Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Donderdag 11 oktober 2007 P6 ta-prov(2007)10-11 voorlopige uitgave pe 397. 076 Inhoudsopgave aangenomen teksten

Dovnload 269.62 Kb.

Donderdag 11 oktober 2007 P6 ta-prov(2007)10-11 voorlopige uitgave pe 397. 076 Inhoudsopgave aangenomen tekstenPagina1/4
Datum21.09.2017
Grootte269.62 Kb.

Dovnload 269.62 Kb.
  1   2   3   4


2007 - 2008
AANGENOMEN TEKSTEN


van de vergadering van
donderdag
11 oktober 2007

P6_TA-PROV(2007)10-11 VOORLOPIGE UITGAVE PE 397.076INHOUDSOPGAVE
Aangenomen teksten


P6_TA-PROV(2007)0424

Sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS *

(A6-0340/2007 - Rapporteur: Helmuth Markov) 1

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Gemeenschappen (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS)) 1

P6_TA-PROV(2007)0425

Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst *

(A6-0319/2007 - Rapporteur: Cristian Dumitrescu) 2

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS)) 2

P6_TA-PROV(2007)0426

Verzameling en beheer van gegevens over het gemeenschappelijk visserijbeleid *

(A6-0317/2007 - Rapporteur: Paulo Casaca) 3

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS)) 3

P6_TA-PROV(2007)0427

Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid *

(A6-0321/2007 - Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis) 4

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS)) 4

P6_TA-PROV(2007)0428

Overeenkomst EG/Verenigde Staten inzake luchtvervoer *

(A6-0320/2007 - Rapporteur: Saïd El Khadraoui) 19

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS)) 19

P6_TA-PROV(2007)0429

Samenstelling van het Europees Parlement

(A6-0351/2007 - Rapporteur: Alain Lamassoure, Adrian Severin) 20

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het Europees Parlement (2007/2169(INI)) 20

P6_TA-PROV(2007)0430

Humanitaire situatie in Gaza

(B6-0375/2007) 5

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de humanitaire situatie in Gaza 5

P6_TA-PROV(2007)0431

De vrouwenmoorden in Mexico en Midden-Amerika

(A6-0338/2007 - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda) 8

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over vrouwenmoorden in Mexico en Midden-Amerika en de rol van de Europese Unie in de strijd tegen dit fenomeen (2007/2025(INI)) 8

P6_TA-PROV(2007)0432

Gevolgen van het akkoord tussen Gemeenschap-lidstaten/Philip Morris over de strijd tegen fraude en sigarettensmokkel en uitvoering van de aanbevelingen van de Enquêtecommissie inzake communautair douanevervoer van het Europees Parlement

(A6-0337/2007 - Rapporteur: Bart Staes) 17

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de gevolgen van het akkoord tussen de Gemeenschap, lidstaten en Philip Morris betreffende het opvoeren van de strijd tegen fraude en sigarettensmokkel en over de vorderingen die zijn geboekt met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen van de Enquêtecommissie communautair douanevervoer van het Europees Parlement (2005/2145(INI)) 17

P6_TA-PROV(2007)0433

Luchthavencapaciteit en inchecken: naar een efficiënter beleid

(A6-0349/2007 - Rapporteur: Anne E. Jensen) 27

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over luchthavencapaciteit en inchecken: naar een efficiënter beleid (2007/2092(INI)) 27

P6_TA-PROV(2007)0434

Beleid om kanker te bestrijden

(DCL-0052/2007) 35

Verklaring van het Europees Parlement over de noodzaak van een omvattend beleid om kanker te bestrijden 35

P6_TA-PROV(2007)0435

Rooms-katholieke Sint-Jozefkathedraal in Boekarest, Roemenië

(DCL-0054/2007) 38

Verklaring van het Europees Parlement over de noodzaak van maatregelen tot bescherming van de rooms-katholieke Sint-Jozefkathedraal in Boekarest, Roemenië, een bedreigd historisch bouwwerk 38


P6_TA-PROV(2007)0424

Sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS *

Commissie internationale handel

PE 394.024

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Gemeenschappen (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2007)0154),

– gelet op artikel 133, leden 1 en 5 en artikel 300, lid 2, van het EG­Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6 0239/2007),

– gelet op de artikelen 43, lid 1, 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A6 0340/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van derde landen die aangesloten zijn bij bovengenoemde akkoorden.

P6_TA-PROV(2007)0425

Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst *

Commissie juridische zaken

PE 392.013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0217),

– gelet op het EG-Verdrag,

– gelet op het Toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië,

– gelet op artikel 3, lid 4 van de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië1, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6 0157/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6 0319/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst dat de overlegprocedure bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de aanbeveling van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

P6_TA-PROV(2007)0426

Verzameling en beheer van gegevens over het gemeenschappelijk visserijbeleid *

Commissie visserij

PE 392.268

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0369),

– gelet op artikel 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6 0235/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A6 0317/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

P6_TA-PROV(2007)0427

Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PE 388.565

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0122),

– gelet op artikel 37, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6 0116/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole (A6 0321/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendementen van het Parlement

Amendement 1

OVERWEGING 10(10) Aangezien het niet nodig is dat de lidstaten de Commissie in kennis stellen van hun besluit of voornemen met betrekking tot de wijze waarop zij geannuleerde geldmiddelen opnieuw zullen gebruiken en het financieringsplan voor het betrokken programma voor plattelandsontwikkeling zullen wijzigen, dient artikel 33, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 te worden geschrapt.

Schrappen

Amendement 2

OVERWEGING 12(12) De rechtsgrondslag voor de vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1290/2005 moet worden verduidelijkt. Met name dient de Commissie uitvoeringsbepalingen te kunnen vaststellen met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de interventiemaatregelen waarvoor geen bedrag per eenheid wordt vastgesteld in het kader van de gemeenschappelijke marktordening, en de kredieten die zijn overgedragen om uitgaven zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), van die verordening te financieren.

(12) De rechtsgrondslag voor de vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1290/2005 moet worden verduidelijkt. Daarnaast dient, nadat de juridische dienst van de Commissie zijn advies heeft gegeven, te worden gegarandeerd dat de uitvoering van de sancties niet tot discriminatie tussen de begunstigden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid leidt. Met name dient de Commissie uitvoeringsbepalingen te kunnen vaststellen met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de interventiemaatregelen waarvoor geen bedrag per eenheid wordt vastgesteld in het kader van de gemeenschappelijke marktordening, en de kredieten die zijn overgedragen om uitgaven zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), van die verordening te financieren.

Amendement 3

OVERWEGING 14(14) Het voor het publiek toegankelijk maken van deze informatie vergroot de doorzichtigheid wat het gebruik van communautaire middelen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid betreft en bevordert een goed financieel beheer van de genoemde Fondsen, met name door de publieke controle op de bestede gelden te versterken. Gezien het doorslaggevende belang van de nagestreefde doeleinden, is het in het licht van het evenredigheidsbeginsel en de vereiste bescherming van de persoonsgegevens gerechtvaardigd om te voorzien in algemene bekendmaking van de relevante informatie, aangezien zulks niet verder gaat dan wat in een democratische samenleving en ter voorkoming van onregelmatigheden noodzakelijk is.

(14) Het voor het publiek toegankelijk maken van deze informatie vergroot de doorzichtigheid wat het gebruik van communautaire middelen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid betreft en verbetert het begrip van burgers voor de ondersteuning van de multifunctionele landbouw in Europa en het financiële beheer van deze middelen. Gezien het doorslaggevende belang van de nagestreefde doeleinden, is het in het licht van het evenredigheidsbeginsel en de vereiste bescherming van de persoonsgegevens gerechtvaardigd om te voorzien in algemene bekendmaking van de relevante informatie, aangezien zulks niet verder gaat dan wat in een democratische samenleving en ter voorkoming van onregelmatigheden noodzakelijk is. Landbouwers leveren voor elk lid van de samenleving prestaties, waarvoor de bedrijven een compensatie ontvangen. Tot deze prestaties behoren met name de levering aan bijna 500 miljoen Europeanen van gunstig geprijsde en kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen, de productie van duurzame grondstoffen, hernieuwbare energie en de bescherming van het in cultuur gebrachte landschap. Om deze compensatie te ontvangen, moeten de landbouwbedrijven nauwkeurige instructies krijgen, waarvan de naleving streng door de autoriteiten wordt gecontroleerd.

Amendement 4

OVERWEGING 14 BIS (nieuw)

(14 bis) Bekendmaking van deze informatie tast in aanzienlijke mate het recht van de betrokken personen op een persoonlijke levenssfeer aan. Om die reden is het dwingend noodzakelijk om essentiële bepalingen inzake de gegevensbescherming en bepalingen die de bekend te maken hoofdgegevens vaststellen in de verordening van de Raad op te nemen en niet louter in de uitvoeringsbepalingen. Met name moet ervoor worden gezorgd dat de betrokkenen tevoren op de hoogte worden gesteld van de bekendmaking. Er moet in ieder geval worden bepaald dat degenen die de gegevens gebruiken of bekijken zich moeten aanmelden of registreren.

Amendement 5

OVERWEGING 14 TER (nieuw)

(14 ter) De transparantiebepalingen vormen een wezenlijk instrument van begrotingscontrole. Om die reden is het zinvol om te bepalen dat uit de communautaire begroting te betalen middelen bij ernstige schendingen van het transparantiebeginsel worden verlaagd. Hierbij moet een overgangsperiode in acht worden genomen.

Amendement 6

ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)


Artikel 6, lid 2, alinea 1 (Verordening (EG) nr. 1290/2005)(1 bis) In artikel 6, lid 2, wordt alinea 1 vervangen door:

"2. De lidstaten erkennen diensten of organen die aan de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoen als betaalorgaan. De lidstaten stellen de Commissie van elke erkenning in kennis, met inbegrip van een beoordeling van de inachtneming door het betaalorgaan van de in lid 1 gestelde voorwaarden. De lidstaten stellen de Commissie ook in kennis van belangrijke veranderingen in de opzet of de werking van het betaalorgaan die van invloed zijn op de inachtneming door de betaalorganen van de voorwaarden."

Amendement 7

ARTIKEL 1, PUNT 1 TER (nieuw)


Artikel 6, lid 4 (Verordening (EG) nr.1290/2005)
(1 ter) Artikel 6, lid 4 wordt vervangen door:

"4. Indien een erkend betaalorgaan niet of niet langer aan een of meer van de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoet, kan de Commissie de erkenning intrekken tenzij de lidstaat binnen een naar gelang van de ernst van het probleem door de Commissie vast te stellen termijn de nodige aanpassingen uitvoert."

Amendement 8

ARTIKEL 1, PUNT 1 QUATER (nieuw)


Artikel 6, lid 4 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)(1 quater) In artikel 6 wordt het volgende lid 4 bis toegevoegd:

"4 bis. De Commissie houdt toezicht op de erkenning van betaalorganen door de lidstaten. Indien een erkend betaalorgaan niet of niet langer aan een of meer van de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoet, geeft de Commissie de erkennende lidstaat opdracht de erkenning in te trekken tenzij het betaalorgaan binnen een overeenkomstig de ernst van het probleem door de Commissie vast te stellen termijn de nodige aanpassingen doorvoert."

Amendement 9

ARTIKEL 1, PUNT 1 QUINQUIES (nieuw)


Artikel 7 (Verordening (EG) nr. 1290/2005)(1 quinquies) Artikel 7 wordt vervangen door:

"Certificeringsorganen

Het certificeringsorgaan is een door de lidstaat aangewezen publiek of privaat rechtspersoon die belast is met het certificeren van de juistheid, de volledigheid en de nauwkeurigheid van de boekhouding van het erkend betaalorgaan, met inachtneming van beheer- en controlesystemen.

Wanneer een certificeringsorgaan zijn taken niet of niet langer kan uitvoeren, trekt de lidstaat de aanwijzing in tenzij het certificeringsorgaan binnen een overeenkomstig de ernst van het probleem vast te stellen termijn de nodige aanpassingen doorvoert.

De lidstaten stellen de Commissie van de aanwijzing van certificeringsorganen in kennis, met inbegrip van een beoordeling van het vermogen van het certificeringsorgaan om de genoemde taken uit te voeren. De lidstaten stellen de Commissie ook in kennis van belangrijke veranderingen in de opzet of de werking van certificeringsorganen die mogelijkerwijs van invloed zijn op het vermogen van de certificeringsorganen om hun taken uit te voeren.

De Commissie controleert de aanwijzing van certificeringsorganen door de lidstaten, alsmede hun werking. Indien een certificeringsorgaan niet of niet langer zijn taken kan uitvoeren, geeft de Commissie de aanwijzende lidstaat opdracht de aanwijzing in te trekken tenzij het certificeringsorgaan binnen een overeenkomstig de ernst van het probleem vast te stellen termijn de nodige aanpassingen doorvoert."

Amendement 10

ARTIKEL 1, PUNT 1 SEXIES (nieuw)


Artikel 9, lid 3 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)
(1 sexies) Aan artikel 9 wordt een lid 3 bis toegevoegd:

"3 bis. Onverminderd bovengenoemde verplichtingen geeft elke lidstaat op het passende nationale niveau voorafgaand aan de ontvangst van communautaire financiering in jaar N en op jaarbasis, in het kader van het jaarlijkse overzicht als bedoeld in artikel 53 ter, lid 3 van het Financieel Reglement, op basis van beschikbare controles en verklaringen een verklaring af waarin wordt bevestigd dat de financiële controlestructuren zoals vereist door het Gemeenschapsrecht aanwezig zijn en functioneren."

Amendementen 11 en 12

ARTIKEL 1, PUNT 3


Artikel 17 bis, lid 2, letter a) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)

(a) om dezelfde redenen heeft de Commissie reeds door middel van ten minste twee beschikkingen zoals bedoeld in artikel 31 beslist om uitgaven van de betrokken lidstaat voor dezelfde maatregel aan communautaire financiering te onttrekken;

(a) om dezelfde redenen heeft de Commissie reeds door middel van ten minste twee beschikkingen zoals bedoeld in artikel 31 betreffende hetzelfde betaalorgaan van een lidstaat beslist om uitgaven van de betrokken lidstaat voor dezelfde maatregel aan communautaire financiering te onttrekken. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de tweede beschikking niet hetzelfde betaalorgaan van een lidstaat betreft, maar uit de gezamenlijke omstandigheden blijkt dat de fout, die bij het eerst gecontroleerde betaalorgaan werd vastgesteld, niet is verholpen. Deze maatregel wordt voor het eerst toegepast na 16 oktober 2008, de datum waarop deze Verordening in werking treedt overeenkomstig artikel 2.

Amendement 13

ARTIKEL 1, PUNT 3


Artikel 17 bis, lid 3, tweede alinea (Verordening (EG) nr. 1290/2005)

Het percentage waarmee de maandelijkse betalingen kunnen worden verlaagd of geschorst, is gelijk aan het percentage dat de Commissie heeft vastgesteld in haar jongste beschikking zoals bedoeld in lid 2, onder a).

Het percentage waarmee de maandelijkse betalingen kunnen worden verlaagd of geschorst, is gelijk aan het percentage dat de Commissie heeft vastgesteld in haar jongste beschikking zoals bedoeld in lid 2, onder a). Dit percentage wordt verminderd, indien de betrokken lidstaat intussen de in de jongste beschikking van de Commissie genoemde tekortkomingen gedeeltelijk heeft verholpen. De Commissie kan besluiten dit percentage jaarlijks te verhogen indien de genoemde tekortkomingen reeds 4 of meer jaren bestaan.

Amendement 14

ARTIKEL 1, PUNT 3


Artikel 17 bis, lid 3 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)3 bis. Indien de lidstaat in het kader van de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen aantoont dat de schorsing of verlaging van de maandelijkse betalingen die overeenkomstig dit artikel is opgelegd onvoldoende is onderbouwd, worden de bedragen die overeenstemmen met de betrokken verhoging of schorsing, onverwijld aan die lidstaat terugbetaald, vermeerderd met de gebruikelijke wettelijke transactiekosten.

Amendement 15

ARTIKEL 1, PUNT 5 BIS (nieuw)


Artikel 31, lid 2 (Verordening (EG) nr. 1290/2005)(5 bis) In artikel 31 wordt lid 2 vervangen door:
"2. De Commissie bepaalt de aan financiering te onttrekken bedragen met name in het licht van het belang van de geconstateerde niet-naleving. Zij houdt rekening met de aard, de duur en de ernst van de inbreuk en met de financiële schade voor de Gemeenschap."

Amendement 16

ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)


Artikel 31, lid 5 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)
(6 bis) Aan artikel 31 wordt een lid 5 bis toegevoegd:

"5 bis. De Commissie stelt een jaarlijks verslag op met een overzicht van de bedragen die van communautaire financiering zijn uitgesloten op grond van overtredingen door de lidstaten van hun verplichtingen op grond van Verordening (EEG) nr. 4045/89, alsmede van de bedragen die niet konden worden uitgesloten als gevolg van het niet tijdig, als bepaald in lid 5, onder c), in kennis stellen van de lidstaten.

Het eerste jaarverslag bevat ook een overzicht van de in de vorige alinea bedoelde gegevens voor reeds verstreken jaren van de vorige financiële vooruitzichten."

Amendement 17

ARTIKEL 1, PUNT 6 TER (nieuw)


Artikel 32, lid 5 (Verordening (EG) nr. 1290/2005)
(6 ter) In artikel 32 wordt lid 5 vervangen door:

"5. Indien de invordering niet heeft plaatsgevonden binnen vier jaar na de datum van het eerste administratief of gerechtelijk proces-verbaal, of binnen acht jaar na die datum als over de terugvordering een zaak is aangespannen bij nationale rechtbanken, worden de financiële gevolgen van het achterwege blijven van de invordering door de betrokken lidstaat gedragen. Een overgangsperiode van vijf jaar is toegestaan.

De betrokken lidstaat vermeldt de bedragen waarvoor de invordering niet binnen de in de eerste alinea van genoemde termijnen heeft plaatsgevonden, afzonderlijk in het in lid 3, eerste alinea, bedoelde samenvattende overzicht. Indien in het kader van de terugvorderingsprocedure in een administratief of gerechtelijk besluit met een definitief karakter wordt geconstateerd dat er geen sprake is van een onregelmatigheid, declareert de betrokken lidstaat de financiële last die hij op grond van de eerste alinea heeft gedragen, aan het ELGF als uitgave.

Indien evenwel, om redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de betrokken lidstaat, de terugvordering niet binnen de in de eerste alinea van dit lid gespecificeerde termijnen kon plaatsvinden en het terug te vorderen bedrag meer dan 1 miljoen EUR bedraagt, kan de Commissie op verzoek van de lidstaat de termijnen met maximaal de helft van de oorspronkelijke termijnen verlengen."

Amendement 18

ARTIKEL 1, PUNT 7


Artikel 33, lid 4, alinea 2 (Verordening (EG) nr. 1290/2005)

7) In artikel 33, lid 4, wordt de tweede alinea geschrapt.

Schrappen

Amendement 19

ARTIKEL 1, PUNT 7 BIS (nieuw)


Artikel 33, lid 8, alinea 1 (Verordening (EG) nr. 1290/2005)
(7 bis) In artikel 33 word de eerste alinea van lid 8 vervangen door:

"8. Indien de invordering niet heeft plaatsgevonden voor de afsluiting van een programma voor plattelandsontwikkeling, worden de financiële gevolgen van het achterwege blijven van de invordering door de betrokken lidstaat gedragen en in aanmerking genomen hetzij na afloop van een periode van vier jaar na het eerste administratief of gerechtelijk proces-verbaal of van acht jaar als over de terugvordering een zaak is aangespannen bij nationale rechtbanken, of bij de afsluiting van het programma indien die termijnen voor die afsluiting verstrijken."

Amendement 20

ARTIKEL 1, PUNT 9, LETTER C)


Artikel 42, punt 8 ter) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)

8 ter) de uitvoeringsbepalingen betreffende de bij artikel 44 bis vastgestelde verplichting van de lidstaten om informatie over de begunstigden bekend te maken, met inbegrip van aspecten van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens;

8 ter) voor zover noodzakelijk, de uitvoeringsbepalingen betreffende de bij artikel 44 bis vastgestelde verplichting van de lidstaten om informatie over de begunstigden bekend te maken, met inbegrip van aspecten die samenhangen met traceerbaarheid en gebruik van de gegevens door derden, de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en de bescherming van genoemde personen tegen radicale dierenactivisten;

Amendement 21

ARTIKEL 1, PUNT 9 BIS (nieuw)


Artikel 43, alinea 1 bis (Verordening (EG) nr. 1290/2005)(9 bis) Aan artikel 43 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De Commissie dient binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in dat uiteenzet welke ervaringen zijn opgedaan met de bekendmaking van informatie over de begunstigden van landbouwsteun, voor welke doelstellingen de informatie is gebruikt, door wie ze is gebruikt, en dat een beoordeling bevat van de voordelen van of de andere ervaringen die zijn opgedaan met de bekendmaking van deze informatie vanuit de optiek van openheid, transparantie en kennis van het publiek over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Bovendien zet de Commissie uiteen of een centrale bekendmaking van deze informatie op het niveau van de Commissie zinvol is dan wel waarom dat niet het geval is."

Amendement 22

ARTIKEL 1, PUNT 9 TER


Artikel 43 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)
(9 ter) Het volgende artikel 43 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 43 bis

Evaluatieverslagen
1. De Commissie stelt in 2008-2009 een evaluatieverslag op, eventueel vergezeld van wetgevingsvoorstellen*.
2. De Commissie stelt in 2011 een evaluatieverslag op, eventueel vergezeld van wetgevingsvoorstellen, waarin met name aandacht wordt geschonken aan de objectieve verdeling van landbouw- en plattelandsontwikkelingsfondsen, op basis van objectieve criteria in plaats van uit te gaan van historische uitgaven en compromissen in de Raad.

__________

* Conform verklaring nr. 9 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1)."

Amendement 23

ARTIKEL 1, PUNT 10


Artikel 44 bis (Verordening (EG) nr. 1290/2005)

Overeenkomstig artikel 53 ter, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1605/2002 zorgen de lidstaten voor een jaarlijkse bekendmaking achteraf van de begunstigden van het ELGF en het ELFPO en van de per begunstigde uit elk van die Fondsen ontvangen bedragen.

1. Overeenkomstig artikel 53 ter, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1605/2002 zorgen de lidstaten voor een jaarlijkse bekendmaking achteraf, op het internet, van de begunstigden van het ELGF en het ELFPO en van de per begunstigde uit elk van die Fondsen ontvangen bedragen. Gebruikers van de geplande internetpagina moeten zich aanmelden of registreren. Met het oog op wederzijdse transparantie moeten bekendgemaakte begunstigden van communautaire betalingen een overzicht van de bezoekers van hun pagina kunnen raadplegen.

De bekendmaking omvat ten minste:

2. De bekendmaking omvat ten minste:

a) voor het ELGF, het bedrag, uitgesplitst tussen de rechtstreekse betalingen in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de overige uitgaven;

a) voor het ELGF, het bedrag, uitgesplitst tussen de rechtstreekse betalingen in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de overige uitgaven. Daarnaast wordt de steun uitgesplitst naar gebied;

b) voor het ELFPO, het totale bedrag aan overheidsfinanciering per begunstigde.".

b) voor het ELFPO, het bedrag aan overheidsfinanciering per begunstigde, onderverdeeld naar as, overeenkomstig Titel IV, Hoofdstuk I, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)1;
b bis) de naam van de begunstigden (voor- en achternaam) en - met inachtneming van gegevensbeschermingsregels - de gemeente waar zij staan ingeschreven of waar zij zijn gevestigd, en de bedragen van de jaarlijkse betalingen;
b ter) terwijl bij éénmanslandbouwbedrijven de bedrijfsleiders met voor- en achternaam moeten worden bekendgemaakt, moeten bij andere rechtsvormen van bedrijven, met inbegrip van rechtspersonen, ook de voor- en achternaam van de kapitaalverstrekkers en de leiding bekend worden gemaakt, bijvoorbeeld van de raad van bestuur van een naamloze vennootschap en van de bestuurders van een besloten vennootschap.
De lidstaten kunnen in het kader van bepalingen inzake gegevensbescherming de informatie verder uitsplitsen. Met name kunnen zij de informatie over betalingen uit het ELFPO ook bekend maken per project. De lidstaten zijn niet verplicht aanvullende betalingen uit zuiver nationale middelen (zgn. top-ups) bekend te maken, maar bekendmaking daarvan wordt wel aangemoedigd.
3) Informatie wordt jaarlijks bekendgemaakt op een door de lidstaat vast te stellen datum, die de Commissie en de begunstigden hetzij schriftelijk voorafgaand wordt meegedeeld of als onderdeel van de mededeling van het betaalorgaan waarin de hoogte van de betaling staat vermeld.
4) Mochten de kosten rechtstreeks uit het EGFL gefinancierd worden en betrekking hebben op afzonderlijke werknemers, dan mag de bekendmaking alleen geschieden met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer of op een wijze die het niet mogelijk maakt het concrete salaris van een afzonderlijke werknemer vast te stellen.
5) De lidstaten kunnen bepalen dat de bekendmaking overeenkomstig artikel 44 bis geheel of gedeeltelijk door afzonderlijke betaalorganen geschiedt, waarbij de lidstaten kunnen bepalen dat de informatie beperkt blijft tot die betalingen die vallen onder de bevoegdheid van een specifiek betaalorgaan (regionale bekendmaking).
6) De Commissie richt een internet-platform op dat is aangesloten op de internetplatforms van de lidstaten. Als de bekendmaking van de lidstaten op het niveau van verschillende betaalorganen geschiedt, dan moeten deze onderling op elkaar zijn aangesloten. Het staat de lidstaten en de Commissie vrij de bekendgemaakte gegevens in algemene zin te beoordelen en toe te lichten. De beoordeling van individuele gegevens mag alleen geschieden met toestemming van de betrokken personen.
7. De bekendmaking van de informatie gaat vergezeld van een globale toelichting met de redenen van de betalingen en, in het geval van betalingen in het kader van de bedrijfstoeslagregeling, een verklaring dat in veel gevallen de bedrijfstoeslag het feitelijke bedrijfsinkomen is en dat in een aantal gevallen het feitelijke bedrijfsinkomen ten gevolg van productiekosten lager is dan het bedrag van de bedrijfstoeslag.

_____________

1 PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2012/2006 (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 8)."

Amendement 24

ARTIKEL 1, PUNT 10 BIS (nieuw)


Artikel 44 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1290/2005)(10 bis) Het volgende artikel 44 ter wordt ingevoegd:
"Artikel 44 ter
Aanvullende bepalingen inzake de bekendmaking van informatie over de begunstigden
1) Indien bij de jaarlijkse bekendmakingen van de lidstaten na 30 juni 2009 wegens het ontbreken van essentiële onderdelen ernstige fouten optreden, die de beoogde transparantie van het uitgavenpatroon in aanzienlijke mate in gevaar brengen, worden de betalingen voor de betrokken fondsen en voor het betrokken betaalorgaan voor ieder jaar, waarin de ernstige fout niet is verholpen, forfaitair met 2% verlaagd binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. Artikel 17 bis, lid 3, eerste alinea is van overeenkomstige toepassing.
2) Punt 2.1. van Bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)1 wordt ingetrokken.

___________

1 PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 434/2007 (PB L 104 van 21.4.2007, blz. 8)."

Amendement 25

ARTIKEL 2, ALINEA 2Punt 10 van artikel 1 is van toepassing voor de op of na 16 oktober 2007 verrichte ELGF-uitgaven en voor de op of na 1 januari 2007 verrichte ELFPO-uitgaven.

Punt 10 van artikel 1 is van toepassing voor de op of na 16 oktober 2008 verrichte ELGF-uitgaven en voor de op of na 1 januari 2008 verrichte ELFPO-uitgaven.

Dit betreft de betalingen die de lidstaten verrichten na 16 oktober 2008 voor ELGF en na 1 januari 2008 voor ELFPO.

De punten 1 en 5 van artikel 1 zullen op 16 oktober 2008 in werking treden.

  1   2   3   4


Dovnload 269.62 Kb.