Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 3

Dovnload 385.55 Kb.

Eenmanszaak Deel 1 Hoofdstuk 1 t/m 3Pagina2/2
Datum05.12.2018
Grootte385.55 Kb.

Dovnload 385.55 Kb.
1   2

H2


eenmanszaak:

 • geen scheiding privé+zakelijk vermogen

  • gemeenschap van goederen getrouwd= privé vermogen echtgenoot niet veilig

  • onder huwelijkse voorwaarden= privé vermogen echtgenoot wel veilig

 • eigenaar directeur

  • beslissingen

  • overeenkomsten afsluiten

 • voordeel:

  • snel besluiten

 • nadeel:

  • banken niet snel krediet verlenen

  • ziekte/dood>continuïteit

  • verlies > eigen rekening

1. vergunning: • sommige branches

2. inschrijven handelsregister

 • naam ingeschreven bij kamer van koophandel in handelsregister

  • publiek niet misleid of naam bestaat al

3. administratie/boekhouding

4. vestigingsplaats

5. investeringsbegroting:


 • raming van financieringsbehoeften= hoeveel geld nodig voor beginnen / grootte financieringsbehoeften / begroting>alle zaken>beginnen

 • Activa/kapitaal > 3 onderdelen

-Vaste

  • > 1 jaar

  • Afschrijven

-Vlottende

  • < 1 jaar

  • Vb

   • Voorraden/handelsgoederen

   • Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet

   • Nog te ontvangen bedragen

    • Geld krijgen (geen klanten)

    • Huur

   • Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet

    • Bestelwagen huren

   • Te vorderen btw/omzetbelasting

-Liquide

  • Geld

  • Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar

6. resultatenbegroting: • hoogte kosten>toekomst

 • opbrengsten i.v.t. kosten

7. liquiditeitsbegroting

 • betalingen+ontvangsten>toekomst

 • hoogte liquide middelen>toekomst

8. rechtsvorm

 • vastgelegd

 • manier>belasting betalen

 • aansprakelijkheid

 • bevoegdheden

9. verzekeringen:

 • WA bedrijfsauto

 • Opstalverzekering (brand/waterschade)

 • Verzekering inventaris (brand/storm/diefstal)

 • Bedrijfsschadeverzekering= gevolg schade niet kunnen verkopen

 • Overlijdensrisicoverzekering

10. financiering

 • Hoeveel ev

 • Hoeveel vreemd vermogen

  • Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen

   • Hypotheeklening/hypothecaire lening

   • Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)

Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen

 • rekening-courantkrediet

  • Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren

 • Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet

 • vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet

 • nog te betalen bedragen

  • huur/energie/abonnementen etc.

 • te betalen btw

11. diversen

 • Openen bankrekening

 • Zoeken leveranciers

 • Verlichting

 • Vloerbedekking

 • Gordijnen

Toegevoegde waarde=

 • verschil tussen inkoop en verkoop / waarde ondernemer toevoegt aan ingekochte goederen

Btw/omzetbelasting= • belasting op de toegevoegde waarde

 • GEEN kosten

 • 0% export(goederen/diensten)

 • 6% noodzakelijke levensbehoeften

 • 21% luxe goederen

 • Vrijgesteld: onderwijs/onderdelen gezondheidszorg

Fiscus= belastingdienst


u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet

o/g = opgenomen geld = schuld = credit


scontrovorm= balans met linker+rechterkant

balans= overzicht>bezittingen + vreemd vermogen + ev>bepaald tijdstipinvesteringsbegroting:

 • Vaste

 • Vlottende

   • Voorraden/handelsgoederen

   • Debiteuren/verstrekt leveranciers krediet

    • Vordering op afnemers

    • Rekening gekocht

   • Nog te ontvangen bedragen

    • Geld krijgen (geen klanten)

    • Huur

   • Vooruitbetaalde bedragen/verstrekt afnemerskrediet

    • Bestelwagen huren

   • Te vorderen btw/omzetbelasting

    • 1x per kwartaal verrekend

    • (Gaat om bezittingen)

 • Liquide

  • Geld

  • Liquide=vloeibaar, geld meteen bruikbaar
financiering

 • Lang vreemd vermogen/lang krediet/langdurig tijdelijk vermogen

   • Hypotheeklening/hypothecaire lening

   • Onderhandse lening>particulieren (familie/vrienden)

 • Kort vreemd vermogen/kort krediet/kortstondig tijdelijk vermogen

 • rekening-courantkrediet

  • Onderpand: onroerend goed/handelsgoederen/waardepapieren

 • Crediteuren/Ontvangen leverancierskrediet

 • vooruit ontvangen bedragen/Ontvangen afnemerskrediet

 • nog te betalen bedragen

  • huur/energie/abonnementen etc.

 • te betalen btwBijlage H2

leverancierskrediet= eerst goederen, later geld • Ontvangen= crediteuren= credit

 • Verstrekt= debiteuren= debet

Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen

 • Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit

 • Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet


H3


Eenmanszaak= één eigenaar

Vof= meerdere eigenaren> doel>winst delen

Vennoten/firmanten= degenen die overeenkomsten sluit>tot samenwerking

Goodwill


 • = vergoeding firmant ontvangt>klantenkring

 • Onstoffelijke/immateriële goederen

Rechtsvorm>eenmanszaak voor/nadelen 1. Aansprakelijkheid

 2. Leiding + besluitvorming

  1. Voordeel: snel

  2. Nadeel: geen overleg

 3. Financiering

  1. Persoonlijke zekerheidstelling:

   1. Borg= personen schuld betalen>schuldenaar niet kan

   2. borgtocht= overeenkomst waarin de persoonlijke zekerheidsstelling>vastgelegd

  2. Zakelijke zekerheidstelling: roerende/onroerende goederen

 4. Publicatieplicht (niet)

 5. Continuïteit

 6. Fiscale aspecten>inkomstenbelasting

Akte van oprichting niet verplicht VOF toch verstandig 1. Naam

 2. Doel

 3. Namen firmanten

 4. Inbreng firmanten

 5. winstregeling

overnemingsbeding= overname geregeld (VOF) (in akte van oprichting)
De Eenmanszaak Deel 1 H4+H5


Heel veel koppen zijn verdeeld in hiërarchische niveaus. Om het overzichtelijk en tevens makkelijk te maken om te leren kun je koppen in en uitklappen. Dit zie je aan het pijltje voor de blauwe kop. Een groot voordeel is dat wanneer je details geleerd hebt en alleen de grote lijnen wil doornemen (of andersom) het makkelijk is om sommige koppen in/uit te klappen

H4 – Verschil Kosten en Betalingen

 1. Winst


opbrengst – kosten
 1. Opbrengst


 • Ev neemt toe
 1. Kosten

 • feiten


  • ev neemt af

  • NIET WANNEER VOORRAAD WORDT INGEKOCHT! Je spreekt pas van kosten als de voorraad afneemt!

  • Btw niet op balans > aankopen

  • =geldswaarde noodzakelijk opgeofferde productiemiddelen t.b.v. productie van goederen en diensten.

  • Periodegrootheid + stroomgrootheid

  • Kostprijs= kosten per eenheid product

  • Verkoopprijs= kostprijs + gemiddelde winst/winst per product
 • Categoriale kostenindeling= indeling naar kostensoorten

 1. Vermogen= aantrekken vermogen kost geld

   • Interestkosten

     1. Vervallen>vooruitbetalen

   • Notariskosten= indien akte v/d lening opgemaakt

   • Provisie= bemiddelingsloon

   • Kosten vervroegde aflossing
 1. Grond

   • Pacht grond
 2. Arbeid

   • Loonkosten=
     • brutoloon

      • prestatieloon= iemands prestaties (niet te meten in stuks)

      • stukloon= prestaties te meten in stuk

      • tijdloon= per uur betaald
      • inhoudingen brutoloon (+ nettoloon= brutoloon)

       • Werknemersaandeelloonheffing

        • Loonbelasting

        • Premies volksverzekeringen

        • Premies werknemersverzekeringen

       • Pensioenpremie werknemer
     • werkgeversaandeel sociale premies (> geld niet wanneer loon te laag is)

      • volksverzekeringen

       • alle Nederlanders (verzekerd tegen)

       • AOW (Algemene OuderdomsWet)

       • ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

       • AKW (Algemene Kinderbijslag Wet)

       • AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

      • werknemersverzekeringen

       • alle werknemers (verzekerd tegen)

       • WW (WerkloosheidsWet)

       • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

       • IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

       • ZVW (ZorgVerzekeringsWet)
     • werkgeversaandeel pensioenpremie

Bijlage bij “3. Arbeid”


 1. Diensten van derden

   • huur gebouw

   • assurantie-/verzekeringskosten

   • onderhoudskosten

   • vracht-/transportkosten

   • energiekosten

   • reclamekosten

    !!!!

   • inkoopkosten= telefoon-/portokosten
 2. Inkoopwaarde verkochte goederen

   • inkoopwaarde v/d omzet= voorraadverandering + inkopen
 3. duurzame productiemiddelen (langer dan 1 jaar)

   • afschrijvingskosten (methodes vastgelegd voor manier van afschrijven)
   • aanschaffingsprijs=

     • aankoopprijs

     • installatiekosten/kosten bedrijfsklaar maken van productiemiddel

      • aanbrengen fundering

      • aanleggen leidingen

      • verbouwing

       • *voorbeeld*

winkelpand op de balans: prijs v/h winkelpand (1) + verbouwing die nodig is om het (verwaarloosde) pand te openen (2)


   • Restwaarde/residuwaarde
 1. kostprijsverhogende belasting (doorberekend aan klant)

   • invoerrechten

   • milieuheffingen

   • motorrijtuigenbelasting

   • onroerendezaakbelasting
   • GEEN KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTING!!

     • inkomstenbelasting= belasting op winst

     • vennootschapsbelasting= belasting op winst bij nv/bv
 • Matching-beginsel:


  • kosten toegerekend >producten > bepaalde periode verkocht

  • betalingsverplichting is dus niet van belang alleen het moment van verkoop
 • Kostenberekening


Groen = Voordeel

 • hulpmiddel >investeringsbeslissingen

 • Planning en beheersing>productieproces

  • Voorcalculatie v/d kosten= begrote kosten verwerkt in de kostprijs

   • Dus: berekening v/d toegestane kosten

  • Nacalculatie= vergelijken van werkelijke en toegestane kosten
 • Overeenkomst gesloten > Ontstaan Betalingsverplichting (=tijdstipgrootheid)
 • Permanentie= kosten+opbrengsten in resultatenoverzicht weergeven >bepaalde periode>toebehoren 1. Verkoopresultaat:


 • Brutoverkoopresultaat= verkoopopbrengst – inkoopwaarde

  • positief=brutowinst

  • negatief=bruto verlies

 • nettoresultaat= bedrijfskosten – bruto resultaat

  • lonen/huren/afschrijvingskosten/interestkosten

 • resultatenrekening=

  • periodegrootheid

  • overzicht ev verandert bepaalde periode

 • verandering ev= nettowinst + privéstortingen – privéopnamen
 1. Productiemiddelen: goed/dienst produceren

 • Arbeid


  • Geestelijke of lichamelijke inspanning
 • Kapitaal
 1. Doel onderneming


Niet-productieonderneming

 • Producten doorverkopen

Industriële/ambachtelijke onderneming

 • Koopt grond-/hulpstoffen>nieuw eindproduct 1. Uitlenen


u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet

o/g = opgenomen geld = schuld = credit 1. Krediet


leverancierskrediet= eerst goederen, later geld

 • Ontvangen= crediteuren= credit

 • Verstrekt= debiteuren= debet

Afnemerskrediet= eerst geld, later goederen

 • Ontvangen= vooruit ontvangen bedragen= credit

 • Verstrekt= vooruitbetaalde bedragen= debet

Overlopende posten= zorgen dat opbrengsten + kosten > goede periode toegerekend(… staat voor: Huur, Interest, energiekosten, abonnementskosten)

Interest


 • (eigenlijk) geen afzonderlijke kosten:

 • Interest niet veroorzaakt vermogen > maar bezit van voorraden productiemiddelen (grond/voorraad/duurzame productiemiddelen)

 • Nog te betalen interest = kort vreemd vermogen 1. Afschrijvingen


 • Niet toegestaan: meer afschrijven > aanschaffingsprijs

 • Afschrijving (A)=

  • Waardedaling v/d vaste activa

  • Bedrag via klanten hebt terugverdient

 • Boekwaarde=

  • aanschafprijs – alle afschrijvingen tot nu toe

  • waarde >bezit volgens boekhouding/balans

  • bedrag >totaal terugverdienen (niet v/d klant)

 • rest-/residuwaarde (R)=

  • excl. Btw

  • – sloopkosten

 • boekwinst/verlies=

 • technische levensduur=

  • max. periode bezit functioneert

 • economische levensduur (N)= max. periode bezit op balans staat (economisch verantwoord is)

 • Afschrijvingskosten per jaar=Afschrijvingsrekening= afschrijvingen geboekt aparte rekening

Geen

 • Duurzaam productiemiddel staat voor boekwaarde op balans

 • Afschrijvingen verminderen deze boekwaarde

Wel

 • Duurzaam productiemiddel staat voor aanschaffingsprijs op balans veranderd links (debetzijde) dus niks.

 • Afschrijvingen worden na elke afschrijving toegevoegd op de rekening rechts (creditzijde)
 • Lineaire afschrijving= afschrijven met vast percentage v/d aanschaffingsprijs

H5 – De begroting

Losse Begrippen


 • Gemiddelde krediettermijn= wanneer debiteuren/crediteuren gemiddeld … tijd later betalen.

 • Po en ps

  • =privé opnamen en privé storting

  • Staat in liquiditeitsbegroting (kas/bank)

 • Nettoresultaat= saldo resultatenbegroting

 • Voorcalculatorische balans/geprojecteerde balans= met beginbalans, resultatenbegroting en liquiditeitsbegroting > balans maken


Resultatenbegroting/resultatenraming


 • Opbrengsten + kosten komend jaar > indicatie

 • Excl. btw

Liquiditeitsbalans


 • Liquiditeit= mate onderneming in staat > kort vreemd vermogen betalen

  • Liquide activa

  • Vlottende activa

 • Onderneming liquide= liquide + vlottende activa > groter dan > kort vreemd vermogen

  • Nadeel: liquiditeit verandert continu (tijdstip, voorraadgrootheid)

Liquiditeitsbegroting


 • Verklaring verandering liquide middelen

 • Overzicht verwachte ontvangsten + uitgaven

  • Ontvangsten

   • Verkopen

  • Uitgaven

   • Inkopen

   • Aanschaf van activa

   • Diensten

   • Lonen

   • Belasting

   • Heffingen

 • Voordeel

  • Verkoopresultaat > bepaalde periode precies vast te stellen

  • Ondernemer: hoeveelheid liquide middelen in de gaten houden

  • Startende ondernemer: hoeveel geld investeren

Kosten vs. Uitgaven


Kosten

Uitgaven

Periode

Tijdstip

Schuld; niet op dit moment van je rekening afgehaald; behoort tot deze periode

Betaling; uitgevoerd op dit tijdstipBalans verbanden


 • EV eindbalans= EV beginbalans + begrote nettoresultaat + begrote ps + begrote po

 • Liquide middelen eindbalans= liquide middelen beginbalans + saldo liquiditeitsbegroting

 • Voorraad eindbalans= voorraad beginbalans + inkopen (excl. Btw) – inkoopwaarde verkopen

 • Debiteuren eindbalans= debiteuren beginbalans + verkopen op rekening (incl. btw) – ontvangsten debiteuren

 • Crediteuren eindbalans= crediteuren beginbalans + inkopen op rekening (incl. btw) – betalingen crediteuren

 • Vaste activa eindbalans= vaste activa beginbalans – afschrijvingen + aanschaf vaste activa – verkoop activa

 • Lening eindbalans= lening beginbalans – aflossing + opnemen nieuwe lening • Overlopende posten

  • Te betalen huur eindbalans= te betalen huur beginbalans + huurkosten – huuruitgaven

  • Vooruitbetaalde huur eindbalans= vooruitbetaalde huur beginbalans + huuruitgaven – huurkosten

  • Nog te ontvangen huur eindbalans= nog te ontvangen huur beginbalans + huuropbrengsten – huurontvangsten

  • Vooruit ontvangen huur eindbalans= vooruit ontvangen huur beginbalans + huurontvangsten – huuropbrengsten


Waar te vinden?


 • Debiteuren ontvangsten > liquiditeitsbegroting

 • Inkopen: uitgaven > liquiditeitsbegroting (dan contant en excl. Btw)

 • Inkoopwaarden v/d verkopen/kosten verkopen > resultatenbegroting

 • Betalingen aan crediteuren > liquiditeitsbegroting

 • Inkopen op rekening (incl. btw) > meestal liquiditeitsbegroting

 • Mutaties leningen > liquiditeitsbegroting • Let op! Debiteuren ontvangsten niet uit resultatenbegroting: alle bedragen excl. Btw contante verkopen en op rekening kan je dan niet splitsen
1   2

 • De Eenmanszaak Deel 1 H4+H5
 • H4 – Verschil Kosten en Betalingen
 • Categoriale kostenindeling= indeling naar kostensoorten
 • Grond Pacht grond Arbeid
 • Inkoopwaarde verkochte goederen inkoopwaarde v/d omzet= voorraadverandering + inkopen duurzame productiemiddelen (langer dan 1 jaar)
 • Productiemiddelen: goed/dienst produceren
 • Uitlenen u/g = uitgeleend geld = bezitting = debet o/g = opgenomen geld = schuld = credit Krediet
 • Resultatenbegroting/resultatenraming Opbrengsten + kosten komend jaar > indicatie Excl. btw Liquiditeitsbalans

 • Dovnload 385.55 Kb.