken verschaffen dan wel verplichtingen opleggen;

 • dat de detachering van de Gedetacheerde geen wijzigingen meebrengt in de rechtspositie van de Gedetacheerde bij de Uitlener. De Gedetacheerde kan na afloop van de detacheringperiode aan deze overeenkomst geen rechten ten opzichte van de Inlener ontlenen.


Optioneel:

 • dat de Gedetacheerde in het kader van de re-integratie door de Uitlener wordt uitgeleend aan de Inlener voor het verrichten van passende werkzaamheden waarbij door de partijen rekening wordt gehouden met de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen van de Gedetacheerde;


Optioneel:

 • dat de Uitlener verplicht blijft de Gedetacheerde volgens de wettelijke richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter te begeleiden bij de re-integratie.


verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Algemeen

Artikel 1

Met ingang van [datum] stelt de Uitlener aan de Inlener de diensten van de Gedetacheerde ter beschikking.
Aard, duur en verlenging van de detachering

Artikel 2

De detachering geldt voor bepaalde tijd van [duur detachering], ingaande op [ingangsdatum] en daarom van rechtswege eindigend op [einddatum] tenzij Partijen overeenkomen de detachering voort te zetten.
Artikel 3

Indien Partijen een verlenging van de detacheringperiode overwegen, verplichten zij zich [aantal] maanden voor het verstrijken van de detacheringperiode met elkaar in overleg te treden. Vervolgens dient door Partijen schriftelijk bevestigd te worden dat de overeenkomst wordt voortgezet en voor welke periode dat geschiedt.


Tussentijdse beëindiging van de detachering

Artikel 4Ieder de Partijen kan deze overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van [aantal] maanden. Opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden tegen het einde van de maand.
[OF:]


 1. Ieder der Partijen komt het recht toe de onderhavige overeenkomst schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] maanden tussentijds te beëindigen. Opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden tegen het einde van de maand.

 2. Partijen hebben echter het recht om de onderhavige overeenkomst schriftelijk en met opgave van reden met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

 1. alle Partijen daarmee instemmen;

 2. aan één der Partijen surseance van betaling wordt verleend;

 3. één der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard;

 4. één der Partijen haar bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;

 5. één der Partijen, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen de in die ingebrekestelling genoemde termijn, haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt;

 6. de arbeidsovereenkomst tussen de Uitlener en de Gedetacheerde om welke reden dan ook wordt beëindigd;

 7. de Gedetacheerde komt te overlijden;

 8. de Gedetacheerde als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid, die ten minste [aantal] [weken/maanden] heeft geduurd, niet langer in staat is om de in deze overeenkomst omschreven werkzaamheden te verrichten;

 9. sprake is van een zodanig ernstige of dringende reden dat voortzetting van de onderhavige overeenkomst in redelijkheid niet meer van de opzeggende Partij kan worden gevergd.De werkzaamheden, gezag en functioneren


Artikel 5

 1. De Gedetacheerde vervult bij de Inlener de functie van [functie].

 2. De taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen zijn neergelegd in een functiebeschrijving die als bijlage [bijlagenummer] aan deze overeenkomst is gehecht.


[OF:]
Een beschrijving van de functie en van de taakstelling is vóór de aanvang van de detachering voorgelegd en wordt door de Gedetacheerde onderschreven.
[OF:]
De werkzaamheden die bij deze functie horen zijn in hoofdzaak de volgende: 
[omschrijving werkzaamheden].


 1. De Gedetacheerde zal zijn werkzaamheden verrichten te [plaats, dit kan het kantooradres van de inlener zijn maar ook van een klant van de inlener].

 2. De Gedetacheerde zal zich houden aan de op de werkplek gebruikelijke werktijden. Op dagen waarop het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht gesloten is in verband met bedrijfsvakantie e.d., geldt deze verplichte vakantie ook voor de Gedetacheerde.

 3. De Uitlener zal aan Gedetacheerde de verplichting opleggen zich te houden aan de op de werkplek geldende huis- en veiligheidsregels. De Inlener dient de huisregels en veiligheidsregels tijdig aan Gedetacheerde kenbaar te maken.

 4. De Gedetacheerde verklaart de [in de functiebeschrijving vermelde werkzaamheden/de in de beschrijving van de functie en de taakstelling omschreven werkzaamheden/de in lid 2 vermelde werkzaamheden] naar beste vermogen te zullen verrichten in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de Inlener en zich daarbij te zullen houden aan de aanwijzingen, voorschriften en/of reglementen van de Inlener en overigens alles te doen of na te laten wat onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van hem verwacht mag worden.

Artikel 6 1. De Uitlener machtigt de Inlener tot het geven van opdrachten aan de Gedetacheerde ten aanzien van de in artikel 5 genoemde werkzaamheden en het toezicht daarop. De Gedetacheerde is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de Inlener.

 2. Indien omtrent het functioneren van Gedetacheerde bezwaren bestaan bij de Inlener, neemt de Inlener contact op met de contactpersoon van de Uitlener, als blijkt dat hij hier in onderling overleg met Gedetacheerde niet uitkomt, om te bezien of in overleg tot een voor Partijen bevredigende oplossing kan worden gekomen. [Optioneel: Mochten de bezwaren omtrent het functioneren van Gedetacheerde niet door middel van dit overleg opgelost kunnen worden, dan is de Uitlener gehouden zich in te spannen om binnen [aantal] dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Inlener voor een vervanger van de gedetacheerde zorg te dragen, die over vergelijkbare opleiding en ervaring als Gedetacheerde beschikt.]


Omvang van de detachering en werktijden

Artikel 7 1. De omvang van de detachering van de Gedetacheerde bedraagt [aantal] uren per week.

 2. Over de concrete invulling van werkdagen en werktijden zijn tussen de Inlener en de Gedetacheerde vóór de aanvang van detachering afspraken gemaakt.


[OF:]
De werkzaamheden worden verricht op [dagen] van [tijdstip] tot [tijdstip].
Tarieven, bekostigingsvoorwaarden en vrijwaring

Artikel 8 1. De Uitlener is verplicht aan de Gedetacheerde maandelijks het loon c.q. verrekende ziektewetuitkering inclusief emolumenten te betalen waarop deze krachtens de arbeidsovereenkomst met de Uitlener recht heeft. Tevens vergoedt de Uitlener aan de Gedetacheerde de gemaakte kosten in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden bij de Inlener, mits deze door de Inlener aan de Uitlener worden vergoed.

 2. De Gedetacheerde heeft terzake de salarisbetaling en de betaling van de (on)kosten geen vordering op de Inlener.

 3. Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij de Uitlener komen eerst voor rekening van Inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Deze bepaling is niet van toepassing op financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen, CAO wijzigingen of wijzigingen in van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 9 1. De Inlener is aan de Uitlener voor de inzet van Gedetacheerde een bedrag van € [bedrag] per uur, vermeerderd met btw, verschuldigd.

 2. De Uitlener brengt maandelijks aan inlener een detacheringvergoeding in rekening door middel van een gespecificeerde factuur. De Inlener is gehouden de factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen.

 3. [Optioneel: De detacheringvergoeding is als volgt samengesteld:

  1. De totale brutoloonkosten. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de brutoloonkosten BTW in rekening gebracht;

  2. De vaste reisvergoeding woon-werkverkeer ten behoeve van de gedetacheerde voor het reizen naar de standplaats van de gedetacheerde;

  3. [OPTIONEEL: Nader overeen te komen extra kosten van de Gedetacheerde in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden bij de Inlener.]

 1. [Optioneel: Het loonkostenbestanddeel dat in de hiervoor genoemde uurprijs is begrepen, wordt (voorlopig) vastgesteld op € [bedrag], respectievelijk [percentage] % van de uurprijs.]

 2. [Optioneel: Het bedrag aan loonheffingen bedraagt [percentage] % van het loonkostenbestanddeel.]

 3. [Optioneel: De Inlener verbindt zich om bovengemeld percentage van het loonkostenbestanddeel op de G-rekening ten name van Uitlener te storten. Voornoemde storting geldt als kwijting van de prijs, zoals in de eerste zinsnede van dit onderdeel is opgenomen, voor wat betreft het op voornoemde rekening gestorte bedrag. Tevens verbindt de Inlener zich jegens de uitlener om de BTW, die de uitlener de inlener in rekening brengt, geheel te storten op de G-rekening ten name van de Uitlener.]

 4. [Optioneel: De Inlener is gerechtigd, indien mocht blijken dat het hierboven vermelde deel van de prijs, te storten op de G-rekening ten name van de Uitlener, ongeacht welke reden dan ook, te weinig is om de door de Uitlener zelf verschuldigde verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen (en BTW) na te komen, een gewijzigd (hoger) percentage van de uurprijs te storten op de G-rekening van de Uitlener, welke storting Uitlener onverwijld inwilligt, en waarmee Uitlener bij voorbaat akkoord gaat.]

 5. [Optioneel: De Uitlener dient er zorg voor te dragen dat Gedetacheerde:

a. vóór de aanvang van de werkzaamheden aan Inlener verstrekt:

   1. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;

   2. de geboortedatum;

   3. het BSN-nummer;

   4. een specificatie van de gewerkte uren;

   5. de nationaliteit;

   6. het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur;

   7. als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie inclusief nummer en geldigheidsduur;

   8. naam-, adres- en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel.

 1. vóór de aanvang van de werkzaamheden Inlener in staat te stellen om zelf de rechtsgeldigheid van ID-bewijzen, inclusief – indien van toepassing – een tewerkstellingsvergunning te controleren, ten aanzien van Gedetacheerde die door Uitlener terzake van het werk ingezet wordt, en hiervan zelf een afschrift te maken ten behoeve van de administratie van de Inlener;

 2. in contracten met Gedetacheerde die door Uitlener ingezet wordt, op te nemen dat Gedetacheerde met voorwaarde a) en b) akkoord is en dit zal dulden.]


Ziekte

Artikel 10 1. Bij afwezigheid van Gedetacheerde wegens ziekte, is de Uitlener [wel/niet] verplicht om zich in te spannen om voor vervanging zorg te dragen die beschikt over vergelijkbare opleiding en ervaring als gedetacheerde [Optioneel: indien aannemelijk is dat de ziekte langer dan [aantal] dagen zal duren. Bij verschil van inzicht over de te verwachten duur van de ziekte, zal het oordeel van de arboarts of de deskundige van UWV doorslaggevend zijn].

 2. Meldingen van ziekte en herstel geschieden door de Gedetacheerde zowel bij de Uitlener als de Inlener. De Gedetacheerde is verplicht het ziekteverzuimprotocol van de Uitlener na te leven.

 3. De Inlener geeft de melding van afwezigheid per omgaande door aan de Uitlener.

 4. Bij ziekte of verlof van de Gedetacheerde blijft de betalingsverplichting van de Inlener van artikel 8 en artikel 9 [wel/niet] gelden.


Vakantie

Artikel 11 1. Gedetacheerde heeft per kalenderjaar/vakantiejaar recht op [aantal] dagen/uren vakantie.

 2. De Inlener stelt het tijdstip van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de Gedetacheerde, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten.

 3. Niet opgenomen vakantierechten vervallen overeenkomstig de wettelijke regeling; wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd en bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Die vakantiedagen die als eerste zullen vervallen of verjaren worden als eerste opgenomen, tenzij Gedetacheerde aangeeft dat hij een andere volgorde prefereert.

 4. Bij tussentijdse indiensttreding, tussentijdse beëindiging van de detacheringsovereenkomst heeft Gedetacheerde recht op een evenredig aantal vakantiedagen/uren.

 5. Bij afwezigheid van de Gedetacheerde wegens vakantie heeft de Uitlener [wel/geen] verplichting om voor vervanging zorg te dragen.


Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 12 1. De Inlener is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:658 Burgerlijk Wet boek (BW) tegenover de Gedetacheerde in acht te nemen.

 2. De Inlener zal de Uitlener vrijwaren van aanspraken tegenover de Uitlener wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 7:658 BW.

Artikel 13 1. De Uitlener is niet aansprakelijk voor schade die de Gedetacheerde mocht veroorzaken aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de Inlener. De inlener draagt er zorg voor dat zijn WA-verzekering ook van toepassing is op de hiervoor bedoelde schade. Tevens draagt de Inlener er zorg voor dat de Gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader van deze detacheringovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 2. De Inlener zal de Uitlener vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met handelingen, waaronder begrepen enig nalaten van de Gedetacheerde in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de Inlener.

 3. De Uitlener is niet aansprakelijk voor schade die de Gedetacheerde mocht veroorzaken bij de Inlener of derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de Inlener.

 4. De Gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij mocht veroorzaken aan de Inlener of aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de Inlener, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Gedetacheerde.

 5. [Optioneel: Schade van de Gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van deze detacheringovereenkomst wordt door Inlener aan hem vergoed, tenzij de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid.]


Slotbepalingen en rechtskeuze

Artikel 14 1. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst, voor zover van belang voor de Inlener, anders dan voortvloeiend uit een wetswijziging, bekostigingsvoorwaarden, binden de Inlener niet dan na zijn schriftelijke instemming met de betreffende wijzigingen;

 2. Wijzigingen in de onderhavige detacheringovereenkomst binden Partijen niet dan na schriftelijke instemming van alle Partijen met de betreffende wijzigingen.

 3. Indien en voor zover enige bepaling in deze overeenkomst niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de bekostigingsvoorwaarden, andere wettelijke voorschriften of toepasselijke CAO, treedt die bepaling buiten werking en wordt over een vervangende bepaling tussen Partijen overleg gevoerd.

 4. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet of niet voldoende voorziet zal tussen Partijen overleg worden gepleegd.

 5. Een afschrift van de overeenkomst wordt aan de arbeidsovereenkomst van de Gedetacheerde gehecht.

 6. Op deze detacheringsarbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

 7. Nietigheid van een of meer bepalingen van de detacheringsarbeidsovereenkomst leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst, maar verplicht Partijen met elkaar te overleggen teneinde de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling.

Alle Partijen verklaren een getekend exemplaar van deze detacheringsovereenkomst te hebben ontvangen.


Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum].

De Uitlener De Inlener De GedetacheerdeDetacheringsovereenkomst betreffende * d.d. * blad van

 • Detacheringsovereenkomst
 • Tussentijdse beëindiging van de detachering
 • Omvang van de detachering en werktijden
 • Tarieven, bekostigingsvoorwaarden en vrijwaring
 • Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Slotbepalingen en rechtskeuze

 • Dovnload 46.29 Kb.