Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een onderzoeksvraag formuleren

Dovnload 16.43 Kb.

Een onderzoeksvraag formulerenDatum02.09.2018
Grootte16.43 Kb.

Dovnload 16.43 Kb.

Een onderzoeksvraag formuleren
Een scherp geformuleerde en goed afgebakende onderzoeksvraag is een noodzakelijke voorwaarde om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Het motto luidt: inperken en afbakenen. Vaak is een onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelvragen, waarmee je het onderzoek verdeelt in kleinere stappen. Je krijgt daarmee beter zicht op de haalbaarheid en je vergroot de kans dat je alle kanten van de onderzoeksvraag belicht. Met de onderzoeksvraag en de deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de onderzoeksvraag, word je minder snel verleid zijpaden te bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het bruikbare beter selecteren. Bovendien kun je met een duidelijke onderzoeksvraag beter conclusies formuleren.

Om een onderzoeksvraag op te kunnen stellen, is het van belang dat je goed weet wat je met je onderzoek wilt bereiken. Ook moet je je afvragen of dit doel te realiseren is. Het is bijvoorbeeld niet reëel om ervan uit te gaan dat je antwoord krijgt op de vraag:


Waarom vinden veel mensen ‘Spoorloos’ een slechte film?
Op de eerste plaats is deze vraag te ruim gesteld; naar mensen doe je bijvoorbeeld onderzoek? Jongeren, ouderen, filmliefhebbers of filmhaters, recensenten? Ten tweede zit er een vooronderstelling onder deze vraag, te weten: de aanname dat veel mensen (wat is veel?) de film ‘Spoorloos’ niet weten te waarderen. Als je in je onderzoeksvraag met kwalificaties werkt (in dit voorbeeld: slechte film, wat is de gangbare definitie hiervan?, bestaat hier een maatstaf voor?), moet je weten wat je uitgangspositie is. Waarmee vergelijk je het? Wat is volgens jou het 0-niveau? Beter is het de onderzoeksvraag zo te formuleren:
Welke filmtechnieken zorgen er voor dat de film ‘Spoorloos’ de kijker tot het einde van de film geboeid houdt?
Deze vraag biedt je mogelijkheden om het antwoord hierop door middel van literatuur-onderzoek, (welke filmtechnieken zijn er), kwantitatief onderzoek (welke filmtechnieken zijn in deze film gebruikt), kijkersinterviews (houdt de film de kijker tot aan het einde toe geboeid) te vinden.

Je onderzoeksvraag mag overigens ook niet te smal zijn. Zorg ervoor dat je nooit een ja/nee-vraag stelt, want dan ben je snel klaar met het formuleren van het antwoord op je onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld:


Houdt de film ‘Spoorloos’ de kijker tot aan het einde toe geboeid?

Het onderzoeksverslag schrijven
Het onderzoeksverslag bevat een gestructureerde beschrijving van de wijze waarop je je onderzoek hebt uitgevoerd en geeft de voornaamste conclusies weer die je uit je bevindingen kunt trekken. In je onderzoeksverslag komen de volgende onderdelen aan de orde:

a) titelblad

b) inhoudsopgave

c) (voorwoord)

d) samenvatting

e) dataverzamelingsmethoden

f) resultaten en conclusie


 1. Titelblad: bevat een korte aanduiding van het onderwerp van je onderzoek, je naam/namen, datum en plaats,en de klas waarin je zit.

 2. Inhoudsopgave: zorg voor paginering, zodat de lezer via de inhoudsopgave snel uitkomt bij het stuk dat hij of zij wil lezen. Gebruik korte, duidelijke namen voor hoofdstukken en/of paragrafen.

 3. Voorwoord: je kunt kiezen voor een voor- of nawoord; hierin bedank je de mensen die meegewerkt hebben aan je onderzoek. Denk hierbij aan geïnterviewden en het personeel van de mediatheek deze je toegang verleende tot documenten etc.

 4. Samenvatting: je geeft een samenvatting van de film. Verder beschrijf je de doelstellingen die je met dit onderzoek beoogt en beschrijf je je onderzoeksvraag en onderzoekssubvragen.

 5. Dataverzamelingsmethoden: je beschrijft de methoden die je gebruikt hebt om data te verzamelen. Dit kan zijn:

 • documentanalyse (in veel gevallen een kort literatuuronderzoek)

 • observatie

 • interview

 • enquête

Verantwoord je keuzes en beschrijf op welke wijze je de verschillende methoden hebt uitgevoerd. Bij een afname van een interview: wie heb je geïnterviewd, was het een individueel of groepsinterview, hoe lang duurde het interview, was het een gestructureerd of ongestructureerd interview, onder welke omstandigheden nam je het interview af? Voor dit onderzoek gebruik je minimaal drie verschillende dataverzamelingsmethoden.
f) Resultaten en conclusie: je geeft in dit hoofdstuk een zo objectief en onafhankelijk mogelijk beeld van het verzamelde materiaal. Je beschrijft wat de verschillende methoden van onderzoek hebben opgeleverd, zonder daar nog een conclusie aan te verbinden. De analyse van de resultaten gaat hieraan vooraf en loopt in deze fase ook nog door. Selecteer je materiaal op relevantie, orden het en geef je resultaten gestructureerd weer.

Je gaat vervolgens voor jezelf na in hoeverre je antwoord hebt gekregen op je onderzoeksvraag. Verbind conclusies aan je resultaten en kom vervolgens tot een antwoord op je onderzoeksvraag.Beginpunt voor actieonderzoek
Planningsformulier
Gebruik dit formulier om je ideeën te inventariseren. Gaandeweg stel je je ideeën bij om tot een reëel onderzoeksvoorstel te komen en een daarbij behorende tijdsplanning.


 1. Met welke medeleerlingen voer je dit onderzoek uit?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 1. Wat is je onderzoeksvraag?

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


 1. Wat zijn de onderzoekssubvragen?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 1. Wat is het precieze doel van je onderzoek?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 1. Wat zijn de mogelijke informatiebronnen en informatieverzamelingmethoden?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 1. Welke taken moeten worden uitgevoerd?

Wie is verantwoordelijk voor welke taak?

Op welke momenten in de week voeren wij overleg?

Wat is onze planning (agendering)?

Hoeveel tijd kost dit onderzoek mij?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 • Het onderzoeksverslag schrijven
 • Beginpunt voor actieonderzoek

 • Dovnload 16.43 Kb.