Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Door de aanvrager in te vullen formulier dat bij de oproepen tot het indienen van voorstellen moet worden gevoegd

Dovnload 11.97 Kb.

Door de aanvrager in te vullen formulier dat bij de oproepen tot het indienen van voorstellen moet worden gevoegdDatum03.04.2017
Grootte11.97 Kb.

Dovnload 11.97 Kb.

DOOR DE AANVRAGER IN TE VULLEN FORMULIER DAT BIJ DE OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN MOET WORDEN GEVOEGD

Overeenkomstig artikel 132 van het Financieel Reglement moet aan de hand van de selectiecriteria onder meer kunnen worden beoordeeld of de aanvrager de voorgestelde actie of het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde kan brengen.


In de context van deze regelgeving wordt alle aanvragers, met uitzondering van natuurlijke personen die een beurs genieten en overheidsinstanties, verzocht de bijgevoegde tabel in te vullen en daarin duidelijk   op basis van de laatste afgesloten jaarrekeningen, die bij de subsidieaanvraag moeten worden bijgevoegd   de volgende financiële gegevens te vermelden:


Officiële naam van de aanvrager
Rechtspersoonlijkheid van de aanvrager
Valuta
Datum waarop de laatste jaarrekeningen werden afgesloten 2
Eigen vermogen 3
Oprichtingskosten
Nettoresultaat van het begrotingsjaar, na belastingen
Balanstotaal 4
Duur van het project in jaren 5
Bedrijfsresultaat 6
Als bedrijfslasten geboekte afschrijvingen
Kosten van het project voor de aanvrager 7
Totaalbedrag aan lasten volgens de resultaatrekening 8

  1. Voorbeelden van rechtspersoonlijkheid: naamloze vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve vennootschap, niet-gouvernementele organisatie.

  2. De laatste jaarrekeningen mogen niet meer dan 18 maanden vóór de sluitingsdatum van de oproep tot het indienen van een voorstel zijn afgesloten; de in de tabel gevraagde financiële gegevens moeten op basis van die laatste jaarrekeningen worden ingevuld.

  1. Eigen kapitaal = maatschappelijk kapitaal + agio + waarderingsverschillen + reserves + overgedragen winst – overgedragen verlies + kapitaalsubsidies. Indien het eigen vermogen positief is, moet dit met een plusteken in de tabel worden vermeld, in het tegengestelde geval met een minteken.

  2. Balanstotaal = totaal activa = totaal passiva.

  3. Bij projecten die minder dan 1 jaar duren, moet als “duur van het project in jaren” 1 worden vermeld.

  4. Bedrijfsresultaat = verschil tussen de bedrijfsopbrengsten (exclusief financieringsbaten en buitengewone baten) en de bedrijfslasten (exclusief financieringslasten en buitengewone lasten). Indien dit verschil positief is, moet dit met een plusteken in de tabel worden vermeld; indien het verschil negatief is(verlies), krijgt het bedrijfsresultaat een minteken.

  5. Projectkosten voor de aanvrager = projectkosten – bijdrage van de Gemeenschap – bijdrage van derden, indien deze bijdrage zeker is (officiële en onherroepelijke toezegging) en de financiële draagkracht van deze derde voldoende wordt geacht om de toegezegde cofinanciering te dragen.

  6. Totaalbedrag aan lasten volgens de resultaatrekening = totaal van de bedrijfslasten, de financieringslasten, de buitengewone lasten en de fiscale lasten.


Dovnload 11.97 Kb.