Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dutch Stream Nederlandse Stroming

Dovnload 86.33 Kb.

Dutch Stream Nederlandse StromingDatum04.04.2017
Grootte86.33 Kb.

Dovnload 86.33 Kb.Dutch Stream Nederlandse Stroming
schoolgids

2016/2017


Inhoudsopgave
Dutch Stream Nederlandse Stroming 1

schoolgids 1

2016/2017 1

1.1.Waarom een schoolgids? 2

1.1.Wat staat er in de schoolgids? 2

1.2.Wie heeft er aan de schoolgids gewerkt? 2

1.De School 2

1.3.De Dutch Stream op St. Andrews International School. 2

1.4.Wie werkt er voor de Dutch Stream? 3

1.5.Het bestuur 3

1.6.Korte beschrijving van het ontstaan van de NTC-lessituatie 3

1.7.Schets van de opbouw van de populatie van de NTC-lessituatie 3

2.Waar de school voor staat 4

1.8.Missie 4

1.9.Het klimaat op school 4

3.Organisatie van het onderwijs 4

1.10.Schoolorganisatie 4

1.11.Groepering 4

1.12.Organisatie van zorgleerlingen met specifieke behoeften 5

1.13.Voorzieningen op de leslocatie 5

1.14.De activiteiten van de kinderen 5

1.14.1.Activiteiten van groep 1en 2 5

1.14.2.Activiteiten van groep 3 t/m 8 5

1.14.3.Activiteiten in VO-afdeling 6

1.14.3.2.Het IB-programma 7

1.14.3.3.Aannamebeleid m.b.t. IB-program 7

1.14.4.Nederlandse cultuur 8

1.15.Les- en leerboeken 9

4.Zorg voor de kinderen 9

1.16.Opvang van nieuwe leerlingen 9

1.16.1.Plaatsing van het kind 9

1.16.2.Leeftijd 9

1.17.Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen (LOVS) 10

1.17.1.Wijze waarop de vorderingen worden besproken met ouders. 10

1.18.Zorg voor kinderen met specifieke behoeften 10

1.18.1.De voorzieningen 10

1.18.2.De plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften 11

1.19.Procedure bij vertrek 11

1.20.Actiepunten voor het schooljaar 2016-2017 11

5.Leerkrachten 12

1.21.Wijze van vervanging bij ziekte of scholing 12

1.22.Scholing voor leerkrachten 12

6.Ouders 13

1.23.Het belang van de betrokkenheid van ouders 13

1.24.Informatievoorziening over het onderwijs op school 13

1.25.Ouderactiviteiten 13

1.26.Contact en overleg tussen leerkrachten en ouders 13

1.27.Klachtenprocedure 13

7.De ontwikkeling van het onderwijs in de school 15

1.28.Activiteiten ter bevordering van het onderwijs op school 15

1.29.Zorg voor de relatie school en omgeving 16

8.De resultaten van het Onderwijs 16

1.30.Planning van toetsen 16

De Dutch Stream volgt de planning van toetsen zoals geadviseerd door de Stichting NOB. Hieronder ziet u daarvan een schematisch overzicht: 16

9.Praktische zaken 16

1.31.Schoolgeld, schoolverzekering 16

1.32.Schooltijden en vakantierooster 17

10.Namen en adressen 17
 1. Een woord vooraf

  1. Waarom een schoolgids?


Deze schoolgids is bedoeld om ouders en andere betrokkenen te informeren over wat de Nederlandse school in Thailand voor hun kind kan betekenen. Verder willen wij graag duidelijkheid geven over waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten.
  1. Wat staat er in de schoolgids?


Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in:


 • hoe aan het onderwijs in onze school vorm wordt gegeven;

 • hoe de zorg voor de kinderen in de praktijk wordt uitgewerkt;

 • wat ouders en school van elkaar mogen verwachten;

De schoolgids bevat ook praktische informatie en sluit aan bij het schoolplan. In dit schoolplan wordt beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om goed onderwijs te blijven geven.


  1. Wie heeft er aan de schoolgids gewerkt?


Deze schoolgids is geschreven door de leerkrachten van de Dutch Stream.

1.De School

  1. De Dutch Stream op St. Andrews International School.


De Nederlandse lessen vormen een onderdeel van het curriculum dat wordt

aangeboden door St. Andrews International School, Rayong.


Wij verzorgen onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC).
Onze contactgegevens:
Dutch Stream, St Andrews International School, Green Valley

1 Moo 7, Banchang – Makham Koo Rd.

Banchang, Rayong, 21130, Thailand
Telefoon en e-mail:
Sarah: +66 (0)91 018 5418

sbeuckeleer@standrews-schools.com


Mirna: +66(0)957313237

mroosma@standrews-schools.com


  1. Wie werkt er voor de Dutch Stream?


De lessen worden gegeven door:

  1. Het bestuur


De Dutch Stream valt onder de directie van de St. Andrews International school. Deze bestaat uit de volgende personen.

 • De heer Andy Harrison, algemeen directeur

 • De heer Josh Doubleday, directeur Primair Onderwijs

 • De heer Kevin McGee, directeur Voorgezet Onderwijs

 • Mevrouw Nadda Chetkhuntod, hoofd van afdeling administratie
  1. Korte beschrijving van het ontstaan van de NTC-lessituatie


De Dutch Stream was begin jaren ‘90 een zelfstandige basisschool, opgericht door Shell. Nadat deze maatschappij de school had gesloten, werd door St. Andrews International School een lokaalruimte aangeboden, zodat het geven van Nederlandstalig onderwijs kon worden voortgezet.
Sinds augustus 2006 is de basisschool geïntegreerd in St. Andrews International School, Green Valley en heeft als doel om aan Nederlandse en Belgische kinderen Nederlandse Taal- en Cultuurlessen te verzorgen. Uniek is dat deze lessen niet na schooltijd worden gegeven, maar verweven zijn in het lesrooster.
  1. Schets van de opbouw van de populatie van de NTC-lessituatie


Op het moment van schrijven (september 2016) volgen 27 kinderen de NTC- lessen. De verdeling tussen leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs is:

 • Basisschool leerlingen: 23

 • VO-leerlingen: 7

Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs maken wij onderscheid tussen Richting 1, 2 en 3. Het niveau van de leerling bepaalt de richting van de leerling.
Richting 1

leerlingen zijn leerlingen die hetzelfde niveau van leeftijdsgenoten hebben in Nederland.

Richting 2

leerlingen hebben een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.

Richting 3

leerlingen hebben een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.2.Waar de school voor staat

  1. Missie


De missie van The Dutch Stream is het geven van Nederlands primair onderwijs en voortgezet onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen in Thailand gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland of België.
Tevens streeft The Dutch Stream ernaar om bij de Nederlandstalige kinderen de interesse en het enthousiasme voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur te geven of te behouden zodat een optimaal leereffect kan gerealiseerd worden.

  1. Het klimaat op school


De sfeer waarin een kind opgroeit en les krijgt, is van groot belang. Daarom willen wij een vriendelijk, veilig en vrolijk klimaat scheppen met orde en regelmaat. Een kind dat zich welkom en veilig voelt en waarvoor regels herkenbaar zijn, presteert het best.

3.Organisatie van het onderwijs

  1. Schoolorganisatie


Het NTC-onderwijs maakt onderdeel uit van het onderwijs van de dagschool. De lessen worden tijdens schooltijd gegeven. De kinderen krijgen minstens drie lessen per week. In het VO worden er ter voorbereiding van het IB-diploma zes lessen per week gegeven.

  1. Groepering


Er wordt gestreefd naar lesgeven in homogene groepen, maar soms is dit niet mogelijk. Binnen een jaargroep wordt waar nodig gedifferentieerd gewerkt. De groepsgrootte varieert van 1 leerling(e) tot 7 leerlingen per groep.

  1. Organisatie van zorgleerlingen met specifieke behoeften


Zorgleerlingen krijgen leerstof op hun niveau. Dit wordt bepaald door:


 • Resultaten van het schoolwerk

 • Testresultaten, aanbevelingen van de SEN-coordinator, Laura Kerr

 • Informatie verkregen van de vorige school van de leerling

Wanneer er een leerling extra zorg nodig heeft, werken we nauw samen met de SEN-coordinator en de groepsleerkracht/tutor. Er wordt een plan opgesteld niet enkel voor The Dutch Stream, maar voor de gehele school.


De school heeft voldoende alternatieve leermethoden om aan de vraag van een zorgkind te voldoen. Mocht er geen passende methode aanwezig zijn, dan zal deze na goede overweging worden aangeschaft.


  1. Voorzieningen op de leslocatie


We hebben de beschikking over een ruim en speciaal ingericht lokaal met een aangrenzende berging. Daarnaast mogen we gebruik maken van de computerruimte, kookruimte en de sportfaciliteiten. We hebben een Nederlandstalige bibliotheek in de klas met een grote boekencollectie. Deze zal jaarlijks aangevuld worden met nieuw materiaal. Ouders mogen steeds uitgelezen boeken naar de school brengen zodat andere kinderen deze ook kunnen lezen.
  1. De activiteiten van de kinderen

   1. Activiteiten van groep 1en 2


In groep 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op Nederlandse taalontwikkeling en voorbereidend lezen. Daarom werken we met de zogenaamde tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn tussendoelen in de taal-, lees- en schrijfontwikkeling die in Nederland gehanteerd worden. Aan de hand van thema’s komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde.

In het kader van een thema wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat, zinsvorming en verhaal- en taalbegrip. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen en spreken en expressie. Wij gebruiken de methoden Leessleutel groep 1 en 2 en Bas Educatie voor onze lessen. Kinderen die daaraan toe zijn, worden geholpen met het aanvankelijk leesproces. Waar mogelijk wordt in de laatste maanden van groep 2 al een start gemaakt met de Leessleutel van groep 3.


   1. Activiteiten van groep 3 t/m 8

In groep 3 tot en met 8 onderscheiden we de volgende vaardigheden: spreken, luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing. Vanwege de beperkte tijd richten wij ons vooral op technisch en begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en spelling.

Wij werken in groep 3 met de methode De Leessleutel.

Vanaf groep 4 tot en met 8 gebruiken wij de methode Taal Actief, maar ook Nieuwsbegrip en Goed gelezen! Voor het schooljaar 2016-2017 is er ook nieuw NT2-materiaal besteld, namelijk de methode Hotel Hallo. Deze methode zal voornamelijk worden gebruikt voor de richting 2 en 3 leerlingen.
   1. Activiteiten in VO-afdeling


In deze groepen werken wij met sinds januari 2015 met de methode: Op Niveau. Voor het schooljaar 2016-2017 is er ook NT2-materiaal besteld met name Nederlands op Niveau en Nederlands in Actie. De NT2-methodes worden gebruikt om bepaalde grammatica-onderdelen, waar de leerlingen het moeilijk mee hebben, toe te lichten.
Ook Nieuwsbegrip, Quest, Mo magazine en Sevendays worden gebruikt om het leesbegrip te bevorderen.
Er wordt waar nodig een aangepast pakket samengesteld gebaseerd op de individuele leerplannen van de leerling. De leerlingen worden voorbereid op het IGSCE-certificaat en het IB-diploma. Ook het behalen van andere certificaten zoals bijvoorbeeld het CNAVT-examen is mogelijk. In samenspraak met de leerling, de Internationale school en de ouders wordt een haalbaar traject opgesteld.
Tot slot, ook in deze groepen bespreken wij de actualiteit met Nederlandse en Vlaamse kranten.    1. IGCSE

Het IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)


is de internationale variant van het GCSE, het algemeen afsluitend diploma van het Britse Voortgezet Onderwijs.
Het examen toetst technische vaardigheden zoals: tekstbegrip, een korte uiteenzetting maken en het schrijven van een opstel met een bepaald onderwerp. Literatuur behoort niet tot het programma, maar wordt afhankelijk van het niveau van de leerling wel behandeld.
    1. Het IB-programma


Het IB-programma (IB: Internationaal Baccalaureaat)telt diverse niveaus. De bekendste zijn Language A-higher en A-standard, die echter qua zwaarte niet veel verschillen. Daarnaast bestaat het Language B programma.
Wij bieden het ‘Dutch A1 school supported self-taught exam’ aan evenals het Language B programma.
Voor Language A ligt het accent op de analyse van teksten van verschillende aard. Een student krijgt de opdracht tien boeken te lezen en te analyseren. De werken behoren tot de Nederlandse literatuur en deels tot de wereldliteratuur (te lezen in Nederlandse vertaling). Op het centraal examen wordt aan de kandidaat een vraag over 1 of 2 van deze werken voorgelegd. De student beantwoordt deze in een opstelvorm.
Een ander onderdeel van het centraal schriftelijk examen is het analyseren en vergelijken – eveneens in de vorm van een opstel – van twee teksten.
De mondelinge examens worden op een tape opgenomen en hebben onder andere de analyse van een literaire passage tot onderwerp. Spreekbeurten, voordrachten, rollenspelen en andere meer creatieve vormen van mondeling taalgebruik vormen eveneens een onderdeel van het programma. Ook behoort ‘coursework’ tot het programma; er wordt thuis een literair essay geschreven.
Het IB-diploma staat hoog aangeschreven in Nederland en geeft wereldwijd toegang tot een universitaire studie.
Language B heeft een gelijkaardige aanpak. De literatuur, de leesopdrachten en analyses worden aangepast aan het niveau van de leerling.


    1. Aannamebeleid m.b.t. IB-program


In overleg met de IB-coördinator, Andrew Emery van St. Andrews International School is er een aanname beleid opgesteld. Dit luidt als volgt:
De aannamecommissie van St. Andrews International School bepaalt als eerste of een student de capaciteiten heeft om een IB-programma te volgen.

Original English text: The enrolment committee which comprises of the IB Coordinator and Head of Secondary of St Andrews is the department that decides whether a student has the qualifications to participate in the IB courses at St Andrews, and therefore is the sole institution to accept or decline an IB application.

Nederlandse studenten, die een A*, A, B, C+ of C scoren voor Engels op IGCSE-level, komen in aanmerking voor het IB-NL SL programma.Original English text: Dutch students at St Andrews who score an A*, A, B or C for English at IGCSE level, will be considered qualified to enter the IB program, with a possibility to also do Dutch at IB level, by means of school supported self-taught.

Nederlandse studenten die van buitenaf komen en (1) in het bezit zijn van een HAVO-diploma en (2) zijn aangenomen door de Internationale afdeling van St. Andrews International School, komen automatisch in aanmerking voor het volgen van het IB-NL self-taught programma.Original English text: Dutch students whom enroll from outside St Andrews and have successfully passed the HAVO exams, and are accepted by the St Andrews International Secondary Department, automatically qualify to follow the IB-NL school supported self-taught program.

Bij twijfel, zal er als volgt worden gehandeld:


Is de student in het bezit van een cetificaat dat aangeeft dat hij/zij met succes het examen daarvoor heeft afgelegd, en wanneer dit certificaat op HAVO- niveau ligt en de student door de aannamecommissie van St. Andrews International School is aangenomen, dan kan hij/zij het IB-NL self-taught programma volgen.

Original English text: In case of uncertainty, the following procedures will be put into action:
If a Student is in possession of a certificate that indicates that he or she has successfully passed an exam that is of the same level, or higher then HAVO, and the student is accepted by the enrolment committee of St Andrews, then he or she will be allowed to participate in the Dutch Language school supported self-taught program.
Wanneer een student van buiten komt en geen bewijs van het volgen van Nederlandse lessen kan aantonen en door de international afdeling van St. Andrews International School is aangenomen zal hij/zij eerst doorgetoest worden op zijn kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal. Hiervoor zullen mock tests worden gebruikt. De uitslag zal bepalen of de student wordt toegelaten tot het IB-NL self-taught programma.

Original English text: If a student comes from outside St Andrews, and cannot show a certificate of following and passing an exam or certificate, but has been accepted by the enrolment committee of St Andrews, he or she will be tested to see what level of Dutch they have. For this matter we use a mock test will be used to assess the level. The outcome will decide whether the student will be offered Dutch IB School supported self-taught program or whether other language routes are more appropriate.
Wanneer een student van buiten komt, een bewijs van het volgen van Nederlandse lessen kan aantonen, maar niet is aangenomen door de Internationale afdeling van St. Andrews International School, zal hij/zij niet worden toegelaten tot het IB-NL self-taught programma.

Original English text: If a student comes from outside St Andrews, can show certificates, but is not accepted by the enrolment committee of St Andrews, he or she will not be offered the Dutch school supported self-taught program.

   1. Nederlandse cultuur


De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur voor alle richtingen. Doordat er ook Belgische leerlingen in de groep zitten, wordt zoveel mogelijk de situatie in Nederland en België uitlegd. Op dit moment  is er zowel een Vlaamse als Nederlandse leerkracht aanwezig waardoor het  materiaal makkelijk ter beschikking is.
We onderscheiden de domeinen:

festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes, zoals o.a. Sinterklaasfeest en Koningsdag, jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen, zoals o.a. de Nederlandse Kinderboekenweek. Nederlandkunde, zoals o.a. Anne Frank, de Nederlandse waterwerken en het Nederlands/Belgische landschap.

Ook wordt ingegaan op culturele aspecten die aan bod komen bij Nieuwsbegrip-onderwerpen.
De VO-leerlingen krijgen naast de leerstof aangeboden via de methode, regelmatig leerstof aangeboden die aansluit op de actualiteit van Nederland, België en ook de rest van de wereld. Dit kan zijn naar aanleiding van een gebeurtenis, een boek of een kort verhaal. Door middel van de actualiteit komen ze in contact met verschillende tekstsoorten zoals recensies, blog, krantenartikel, kort verhaal etc.


  1. Les- en leerboeken


We werken uit de Taalmethode: Taal Actief, Leessleutel, Baseducatie . In het VO gebruiken wij de methode: Op Niveau, Nederlands Op Niveau. Begaafde leerlingen kunnen wij aangepaste lesstof aanbieden. Dit geldt ook voor leerlingen die moeite hebben met het eigen maken van de basisstof. Zo zijn we ook in het bezit van de handboeken Nederlands in actie en Op Schrift.
De Dutch Stream heeft een ruime collectie prenten- en (voor)leesboeken.

4.Zorg voor de kinderen

  1. Opvang van nieuwe leerlingen

   1. Plaatsing van het kind


De lessen zijn toegankelijk voor Nederlandse kinderen en voor leerlingen waarvan tenminste één van de ouders met hen in het Nederlands communiceert. Tijdens een intakegesprek bepalen wij samen met de ouders op welk niveau het kind NTC-lessen gaat volgen. Zodoende is voor iedereen duidelijk waar wij naartoe werken en wat de verwachtingen mogen zijn. Dit alles gebeurt in samenspraak met de admissions coordinator, de SEN-coordinator en the head of school. ( Caroline Harcourt, Laura Kerr, Josh Doubleday/Kevin McGee) De leerkrachten staan in nauw contact met hun collega’s van de Internationale afdeling.


   1. Leeftijd


Kinderen die 4 jaar zijn en in ‘Reception class’ zitten, mogen starten in groep 1 van de Dutch Stream. De teldatum is 1 september. De kleuters worden gebracht en gehaald naar het Nederlandse lokaal. Kinderen die 4 jaar zijn en nog in ‘Kindergarten’ zitten, krijgen in hun eigen klas les. Vanaf groep 2 komen de kinderen zelfstandig naar ons toe.
  1. Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen (LOVS)


Via methodegebonden toetsen en observaties worden de vorderingen van de leelingen bijgehouden. Onafhankelijk daarvan hanteren wij het Cito-Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS). Hierin worden leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van spelling, woordenschat, evenals hun AVI niveau ingeschaald. Dit alles creëert een helder beeld van de ontwikkelingen van een kind voor een bepaald leergebied

De verslaggeving over leerlingen door de groepsleerkracht

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin zijn gegevens

terug te vinden van de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders,

speciale onderzoeken en toets- en rapportgegevens.

   1. Wijze waarop de vorderingen worden besproken met ouders.


Contacten met de ouders over de vooruitgang van hun kind(eren)

onderhouden wij op de volgende wijze: • Tweemaal per jaar ontvangen ouders een schriftelijke rapportage.

 • Ouders worden uitgenodigd over de behaalde resultaten te praten tijdens zogenaamde: parents teachers conferences (oudergesprekken).

 • Wanneer wij het nodig achten, nodigen wij ouders uit voor een gesprek.

 • Mochten ouders tussentijds over de vooruitgang van hun kind willen praten, dan staan wij daar uiteraard voor open; ouders zijn altijd welkom.
  1. Zorg voor kinderen met specifieke behoeften

   1. De voorzieningen


De methodeonafhankelijke toetsen voor spelling, woordenschat, begrijpend lezen van het LOVS worden op verschillende momenten afgenomen.

Normaal gesproken staan de resultaten van klassen in een schoolgids weergegeven. Wij kiezen ervoor deze gegevens niet te plaatsen, vanwege het feit dat sommige klassen uit één leerling bestaat. Hij of zij zal het wellicht niet prettig vinden zijn of haar resultaten expliciet in een schoolgids tegen te komen. Omwille van privacy geven wij daarom aan iedereen persoonlijk de resultaten door.
   1. De plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften


Elke leerling/student is in principe welkom bij de NTC-lessen. De lessen worden zoveel mogelijk aangepast aan de capaciteiten van een leerling. Om een zo goed mogelijke resultaat te behalen, is het uiterst wenselijk als er thuis door minstens één van de ouders Nederlands wordt gesproken.

Preventieve zorg vindt plaats door de inschatting van de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Om te beginnen wordt er bij binnenkomst gekeken naar het voorgaande rapport van de leerling.


In samenspraak met het dagonderwijs wordt het niveau van de leerling bepaald en wordt er beslist of extra zorg nodig is.

De extra zorg in de school wordt gegeven door Laura Kerr, de SEN-coordinator. Extra zorg voor het vak Nederlands wordt opgevangen door de Nederlandse docenten. Door de kleinschaligheid van de groepen kan er een apart leertraject vastgelegd worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.  1. Procedure bij vertrek


Gedurende de schoolperiode worden vorderingsgegevens van de kinderen bijgehouden, onder andere door het leerlingvolgsysteem. In de laatste weken voor het vertrek kan er indien gewenst een eindgesprek met de ouders plaatsvinden en kan er ook een eindrapport opgesteld worden voor de nieuwe school.

  1. Actiepunten voor het schooljaar 2016-2017Onze interne sterkte/zwakte-analyse
Op verschillende manieren hebben wij onze sterkte- en zwakteanalyse gemaakt.

We gebruiken hierbij de gegevens uit:

1) Het inspectierapport van juli 2012

2) Gesprekken met het voormalige team leerkrachten.

3) Een bezoek van het NOB in oktober 2015

4) Gesprekken met Andy Harrison, algemeen directeur van St. Andrews International School


De volgende tabel geeft aan waar onze sterkte en zwakke punten liggen volgens deze bronnen:

Sterktes (intern)

- Sterk team (gemotiveerd, taakbewust, collegiaal), waardoor kinderen gemotiveerd zijn. Veel tijd voor onderling overleg binnen het team.

- Diversiteit leerkrachten Vlaams/Nederlands.

- Faciliteiten/materialen: veel materiaal aanwezig, maar moet gemoderniseerd worden.

- Lessen verweven in het dagrooster van de leerlingen.

- Kleine groepen, zodat er individueel en intensief kan worden gewerkt.

- Goede samenwerking tussen de leerkrachten en het management.


Kansen (Extern)

-          PR staat organisatorisch onder toezicht van COGNITA. Deze stelt zijn eigen PR-plan op voor alle St. Andrews locaties. Mits een goede samenwerking kan de Dutch Stream op een zeer professionele manier gepromoot worden.

-       Het onderwijsaanbod verder verrijken door de aanschaf van een nieuwe methode voor het Voortgezet Onderwijs op korte termijn en eventueel een nieuwe methode voor het Primair Onderwijs op middellange termijn.

-       Aanschaffen van een methode onafhankelijke toets voor het Voortgezet Onderwijs.

-       Moderniseren van de bibliotheek voor zowel PO als VO.

-       Bijscholing leerkrachten voor het IB-programma.

-       Beter aansluiten bij de kerndoelen en referentieniveaus zoals deze zijn geformuleerd door het Ministerie van Onderwijs in Nederland door middel van het opstellen van een leerplan per jaargroep. .


Zwaktes (intern)

- Het vinden van een invalleerkracht.

- Ruis in de klas doordat het lokaal soms gedeeld moet worden. Dit is voor het overleg dan weer een troef.


Bedreigingen (Extern)

- Druk van het dagonderwijs; kinderen dus moe, geen tijd voor huiswerk e.d.

- Continuiteit NTC-team5.Leerkrachten

  1. Wijze van vervanging bij ziekte of scholing


Indien een leerkacht afwezig is, zal er voor vervanging worden gezorgd.
  1. Scholing voor leerkrachten


De leerkrachten worden in staat gesteld bijscholingscursussen te volgen in Nederland en/of in de regio van Thailand. Zo is er de jaarlijkse regiobijeenkomst in Azië waar alle Nederlandse leerkrachten lesideeën uitwisselen. Het NOB organiseert ook jaarlijks een bijeenkomst in Nederland.

6.Ouders

  1. Het belang van de betrokkenheid van ouders


Ouders en leerkrachten handelen in het belang van het kind. Een goede en open communicatie is hierin een belangrijk onderdeel. Wij proberen dat op formele en informele wijze gestalte te geven. Populair gesteld: de deur staat altijd open.
  1. Informatievoorziening over het onderwijs op school


Alle nieuwe ouders worden via e-mail en in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over de Dutch Stream.
Alle ouders kunnen zich altijd tot de leerkachten wenden om over de vorderingen van hun kind te praten. Wanneer de leerkrachten een gesprek met de ouders noodzakelijk achten, zullen zij het initiatief daartoe nemen.
  1. Ouderactiviteiten


Wij proberen de ouders nauw te betrekken bij het onderwijs. Zo kunnen ouders eventueel gevraagd worden te helpen bij organisatorische zaken met betrekking tot de NTC-afdeling.
  1. Contact en overleg tussen leerkrachten en ouders


Twee keer per jaar vindt er een oudergesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de vooruitgang van de kinderen besproken. De ouders worden ook op de hoogte gehouden over de verwachtingen die we hebben en hoe we samen deze doelstelling kunnen bereiken.
  1. Klachtenprocedure


Voor eventuele klachten wordt allereerst verwezen naar de klachtenregeling van St. Andrews International School. Indien ouders toch behoefte hebben een klacht in het Nederlands op te stellen, of een situatie te toetsen aan de Nederlandse wetgeving kan gebruik worden gemaakt van het meldpunt vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie.Vertrouwenspersoon

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur. Voor Nederlandse scholen in het buitenland is dit:


Vertrouwensinspecteur
(alleen voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering)
Rijksinspectiekantoor Utrecht
Telefoon: 0031 30 670 6001
Website: www.onderwijsinspectie.nl Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’

7.De ontwikkeling van het onderwijs in de school

  1. Activiteiten ter bevordering van het onderwijs op school


De doelstellingen van 2010-2015 die voortkomen uit het vorige schoolplan
Voorgaande jaren is er veel belang gehecht aan ICT en de aankoop van een digibord. Hierdoor is men het moderniseren van het andere materiaal uit het oog verloren. Vandaar dat in het nieuwe verbeterplan de modernisering van het schoolmateriaal voor zowel het Primair als Voortgezet Onderwijs prioriteit krijgen. Ook het stap voor stap uitbreiden van de schoolbibliotheek is een nieuwe doelstelling. Momenteel heeft de afdeling een digibord, 3 Ipads en voldoende materiaal online ter beschikking waardoor er de komende jaren geen extra aandacht aan digitalisering worden gegeven.
We hebben gemerkt dat er nood is aan meer uniformiteit binnen de afdeling. We hebben ervoor gekozen om de afdeling meer te laten integreren binnnen de St. Andrews International School. Hiervoor is er meer overleg nodig met de directie en het bestuur. Er wordt regelmatig met Andy Harrison vergaderd om de afdeling beter te laten integreren binnen de school. De eerste contacten met Cognita zijn gelegd om The Dutch Stream terug op de voorgrond te zetten.
Het lesaanbod van het VO moet meer afgestemd worden op zowel het IB-diploma als het Referentiekader vastgelegd door het Ministerie van onderwijs. De komende jaren zullen er leerlijnen vastgelegd worden per jaargroep en zullen de methode onafhankelijke toetsen terug ingevoerd worden.

  1. Zorg voor de relatie school en omgeving


De school onderhoudt contacten met:

 • andere NTC-locaties in Zuidoost-Azië

 • andere leerkachten van St. Andrews International School

 • Nederlandse schoolmateriaal leveranciers

 • De Nederlandse en Belgische ambassade

 • NTCC en BeLuThai, De Kamer van Koophandel van Nederland en België in Thailand

 • De stichting NOB

 • De Nederlandse Vereniging, Bangkok

 • De Nederlandse Vereniging, Pattaya8.De resultaten van het Onderwijs

  1. Planning van toetsen

De Dutch Stream volgt de planning van toetsen zoals geadviseerd door de Stichting NOB. Hieronder ziet u daarvan een schematisch overzicht:

Toets

Groep

Wanneer
Taal voor kleuters

1 en 2

januari en juni

Spellingvaardigheid

3 t/m 8

januari en juni

Woordenschat Leeswoordenschat

3 t/m 8

januari en juni

AVI

3 t/m 8

januari en juni

IGCSE

VO4

mei

IB-diploma

VO6

mei

9.Praktische zaken

  1. Schoolgeld, schoolverzekering


De kosten van de NTC-lessen vallen onder het schoolgeld van de dagschool

De leerlingen zijn verzekerd via St. Andrews International School en via de Stichting NOB.


  1. Schooltijden en vakantierooster


De schooltijden en het vakantierooster krijgt uw kind aan het begin van het schooljaar uitgereikt door de dagschool of heeft u ontvangen tijdens de inschrijving.

10.Namen en adressen

 • St. Andrews International School, Green Valley:

Moo 7, Banchang-Makham Koo

Road, Banchang, Rayong 21130

Telefoon: +66 (0) 3803 0701

Website: www.standrewsgreenvalley.com
 • Leerkrachten Dutch Stream:

Mirna Roosma Sarah De Beuckeleer

mroosma@standrews-schools.com sbeuckeleer@standrews-schools.com+66 (0)95 731 3237 +66 (0)91 018 5418


 • Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB):
  Parkweg 20a, 2271 AJ Voorburg
  E-mail info@stichtingnob.nl
  Website: www.stichtingnob.nl
  Telefoon: +31 (0)70 386 66 46 (algemeen) • Vertrouwensinspecteur:
  (alleen voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering)
  Rijksinspectiekantoor Utrecht
  Telefoon: +31 (0) 30 670 6001
  Website: www.onderwijsinspectie.nl Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’

 • Nederlandse onderwijsinspectie Team Buitenland
  Postbus 7447, 4800 GK Breda
  E-mail Team Buitenland: buitenland@onderwijsinspectie.nl
  Website: www.onderwijsinspectie.nl
  Telefoon vragen van ouders over onderwijs in het buitenland:

+31(0)77 46 56 767


Dovnload 86.33 Kb.