Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal

Dovnload 0.59 Mb.

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed OnthaalPagina1/22
Datum31.07.2017
Grootte0.59 Mb.

Dovnload 0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het

Geïntegreerd Breed Onthaal

- Rapport eerste onderzoeksfase –


Didier Boost

Prof. Dr. Peter Raeymaeckers

Prof. Dr. Koen Hermans1Inleiding 3

1.1Doelstellingen onderzoek 3

1.2Methode: een ‘theoriegestuurde’ evaluatie 4

1.2.1Het CAIMeR-model 5

1.2.1.1Context 5

1.2.1.2Actoren 5

1.2.1.3Interventies 5

1.2.1.4Mechanismen 6

1.2.1.5Resultaten 6

2Analyse beleidsdocumenten 7

2.1Contexten van het GBO 7

2.1.1Macrocontext 7

2.1.2Mesocontext 7

2.1.3Microcontext 8

2.2Actoren van het GBO 8

2.2.1Kernactoren 9

2.2.2Basis- en faciliterende actoren 9

2.2.3Achterliggend aanbod 9

2.3Oriënterende perspectieven van het GBO 10

2.3.1Generalistisch 10

2.3.2Outreachend en proactief 10

2.3.3Participatief 11

2.3.4Krachtgericht 11

2.3.5Subsidiariteit 11

2.3.6Proportioneel universalisme 12

2.4Interventies van het GBO 12

2.4.1Op het niveau van het netwerk 12

2.4.1.1Versterken van professionele netwerken 12

2.4.1.2Versterken van informele netwerken 13

2.4.2Op het niveau van de hulp- en dienstverlening 13

2.4.2.1Met betrekking tot de instroom van cliënten 13

2.4.2.2Met betrekking tot de ondersteuning van cliënten 14

2.4.2.2.1Informeren 14

2.4.2.2.2Aanbod verhelderen 14

2.4.2.2.3Vraag verhelderen 15

2.4.2.2.4Verkennen en realiseren van rechten 15

2.4.2.2.5Versterken van vertrouwen 15

2.4.2.3Met betrekking tot de doorstroom van cliënten 15

2.5Mechanismen van het GBO 16

2.5.1Een integrale benadering 16

2.5.2De mogelijkheid om verschillende partners en hun expertise samen te brengen 16

2.5.3Een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verschillende actoren 17

2.5.4Een afstemming tussen het generalistisch en specialistisch aanbod 17

2.5.5Een afstemming tussen het welzijns- en gezondheidsdomein 17

2.5.6Het spreken van een gemeenschappelijke taal 17

2.5.7De inbreng van de doelgroep 17

2.5.8Informele ontmoeting als toegangspoort tot hulp- en dienstverlening 18

2.5.9Ruimte en vrijheid 18

2.6Resultaten van het GBO 18

2.6.1Strategische doelstellingen 18

2.6.2Operationele doelstellingen 18

2.6.2.1Op het niveau van het netwerk 19

2.6.2.2Op niveau van de hulp- en dienstverlening 19

2.6.2.3Op niveau van de cliënt 19

2.7Programmatheorie beleidsdocumenten 21

3Literatuurstudie 22

3.1Grondrechten & het sociaal werk 22

3.1.1Van noden naar rechten 22

3.1.2De relatie tussen sociaal werk en sociale rechten 23

3.1.2.1De rationeel-technische benadering: ‘doing things right’ 24

3.1.2.2De moreel-ethische benadering: ‘doing right things’ 24

3.1.2.3De structurele benadering: ‘rights thinking’ 24

3.1.2.4Schematische samenvatting 25

3.2(On)toegankelijkheid 26

3.2.1Organisatorische factoren 26

3.2.2Cliëntgebonden factoren 28

3.2.3Relationele factoren 28

3.3Netwerken en netwerk governance 29

3.3.1Netwerken van hulp- en dienstverleningsorganisaties 29

3.3.2Integratie in differentiatie 30

3.3.2.1Een consensus over doelstellingen en doelgroep(en) 30

3.3.2.2Een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden 31

3.3.2.3Het overkomen van interorganisatorische drempels 31

3.3.3Netwerk governance 32

3.4Generalistisch Sociaal Werk 32

3.4.1Op het microniveau 33

3.4.2Op het mesoniveau 33

3.4.3Op het macroniveau 34

3.5Outreachend & Proactief Sociaal Werk 34

3.5.1Op het microniveau 35

3.5.2Op het mesoniveau 35

3.5.3Op het macroniveau 36

3.6 Het empowermentparadigma 36

3.6.1Als theoretisch kader 36

3.6.2Als normatief kader 37

3.6.3Als interventiekader 37

3.7Participatie 38

3.8Programmatheorie literatuurstudie 40

3.8.1Aanvullingen oriënterende perspectieven 41

3.8.1.1Generalistisch 41

3.8.1.2Outreachend en proactief 41

3.8.1.3Krachtgericht 42

3.8.1.4Participatief 42

3.8.1.5Grondrechtenbenadering 42

3.8.2Aanvullingen netwerk governance 43

4Resultaten 44

4.1Overzicht veldwerk 45

4.1.1Contactmomenten Zoersel 47

4.1.2Contactmomenten Gent 47

4.1.3Contactmomenten Genk 48

4.1.4Contactmomenten W13 48

4.2Zoersel 49

4.2.1Context 49

4.2.2Actoren 51

4.2.3Interventies 52

4.2.3.1Het Huis van de Zorg 52

4.2.3.1.1Als infopunt 53

4.2.3.1.2Als meldpunt 55

4.2.3.1.3Als ankerpunt 56

4.2.3.2Een gemeenschappelijk werkingskader 57

4.2.3.2.1Een gedeeld onthaalinstrument 57

4.2.3.2.2Samenwerking met het gespecialiseerde zorgaanbod 57

4.2.3.3Oriënterende perspectieven 58

4.2.4Mechanismen 59

4.2.4.1Vertrouwen in en kennis van elkaar(s aanbod) 60

4.2.4.2Het spreken van een gemeenschappelijke taal 60

4.2.4.3Draagvlak voor samenwerking 61

4.2.4.4Ruimte en vrijheid 61

4.2.5Resultaten 62

4.2.6Programmatheorie 64

4.3Gent 66

4.3.1Context 66

4.3.1.1De omvang en eigenheid van een grootstad 66

4.3.1.2Een sterk uitgebouwd aanbod van diensten en organisaties 67

4.3.1.3De eigenheid en organisatie van de kernactoren 68

4.3.2Actoren 70

4.3.3Interventies 71

4.3.3.1Stadsbreed 71

4.3.3.1.1SWOT-analyse 71

4.3.3.1.2Het creëren van een afsprakenkader 72

4.3.3.1.3Het installeren van een consultfunctie 73

4.3.3.2Wijkgericht 75

4.3.3.3Oriënterende perspectieven 77

4.3.4Mechanismen 79

4.3.4.1Vertrouwen in en kennis van elkaar(s aanbod) 80

4.3.4.2Regie en ankerpunt 81

4.3.4.3Het verkrijgen van voldoende mandaat 81

4.3.5Resultaten 82

4.3.5.1Stadsbreed 82

4.3.5.2Wijkgericht 84

4.3.6Programmatheorie 86

4.4Genk 87

4.4.1Context 87

4.4.2Actoren 89

4.4.3Interventies 89

4.4.3.1Een afstemming van onthaal en vraagverheldering 90

4.4.3.1.1Wat begrijpen de verschillende partners onder onthaal? 90

4.4.3.1.2Afbakening onthaal in functie van het Geïntegreerd Breed Onthaal 91

4.4.3.2Oriënterende perspectieven 95

4.4.4Mechanismen 98

4.4.4.1Vertrouwen in en kennis van elkaar(s aanbod) 98

4.4.4.2Een gedeelde visie op onthaal 98

4.4.4.3Het beschikbaar maken van kennis 99

4.4.5Resultaten 99

4.4.6Programmatheorie 101

4.5W13 (Kortrijk, Avelgem & Anzegem) 103

4.5.1Context 103

4.5.1.1Historiek van samenwerking 103

4.5.1.2Centrumstad versus landelijke gemeenten 105

4.5.1.2.1De fysieke aanwezigheid van de kernactoren 106

4.5.1.2.2De mate van specialisatie 108

4.5.2Actoren 108

4.5.3Interventies 109

4.5.3.1Inleefstages in Kortrijk 110

4.5.3.2Casusoverleg 111

4.5.3.3Oriënterende perspectieven 113

4.5.4Mechanismen 114

4.5.4.1Vertrouwen in en kennis van elkaar(s aanbod) 114

4.5.4.2Het spreken van een gemeenschappelijke taal 115

4.5.4.3Kenmerken van individuele sociaal werkers 116

4.5.4.3.1Ervaring en achtergrond 116

4.5.4.3.2Ingesteldheid en persoonlijkheid 117

4.5.4.4Mogelijkheid tot uitwisselen van informatie 118

4.5.4.5Tijd en ruimte 119

4.5.5Resultaten 120

4.5.6Programmatheorie 122

5Besluit 123

5.1Context 123

5.2Actoren 124

5.3Interventies 126

5.3.1Oriënterende perspectieven 128

5.4Mechanismen 129

5.5Resultaten 130

6Bibliografie 132
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  • Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal

  • Dovnload 0.59 Mb.