Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Dyslexiezorg Vragenlijst school Le

Dovnload 365.35 Kb.

Dyslexiezorg Vragenlijst school LeDatum05.12.2018
Grootte365.35 Kb.

Dovnload 365.35 Kb.

Dyslexiezorg

Vragenlijst school
Leerlingdossier Dyslexie
Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie nodig. Door dit aanmeldformulier in te vullen, levert u de benodigde informatie.
1. SCHOOL- EN LEERLINGGEGEVENS


Gegevens school

Naam school
Adres
Postcode en plaats
BRIN-nummer
Naam en functie

contactpersoon


Telefoonnummer
Emailadres

contactpersoon


Bereikbaar op (dagdelen

/ tijdstip)Gegevens leerling

Naam

      jongen meisje

Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Groepsverloop (inclusief

doublures)
Is er sprake (geweest) van regelmatig of tijdelijk langdurig verzuim, bijv. als gevolg van ziekte?
Is er sprake geweest van een wisseling van school? Zo ja, in welke groep?

2. ARGUMENTATIE


Waarom denkt u bij deze leerling aan ernstige dyslexie?
Komen lees-/spellingproblemen of komt dyslexie in de familie voor? Licht toe.

3. MEETMOMENTEN & EXTRA BEGELEIDING

U noteert hier de toetsscores en beschrijft kort de geboden extra lees- en spellingbegeleiding. Voor een uitgebreide beschrijving van de begeleiding verwijst u naar de bijgevoegde handelingsplannen/groepsplannen.De meetmomenten dienen gekoppeld te zijn aan de periodes van extra begeleiding. Bij een leerling die gedoubleerd heeft (m.u.v. kleuterverlenging) wordt een vergelijking gemaakt met de leeftijdsgroep, niet met de jaargroep, zie voor meer informatie www.mastterplandyslexie.nl > FAQ.
Meetmoment 1, 2 en 3

Meetmoment

Vaardigheid

Groep

Toets

Toetsdatum

Normscore

(I-V; A-E)

1.


Lezen van woorden (bijvoorbeeld

DMT)

2.


Lezen van woorden (bijvoorbeeld

DMT)

3.

Lezen van woorden (bijvoorbeeld

DMT)

1.

Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling)

2.


Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling)

3.


Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling)


Extra begeleiding

U beschrijft hier de geboden extra begeleiding gedurende twee periodes van drie maanden. De extra begeleiding dient gekoppeld te zijn aan de meetmomenten.
Periode

Doel(en)

Aantal weken

Frequentie per week

Totale duur per week

(# minuten)

Door wie

Organisatievorm
Lezen:Spellen:Lezen:Spellen:
Aanpak (naam methodieken, korte omschrijving activiteiten, verder verwijzen naar handelingsplan/

groepsplan).
Is er thuis extra geoefend? Zo ja, wat is er gedaan?
4. TYPERING LEERLINGKorte impressie van het kind.


Zijn er andere gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornissen bij deze leerling aanwezig? Zo ja, welke?


Zijn er andere problemen bekend die van invloed zijn op de schoolprestaties van de leerling?


Problemen met horen

Problemen met zien

Articulatieproblemen

Beperkte woordenschat

Problemen met zinsbouw

Matige/slechte beheersing gesproken Nederlands

Motoriek

Medische problemen

Anders, nl.
Vormen zij een belemmering in het functioneren van de leerling op school? Licht toe.

Belemmerende factoren:


Werkhouding (denk aan werktempo, luisterhouding)

Concentratie (denk aan afleidbaarheid, aandachtsspanne)

Motivatie (denk aan doorzettingsvermogen, inzet)

Zelfvertrouwen (denk aan onzekerheid, faalangst)

Zelfstandigheid / taakgerichtheid (denk aan opstarten van taak, hulp vragen)

Sociaal emotioneel (denk aan sociale contacten met leerlingen en leerkracht)
Beschermende factoren:


Werkhouding (denk aan werktempo, luisterhouding)

Concentratie (denk aan afleidbaarheid, aandachtsspanne)Motivatie (denk aan doorzettingsvermogen, inzet)

Zelfvertrouwen (denk aan onzekerheid, faalangst)

Zelfstandigheid / taakgerichtheid (denk aan opstarten van taak, hulp vragen)Sociaal emotioneel (denk aan sociale contacten met leerlingen en leerkracht)


Geef een toelichting bij de belemmerende en beschermende factoren.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling is het van belang om inzicht te krijgen in zowel de belemmerende als de beschermende factoren. Kruis hier aan welke belemmerende en beschermende factoren u waarneemt bij deze leerling:

Wanneer u aanvullende informatie heeft over aspecten die niet in deze vragenlijst aan de orde gekomen zijn, of zelf vragen heeft, stellen wij het op prijs als u daarvoor de ruimte hieronder zou willen benutten.5. ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld.


Plaats en datum:
Naam verwijzer (inclusief functie):
Handtekening verwijzer:
6. BIJLAGEN

Zijn de volgende bijlagen toegevoegd?

Leerlingvolgsysteemgegevens van kind (alle leerjaren, alle vakken)

Handelingsplannen/groepsplannen waarin de extra begeleiding staat beschreven (beperken tot de

betreffende periodes).
Checklist bij aanmelding

Is het formulier volledig ingevuld?

Is het formulier ondertekend?

Zijn de handelingsplannen/groepsplannen bijgevoegd?Heeft u een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de leerling bijgevoegd?Dovnload 365.35 Kb.