Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Di sinku siman di pasku di resurekshon

Dovnload 76.85 Kb.

Di sinku siman di pasku di resurekshonDatum28.10.2017
Grootte76.85 Kb.

Dovnload 76.85 Kb.

09.05.2012
DI SINKU SIMAN DI PASKU DI RESUREKSHON
DJÁRASON

Uní nos ta ku Kristu manera rankanan. Den Evangelio di awe Hesus ta kompará su mes ku un mata di wendrèifi. Su Tata ta e hardinero, e vitó. Skuchando Kristu su mensahe, nos lo yega na e bèrdat, ku lo dura eternamente. Tumando parti na su Kurpa i Sanger, nos lo risibí energia nobo i nos lo ta kapas na hiba un bida berdaderamente kristian.

PROMÉ LEKTURA

Nan a disidí di laga Pablo i Bárnabas bai Herúsalèm,

p­a diskutí riba e asuntu di sirkunsishon ku e Apóstol- i e ansianonan

Lektura di buki di e Echonan di e Apóstolnan 

Ech 15, 1-6
Den e tempu aya,

algun hende, ku a bini di Hudea,

tabata siña e rumannan di Antiokía:

"Si boso no ta risibí sirkunsishon, segun lei di Moises,

boso no por haña salbashon//por ta salbá".

E siñansa akí a kousa konflikto grandi

i diskushon basta fuerte entre e hendenan ei

ku Pablo i Bárnabas.

Pesei, nan a disidí

di laga Pablo i Bárnabas bai Herúsalèm,

huntu ku algun otro ruman

i topa ku e Apóstol- i e ansianonan p­a diskutí riba e asunto akí.


Despues ku Iglesia di Antiokía a despedí di nan,

dunando nan loke nan tabatin mester pa e biahe,

nan a pasa d­en e regionnan di Fenisia i Samaría,

kaminda nan tabata konta e kombershon di e paganonan. E notisia akí a yena tur e rumannan ku gran legria.


Ora nan a yega Herúsalèm,

Iglesia, e Apóstol- i e ansianonan a yama nan bonbiní.

Pablo i Bárnabas a konta nan tur

loke Dios a obra ­pa medio di nan.

Pero algun hende,

ku a bira kreyente for di grupo di e fariseonan,

a protestá, bisando:

"Tur e hendenan ei mester haña sirkunsishon

i obligá nan pa nan kumpli ku lei di Moises".

E Apóstol- i e ansianonan a reuní pa diskutí e asunto akí.


Palabra di Dios.
Salmo responsorial Sal 122, 1-5
R/. Ki legria di por drenta den kas di Señor! Aleluya!
òf:
R/. Aleluya, aleluya, aleluya!
Oh ki legria di te­nde nan bisa:

'Ban kas di Señor!' Ya nos a y­ega,

i a pone nos pia den bo porta, Herúsalèm­. R/.
Herúsalèm! Siudat bon konstruí!

Milager di unidat!

Serka bo, tur tribu ta subi, tur tribu di Dios. R/.
Oh yunan di Abraham, su sirbidó,

yunan di Yakob, su eskohí,

Señor ta nos úniko Dios.

E ta manda riba mundu henter. R/.


Segun l­ei di pueblo di Israèl,

nan ta bai honra Señor.

Aya tin tribunal di hustisia

den palasio di David. R/.


Aklamashon promé ku Evangelio Huan 15, 7
Aleluya, aleluya!

"Keda den Mi, __ Señor ta bisa, __

antó, Mi ta keda den boso.

Esun ku ta keda den Mi, lo duna hopi ­fruta".

Aleluya!

EVANGELIO

Esun ku ta keda den Mi, manera Mi ta den dje, lo duna hopi fruta

Proklamashon di Evangelio di Hesu-Kristu segun San Huan

Huan 15, 1-8
Den e tempu aya,

Hesus a bisa su disípulonan:

"Ami ta e berdadero mata di wendrèifi

i Mi Tata ta e vitó.


Tur ranka ku no ta karga fruta den Mi,

E ta kòrta

i E ta snui tambe tur e rankanan ku sí ta karga fruta,

pa nan por produsí mas fruta.


Ya boso ta puru kaba pa medio d­i ­e Palabra,

ku Mi a papia ku boso.

Keda den Mi i Ami den boso.

Meskos ku un ranka no por karga fruta riba su mes,

si e no ta keda uní ku e mata di wendrèifi,

asina, tampoko boso, si boso no ta keda den Mi.

Ami ta e mata di wendrèifi i boso ta e rankanan.

Esun ku ta keda den Mi, i Ami ta den dje,

lo duna hopi fruta,

pasobra, sin Mi, boso no por hasi nada.

Esun ku no ta keda den Mi,

ta tirá afó, manera un ranka i ta seka,

despues nan ta rekoh'é i tir'é den kandela pa kim'é.

Si boso keda uní ku Mi i mi palabranan ta keda den boso,

antó, pidi loke boso ke, i boso lo haña.

Den esaki mi Tata ta haña gloria:

ora boso karga hopi fruta i boso bira mi disípulonan".
Palabra di Señor.
09.05.2012

Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Lezing uit de Handelingen der apostelen 15,1-6.

Intussen waren er enige lieden uit Judea gekomen, die aan de broeders de leer verkondigden: Zo gij u niet laat besnijden volgens mosaïsch gebruik, kunt gij niet worden gered.


Toen Paulus en Bárnabas zich hiertegen verzetten, en er een heftig geschil ontstond, besloot men, dat Paulus en Bárnabas met enige anderen van hen naar Jerusalem zouden gaan, en zich voor deze strijdvraag tot de apostelen en priesters zouden wenden.
Nadat dus de gemeente hun uitgeleide gedaan had, trokken ze Fenicië en Samaria door; ze verhaalden er de bekering der heidenen, en bereidden daardoor grote vreugde aan alle broeders.
Bij hun aankomst te Jerusalem, werden ze door de gemeente en door de apostelen en priesters ontvangen, en gaven ze verslag van de grote dingen, die God door hen had gewrocht.
Maar enigen van de sekte der farizeën, die gelovig waren geworden, kwamen er tegen op, en zeiden: Men moet ze besnijden, en ze gelasten, de Wet van Moses te onderhouden.
De apostelen en de priesters kwamen derhalve bijeen, om deze zaak te onderzoeken.


Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.

Een bedevaartslied. Wat was ik verheugd, toen men zeide: "Wij trekken op naar Jahweh’s huis!"


En nu staan onze voeten Al binnen uw poorten, Jerusalem!
Jerusalem, als stad herbouwd, Met burgers, vast aaneen gesloten;
Waar de stammen naar opgaan, De stammen van Jahweh. Daar is het Israël een wet, De Naam van Jahweh te loven;

Daar staan de zetels voor het gericht, En het troongestoelte van Davids huis.Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 15,1-8.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.


Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wèl vrucht draagt, zuivert Hij, opdat ze nog meer vrucht mag dragen.
Reeds zijt gij rein door het woord, dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij, en Ik blijf in u. Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen, maar alleen wanneer ze aan de wijnstok blijft, zo kunt ook gij het niet, wanneer gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
Zo iemand in Mij niet blijft, dan wordt hij weggeworpen als de rank, en verdort; men raapt ze bijeen, werpt ze in het vuur, en verbrandt ze.
Maar zo gij in Mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraagt dan al wat gij wilt, en gij zult het verkrijgen.
Dit is het, wat mijn Vader verheerlijkt: dat gij veel vruchten draagt, en mijn leerlingen wordt.

Overweging bij de lezing van vandaag: :

H. Cyrillus van Alexandrië (380-444), bisschop, Kerkleraar


Commentaar op het Evangelie van Johannes, 10, 2 (vert. brevier)


"Zo u in Mij blijft, en mijn woorden in u blijven,

vraagt dan al wat u wilt,

en u zult het verkrijgen."

      De Heer zegt... dat Hijzelf de wijnstok is, om ons te leren om ons aan zijn liefde te binden en ons te tonen hoeveel voordeel wij kunnen trekken uit onze vereniging met Hem. En Hij vergelijkt hen die met Hem verenigd zijn met de ranken, op een bepaalde manier gerechtvaardigd en aan Hem vastgemaakt: ze zijn al "deelnemers aan zijn natuur" (2P 1,4) door het feit dat ze de deelname aan de heilige Geest hebben ontvangen. Want wat ons verenigt met Christus de Verlosser, is zijn heilige Geest...

      Wij hebben immers de nieuwe geboorte van Hem ontvangen en in Hem, in de heilige Geest, met het doel om de vruchten van het leven te dragen; niet van het oude en voorbije leven, maar van het vernieuwde leven door het geloof en de liefde voor Hem. Laten we in die staat blijven, op een of andere manier geënt op Christus, koste wat kost verbonden met het heilige gebod, dat ons gegeven is. Laten we ons best doen om de weldaden van deze adeldom te bewaren, dat wil zeggen laten we op geen enkele manier "de heilige Geest bedroeven" (Ef 4,30) die zijn woning in ons maakt, en door wie men weet dat God in ons woont.

      Evenals de stam van de wijnstok aan de ranken zijn natuurlijke kwaliteit levert en wat hem eigen is, zo is ook het Woord, de eniggeboren Zoon van God de Vader, met de heiligen verwant vanuit zijn natuur door hen de heilige Geest te geven, vooral aan hen die met Hem zijn verenigd in het geloof en door een volmaakte heiligheid. Hij voedt hen en laat hun ijver groeien; Hij ontwikkelt in hen het vermogen tot de deugden en alle goedheid.09.05.2012

Le mercredi de la 5e semaine de PâquesLivre des Actes des Apôtres 15,1-6.


Certaines gens venues de Judée voulaient endoctriner les frères de l'Église d'Antioche en leur disant : « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. »
Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question.
L'Église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères.
A leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.
On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient : « Il faut obliger ces gens à recevoir la circoncision, et à observer la loi de Moïse. »
Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.

Psaume 122(121),1-2.3-4ab.4cd-5.

Quelle joie quand on m'a dit :


« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :


ville où tout ensemble ne fait qu'un !
C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

C'est là qu'Israël doit rendre grâce


au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,1-8.

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.


Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage.
Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite :
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples.

Commentaire du jour :

Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444), évêque et docteur de l'Église


Commentaire sur l'évangile de Jean, 10, 2 (trad. bréviaire 5e mar. Pâques rev.)


«Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure,

celui-là donne beaucoup de fruits»

      Le Seigneur dit...qu'il est lui-même la vigne, pour nous apprendre à nous attacher à son amour et nous montrer combien d'avantages nous retirons de notre union avec lui. Et il compare aux sarments ceux qui lui sont unis, ajustés en quelque sorte et fixés en lui : ils sont déjà « participants de sa nature »( 2P 1,4) du fait qu'ils ont reçu le Saint Esprit en partage. Car ce qui nous unit au Christ Sauveur, c'est son Esprit Saint...

      En effet, nous avons reçu la nouvelle naissance de lui et en lui, dans l'Esprit, en vue de porter des fruits de vie ; non pas de la vie ancienne et dépassée, mais de la vie renouvelée par la foi et l'amour envers lui. Demeurons dans cet état, greffés en quelque sorte sur le Christ, attachés coûte que coûte au commandement sacré qui nous a été donné. Efforçons-nous de conserver les bienfaits de cette noblesse, c'est-à-dire à ne laisser aucunement « contrister le Saint Esprit » (Ep 4,30) qui a fait son habitation en nous, et par qui l'on sait que Dieu demeure en nous...

      De même que la souche de la vigne fournit et distribue aux sarments sa qualité naturelle et qui lui est propre, ainsi le Verbe, Fils unique de Dieu le Père, introduit chez les saints une...parenté avec sa nature en leur donnant l'Esprit, surtout à ceux qui lui sont unis par la foi et par une sainteté parfaite. Il les nourrit et fait grandir leur ferveur ; il développe en eux la capacité des vertus et de toute bonté.09.05.2012

Quarta-feira da 5ª semana da Páscoa
Livro dos Actos dos Apóstolos 15,1-6.

Naqueles dias, alguns homens que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos: «Se não vos circuncidardes, de harmonia com o uso herdado de Moisés, não podereis ser salvos.»


Depois de muita confusão e de uma controvérsia bastante viva de Paulo e Barnabé contra eles, foi resolvido que Paulo, Barnabé e mais alguns outros subissem a Jerusalém para consultarem, sobre esta questão, os Apóstolos e os Anciãos.
Então, depois de despedidos pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, relatando a conversão dos pagãos, o que causava imensa alegria a todos os irmãos.
Chegados a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos Apóstolos e Anciãos e contaram tudo o que Deus fizera com eles.
Levantaram-se alguns do partido dos fariseus, que tinham abraçado a fé, dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da Lei de Moisés.
Os Apóstolos e os Anciãos reuniram-se para examinarem a questão.


Livro de Salmos 122(121),1-2.3-4a.4b-5.

Que alegria, quando me disseram:


«Vamos para a casa do Senhor!»
Os nossos pés detêm-se
às tuas portas, ó Jerusalém!  

Jerusalém, cidade bem construída,


harmoniosamente edificada.
Para lá sobem as tribos,
as tribos do Senhor

Segundo o costume de Israel,


para louvar o nome do Senhor.
ali estão os tribunais da justiça
os tribunais da casa de David.

Evangelho segundo S. João 15,1-8.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor.


Ele corta todo o ramo que não dá fruto em mim e poda o que dá fruto, para que dê mais fruto ainda.
Vós já estais purificados pela palavra que vos tenho anunciado.
Permanecei em mim, que Eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanece em mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois, sem mim, nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Esses são apanhados e lançados ao fogo, e ardem.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e assim vos acontecerá.
Nisto se manifesta a glória do meu Pai: em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos.»


Comentário ao Evangelho do dia feito por :

São Cirilo de Alexandria (380-444), bispo e doutor da Igreja


Comentário sobre o Evangelho de João, 10,2


«Quem permanece em Mim e Eu nele,

esse dá muito fruto»

O Senhor diz [...] que Ele próprio é a videira, a fim de nos ensinar a unirmo-nos ao Seu amor e mostrar a quantidade de graças que recebemos por estarmos unidos a Ele. Compara a ramos aqueles que estão unidos a Ele, presos e fixos n'Ele de alguma forma, afirmando que são já «participantes da natureza divina» (2 Pe 1,4) pelo facto de terem recebido o Espírito Santo. Porque o que nos une a Cristo Salvador é o Espírito Santo. [...]  

Com efeito, recebemos o novo nascimento d'Ele e n'Ele, no Espírito, a fim de dar frutos de vida; não da vida anterior e ultrapassada, mas da vida renovada pela fé e pelo amor a Ele. Permaneçamos neste estado, enxertados em certa medida em Cristo, unidos custe o que custar ao mandamento sagrado que nos foi dado. Esforcemo-nos por conservar os benefícios desta nobreza, ou seja, por não deixar de modo algum «ofender o Espírito Santo» (Ef 4,30) que fez de nós Sua morada, e através de Quem sabemos que Deus permanece em nós. [...]

Assim como a cepa da vinha fornece e distribui aos ramos a sua qualidade natural e que lhe é própria, assim o Verbo, Filho Único de Deus Pai, introduz nos santos um [...] parentesco com a Sua natureza dando-lhes o Espírito, sobretudo aos que estão unidos a Ele pela fé e pela santidade perfeita. Ele alimenta-os e faz crescer o seu fervor; e desenvolve neles a capacidade para as virtudes e para a bondade total.09.05.2012

Mercoledì della V settimana di Pasqua
Atti degli Apostoli 15,1-6.

Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: "Se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete esser salvi".


Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.
Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli.
Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro.
Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè.
Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.

Salmi 122(121),1-2.3-4a.4b-5.

Canto delle ascensioni. Di Davide.


Quale gioia, quando mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore".
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita


come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.

Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 15,1-8.

«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.


Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete gia mondi, per la parola che vi ho annunziato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato.
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

Traduzione liturgica della BibbiaMeditazione del giorno:

San Cirillo d'Alessandria (380-444), vescovo e dottore della Chiesa


Commento al Vangelo di Giovanni, 10, 2


«Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto»

        Il Signore dice ... che è lui stesso la vigna, per insegnarci a restare legati al suo amore e mostrarci quanti vantaggi abbiamo dall'unione con lui. Paragona ai tralci coloro che gli sono uniti, conformati a lui in qualche modo e fissati in lui: sono già «partecipi della sua natura» (2Pt 1,4) per il fatto che hanno ricevuto in dono lo Spirito Santo. Poiché ciò che ci unisce a Cristo Salvatore è il suo Spirito Santo...

        Infatti, abbiamo ricevuto la nuova nascita da lui e in lui, nello Spirito, in vista di portare frutti di vita; non della vita vecchia e superata, ma della vita rinnovata dalla fede e dall'amore per lui. Rimaniamo così, innestati in qualche modo in Cristo, legati costi quel che costi al sacro comandamento che ci è stato dato. Sforziamoci di custodire i benefici di tale nobiltà, cioè di non permettere in alcun modo di «contristare lo Spirito Santo» (Ef 4,30) che abita in noi, e per mezzo del quale sappiamo che Dio dimora in noi...

        Nello stesso modo che la radice della vigna dà e distribuisce ai tralci la sua qualità naturale e ciò che gli è proprio, così il Verbo, unigenito Figlio del Padre, dà ai santi una ... parentela con la sua natura dando loro lo Spirito, soprattutto a coloro che gli sono uniti con la fede e una santità perfetta. Li nutre e fa crescere il loro fervore; sviluppa in essi la capacità delle virtù e di ogni bontà.09.05.2012

Wednesday of the Fifth week of EasterActs of the Apostles 15:1-6.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, "Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved."


Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question.
They were sent on their journey by the church, and passed through Phoenicia and Samaria telling of the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all the brothers.
When they arrived in Jerusalem, they were welcomed by the church, as well as by the apostles and the presbyters, and they reported what God had done with them.
But some from the party of the Pharisees who had become believers stood up and said, "It is necessary to circumcise them and direct them to observe the Mosaic law."
The apostles and the presbyters met together to see about this matter.

Psalms 122(121):1-2.3-4ab.4cd-5.

I rejoiced because they said to me,


"We will go up to the house of the LORD."
And now we have set foot
within your gates, O Jerusalem.

Jerusalem, built as a city


with compact unity.
To it the tribes go up,
the tribes of the LORD.

According to the decree for Israel,


to give thanks to the name of the LORD.
In it are set up judgment seats,
seats for the house of David.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 15:1-8
.

I am the true vine, and my Father is the vine grower.


He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes so that it bears more fruit.
You are already pruned because of the word that I spoke to you.
Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me.
I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.
Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned.
If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you.
By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.

Commentary of the day :

Saint Cyril of Alexandria (380-444), Bishop, Doctor of the Church


Commentary on Saint John's Gospel, 10, 2 (trans. Breviary, Tuesday Wk.5  of Easter)


"Whoever remains in me

and I in him will bear much fruit"

Because Christ wished to show his disciples how necessary it is to be rooted in love of him, and how beneficial it is to cling to him, he told them...  that he was the vine, and that the branches of the vine were those who were united with him, and, so to speak, inserted and to him so as to «participate in his nature» (2Pt 1,4) through a share in the Holy Spirit; for we are made one with Christ the Savior by his Holy Spirit...

For we have been reborn from him and in him, that is, in the Spirit, in order to bear the fruit of life; not the old life we used to live but the life that consists of newness of faith and of love for him. We are preserved in being if we grow on to him and cling fast to the holy commandment that has been handed down to us, and if we are eager to keep the blessing of nobility, that is to say, if we never consent in any way to «grieve the Holy Spirit» (Eph 4,30), who has come to dwell in us and through whom, we believe, God has made his home in us...

For just as the vine-stock supplies and distributes the virtue of its own inherent natural quality to the shoots, so too the only-begotten Word of God implants in his people a sort of affinity with his own nature and that of the Father. By the gift of the Spirit they are united with him by and every kind of holiness. He nourishes them so that they become devout, and he moves them to knowledge of all virtue and of good works.09.05.2012

Miércoles de la quinta semana de PascuaLibro de los Hechos de los Apóstoles 15,1-6.

Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse.


A raíz de esto, se produjo una agitación: Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin, se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los Apóstoles y los presbíteros.
Los que habían sido enviados por la Iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaría, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos.
Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la Iglesia, por los Apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos.
Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la Ley de Moisés.
Los Apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto.

Salmo 122(121),1-2.3-4.5.

Canto de peregrinación. De David.


¡Qué alegría cuando me dijeron:
"Vamos a la Casa del Señor"!
Nuestros pies ya están pisando
tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén, que fuiste construida


como ciudad bien compacta y armoniosa.
Allí suben las tribus, las tribus del Señor -según es norma en Israel- para celebrar el nombre del Señor.
Porque allí está el trono de la justicia,
el trono de la casa de David.

Evangelio según San Juan 15,1-8.

Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.


El corta todos mis sarmientos que no dan fruto; al que da fruto, lo poda para que dé más todavía.
Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié.
Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde.
Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán.
La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos.

Leer el comentario del Evangelio por :

San Cirilo de Alejandría (380-444), obispo y doctor de la Iglesia


Comentario al evangelio de san Juan, Libro10, cap. 2 (trad. Breviario 5º martes de Pascua rev.)


«El que permanece en mi y yo en él,

da mucho fruto»

        El Señor, para convencernos de que es necesario que nos adhiramos a él por el amor, ponderó cuán grandes bienes se derivan de nuestra unión con él, comparándose a sí mismo con la vid, y afirmando que los que están unidos a él e injertados en su persona, vienen a ser como sus sarmientos y, al participar del Espíritu Santo, comparten su misma naturaleza (pues el espíritu de Cristo nos une con él).        En él y por él hemos sido regenerados en el Espíritu para producir fruto de vida, no de aquella vida caduca y antigua, sino de la vida nueva que se funda en su amor. Y esta vida la conservaremos si perseveramos unidos a él y como injertados en su persona; si seguimos fielmente los mandamientos que nos dio y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió, esforzándonos por no contristar, ni en lo más mínimo, al Espíritu que habita en nosotros, pues, por medio de Él, Dios mismo tiene su morada en nuestro interior.

        Pues, así como la raíz hace llegar su misma manera de ser a los sarmientos, del mismo modo el Verbo unigénito de Dios Padre comunica a los santos una especie de parentesco consigo mismo y con el Padre, al darles parte en su propia naturaleza, y otorga su Espíritu a los que están unidos con él por la fe: así les comunica una santidad inmensa, los nutre en la piedad y los lleva al conocimiento de la verdad y a la práctica de la virtud.

  • Woensdag na de 5e zondag van Pasen
  • Le mercredi de la 5e semaine de Pâques Livre des Actes des Apôtres 15,1-6.
  • Quarta-feira da 5ª semana da Páscoa
  • Mercoledì della V settimana di Pasqua
  • Wednesday of the Fifth week of Easter
  • Miércoles de la quinta semana de Pascua

  • Dovnload 76.85 Kb.