Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een casestudy naar de gevolgen van het niet consistent en integraal organiseren in de chemische procesindustrie

Dovnload 0.56 Mb.

Een casestudy naar de gevolgen van het niet consistent en integraal organiseren in de chemische procesindustriePagina2/16
Datum04.04.2017
Grootte0.56 Mb.

Dovnload 0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

§ 1.2 Doelstelling

Op basis van de theorieën die pleiten voor een consistente integrale benadering bij het inrichten en veranderen van organisaties ligt het voor de hand te verwachten dat er bij

Du Pont op verschillende dimensies spanningen en conflicten zullen ontstaan. Du Pont kan volgens deze theorieën onmogelijk effectief en efficiënt zijn.
Doelstelling van deze scriptie is inzicht te verkrijgen in de situatie die ontstaat als gevolg van het tegelijkertijd handhaven en invoeren van twee tegenover elkaar staande productieconcepten op een aantal vooraf vastgestelde dimensies. De rode draad is de integreerbaarheid van beide productieconcepten en het verkrijgen van inzicht in waar en hoe de spanningen en conflicten tot uitdrukking komen.

In het concrete geval van Du Pont Dordrecht gaat het om het invoeren van Lean Production in een Sociotechnische structuur en cultuur van onder andere zelfsturende teams en het rollenmodel. Het onderzoek richt zich op de gevolgen voor de taak-/functiestructuur en de leiderschapsstijl/relatie medewerker-leidinggevende, omdat uit de theorie blijkt dat binnen de productieconcepten op deze aspecten de grootste tegengestelde gevolgen te vinden zijn.§ 1.3 Vraagstelling

Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende vraagstelling:


Is het mogelijk twee tegenovergestelde productieconcepten in een organisatie te combineren en zo nee, waar en hoe komt dat tot uitdrukking?

§ 1.3.1 Onderzoeksvragen

Om deze vraagstelling goed te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen geformuleerd.


Theoretische deelvragen

 1. Wat is consistent en integraal organiseren?

 2. Wat is Lean Production?

 3. Wat is Sociotechniek?

 4. Wat zijn de verschillen tussen Lean Production en Sociotechniek?

Empirische deelvragen

 1. Wat is DPS?

  1. Waar bestaat het uit?

 1. Zijn er tegenstrijdigheden te vinden tussen de kernelementen van DPS en de elementen uit de Sociotechniek?

  1. Zo ja, welke zijn dat?

 1. Welke spanningen, conflicten en negatieve gevolgen doen zich voor wanneer beide productieconcepten gelijktijdig worden toegepast?§ 1.4 De relevantie van het onderzoek

§ 1.4.1 Theoretische relevantie

Zoals reeds aangegeven zijn er meerdere theorieën te vinden waarin duidelijk wordt dat een succesvolle organisatieverandering of -vernieuwing afhankelijk is van een consistente integrale aanpak. Uit deze theorieën blijkt dat een organisatie alleen effectief en efficiënt kan zijn indien de organisatie consistent en integraal wordt georganiseerd. Er wordt echter in geen van de theorieën beschreven wat de gevolgen zijn indien men zich niet aan deze regels houdt. Dit blijkt een nog tamelijk onbekend terrein te zijn. In de paragraaf over consistent integraal organiseren komt dit uitgebreid aan de orde.


Door met deze casestudy bij Du Pont Dordrecht te onderzoeken wat er in een organisatie gebeurt als men niet consistent en integraal organiseert en de inzichten die hieruit volgen,

worden de bestaande ontwerptheorieën aangevuld. Tegelijkertijd wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de reeds eerder genoemde theoretische discussie.


Daarnaast is het altijd interessant en theoretisch relevant om theorieën te toetsen aan de empirie.

§ 1.4.2 Maatschappelijke relevantie

Organisaties zijn onderdeel van de maatschappij en zorgen onder andere voor de werkgelegenheid in een land. Om te overleven en succesvol te zijn worden organisaties gedwongen in beweging te blijven en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit kunnen bijvoorbeeld veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt of technologische ontwikkelingen zijn.

Met name de globalisering speelt hierin een grote rol, veel werkgelegenheid is immers al verdwenen naar lagelonenlanden. Daarnaast is het hoge opleidingsniveau in Nederland van invloed. Dit zorgt voor een toename van de vraag naar hoogwaardige arbeid (Van Hootegem et al., 2008). In de Tayloristisch ingerichte organisaties is er sprake van vergaande arbeidsdeling en dus zijn deze hoogwaardige banen daar niet te vinden. Om deze hoogwaardige arbeid mogelijk te maken, is de invoering van andere en nieuwe productieconcepten noodzakelijk.

Deze nieuwe productieconcepten bieden organisaties mogelijkheden om flexibeler in te spelen op de veranderende omgeving en bieden tevens mogelijkheden om aan de veranderende vraag op de arbeidsmarkt te voldoen.

Het is dus uitermate interessant om te zien hoe organisaties dit doen en of zij hierin succesvol zijn. Het gaat er om welke organisaties kunnen overleven in de huidige en immer veranderende omstandigheden, hoe zij dit doen en of zij daarin succesvol zijn.

§ 1.5 Leeswijzer

In deze scriptie komen achtereenvolgend de volgende hoofdstukken aan bod: 1. In hoofdstuk 1 is de inleiding en aanleiding voor deze scriptie beschreven

 2. Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader en begint met het centrale thema “Consistent integraal organiseren’. Vervolgens worden de twee productieconcepten en de verschillen tussen de productieconcepten beschreven. De laatste paragraaf bevat de verwachtingen voor de situatie bij Du Pont

 3. Hoofdstuk 3 start met een inleiding over Du Pont. Vervolgens wordt er uitgelegd wat DPS is en wordt aangetoond dat DPS elementen van zowel Lean Production als de Moderne Sociotechniek bevat. De rest van het hoofdstuk bestaat uit de onderzoeksverantwoording

 4. Hoofdstuk 4 bevat de analyse van de onderzoeksgegevens

 5. Hoofdstuk 5 is het afsluitende hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen.

Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader


In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteen gezet waarmee de theoretische onderzoeksvragen beantwoord zullen worden en de probleemstelling verduidelijkt.

Daar het consistent en integraal organiseren het centrale thema is van deze scriptie, zal dit als eerste behandeld worden. Vervolgens komen de twee productieconcepten die Du Pont hanteert aan bod, te weten Lean Production en de Sociotechniek. Deze twee productieconcepten zullen op een aantal dimensies met elkaar vergeleken worden, zodat de eventuele verschillen duidelijk worden. Door het benoemen van deze verschillen, zal tevens duidelijk worden waar de spanningsvelden en conflicten te verwachten zijn.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 • § 1.3 Vraagstelling
 • § 1.4 De relevantie van het onderzoek
 • § 1.4.2 Maatschappelijke relevantie
 • § 1.5 Leeswijzer
 • Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader

 • Dovnload 0.56 Mb.