Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


E examinator (E1): Naam 2

Dovnload 76.71 Kb.

E examinator (E1): Naam 2Datum05.05.2019
Grootte76.71 Kb.

Dovnload 76.71 Kb.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Faculteit Educatie

Instituut voor Leraar en School


Beoordeling Onderzoek Eindfase 2018-2019 VT

BIJLAGE 8D BEOORDELINGSFORMULIER ONDERZOEKSVERSLAG EXAMINATOR 2


Naam student:

Studierichting (vak + vt/dt):

Studentnummer:

Naam 1e examinator (E1):

Naam 2e examinator (E2):

Ingeleverde datum:

Kans/gelegenheid (K1 of K2):

Ontvankelijkheidseis:
De ontvankelijkheidseis wordt gecheckt voorafgaande aan de beoordeling. Indien deze niet in orde is, kan de beoordeling worden gestaakt.


Het onderzoeksverslag is een individueel tot stand gekomen product en door middel van Ephorus gecontroleerd op plagiaat en de uitkomst is in orde1

In orde / niet in orde

Knock-out criteria
Niet voldaan aan de onderstaande knock-out criteria betekent automatisch een onvoldoende beoordeling.

Knock-out criteria

Beschrijving

Voldaan/ Niet voldaan

Toelichting

Bronvermeldingen

De wijze waarop verwezen wordt naar bronnen (in tekst en literatuurlijst) is volgens APA-richtlijnen2.Taaleisen

Het onderzoeksverslag bevat gemiddeld genomen niet meer dan één spel- of taalfout per pagina. Daarnaast is het verslag navolgbaar geschreven: er is een duidelijke rode draad en het is logisch opgebouwd. Alinea’s zijn verbonden tot een coherent geheel. Relaties tussen tekstdelen (alinea’s, paragrafen, hoofdstukken) worden gelegd. Verbindings- en verwijswoorden worden juist gebruikt.Samenvatting


De samenvatting geeft kort en bondig de onderzoekscontext, de onderzoeksvraag, het onderzoeksdoel en de onderzoeksmethode weer en beschrijft welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd.Betrokkenheid en kennisdeling

Het onderzoek is tot stand gekomen in samenspraak met betrokkenen en de resultaten zijn gedeeld.Reflectie op het doen van praktijkgericht onderzoek

De student kijkt kritisch naar het verloop van het onderzoekstraject in relatie tot het eigen handelen en maakt hierin de eigen ontwikkeling en zijn/haar visie op onderzoek en onderwijs zichtbaar.Het verslag is compleet

Het verslag bevat een inleiding (met aanleiding, context, verkenning en onderzoeksdoel en onderzoeksvragen), een methodebeschrijving, resultaten, een conclusie en discussie en een reflectie.Beroepsethische gedragscodes voor praktijkonderzoek

De student gaat zorgvuldig om met personen en persoonlijke gegevens.


1 Inleiding

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Score en toelichting3

1=onvoldoende

3=voldoende

5=goed


1.1 Aanleiding en context

Voldoet niet aan de eisen beschreven in de kolom voldoende.

De beschrijving van de aanleiding en de context van het praktijkgerichte onderzoek is adequaat.

Kolom voldoende

+

De eigen handelingsverlegenheid en die van betrokkenen is expliciet gemaakt en overtuigend.


1.2 Verkenning

Voldoet niet aan de eisen beschreven in de kolom voldoende.

Er zijn relevante en actuele bronnen gebruikt om het onderzoeksonderwerp in beeld te brengen en te verkennen.

Dit zijn zowel bronnen uit de literatuur als bronnen uit de praktijk.

De begrippen zoals gebruikt in het onderzoek worden gedefinieerd met behulp van literatuur.


Kolom voldoende

+

1. Verschillende definities en perspectieven worden tegen elkaar afgewogen.2.Gebruikte bronnen zijn divers. Er wordt gebruik gemaakt van tenminste twee of meer op hbo- of wetenschappelijk onderzoek gebaseerde publicaties.

1.3 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag

Bestaat uit drie elementen (zie omschrijving in de kolom voldoende)

Twee of meer van de beschreven elementen zijn onvoldoende.

1.Het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen hangen samen en zijn eenduidig geformuleerd.

2. De onderzoeksvraag /-vragen komen voort uit de aanleiding en de verkenning.

3. In de onderzoeksvraag/-vragen is duidelijk naar welke informatie wordt gezocht.
Twee van de drie beschreven elementen zijn voldoende.


Alle drie beschreven elementen zijn voldoende.
2. Methode

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Score en toelichting

1=onvoldoende

3=voldoende

5=goed


2.1 Methode: voorbereiding

Bestaat uit drie elementen (zie omschrijving in de kolom voldoende)

Twee of meer van de beschreven elementen zijn onvoldoende.

1.De onderzoeksmethoden zijn passend om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

2. De (selectie van) onderzoeksgroep(en) is beschreven.

3. De gebruikte instrumenten zijn adequaat beschreven en verantwoord en leveren passende gegevens om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Twee van de drie beschreven elementen zijn voldoende.


Alle drie beschreven elementen zijn voldoende én beargumenteerd.


2.2 Methode: uitvoering

Bestaat uit vier elementen (zie omschrijving in de kolom voldoende)

Twee of meer van de beschreven elementen zijn onvoldoende.

1. De gegevens zijn systematisch verzameld.

2. De analyse is systematisch en onderzoekstechnieken zijn correct uitgevoerd.

3. De gemaakte keuzes worden onderbouwd.

4. De gekozen werkwijze is navolgbaar.


Drie van de vier beschreven elementen zijn voldoende.

Alle beschreven elementen zijn voldoende

+

1. Er is aandacht voor betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.


2. Er is aandacht voor de beperkingen van de gekozen methode.3. Resultaten


Onvoldoende

Voldoende

Goed

Score en toelichting

1=onvoldoende

3=voldoende

5=goed


3.1 Resultaten

Voldoet niet aan de eisen omschreven bij voldoende

De resultaten worden inhoudelijk correct en overzichtelijk weergegeven en toegelicht, op een manier die past bij de verzamelde gegevens en de onderzoeksvraag.

Kolom voldoende

+

Er is aandacht voor opvallende resultaten.
3.2 Conclusie en discussie

Bestaat uit vier elementen (zie omschrijving in de kolom voldoende)

Twee of meer van de beschreven elementen zijn onvoldoende.

1.Conclusies vloeien logisch voort uit de resultaten en geven een antwoord op de onderzoeksvraag.

2. De reikwijdte en beperkingen van de conclusies worden besproken.

3. Er worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk en, waar mogelijk, voor vervolgonderzoek.

4. De aanbevelingen sluiten aan op het onderzoeksdoel en –vraag en zijn gebaseerd op de conclusies.


Drie van de vier beschreven elementen zijn voldoende

Alle beschreven elementen zijn voldoende

+

1.Validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten worden expliciet betrokken in de conclusie.2. Resultaten worden met elkaar in verband gebracht en verklaard.4. Proces


Onvoldoende

Voldoende

Goed

Score en toelichting

1=onvoldoende

3=voldoende

5=goed


4.1 Proces: onderzoekende houdingVoldoet niet aan de eisen omschreven bij voldoende.

De student heeft tijdens het onderzoeksproces aangetoond hoe zijn/haar onderzoek een bijdrage kan leveren aan de eigen invulling van het leraarschap, en aan de onderwijspraktijk in de school.

Student heeft tijdens het onderzoeksproces aangetoond hoe zijn/haar onderzoek een bijdrage kan leveren aan de eigen invulling van het leraarschap, en aan de onderwijspraktijk in de school. + maakt helder welke leerdoelen hieruit voortvloeien.
4.2 Proces: werkwijze

Voldoet niet aan de eisen omschreven bij voldoende

De student heeft eigen initiatief en doorzettingsvermogen getoond in planning, opzet, uitvoering en rapportage van het onderzoek.

De student heeft grote mate van eigen initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen getoond in planning, opzet, uitvoering en rapportage van het onderzoek.Cijferbepaling:

  • De ontvankelijkheidseis is niet in orde en/of er is niet voldaan aan één of meerdere knock-out criteria: onvoldoende, eindcijfer 1.

  • De ontvankelijkheidseis is in orde, de knock-out criteria zijn voldaan: het eindcijfer wordt berekend. Maximaal te behalen punten: 45. Er zijn 9 criteria waarop elk minimaal 1 en maximaal 5 punten te halen zijn. Cesuur: 27 punten zijn nodig voor een voldoende beoordeling met het cijfer 5,5. Zie de tabel hieronder voor de cijfertoekenning op basis van het aantal behaalde punten.

Totaal aantal punten behaald:Cijfer:


Punten

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27

Cijfer

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5
Punten

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

Cijfer

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10Toelichting:


Datum en handtekening Examinator 2:1 Bij 0-5% gelijkenis met andere bronnen is geen actie vereist; bij 5-20% aard van de gelijkenissen nagaan; bij >20% gelijkenis nader onderzoek vereist.

2 zie: https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen (‘download publicatie’)

3 Er kunnen cijfers gegeven worden in de range 1 tot en met 5. Licht altijd toe bij de score hoe de score tot stand is gekomen.

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Onderzoek Eindfase 2018-2019 VT
  • Naam 1 e examinator (E1): Naam 2 e examinator (E2): Ingeleverde datum
  • Knock-out criteria

  • Dovnload 76.71 Kb.