Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

Dovnload 0.67 Mb.

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en RechtsbijstandPagina1/10
Datum24.05.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ministerie van Justitie


Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

Directie Wetgeving


Betekening van dagvaardingen
Onderzoek naar wet en uitvoering in strafzakenDen Haag, juni 2003

Error: Reference source not found
aMinisterie van Justitie


Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand


Directie Wetgeving
Betekening van dagvaardingen
Onderzoek naar wet en uitvoering in strafzaken

Den Haag, juni 2003
Inhoudsopgave


2 Samenvatting en conclusies 9

1 Aanleiding en taakopdracht werkgroep 13

2 De huidige betekeningsregeling 15

2.1 Totstandkoming en bedoeling van de huidige betekeningsregeling 15

2.2 Nederlandse jurisprudentie over de betekeningsregeling 16

2.3 Schematisch overzicht van de huidige betekeningsregeling 203 Relatie met het EVRM 22

4 Problemen bij de betekening 23

4.1 Capaciteitsverlies als gevolg van problemen bij de betekening 23

4.1.1 Cijfers over de betekening van de dagvaarding 23

4.1.2 Cijfers over aanhoudingen 27

4.1.3 Cijfers over nietigverklaringen 29

4.1.4 Gevolgen voor de capaciteit van het justitiële systeem 30

4.2 Problemen bij de uitvoering van de betekening 33

4.2.1 Gevolgen van de rechtspraak voor de uitvoering 34

4.2.2 Het administratieve proces bij de parketten 34

4.2.3 De daadwerkelijke uitreiking 35

4.3 Het functioneren van de GBA 36

4.1 De verenigbaarheid met het EVRM 385 Naar een domiciliestelsel? 40

5.1 De voordelen van een domiciliestelsel 40

5.2 Een gemengd GBA-domiciliestelsel 43

5.3 Conclusie van de werkgroep 456 Mogelijkheden tot verbetering van de huidige betekeningsregeling 47

6.1 Inleiding 47

6.2 Verbeteringen in het administratieve proces 47

6.2.1 Aanhouden en Uitreiken (AU) 47

6.2.2 Oproeping 50

6.2.3 De organisatie op het parket 51

6.3 Codificatie van rechtspraak in het bijzonder met betrekking tot de ‘dubbele betekening’ 52

6.4 Verbeteringen met betrekking tot de daadwerkelijke uitreiking 54

6.4.1 Een meer resultaatsgerichte betekening 54

6.4.2 Betekeningsbrigades 54

6.4.3 Nieuwe akte van uitreiking 55

6.4.4 Zevendagentermijn in de wet 55

6.5 Verbeteringen bij de GBA 56

6.6 Uitreiken aan gedetineerden uit anderen hoofde 583 Bijlage 1 Samenstelling van de werkgroep Betekening in strafzaken 64

4 Bijlage 2 Overzicht van de huidige wettelijke betekeningsregeling 65

5 Bijlage 3 Chronologisch overzicht jurisprudentie EHRM over aanwezigheidsrecht 68

6 Bijlage 4 Literatuurlijst 71

7 Bijlage 5 Standpunt van het lid Stemker Köster met betrekking tot het domiciliestelsel 74Afkortingenlijst


AU

Aanhouden en uitreiken

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BPS

Bedrijfsprocessysteem

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

Compas

Communicatiesysteem Openbaar Ministerie – Parket Administratie­systeem

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GPS

Geïntegreerd Processysteem Strafrecht

HR

Hoge Raad

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

LRD

Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling

MvT

Memorie van Toelichting

NJ

Nederlandse Jurisprudentie

OM

Openbaar ministerie

PI

Penitentiaire inrichting

Stb.

Staatsblad

Sv

Wetboek van Strafvordering

SVB

Sociale Verzekeringsbank

VIP

Verwijsindex Personen

WODC

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Inhoudsopgave 2 Samenvatting en conclusies 9 1 Aanleiding en taakopdracht werkgroep 13 2 De huidige betekeningsregeling 15
  • 3 Relatie met het EVRM 22 4 Problemen bij de betekening 23
  • 5 Naar een domiciliestelsel 40
  • 3 Bijlage 1 Samenstelling van de werkgroep Betekening in strafzaken 64 4 Bijlage 2 Overzicht van de huidige wettelijke betekeningsregeling 65
  • 7 Bijlage 5 Standpunt van het lid Stemker Köster met betrekking tot het domiciliestelsel 74 Afkortingenlijst

  • Dovnload 0.67 Mb.