Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eigenwoninglening (Overeenkomst eigenwoninglening met annuïtaire aflossing) De ondergetekenden

Dovnload 22.44 Kb.

Eigenwoninglening (Overeenkomst eigenwoninglening met annuïtaire aflossing) De ondergetekendenDatum05.12.2018
Grootte22.44 Kb.

Dovnload 22.44 Kb.

EIGENWONINGLENING

(Overeenkomst eigenwoninglening met annuïtaire aflossing)

De ondergetekenden:

 1. De heer/mevrouw ....................................., geboren op ............................. te ..........................., en de heer/mevrouw …………………….. geboren op …………………… te ………………. wonende te ........................., hierna genoemd: "geldgever"

en 1. De heer/mevrouw ....................................., geboren op ............................. te ..........................., en de heer/mevrouw …………………….. geboren op ………………… te ………………. wonende te ................................, hierna genoemd: "geldlener"In aanmerking nemende:

 • dat ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te sluiten;

 • dat geldlener heeft verworven of gaat verwerven de onroerende zaak, plaatselijk bekend ................................................ kadastraal bekend ................................................ gemeente ................................................, sectie ................................................, nummer ................................................, groot ................................................Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Hoofdsom

Ter financiering van voornoemde onroerende zaak heeft geldlener van geldgever een bedrag geleend groot €..................................., zegge .............................................. euro (hoofdsom).


Artikel 2. Rente en afsluitprovisie

 1. Over de hoofdsom minus aflossingen is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van 6 (zes) procent. De rente zal jaarlijks achteraf worden betaald. De rente is vast voor een periode van tien jaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook de rente niet wordt betaald, wordt zij gevoegd bij de hoofdsom en is geldlener daarover rente verschuldigd gelijk aan die welke geldt voor de hoofdsom.


OPTIE ZES MAANDEN VOORUITBETALING

 1. Over de hoofdsom minus aflossingen is geldlener aan geldgever een rente verschuldigd ter grootte van 3 (drie) procent per zes maanden. De rente is in termijnen van zes maanden bij vooruitbetaling verschuldigd. De rente is vast voor een periode van tien jaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook de rente niet wordt betaald, wordt zij gevoegd bij de hoofdsom en is geldlener daarover rente verschuldigd.
 1. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een afsluitprovisie verschuldigd ter grootte van € 7.260 (€ 3.630 indien één geldlener), doch maximaal 1,5% van de hoofdsom. De afsluitprovisie wordt meegefinancierd en maakt deel uit van voornoemde hoofdsom.


Artikel 3. Aflossing

 1. De lening wordt door geldlener afgelost uiterlijk dertig jaar na ondertekening van deze overeenkomst.

 2. De aflossing start op de eerste dag van de kalendermaand volgend op het aangaan van de lening.

 3. De lening zal ten minste annuïtair worden afgelost conform bijlage 1.

 4. Wanneer de rente als genoemd in artikel 2.1 wijzigt zal een nieuw annuïtair aflossingsschema worden opgesteld.

 5. Alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst dienen plaats te vinden op de door geldgever aan te geven bankrekening.

 6. Geldlener is te allen tijde bevoegd de schuld vervroegd af te lossen. Indien de marktrente is gedaald is bij vervroegde aflossing een boeterente verschuldigd ter grootte van de contante waarde van de resterende rentetermijnen berekend tegen het u-rendement van de maand van ondertekening van deze overeenkomst minus de contante waarde van de resterende rentetermijnen berekend tegen het u-rendement van de maand van vervroegde aflossing, waarbij de contantmaking plaatsvindt tegen het u-rendement van de maand van vervroegde aflossing.


Artikel 4. Directe opeisbaarheid

De hoofdsom zal door geldgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling kunnen worden opgeëist:  1. indien de geldlener na aanmaning nalatig blijft in het betalen van een termijn;

  2. indien het faillissement van geldlener wordt aangevraagd:

  3. indien geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende zaken.


Artikel 5. Zekerheid

Tot zekerheid van de nakoming van de onderhavige verplichtingen van geldlener verklaart geldlener:OPTIE MET POSNEGVERKLARING

 1. dat geldlener op eerste aanmaning van de geldgever recht van (tweede) hypotheek zal verlenen op voornoemde onroerende zaak. Dit tot meerdere zekerheid voor de voldoening van wat geldgever nu of te eniger tijd van de geldlener te vorderen heeft of zal hebben; welke hypotheekstelling kan geschieden onder de gebruikelijke bedingen, waarbij de kosten voor rekening komen van de geldlener;

 2. dat geldlener zich jegens de geldgever verplicht voormelde onroerende zaak, zonder diens schriftelijke toestemming, niet (verder) hypothecair te belasten, zolang de geldgever nog iets te vorderen heeft van de geldlener;

 3. dat geldlener voormelde onroerende zaak niet zonder toestemming van de geldgever zal verkopen, zolang de geldgever nog iets te vorderen heeft van de ondergetekenden;

 4. dat geldlener aan de geldgever de onherroepelijke (OPTIE: notariële) volmacht geeft om namens geldgever ter zekerheid met betrekking tot de onderhavige vordering een recht van hypotheek te vestigen op voornoemde onroerend zaak;

 5. dat indien geldlener in het voorgaande nalatig is, hij aan geldgever zonder sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete zal verbeuren van € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro).


OPTIE MET HYPOTHEEK

dat geldlener ten behoeve van de geldgever een recht van hypotheek vestigt op voornoemde onroerende zaak ten bedrage van 120% van de hoofdsom.


Artikel 6. Slotbepalingen

  1. Alle kosten van deze akte, alsmede alle kosten die geldgever te eniger tijd tot behoud en ter uitoefening van rechten, welke uit deze overeenkomst voortvloeien, mocht maken, komen voor rekening van geldlener.

  2. Partijen stellen vast dat buiten deze overeenkomst geen mondelinge overeenkomsten tussen hen tot stand gekomen zijn in strijd hiermee, in afwijking hiervan of in aanvulling hierop. Na de totstandkoming van deze overeenkomst zullen afwijkingen hiervan of aanvullingen hierop uitsluitend in schriftelijke vorm overeengekomen worden en alleen in deze vorm bindend zijn.

  3. Deze overeenkomst treedt niet in de plaats van eerdere overeenkomsten van geldlening tussen geldgever en geldlener en beperkt de rechten en/of verplichtingen uit eerdere overeenkomsten niet.

  4. Geldgever en geldlener zien af van het recht om jegens elkaar ontbinding van deze overeenkomst te vorderen op grond van het bepaalde in de artikelen 6:265 en 6:266 van het Burgerlijk Wetboek.

  5. Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen geldgever en geldlener mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter.

  6. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te .......................... op ..............................


__________________________________ __________________________________1. De heer/mevrouw …………………… 2. De heer/mevrouw…………………....

__________________________________ __________________________________3. De heer/mevrouw …………………… 4. De heer/mevrouw…………………....


Bijlage:

 • Aflossingsschema

 • .....................................
 • Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1. Hoofdsom
 • Artikel 2. Rente en afsluitprovisie
 • Artikel 4. Directe opeisbaarheid
 • Artikel 6. Slotbepalingen
 • 1. De heer/mevrouw …………………… 2. De heer/mevrouw…………………... . __________________________________ __________________________________ 3. De heer/mevrouw ……………………

 • Dovnload 22.44 Kb.