Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Een uitgave van de Rotterdamse ScheidsrechtersVer­eniging

Dovnload 66.46 Kb.

Een uitgave van de Rotterdamse ScheidsrechtersVer­enigingDatum17.09.2018
Grootte66.46 Kb.

Dovnload 66.46 Kb.Een uitgave van de

Rotterdamse ScheidsrechtersVer­eniging.

Verschijnt vijfmaal per jaar.

Derde jaargang, nummer 4.

April 1991.

Colofon


Eindredactie

Ed van Leeuwen jr.


Reproduktie

Wim de Does

Cor van der Pol
Redactieadres

Minister Verschuurlaan 47

2285 EL Rijswijk

Medewerkers

Freek de Vlaam

René van Ast

Henk Lavrijssen

Gyuri Takács

Cor van der Pol


Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding


Inhoud

.Begin Table C.

V.d. rEd. 2

V.d. rEd. (2) 3

Agenda 3


"Feesteerd" 3

journaal-post 4

Het eigen nest bevuilen? 5

Het is fijne pik! 6

Spelregelcompetitie veld- en zaalvoetbal 1990/1991 8

Scheidsrechters bekritiseren en niets van spelregels weten? (2) 10

Hans (2) 13

Samenwerking B.S.B.V.-K.N.V.B.-C.O.V.S. 14

???? 15

Jeugspelregelwedstrijden 1991 1618 Treffers 17

.End Table C.

V.d. rEd.

Maakt u zich alstublieft niet druk meer over het wegblijven van Kees Jansma bij de spelregelavond, dat hebben bijna alle medewerkers van Regel 18 al gedaan, getuige het feit dat dit onderwerp veelvuldig in deze Regel 18 wordt aangesneden.


Maakt u zich ook niet druk meer over het feit dat de vorige Regel 18 1990 vermeldde als jaar van uitgave, dat is tevens voor u gedaan. En de jaarvergadering verliep ook al stilletjes. Nog even en er worden niet eens meer scheidsrechters gemolesteerd! Hebben we helemaal niets meer om over te klagen.
Gelukkig heeft de rEdactie en onze meest vaste medewerker ervoor gezorgd dat u een echt meningsverschil (een ruzie zal het natuurlijk nooit worden) voorgeschoteld krijgt, zodat u toch nog aan uw trekken komt.
En mocht u helemaal niets meer vinden dat van uw gading is, schrijft u dan eens een stukje of een reactie of biedt uzelf aan om wat redactioneel werk te verrichten. De rEdactie kan uitstekend delegeren (lees: iemand voor het karretje spannen).
Verder in deze Regel 18: verslagen van de jeugdspelregel­wed­strij­den, een inschrijfformulier voor de Club van 100 en een nieuw fenomeen: de Kwis.
En oh ja, u houdt natuurlijk 25 april vrij, omdat dat de datum is van de slotavond. De clubavondcommissie nodigt u en uw partner uit om een avondje gezellig te komen bingoën.
Veel leesplezier voor de rest van Regel 18!

De rEdactie.V.d. rEd. (2)

U heeft het natuurlijk allang gemerkt: Regel 18 is vanaf dit nummer in een mooie groene omslag ingepakt. Om de kosten van deze operatie niet ten laste van de leden te laten komen, heeft de rEdactie gemeend deze kosten te financieren door advertenties te plaatsen op deze omslag. Zo zal Regel 18 zichzelf nog steeds kunnen bedruipen, maar nu knus ingebed in de Rotterdamse kleur.


Agenda

11 april


Receptie Kees Hijnen

25 april


Slotavond met dames

2 mei


Reünie oud-/oudere leden

25 mei


Districtsveldvoetbal­toernooi te Bodegraven

"Feesteerd"R.S.V.'s felicitatierubriekApril

3) R. Lenzini; 5) F. Witjens; 6) J. Willemen; 7) J. Haripersad, A. Viveen; 8) B. Glaser; 13) H. Leichsenring; 15) Mevr. W. de Graaf-De Bruin, A. Sapulette; 18) G.W. Schouten; 20) F. v. Gelderen; 21) D. Boer; 22) H. Vogelzang; 23) J. Snoek; 25) F. Houtman; 27) A. Lingen


Mei

1) J. Phernambucq; 3) O. Ben Ali; 5) A. de Groot; 6) J. Vervoort; 7) F. Mannee; 9) H. de Hoog, B. Kempers, C. Both; 11) J. Huygen, T. Kindt; 13) E. v. Leeuwen; 14) H. Bhagola, Y. Leutscher; 16) A. Deutz; 17) H. Burger; 18) N. Carlebur; 20) J. Wijnholds; 22) G. Bink; 23) K. v. Noord, W. Tilman; 24) B. Behr; 25) J. Henneveld, R. Ruigrok v.d. Werve; 26) M. Bierling; 28) J. Goosen; 29) W. Blom; 30) J. Bout; 31) A. da Cruz Lopes

journaal-
post

mededelingen van het bestuur

Contributie

Diegenen die hun contri­butie nog niet betaald hebben, hebben inmiddels een eerste herinnering gekregen. De penning­meester verzoekt deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 mei 1991 over te maken naar girorekening 293180. Na 1 mei komt er tien gulden bij.
Jaarvergadering 1991

De jaarvergadering 1991 kende een rustig verloop, maar wel enkele markante punten. Zo nam Kees Hij­nen afscheid als voorzitter en gaf hij de voorzitters­hamer over aan Robert Domhof. Kees werd bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de R.S.V.. De open­ge­val­len secre­tarisplaats is opgevuld door Ed van Leeuwen jr.; René van Ast is tot het bestuur toege­treden. Op 11 april zal een receptie voor Kees wor­den gehouden in het Jeugdhonk.


De C.O.V.S. onderscheidde H. Moret en N. Grip voor hun 25-jarig lidmaatschap.
De begroting van 1991 was een onderwerp van gesprek, omdat de penningmeester in diverse posten heeft moeten snoeien. Op de jaarver­gadering werd de Club van 100 aan den volke getoond, in de vorm van een schit­terend deelnemersbord. Mogelijk kan de financiële positie van de R.S.V. enigszins verlicht worden met dit initiatief, doordat de Club van 100 zich ten doel heeft gesteld de activiteiten van de R.S.V. te bevorderen.

Het eigen nest bevuilen?

Freek de Vlaam

Onder de wel zeer platte titel Op zijn pik getrapt heeft onze ein­dredacteur gemeend de inhoud van Regel 18 te moeten bescher­men tegen de goedbedoelde mening van Lies Mast, die als Regio-Kort-schrijver in ons blad De Scheidsrechter wetenswaardigheden uit de clubbladen van de aangesloten verenigingen naar voren haalt.
Uiteraard is Ed daar vrij in, maar het gaat mij te ver als het blad - ons blad - De Scheidsrechter en zijn medewerkers afgebrand wor­den. De inhoud wordt bepaald door een Redactieraad, die gevormd wordt door leden uit de zes districten. Deze collega's doen het pro deo en naar beste weten, evenals de vaste rubriekschrijvers. Dat het blad geld kost, is onvermijdelijk ver­bonden met de eisen die aan een landelijk verschijnend gedrukt blad gesteld worden.
Die inhoud en uitvoering kan bovendien de vergelijking met Regel 18 doorstaan, want de eerste uitgave in het palindromische jaar 1991, is gedateerd februari 1990. Palindromisch heeft niets te maken met palingen die naar zee zwemmen om zich aan con­sumptie te onttrekken of met palen die de bouwers van de spoor­wegtunnel nachtmerries/-hengsten bezorgen. Simpelweg betekent het dat een woord van achteren naar voren gelezen, dezelfde betekenis heeft. Een eenvoudig voorbeeld is het woordje negen. Piet v.d. Graaf verraste mij met het woord parterretrap, maar voegde er eerlijkheidshalve aan toe, dat hij dat uit een woorden­boek had.
Naast dit moeilijke woord staan er ook schrijf- en taalfouten in Regel 18. Bovendien zou de opmaak ook beter kunnen, want achter een punt hoort een spatie bijvoorbeeld en zo zijn er meer kleinigheden. Vind ik helemaal niet erg maar dan wel bescheiden blijven en niet de inhoud vergelijken. Dat riekt naar borstklop­perij. Gezien de toon en de gebruikte woorden, lijkt het wel of de gelegenheid aangegrepen is om eens flink van zich af te bijten. Al­sof Regel 18 in het leven geroepen is om frustraties over De Scheidsrechter te ventileren. Vind ik geen goed uitgangspunt en naar ik hoop, is dat ook niet zo, maar dat verwacht ik te lezen in het antwoord/naschrift op dit artikel.
=x=x=x=
Het is fijne pik!

Ed van Leeuwen jr., eindredacteur5pik in de uitdr. het is fijne ~ het is iets heel moois, iets heel royaals.

(Kramers' woordenboek Nederlands, blz. 719, kolom 2)


Als reactie op een eerder door mij geschreven stuk, gaf Freek de Vlaam, de trouwste medewerker van Regel 18, een fikse hoeveel­heid kritiek. Deze kritiek zal ik, deels op zakelijke, deels op emo­tionele gronden, trachten te weerleggen.
De eerste uitspraak is voor mij al niet helemaal aanvaardbaar. Freek verwart een platte titel met een alledaagse uitdrukking die niemand als platvoers opgevat kan hebben, maar wel precies aan­gaf wat ik wilde zeggen. Daarnaast zijn er nog vier compleet an­dere betekenissen van het woord pik (getuige het bovenstaande voorbeeld) en ik weet niet of degene die Freek bedoelt ook de ba­sis vormt voor het gezegde.
Als eindredacteur hoef ik de inhoud van Regel 18 niet te bescher­men, het blad zal dat door zijn al dan niet aanwezige kwaliteit zelf moeten doen. Ik onderschrijf zijn stelling dat het goed bedoeld was en - Freek heeft dit juist - dat is het enige slinkse dat mij aan­gerekend kan worden: dat ik over de rug van de Regio-Kort-schrijver het blad De Scheidsrechter heb aangevallen. Wel ben ik van mening dat wanneer alles wat het blad De Scheidsrechter (dus ook Regio Kort) biedt de volledige instemming van de redactie moet hebben, ik dus net zo goed een normerende uitspraak over dat blad kan doen, als zij over Regel 18.
Verder vind ik dat Freek de intelligentie van scheidsrechters on­derschat door op een waarlijk kinderlijke manier het woord palin­dromisch uit te leggen. Immers, is het niet net als bij spelregels zo, dat je niet altijd hoeft te weten wat het betekent, als je maar weet waar je het kunt opzoeken. Een spelregel- of woordenboek doet dan wonderen. Dat ik zo stom ben geweest om 1990 te laten staan op het titelblad doet niets af aan het binnenin Regel 18 juist ver­melde jaartal. En voor een opsomming van palindromen verwijs ik naar Battus' standaardwerk Opperlandse taal- en letterkunde.
Natuurlijk zullen er in Regel 18 schrijf- en taalfouten voorkomen, maar Freek weet best dat ik trots ben op de Nederlandse taal en meer dan gemiddeld mijn best doe om fouten eruit te halen. Per­fect is het niet en zal het waarschijnlijk nooit worden, ook niet wat betreft de opmaak. Wanneer Freek aangeeft dat een spatie na een punt hoort, dan heeft hij daar volkomen gelijk in. Hij zal dit echter incidenteel verkeerd zien staan; naar mijn weten is dit met maar één stuk gebeurd. Ik waardeer het dat alle fouten genoemd wor­den, niet alleen door Freek, maar ook door andere leden. Een uit­breiding van de redactie zou hieraan een positieve bijdrage kunne leveren. Op deze manier kan de redactie hier (liefst vooraf) wat aan doen.
Het "ventileren van frustraties" is geen doelstelling van Regel 18; daarom staan dat soort stukken er ook niet in. Als kritiek op wie dan ook ineens taboe geworden is, omdat dat een nestvervuilende uitwerking kan hebben, verzoek ik Freek nog enige van zijn eigen stukken te lezen. Stukken waarvan ik nooit zal zeggen dat ze frus­traties ventileren, maar juist precies en gedegen aangeven waar de zwakke plekken zitten. Stukken waarvan juist ik geleerd heb, dat je niet altijd alleen kritiek moet hebben, maar ook met oplossin­gen moet komen.
Het enige waar Freek mij echt in teleurstelde, was dat hij mij beticht van borstklopperij. Juist Freek zou moeten weten dat dat nooit mijn bedoeling geweest is. Het is nooit zo geweest dat ik Regel 18 gebruikt heb om er zelf op enige andere manier voordeel aan te behalen. Eerder heb ik anderen aangemoedigd (soms bijna gesmeekt) om door het schrijven van een stukje in Regel 18 zichzelf wat meer te profileren.
Concluderend: Freek heeft mij er niet van kunnen overtuigen dat ik de algemene tendens onder de leden ("Ik lees even snel de clubberichten in De Scheidsrechter en dan gooi ik 'm weg") niet goed verwoord heb. Wel heeft hij een aantal mogelijke verbe­teringen van Regel 18 aangedragen en ik hoop dat hij (en ook u, als lezer) dat blijft doen.

Je bent immers nooit te Ed om te leren!


=x=x=x=
Spelregelcompetitie veld- en zaalvoetbal 1990/1991

Freek de Vlaam

Bij het veldvoetbal leverde de derde ronde drie winnaars met 13 punten op, te weten Jan Brussee, Ben Kempers en Ed senior. De vierde ronde werd gewonnen door Henk Verzaal met 14 punten, gevolgd door Cor de Bruyn en Gyuri Takacs met 13 punten. De vijfde en laatste ronde werd wederom gewonnen door Henk Verzaal met 12 punten, nu gevolgd door Pepe Gomez, Niels Grip, Ben Kindt, Piet Slikkerveer en Willy de Vree met 11 punten.
Voor het vaststellen van de eindstand had ik bij wijze van spreken een vergrootglas nodig want de verschillen in antwoorden waren minimaal. Uiteindelijk is het resultaat: 1 en kampioen 1990-1991 Paul de Graaff met 58 punten, en de tweede plaats gelijk met 57 punten Jan van Elburg, Ed senior en Gyuri Takacs; de derde plaats wordt bezet door Henk Verzaal met 56 punten.
Opvallend maar niet onbegrijpelijk zijn de hoge posities die in­genomen worden door Paul de Graaff en Jan van Elburg die leid­ing geven of gegeven hebben aan jeugdspelregelteams.

Hetzelfde geldt voor juryleden.Mannen gefeliciteerd en tot vol­gend seizoen.


Het zaalvoetbal kende slechts vier deelnemers, maar leverde ten slotte een verrassende winnaar op. In de derde ronde behaalden Ed junior en Arie Vliegenhart de eerste plaats met 6 punten. De vierde ronde leverde als winnaars Willem Storm en Arie Vliegenthart op met 7 punten, waarna Ed junior en Willem Storm de leiding namen met 25 punten. De vijfde ronde leverde één winnaar op, namelijk, Willem Storm met 7 punten, die daarmee tevens de eerste plaats in de eindstand veroverde met 32 punten. Ed junior en Arie Vliegenthart delen de tweede plaats met 31 punten.
Willem is een trouwe deelnemer aan beide competities, zodat het mij deugd doet dat hij nu eens eerste plaats behaald heeft.

Willem, gefeliciteerd met je kampioenschap in de zaalvoetbalspel­regelcompetitie, die, zoals reeds eerder door mij is medegedeeld, niet meer gehouden zal worden. Althans niet door mij, want ik weet niet meer wat ik nu nog vragen moet; bovendien ben ik er niet erg bij betrokken. Vandaar mijn besluit er een punt achter te zetten.


Wie durft het volgend seizoen aan?

Scheidsrechters bekritiseren en niets van spelregels weten? (2)


Dat bleek maar zeer ten dele, want de aanwezigen deden buitengewoon hun best om geen flater te slaan. Dat ging sommige van hen zeer goed af, zelfs ondanks de zeer strenge en (terecht) weinig coulante jury.
Dat Kees Jansma als een bange wezel een week van tevoren af­belde en op dezelfde avond bij het tennistoernooi van Ahoy' zat, deed niets af aan de gezellige avond waarvoor de clubavondcom­missie haar stinkende best had gedaan. Integendeel, onder aanvo­ering van Bep Thomas slaagden Hans van Vliet, Dick v.d. Polder, Sandor Popovics, Peter Houtman en de op het laatste moment gevraagde Aad v.d. Laan erin van de avond een waar spektakel te maken, waarvoor zij de chef van Studio Sport in het geheel niet nodig hadden. Bep Thomas had er al een hard hoofd in gehad: "Kees Jansma komt toch niet. Hij durft de strijd namelijk nooit aan."
Nadat de aanwezige leden bekomen waren van de door gasttrainer en vragensteller Bep Thomas geleide training, begon het eerste deel van de avond: de spelregelwedstrijd. Het kwintet dat de strijd wel aandurfde, kreeg een aantal vragen gesteld waarna hun antwoord een waardering kreeg van de voor eigen publiek spe­lende jury, te weten Jan van Beveren, Henk Lavrijssen, Ben Kem­pers, Cor Vingerhoed en Chris Verhoef.
Hans van Vliet kreeg meteen een aardige binnenkomer met de vraag wat de karakteristieken van de bal zijn. Hij pareerde deze vraag zó aardig, dat hij hiermee een behoorlijk aantal punten verkreeg. Sandor Popovics was minder gelukkig bij zijn eerste vraag over buitenspel, maar herstelde zich zeer goed in een soort­gelijke vraag (wie zegt dat trainers niet leren van hun fouten?!). Frappant toeval was het feit dat steeds de geëigende persoon de juiste vraag kreeg. Zo kreeg Peter Houtman een vraag over het leunen op een speler bij het koppen van een bal. Peter zei des­gevraagd dat hem dat nog nooit overkomen was, maar ook zijn antwoord op de vraag klopte van geen kanten.
Niet alleen de jury, maar ook de vragensteller voelde zich als een vis in het water. Beide 'objectieve' partijen sneerden er lustig op los. Dat nam echter niet weg dat Dick v.d. Polder, die zich wat op de achtergrond had gehouden, de vragen uitstekend beantwo­ordde en zich daardoor met 92 % de eerste plaats zag belanden.
Het tweede deel van de avond bestond uit een los-vast vragenuur. Bij de eerste vraag brandde ogenblikkelijk de discussie los: "Gaat Feijenoord fuseren?"

Aad v.d. Laan: "In Rotterdam zou dezelfde situatie moeten bestaan als in Amsterdam. Ook in Rotterdam is één betaald-voetbalorganisatie voldoende en wie zou dat dan historisch gezien anders moeten zijn dan Feijenoord?"


Een andere vraag ging over de negativiteit van de sportjournalis­ten over de scheidsrechters, terwijl de journalisten er toch letter­lijk en figuurlijk te ver vanaf staat. Hans van Vliet: "Niemand in­teresseert het dat er een scheidsrechter op het veld loopt. Een goede scheidsrechter cijfert zichzelf helemaal weg en fluit niet helemaal volgens de spelregels." Het laatste punt geeft journalis­ten blijkbaar een extra kans om over de scheidsrechter te kunne schrijven. Immers, wanneer de scheidsrechter het volgens de regels doet is het niet goed, maar doet hij het niet volgens de regels, dan is het zeker niet goed.
Aan Sandor Popovics vroeg men of de Italiaanse oplossing, namelijk het invoeren van profarbiters, de goed is. "Er zijn twee soorten scheidsrechters: goede en slechte. De goede kunnen het nu al aan en de slecht ezullen er heus niet beter van worden, hoo­guit dat de voorbereiding beter kan zijn. Wanneer ik de Neder­landse scheidsrechters vergelijk met hun buitenlandse collega's, dan mag ik niet mopperen." Sandor gaf ook aan waar nu precies de knelpunten liggen: "Het wederzijds respect is weg en het plezier is weg."
Dick v.d. Polder sloot zich aan bij de vorige sprekers: "De beste scheidsrechter is diegene die zich niet irritant gedraagt en niet op­valt." Het ligt natuurlijk niet alleen aan de scheidsrechter. Zo stelde het forum: "Alle normen zijn al bij de jeugd veranderd en vaak is de opvoeding slecht. Hier zouden de clubs veel aan kunnen doen."
Sandor Popovics benadrukte nog eens dat hij ten onrechte een slechte naam ten opzichte van scheidsrechters had gekregen: "Na een slechte wedstrijd van een scheidsrechter zal ik nooit klagen, want de arme man voelt zich dan net zo als ik na een nederlaag." Bep Thomas gaf echter aan dat kritiek per sé een nadeel hoeft te zijn: "Of het nou goeie of slechte kritiek is, je moet er tegen be­stand zijn. Je wordt er alleen maar sterker van. Het scheid­srechteren kan leuk zijn, maar je moet tegen kritiek kunnen."
De uitspraak van de avond was voor Sandor Popovics: "Voetbal is net Toppop: ieder keer weer een nieuwe schlager." Waarbij de redactie wil aantekenen dat het niet helemaal duidelijk was of hij nu 'schlager' of 'slager' zei, wij gokken op het eerste.

Hans (2)


Henk Lavrijssen

Niet alleen RTL heeft een Hans op haar voetbalverslaggeving gezet, ook de regionale omroep Radio Rijnmond heeft haar sporen verdiend door een kleurrijke en niet-flegmatische reporter de sportevenmenten in de regio te laten verslaan.


Hans van Vliet geniet, zeker bij het Rotterdamse scheidsrechter­scorps, de reputatie emotionele en van enige spelregelkennis gespeende voetbalverslagen de ether in te sturen.
Kritiek alom op Hans van Vliet.
Toch kan ik voor deze Hans ook waardering opbrengen. Niet voor de verslaggeving, maar voor de moed waarmee hij, op uitnodiging van de clubavondcommissie van de R.S.V., naar Varkenoord toog om zich met andere prominenten aan een spelregeltoets te laten onderwerpen.
Geheel volgens mijn verwachting bracht hij er weinig van terecht, maar hij gaf in ieder geval acte de présence, hetgeen van de bek­endere collega Kees Jansma niet gezegd kon worden. Jansma schreef af. Was het angst voor een afgang of wilde hij zijn gezicht ten overstaan van de Rotterdamse scheidsrechters niet verliezen? Wat het ook mocht zijn, Hans was er wel en hij gaf goed partij bij de vragen na de spelregeltoets.
En... hij bracht de stelling naar voren dat een verslaggever een wedstrijd moet verslaan zoals deze op het veld gespeeld wordt, met alle leuke, vervelende, rare, prettige en onprettige facetten.
BRAVO HANS!
Nu de spelregelkennis nog...

Samenwerking B.S.B.V.-K.N.V.B.-C.O.V.S.

Freek de Vlaam

Het resultaat van de gesprekken die bovengenoemde organisaties gevoerd hebben, is een ontkenning van K.N.V.B.-voorzitter Jo van Marle dat de K.N.V.B. onjuist gehandeld heeft en dat de commu­nicatiestoornissen in toekomst vermeden zullen worden. De fouten worden niet hersteld, de kwaliteitszetels blijven verloren en de nadruk wordt op de toekomst gelegd.


De excuses zijn geaccepteerd want 'we' moeten verder en dat heeft inmiddels geleid tot een artikel in Voetbal Totaal nummer 8 van 1 maart jl. waarin in onder de kop Grijze scheids baart zorgen onze C.O.V.S.-voorzitter Govert van der Borden vrij uitvoerig ge­citeerd wordt. Genoemd artikel is voorzien met een foto waarop een niet-grijze scheidsrechter en een paar pronte vrouwen te zien zijn, zodat het artikel wel de aandacht trekt.
Alle wensen zoals het opkrikken van ons imago door de K.N.V.B. en door de media, de vrijkaarten voor interlands en het beschik­baar stellen van financiële middelen vvor de werving en opleiding van scheidsrechters, zijn aan de orde gekomen, maar de toezeg­ging van de K.N.V.B. ontbreekt nog in het artikel.
De problemen met de heren de Wilde en Visser die in de plaatsen van de B.S.V.B.- en C.O.V.S.-vertegenwoordiger zijn benoemd door de K.N.V.B., zijn uitgepraat en met excuses afgeschoten. Zeer positief en daar de bal nu bij die bond ligt, moeten we afwachten of en hoe er tegenaan geschopt wordt. Zal mij be­nieuwen.

????
In deze Regel 18 een nieuw fenomeen: de scheidsrechterskwis ????. Nee, nee, bij deze kwis is het niet de bedoeling om antwoor­den op spelregelvragen te geven, maar om een bekende of (nog) onbekende scheidsrechter te zoeken. Deze scheidsrechter heeft de onderstaande antwoorden gegeven op een aantal standaardvra­gen.


Wanneer u het goede antwoord weet, schrijft u dit dan te zamen met uw naam en adres op een briefje en levert u het briefje in bij de redactie. Onder de goede inzenders verloten wij een rapport met het cijfer 9, gratis begeleiding door Dook en Koos, één keer warm douchen, en een jaarabonnement op Regel 18!

Geboren:


5 februari 1960

Woonplaats:

Krimpen a.d. IJssel

Fluit in:

Groep 3 van de R.V.B.

Getrouwd:

Ja

Rookt:


Nee

Rijdt in:

Opel Kadett

Beste scheidsrechter:

Mario v.d. Ende

Slechtste scheidrechter:

Hans Reygwart

Beste buitenlandse scheids:

Petrovic

Overschatte scheids:

Michel Vautrot

Onderschatte scheids:

Pépé Gomez

Beste sportjournalist:

Dick v.d. Polder

Slechtste sportjournalist:

Evert ten Napel

Beste voetballer:

Marco van Basten

Beste radioprogramma:

Rijnmond Sport

Beste televisieprogramma:

Vinger aan de pols

Favoriete vereniging:

Zwervers Capelle

Jeugspelregelwedstrijden 1991

Cor v.d. Pol

Vrijdag 22 februari 1991 werd de halve finale van het district gehouden bij de v.v. Xerxes. Onder de vele belangstellende be­groetten we Piet Spelbrink, Cees de Bruin, Jan Jansen, Frans Slavenburg en Xerxes-voorzitter Fred Meeuwisse. Deze laatste toonde zich te zamen met vele medewerkers een buitengewoon goed gastheer. Tevens schonk hij een fraaie klok als aanmoedig­ingsprijs en voor alle jruyleden een schrijfblok met toebehoren.


R.S.V.-voorzitter Kees Hijnen stelde duidelijk en zeer rustig de vragen. Na een spannende avond werd de uitslag:

1. Schoonhoven 284 punten

2. H.S.S.C. '61 275 punten

3. Spartaan '20 234 punten

4. V.V.G.Z. 229 punten

5. V.V.K. 205 punten


Richard Lakerveld van H.S.S.C. '61 werd individueel winnaar en Richard Kreischer van V.V.K. kreeg de aanmoedigingsprijs. De prijzen werden uitgereikt door de oud-voorzitter van de R.V.B. Piet Spelbrink.
2 Weken later organiseerde de Haagse Scheidsrechtersvereniging de finale. In de meer dan volle kantine van de H.S.V. werd het een spannende en gezellige avond. Ed van Leeuwen jr. had zitting in de jury en deed dit alsof hij zijn hele leven niet anders had gedaan.
Na een spannend en wisselend verloop was de einduitslag:

1. Nootdorp 407 punten

2. H.S.S.C. '61 361 punten

3. D.V.O. '32 346 punten

4. V.V.W. 332 punten

5. Schoonhoven 302 punten

6. Spartaan '20 288 punten
Nootdorp zorgde niet alleen voor een afgetekende zege als team, ook individueel sprong de club eruit met Jasper Lamens, die een fantastische 'volle bak' liet aantekenen:

1. Jasper Lamens (Nootdorp) 100 procent

2. Sander Swaneveld (D.V.O.'32) 94,78 procent

3. Barry Gans (Spartaan '20) 93,04 procent


Vanzelfsprekend wenst de R.S.V. winnaar Nootdorp veel succes bij de landelijke spelregelwedstrijd.
=x=x=x=

18 Treffers

Gyuri Takács

- Eindelijk heeft Kees Jansma ges­chitterd. Maar dan wel door afwezigheid.

- Club van 100? Heeft de R.S.V. zoveel leden? Nooit opgevallen.

- Kees Hijnen is wederom niet met stille trom vertrokken.

- Even serieus: bedankt Kees.

- Koos en Dokus: De Jansen's van de R.S.V..

- Op de slotavond van de R.S.V. is het weer raak! Dus...Bingo!!!

- Zelfs Ed van Leeuwen jr. moest het afleggen tegen Willem Storm.

- Kees' verste: Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter: "Lang niet gezien." "Klopt," zegt de man, "ik ben ziek geweest."

- Waar blijft de handschoen, Niels?

- Cor Vingerhoed was wel tevreden na Feyenoord-S.V.V.. Zeker een biertje gekregen.

- En ze zeggen dat grijs je niet past, René?

- AC Milaan; een lichtpunt in donkere tijden.

- Johan Cruyff al weer op de tribune? Hoe bedoelt U eigenwijs.

- Jan van Beveren is weer zijn wipper kwijt.

- Freek is over het algemeen geen on­gelovige Thomas, maar soms gelooft hij zijn eigen ogen niet. Wat een inzet.

- Hans van Vliet, Sandor Popovics, Peter Houtman en Dick van de Polder waren wel sportief genoeg om te komen.

- Gastmop: Sandor Popovics: Kom een oude vriend tegen en ga een biertje drinken in de bar. Mijn vriend laat een foto zien van zijn vrouw. "Wat een lelijk wijf", zeg ik. Mijn vriend: "Weet ik, maar ze is goed voor de zaak". Hij laat een foto zien van zijn zoon. "Wat een leli­jke zoon heb jij". "Klopt" zegt mijn vriend. "Maar hij is goed voor de zaak". Benieuwd en nieuwskierik vraag ik: "Wat voor zaak heb jij dan?" Antwoordt hij "Een spookslot..."- Heeft Paul op de H.A.V.O. leren afkijken?

- Of van zijn vader Piet?

  • Eindredactie
  • Receptie Kees Hijnen
  • Paul de Graaff
  • Willem Storm

  • Dovnload 66.46 Kb.