Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s

Dovnload 176.75 Kb.

Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’sPagina3/6
Datum12.03.2017
Grootte176.75 Kb.

Dovnload 176.75 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.3Onderwijskundige aspecten


 • de student is eigenaar, dat wil zeggen dat:

  • het (content-)beheer moet volledig door de student kunnen worden uitgevoerd

  • de student kan items vrijgeven aan derden / coach ter becommentariëring

 • in het portfolio kunnen aan verschillende mensen verschillende rollen worden toegekend

 • de rollen en bijbehorende rechten van de actoren zijn helder vastgelegd

 • het portfoliosysteem ondersteunt communicatie tussen student / coach, student / student

 • items kunnen door de coach / begeleider worden vergrendeld

 • door het aanvinken van items kan de student eenvoudig verschillende soorten portfolio’s creeren, zoals een showcase-portfolio of ontwikkelingsportfolio

3.4Structuur


 • het portfoliosysteem kan hyperlinks bevatten naar informatie of andere media

 • er wordt gebruik gemaakt van templates om enige structuur aan het portfolio te geven

 • relaties tussen documenten onderling en de relatie daarvan met competenties kan duidelijk worden weergegeven

3.5Gebruiksvriendelijkheid


 • het systeen maakt snelle ontsluiting van informatie mogelijk

 • voor een geautoriseerde bezoeker wordt aangegeven wat nieuw is sinds het vorige bezoek

 • het opnemen van documenten in het portfoliosysteem verloopt eenvoudig

 • de portfolio’s moeten eenvoudige met elkaar kunnen worden vergeleken

 • het e-portfolio heeft een gebruikersvriendelijk ontwerp

 • het portfoliosysteem ondersteunt het werk van de docent

 • het printen van documenten is mogelijk

 • er is een helpfunctie aanwezig

3.6Flexibiliteit


 • het portfoliosysteem kan flexibel worden geconfigureerd naar de onderwijsvisie van de opleiding

 • creatieve invulling van de student is mogelijk

3.7Overige criteria


Tenslotte wordt het criterium kosten toegevoegd.

4Resultaten: analsye van de elektronische portfoliosystemen


De volgende systemen zijn uitgebreid onderzocht door middel van een pilot:

 • BSCW

 • Blackboard 5.5-6.0
  In een later stadium van het Apolloproject heeft het onderzoek van de verschillende werkgroepen zich gericht op het Blackboardportfolio (d.m.v. CMS) en het Foliosysteem van E-portaro. Van deze systemen is informatie gezocht door presentatie bij te wonen en de programma’s zelf op kleine schaal uit te proberen.

De volgende systemen zijn slechts kort geanalyseerd. • Projectplace

 • Quickplace

 • Personal Development Planner (PDP)

 • E-portfoliosysteem van de Digitale Universiteit

 • N@tschool

 • Het portfolio van Rovict

4.1BSCW


BSCW is bedoeld om documenten uit te wisselen, ook wel file (of content) management systeem genoemd. Het is daarom zeer geschikt voor het werken in groepen (Shared Work Space).
Toegankelijkheid

BSCW is toegankelijk via Internet, mits men de beschikking heeft over een toegangscode.

Degene die het ‘portfolio’ (mappenstructuur) beheert kan anderen toegang geven tot het portfolio.
Technische ondersteuning / technisch beheer

BSCW is een open source, er is geen technische ondersteuning. BSCW werkt op een server, waartoe men door middel van een licentie toegang krijgt.


Onderwijskundige aspecten

De student kan eigenaar zijn van het portfolio (een mappenstructuur). Hij heeft de mogelijkheid content te beheren. In BSCW is het toekennen van verschillende rollen mogelijk.

BSCW kent echter niet voldoende rollen en rechten ten aanzien van documenten. Met name het beoordelen, becommentarieren en ffixeren is een probleem. Het publiekelijk beschikbaar maken van bepaalde documenten is lastig.
Structuur

Het ontbreekt aan mogelijkheden (althans, voorzover dat te zien was in de test) om templates te leggen over folders, d.w.z. om bepaalde structuren vast te leggen en die in BSCW te zetten. Door middel van URL’s kunnen links gelegd worden met externe documenten. Interne links zijn niet mogelijk.


Gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit

Ontsluiting van informatie gaat snel, je hoeft niet vaak te klikken. Het printen van documenten is eenvoudig. BSCW oogt plezierig, is niet moeilijk te gebruiken en kent een hoge mate van flexibiliteit bij de gebruiker. Er kunnen verschillende rollen worden toegekend aan personen. Er is tevens een kalenderfunctie aanwezig, die de gebruiker helpt onthouden van taken. BSCW geeft aan welke documenten nieuw zijn. Het systeem blijft goed werken bij meerdere gebruikers. De inhoud van mappen (portfolio’s) kan niet eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Je kunt maar een map per keer openen.


Conclusies

BSCW is geen programma voor e-portfolio's. Het is leuk programma met leuke ideeën. Voor een portfoliosysteem is het te mager. Het biedt derhalve hele goede ideeën hoe je een portfoliosysteem zelf zou kunnen opzetten. Want een file-managementsysteem is wel een onderdeel van een e-portfolio. Het nadeel van BSCW is dat beoordeling van documenten niet goed kan worden uitgevoerd.
4.2Blackboard 5.5 (zonder CMS)


Blackboard 5.5 is een elektronische leeromgeving en als zodanig nooit ontwikkeld om er portfolio’s mee te maken. Toch is Blackboard ingezet als portfoliosysteem bij de RUG en hanzehogeschool. Hierbij had elke student een course, waarin zijn portfolio was gemaakt.
In de toekomst is een uitbreiding mogelijk met systemen zoals E-portaro (als Building Block van Blackboard) en het portfoliosysteem van Blackboard zelf.
Toegankelijkheid

Blackboard dient in de verschillende instellingen al als leeromgeving. De meeste studenten en docenten hebben daarom eenvoudig toegang tot Blackboard.


Technische ondersteuning / technisch beheer

Studenten hadden de beschikking over een course. Het bleek bij de UCLO nogal wat moeite te kosten om elke student toegang te geven tot een eigen course. Voor een grotere groep studenten zou iets dergelijks geautomatiseerd moeten verlopen.


Onderwijskundige aspecten

In de UCLO-pilot was de student eigenaar van zijn eigen course, hij vervulde de rol van instructor. In de rol van instructor kan de student personen toegang geven tot zijn course. Het hangt van de rechten van de student zelf af, welke rechten hij anderen kan geven. Het is niet mogelijk een course (portfolio) in Blackboard publiek te maken, tenzij iemand als gast inlogt in Blackboard en het portfolio wordt opengesteld voor een gast. Verder kan een document in Blackboard niet geshared worden op verschillende plaatsen en met verschillende studenten/docenten. Vergrendeling van documenten is niet mogelijk.


In de pilot bij het Conservatorium had elke student de beschikking over een course. Eindproducten werden als bestand in een forum geplaatst. Deze werden door de docenten beoordeeld. Over het algemeen was men hierover tevreden.
Structuur

In de UCLO-pilot (RUG) kreeg elke student een eigen course, de portfolio course. In de course zijn automatisch folders aangemaakt met zodat een student weet wat hij waar wat moet zetten. De vaste folderstructuur is door de student te wijzigen, omdat hij zelf instructor is in de course. Links maken naar een document is in Blackboard 5.5 niet mogelijk.


Gebruiksvriendelijkheid

Een groot bezwaar voor een docent die meerdere studenten onder zijn hoede heeft is dat er geen “wat is nieuw” melding mogelijk is in Blackboard. Een docent moet regelmatig alle courses van studenten door, op zoek naar nieuwe documenten, die ter beoordeling of ter commentaar worden voorgelegd. Daarvoor moet veel geklikt worden gezien de folderstructuur van Blackboard.


Hiervoor zijn een aantal oplossingen denkbaar:

 1. Studenten verplichten een announcement te maken bij het uploaden van een document. Dat wordt echter vaak vergeten. Bovendien krijgen ook de docenten die wel lid zijn van het betreffende portfolio (course), maar niet het betreffende document hoeven te lezen, toch het announcement in hun scherm. Het aantal announcements loopt daardoor snel op, wat het werken met portfolio’s onoverzichtelijk maakt.

 2. Niet met folders werken onder course documents, maar met een discussion board. Elk onderdeel krijgt dan een apart forum. Elk deelnemer kan per forum ook meer of minder rechten krijgen, verleend door de studentinstructor.

 3. Werken met slechts één course en daarbinnen groepen maken van één student. Die student zet dan in zijn groep bij bijvoorbeeld file exchange of in het discussionboard zijn documenten en andersoortige files. Met file exchange kun je echter slechts documenten toevoegen en geen commentaar geven of documenten ordenen. Bovendien wordt de file exchange op den duur een onoverichtelijke lijst van documenten. Zo’n discussionboard is handig, maar je hebt wel te maken met het feit dat je niet een deel van de leden beperkte rechten kunt geven voor toegang tot sommige documenten.


Flexibiliteit

Student kan zelf invulling geven aan zijn course. Courses zijn echter vrij statisch, waardoor Blackboard niet erg flexibel is.


Kosten

De grootste kostenpost is de tijd die het de docenten kost om alle courses te bekijken, het discussion board te gebruiken voor de communicatie met studenten. Het levert geen voordeel op voor docenten boven de papieren versies. Wellicht extra kosten omdat het aantal courses gelijk wordt aan het aantal studenten en hiervoor een extra grote server nodig is.


Overige opmerkingen

  Onderzoek naar de bruikbaarheid van Blackboard versie 6 (in plaats van versie 5) kon maar in beperkte mate worden uitgevoerd, omdat alleen een Beta-versie beschikbaar is. De conclusie is op dit moment dat versie 6 niet substantieel beter bruikbaar is als elektronisch portfoliosysteem.


Conclusies

Voor een eerste opstap naar het werken met een portfolio biedt Blackboard zeker mogelijkheden. Het biedt de mogelijkheden om studenten te laten reflecteren op elkaars werk. Daarnaast kunnen de studenten beheer krijgen over een eigen gebied.  Echter dit blijft oneigenlijk gebruik van Blackboard. Bovendien bestaat de kans op onoverzichtelijkheid bij veel studentaantallen. Als men Blackboard als portfoliosysteem wil gebruiken moet men goede afspraken maken rondom rechten, rollen en gebruik ervan.

Voor een geavanceerd portfoliosysteem is Blackboard niet geschikt. Vooral het niet goed kunnen archiveren van beoordeelde documenten en de omslachtige werkwijze bij het communiceren en feedback geven zijn het probleem.
1   2   3   4   5   6

 • 3.4Structuur
 • 3.5Gebruiksvriendelijkheid
 • 3.6Flexibiliteit
 • 4Resultaten: analsye van de elektronische portfoliosystemen
 • 4.1BSCW
 • 4.2Blackboard 5.5 (zonder CMS)

 • Dovnload 176.75 Kb.