Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een kerk met toekomst? Roermond, 23 oktober 2009 een context: Nederland vandaag: Grote meerderheid is gelukkig maar ook veel onzekerheid/ “onbehagen in overvloed”

Dovnload 23.65 Kb.

Een kerk met toekomst? Roermond, 23 oktober 2009 een context: Nederland vandaag: Grote meerderheid is gelukkig maar ook veel onzekerheid/ “onbehagen in overvloed”Datum17.09.2018
Grootte23.65 Kb.

Dovnload 23.65 Kb.

EEN KERK MET TOEKOMST?

Roermond, 23 oktober 2009
EEN

Context: Nederland vandaag:

Grote meerderheid is gelukkig maar ook veel onzekerheid/ “onbehagen in overvloed”.

1945- 1955 jaren van de wederopbouw

Na 1955 steeds meer welvaart en steeds meer mensen hoger geschoold

Einde verzuiling en een sterke individualisering

Snelle ontkerstening

-minder mensen met christelijk geloof verbonden

-minder sectoren van de samenleving met christelijk geloof verbonden

-inhoudelijke aanpassing van het christelijk geloof

Maar ook:

nieuwe religiositeit: ‘ietsisten’; soloreligieuzen; ongebonden spiritualiteit


Religieuze en levensbeschouwelijke pluriformiteit
Grote meerderheid is gelukkig maar ook tijd van onbehagen (Verbrugge)

Veel mensen hebben behoefte aan veiligheid/zekerheid/ bezield verband


Achtergrond:

- economische instabiliteit: kredietcrisis; recessie; onzekere economische toekomst

Overgang van verzorgingsstaat naar participatiestaat; onderklasse 10% in arm
- ecologische zorgen: grote zorgen over de toekomst van de schepping; klimaatdiscussie/ duurzaamheid
- politieke instabiliteit: afkalving van de middenpartijen en groei vleugelpartijen
- spanning individualisering – globalisering ( opkomst Azië)
- spanning autochtonen – migranten / gelovigen – seculieren

vraagstuk van de integratie; dreiging geweld -terrorisme

Botsing van waarden, normen, deugden dominante liberale seculiere cultuur en migranten:

verhouding man en vrouw; homoseksualiteit; vrijheid van meningsuiting; spot en zelfspot.


- vergrijzing en ontgroening: bedreigde solidariteit jongeren en ouderen
- problemen rond communicatie en digitalisering; haatsites; kinderporno
TWEE

Kerk in Nederland vandaag: kwetsbaar in meervoudige zin:

(1)kwantitatief: krimp; dalende cijfers;

Hoeveel katholieken? 16% ( God in Nederland); 29% ( CBS rapport); 25 % ( eigen statistiek) ; SCP in 2020: 10% rooms -katholiek

Kerk als een omgekeerde piramide: veel senioren aan bovenkant; weinig junioren aan de onderkant ; vergrijzing en ontgroening ook in de Kerk

Van volkskerk naar keuzekerk; minderheidskerk

Afname van aantal priesters

Zorgen over menskracht/bestuurskracht/financiën

Twijfel aan toekomst; zijn wij laatste generatie?

Gebouwenkwestie ( tot 2020: 1000 kerkgebouwen dicht)

(2) kwalitatief : katholieke zijn inhoudelijk zwak

sprakeloosheid;

bijbels analfabetisme; biblibeten ( ds. De Fijter)

Godsvraag aangevochten; doorwerking Verlichting in de diepte van de cultuur

verzwakking geloof in de drieëne God

(3) relatief gesloten: op eigen kring gericht/ op overleven gericht

Vgl. dr. Menco van Koningsveld: parochies zijn door vrijwilligers gekoloniseerd/gegijzeld.

Gevaar dat parochies in zichzelf opgesloten raken.
Belang om gelovige toekomstvisie/ verwachting/ hoop te voeden

Ad fontes /H. Schrift/ persoon van Christus / Geest en Kerk/ versterken van sacramenteel leven/ katholiek sociaal denken

Wij zijn niet afhankelijk van getallen

Christelijke hoop is meer dan optimisme; gebaseerd op Gods beloften in Christus


DRIE

Aantal terreinen van het kerkelijk leven verder versterken:


Liturgie

-Versterking van het Eucharistisch besef, met name als het gaat om de weekendliturgie

-Iedere parochie wordt opgebouwd vanuit het vieren van de Eucharistie:

-tegenwoordig stellen van Jezus Christus;

-Gods liefde voor ons zichtbaar in kruis en opstanding van Christus.

-Goed nadenken over beleid rond Eucharistie en Woord en Communiediensten in weekend

-Opzetten van nieuwe vormen van missionaire liturgie

- gesprek met pastores over de plaats van de Eucharistie in het eigen leven en het pastoraat


Kerkopbouw

-inventarisatie van de vitaliteit van onze parochies

-Efficiënt omgaan met mensen en gelden: samenwerking geboden van parochies; besturen en pastores

-goed begeleiden van mogelijke kerksluitingen

-Inzet van alle gedoopten versterken; de geloofsgemeenschap is mededraagster van het pastoraat.

-Trainen van vrijwilligerskader van onze parochies op parochie- en bisdomniveau ( pastorale school) ( samen met catecheet).

-Ontwikkelen van een missionaire houding; aandacht voor de vele buitenstaanders

( 80% gedoopten zonder band ;buitenkerkelijken); punt of buik van de piramide verbreden om verdere marginalisering te voorkomen.


Catechese /geloofscommunicatie

Hoe worden onze parochies ( nog meer) lerende gemeenschappen: mensen winnen voor Christus

Doorbreken van de sprakeloosheid van veel gelovigen

Een en ander veronderstelt hoge prioriteit voor catechese/geloofscommunicatie

- sacramentencatechese voor kinderen én ouders

- promotie parochiecatechese

- Alphacursus

- Geloven Nu;

- vormen van huiscatechese en huisliturgie ( Geloven thuis)

- kleine kerkgemeenschappen

- kleine brochures achter in de kerk

- promotie dooprekening


Jongerenpastoraat

- verdere ontwikkeling van ons jongerenpastoraat

- landelijk: KJD; Taizédagen, Wereldjongerendagen

- diocesaan (jongerenwerker)

- misdienaarsdag

- vormelingendag

- Diaconation

- retraites

- Palmpasenbijeenkomsten

- verder ontwikkelen van jeugdgroepen in de parochies ( potentieel bij jongerenkoren/ acolietengroepen)


Studentenpastoraat

- versterking studentenpastoraat in de HBO en universiteitssteden

- Hoe kunnen wij werken aan meer katholieke presentie onder ( a.s.) intellectuelen?

- leerstoelen van de Radboudstichting
Diaconie

-Versterking diaconale presentie/ aandacht voor het katholiek sociaal denken

- ouderen en zieken- WMO - verre naaste

- uitdiepen van de “ binnenkant” van ons diaconaal handelen.

- implementatie van het oecumenisch armoederapport afgelopen voorjaar

-versterking van de samenwerking met het Katholiek MA-werk ( in bisdom Groningen: Solidair Friesland; Solidair Groningen –Drenthe )


Welzijn en vorming pastoraal personeel en vrijwilligers

Welzijnsgesprekken

Teambegeleiding ( dienstverlener kerkopbouw)

zorg voor de permanente vorming van het pastoraal personeel

Retraite

Vormingsactiviteiten in eigen beheer ( dienstverlening)

Vormingsactiviteiten door anderen: Faculteit Katholieke Theologie/Luce

zorg voor de vorming van het vrijwilligerskader in de parochie.


Oecumene

Versterking van de oecumenische samenwerking ; loopt door alles heen.

Op catechetisch en diaconaal terrein valt nog een wereld te winnen.

Liturgisch zijn er ook grenzen:

geen gezamenlijke Eucharistie/H. Avondmaal; geen intercommunie

- nauwe relatie tussen kerkelijke en Eucharistische communio

- andere visie op het sacrament: blijvende, werkelijke tegenwoordigheid


Interreligieuze dialoog

In ons land instroom van mensen met een andere godsdienst.

Met name: Islam

Ontmoeting niet primair geloofsinhoudelijk als wel rond thema “ goede samenleving”.

Te grote geloofsverschillen voor inhoudelijke insteek; eerst vertrouwen winnen.
Roepingenwerk

Versterking van ons roepingenpastoraat; belang van leiders voor onze geloofsgemeenschappen/ getuigen van Christus

Priesters

Diakens


Pastoraal werk(st)ers

catecheten

Religieuzen
Religieus leven

Versterking van religieus leven

Veel bestaande orden en congregaties dreigen uit te sterven

Massale sluiting bestaande kloosters tot 2020

Nieuwe vormen van religieus leven

In bisdom Groningen Leeuwarden: religieuzen van de Colombiaanse congregatie van Christus Leraar: diaken en drie priesterstudenten ( opleiding Arienskonvikt; in weekend communiteit pastorie Klazienaveen)

Nuchtere benadering: principieel positief ( wereldkerk); tegelijkertijd de taal –en cultuurproblemen niet onderschatten.
Tot slot

Goede onderlinge communicatie en een dienstbare opstelling:

Imitatio Christi: dienende, zelfgevende levenshouding.

geen grote ego’s en korte lontjesvooral praten met elkaar en niet/minder over elkaar
kwetsbaar maar hoopvol: de verrezen Christus is verborgen in ons midden en wil door ons handelen zichtbaar worden.
Mgr. Dr. G. J. N. De Korte

  • Catechese /geloofscommunicatie
  • Studentenpastoraat
  • Welzijn en vorming pastoraal personeel en vrijwilligers
  • Interreligieuze dialoog

  • Dovnload 23.65 Kb.