Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Disclaimer

Dovnload 8.37 Kb.

DisclaimerDatum13.04.2019
Grootte8.37 Kb.

Dovnload 8.37 Kb.

Disclaimer

Disclaimer
Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.alexschenktrappenmontage.nl berusten bij Alex Schenk Trappen Montage Alle rechten van namen en logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alex Schenk Trappen Montage informatie (teksten, beelden en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, voor persoonlijk en commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Alex Schenk Trappen aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Alex Schenk Trappen Montage zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Alex Schenk Trappen Montage niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Alex Schenk Trappen Montage beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Alex Schenk Trappen Montage kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Alex Schenk Trappen Montage niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Alex Schenk Trappen Montage wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Alex Schenk Trappen Montage aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Alex Schenk Trappen Montage per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Alex Schenk Trappen Montage adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Alex Schenk Trappen Montage te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Alex Schenk Trappen Montage per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alex Schenk Trappen Montage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Alex Schenk Trappen Montage geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Alex Schenk Trappen Montage wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Alex Schenk Trappen Montage.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen


Alex Schenk Trappen Montage behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

  • Gebruik van deze website
  • Informatie van derden, producten en diensten
  • Online communicatie
  • Uitsluiting van aansprakelijkheid
  • Toepasselijk recht

  • Dovnload 8.37 Kb.