Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dit verslag is afkomstig van

Dovnload 207.78 Kb.

Dit verslag is afkomstig vanPagina1/8
Datum14.03.2017
Grootte207.78 Kb.

Dovnload 207.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Dit verslag is afkomstig van:
www.studentenonderzoek.com &
www.studiosus.nl, Online Scripties & Verslagen

Stéphane Bogaert (68725), 3de jaar graad Handelsingenieur, Faculteit ESP;
Bart De Wit (77108), 1ste licentie Communicatiewetenschappen, Faculteit L&W;

Christopher Goossens (68020), 3de jaar graad Handelsingenieur, Faculteit ESP

Academiejaar 2005 – 2006

Consumentengedrag
Onderzoeksproject:

Consumentenonderzoek


Deelthema:

Winkelen, nu en in de toekomst


Professor Doctor M. Brengman


Assistent F. Vanderroost

Inhoudstafel


Inhoudstafel 2

41. Afbakening van het onderwerp 4

2. Theoretische achtergrond 5

2.1 Evolutie van de Trends 6

I.Begin jaren’80 6

II.jaren ‘90 7

III.De 21ste eeuw 7

IV.Conclusie 8

2.2 Hoe leeftijd het consumentengedrag beïnvloedt 8

I.Teens 8

II.Generation X 9

III.Baby Boomers 9

IV.50 + 10

3. Onderzoek 10

3.1. Kwalitatief Onderzoek 103.1.1 Diepte-interviews 11

3.1.2 Conclusie kwalitatief onderzoek 11

3.1.3 Kritiek op het kwalitatief onderzoek 11

3.2. Kwantitatief onderzoek 123.2.1. Enquete 12

3.2.2. Analyse 12

I.Stelling 1: Indeling van de markt volgens leeftijd 13

II.Stelling 2: Evolutie van de trends 18

3.2.3. Conclusie kwantitatief onderzoek 23

3.2.4. Kritiek op het kwantitatief onderzoek 23

4. En het koopgedrag? 24

5. En de toekomst? 25

6. Algemene Conclusie 26

7. Appendix 28

7.1. Diepte-Interview: Vragenlijst 28

I.Inleiding 28

II.Wel? 28

III.Niet? 28

IV.Varia 29

7.2. Diepte-interview: Antwoorden 29

I.Teens 29

II.GenerationX 30

III.Baby Boomers 31

IV.50+ 32

7.3. Enquête: Vragenlijst (de afgewerkte staat online) 33

7.4. Bibliografie 37

7.5. Webografie 38

7.6. Artikels, samengevat 38

I.The power of private label 2005 A review of growth trends around the world by AC NIELSEN 38

II.“het imago van de voedingsdistributieketen”het imago van de voedingsdistributieketen (september 2004) 39

III.“Consumer Behavior Monitor , 2005” 40

IV.A-merk verliest marktaandeel door prijsoorlog 44

V.Supers ruilen grote namen in voor huismerken 44

7.7. Artikels, in hun geheel 48
In het kader van de cursus Consumentengedrag hebben we gepoogd onderzoek te verrichten naar de winkelgewoonten van Belgen, meer bepaald naar hun keuze tussen verschillende categorieën merken. Om hiertoe te komen dienden we een groep mensen te onderzoeken die een representatieve steekproef vormen van de Belgische populatie.

Dit kwantitatief onderzoek werd verricht door gebruik te maken van een enquête en deze vervolgens te laten afleggen door een aantal willekeurig gekozen personen. Alvorens de vragenlijst van de enquête te kunnen samenstellen, oordeelden we dat het nodig was een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Dit vergemakkelijkte het samenstellen van de enquête en kon ons een beter inzicht geven in de waarden van de populatie. Als dusdanig zorgden we ervoor dat geen onbelangrijke zaken uit de enquête zouden worden weggelaten.

In deel 1 hebben we het onderwerp van ons onderzoek afgebakend. We vervolgen met de theoretische achtergrond die we gebruikten om tot een degelijke analyse te komen. Daarna wordt het onderzoek toegelicht. Dit omvat de wijze waarop we tewerk zijn gegaan, gevolgd door de analyses daarop, conclusies en kritiek op ons onderzoek. Deel 4 houdt het verband in tussen de winkelgewoonten die we onderzocht hebben en het winkelgedrag dat in studies gevonden werd. We leggen ons nadien toe op de voorspellingen voor de toekomst en komen in deel 6 tot een algemeen besluit. Uiteindelijk is er nog een appendix te vinden in deel 7.

  1. Afbakening van het onderwerp

In de eerste plaats hebben we besloten om ons onderzoek te richten naar de Belgen in het algemeen. We hebben echter een afbakening moeten maken wat de leeftijd betreft. Zo hebben we personen jonger dan 16 jaar in ons onderzoek buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat deze groep jongeren niet representatief is voor de (op regelmatige basis) winkelende Belg.

In plaats van het winkelgedrag na te gaan van Belgen, hebben we geopteerd om de gewoonten te analyseren die men heeft tijdens het winkelen. We wilden dus eerder de waarden en preferenties bestuderen dan te kijken naar wat er effectief geconsumeerd wordt. Dit verschil is essentieel in het verdere verloop van het onderzoek.

Bij de theoretische achtergrond1 hebben we daarom gekozen voor theorieën die de nadruk leggen op waarden, eerder dan op gedrag. Er is namelijk een onderscheid tussen waarden en het gedrag dat voortkomt uit die waarden. Je kan bijvoorbeeld het gedrag van een populatie bestuderen, maar het is niet uitgesloten dat een aantal waarden in de maatschappij leven die (nog) niet zijn geuit in gedrag. In dat opzicht is het interessanter, en tevens moeilijker, om de winkelwaarden in kaart te brengen dan het aankoopgedrag.

Om tot deze winkelwaarden te komen hebben we producten ondergebracht in 3 groepen. Doordat we de voorkeuren nagaan van Belgen, hebben we producten ingedeeld in merkafdelingen. Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Een product kan daarbij een fysiek object zijn, maar ook bijvoorbeeld een dienst. Een merk daarentegen is een teken om de producten of diensten, afkomstig van een onderneming, te onderscheiden. Dit is dus meer dan het fysieke. Waarden sluiten aan bij het fysieke product. Maar ook bij meer dan dat, bij een merk dus. Bijgevolg de opdeling in merken.


  • Premium merken:

Dit zijn producten die gefabriceerd en gecommercialiseerd worden door een onderneming via distributeurs. Voorbeelden: Durex, Coca-Cola, Velux, Volvo, Lipton, Nutella,... die verkocht worden in Delhaizes, GB's, Volvo-verdelers,...

  • Distributiemerken:

Dit zijn producten die gefabriceerd worden door de grootdistributie en enkel gecommercialiseerd worden door hun eigen winkels, onder eigen naam. Voorbeelden: Colruyt Erwtjes, Delhaize Suiker, Carrefour Grenadine, Aldi margarine...

  • Witte merken:

Dit zijn de goedkoopste producten zonder merknaam, onder andere “witte producten”, “Gaby”, ...

In de literatuur zijn er echter verschillende namen voor deze soorten merken. Zo worden bijvoorbeeld premiummerken ook A-merken genoemd en worden distributiemerken bestempeld als huismerken of privat-label merken.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Inhoudstafel
  • Afbakening van het onderwerp

  • Dovnload 207.78 Kb.