Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s

Dovnload 176.75 Kb.

Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’sPagina6/6
Datum12.03.2017
Grootte176.75 Kb.

Dovnload 176.75 Kb.
1   2   3   4   5   6

5Vervolgonderzoek


De projectgroep acht het Foliosysteem van E-portaro zeer bruikbaar, gebruikvriendelijk en flexibel. Het systeem is ontwikkeld als zuiver portfoliosysteem, waardoor het aan veel gestelde eisen voldoet. Tevens kan het systeem in de nabije toekomst door middel van Building Block Technologie aan Blackboard worden gekoppeld. Aangezien alle Apollo-instellingen werken met Blackboard is dit zeer gunstig.
In een vervolgproject wordt daarom nader onderzoek gedaan naar het Foliosysteem van E-portaro. Het systeem wordt door middel van een ASP-constructie aan het Apolloconsortium ter beschikking gesteld. Gedurende een half jaar gaan de RijksUniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Avans het systeem bij gebruikers testen. Tijdens deze periode wordt gelet op de volgende aspecten:

 • Functionaliteit, waaronder de definitie van rollen en bijbehorende rechten

 • De koppeling met Blackboard 6: welke voordelen levert dat op?

 • Gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak

 • Flexibiliteit en de mogelijkheid om de eigen onderwijsvisie in te passen in het systeem

 • Kosten (prijs/kwaliteit verhouding),

 • Toegankelijkheid,

 • ICT-implicaties8 en stabiliteit

 • Onderwijskundige mogelijkheden

Om deze pilots mogelijk te maken worden docenten en studenten getraind in het gebruik van het systeem. Het project wordt afgesloten met • een evaluatieverslag van uitgevoerde pilots, waarbij betrokken opleidingen aangeven of het Foliosysteem / portfolio in Blackboard aansluit bij hun wensen vanuit het (competentiegerichte) onderwijs.

 • een adviesnotitie over een mogelijk vervolgtraject, met daarin beschreven adviezen over de implementatie en inzet van de geteste e-portfolio’s en te ondernemen acties dit beter te realiseren.

 • enkele scenario-beschrijvingen met het doel te schetsen hoe een Foliosysteem of portfoliosysteem in Blackboard is geimplemeteerd.

Naast het uittesten van het Foliosysteem van E-portaro wordt Blackboard CMS systeem op kleine schaal uitgetest.


Ten behoeve van een goed en compleet beeld voor het eindrapport houden we de ontwikkeling op het gebied van Folio en Blackboard CMS in de gaten, bijvoorbeeld door het verzamelen van kernnotities of via landelijke contacten (bijvoorbeeld met Emerge en de Digitale Universiteit). Tevens wordt gekeken naar de ontwikkelingen die gaande zijn bij andere instellingen waar geëxperimenteerd wordt met E-portaro (HS Zuyd, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)).


6Literatuur en andere rapporten m.b.t. elektronische portfolio’s


Tartwijk, J. van., Driessen, E., Hoebrigs, B., Kösters, J., Ritzen, M., Stokking, K., & Vleuten, C. van der (2003). Werken met een elektronisch portfolio. Groningen: Wolters Noordhoff
Links naar andere eindrapporten

www.i-start.nl/docs%2Fdeelrapportage%20ontwikk%20instrumenten%20-%20eindversie.pdf


7Bijlagen


 1. Projectplan project E-portfolio’s


Bijlage A projectplan


Voor vragen kunt u terecht bij de Apollo-coördinator van uw instelling:

Hanze Hogeschool: Annemieke Ter Borg-Spitholt, e-mail: w.e.ter.borg-spitholt@pl.hanze.nl

Universiteit van Tilburg: Hans van Dommele, e-mail: j.vandommele@uvt.nl

Paul Bloemen, e-mail p.p.m.bloemen@uvt.nl

Stichting Brabantse Hogescholen: Bert Frissen, e-mail Bert.Frissen@wxs.nl

Frank Dijkstra, e-mail fdijkstra@hsbos.nl

Rijksuniversiteit Groningen: Ria Jacobi, e-mail r.k.jacobi@eccoo.rug.nl


1. Aanvrager en projectleider (docent)

Naam
Instelling


Adres

Telefoon


E-mail

Datum


Annechien Langevoord


Stichting Brabantse Hogescholen
Bureau Innovatie en Kwaliteit

Hogeschool 's Hertogenbosch

Postbus 732

5201 AS 's-Hertogenbosch


tel: 073-6295268

fax: 073-6295205


alangevoor@hsbos.nl

31 maart 2003
2. Titel voorstel

E-portfolio

3. Verdere leden projectteam:

HG


Naam Faculteit/afdeling
UvT

Naam Faculteit/afdeling


SBH

Naam Faculteit/afdeling


RUG

Naam Faculteit/afdeling
Theo Verbeek t.r.verbeek@pl.hanze.nl

Frits Salomons f.w.salomons@pl.hanze.nl

Paul Bloemen P.P.M.Bloemen@uvt.nl

Annechien Langevoord alangevoor@hsbos.nl

Ria Jacobi r.k.jacobi@eccoo.rug.nl
4. Doel van de aanvraag, met accent op

 1. Voorgestelde wijze van gebruik ICT-toepassing in het onderwijs

 2. rol Blackboard in het voorstel

 3. mogelijkheden voor verdere verspreiding productVanuit de vier Apollo-instellingen hebben enkele opleidingen belangstelling voor het werken met een e-portfolio. Daarvoor zijn enkele medewerkers concreet bezig met het testen en/of het voorbereiden van pilots met e-portfoliosystemen. Enkele systemen die men bekijkt of wil bekijken zijn: Personal Development Planner; N@tschool; ROVICT. Tevens behoort het tot de mogelijkheid zelf, als instelling, een systeem te gaan bouwen.

Gezien deze ontwikkeling zal in de komende tijd veel informatie beschikbaar zijn met betrekking tot het werken met e-portfolio’s. Het is waardevol om binnen Apollo-verband deze informatie te stroomlijnen. Hiermee bewerkstelligt men betere afstemming van systemen, betere keuze en afweging voor de aanschaf of ontwikkeling van een e-portfolio systeem in de eigen instelling.

Het doel van het Apollo-project ‘e-portfolio’ is ervaringen uit te wisselen met de gekozen systemen binnen de instelling. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen, bijv. door het verzamelen van kernnotities of via landelijke contacten, op het terrein van e-portfolio gevolgd en meegenomen in de verslaglegging. Tevens worden er, gezamenlijk, concrete ondersteuningsactiviteiten opgezet met als doel de begeleiding en invoering van e-portfolio’s te ondersteunen.

Het inrichten, het testen van een bestaand of zelf ontwikkelt e-portfoliosysteem, vindt dus plaats binnen de Apollo-instellingen. Uitwisseling en stroomlijnen van informatie vindt in Apollo-verband plaats.


De uitwisseling van informatie vindt plaats via:

 • Evaluatieverslag van uitgevoerde pilots, waarbij betrokken opleidingen aangeven of het systeem aansluit bij hun wensen vanuit het (competentiegerichte) onderwijs.

 • Zo mogelijk een overzicht van portfoliosystemen in de markt (functionele vergelijking en kostenoverzicht).

 • Adviesnotitie over een mogelijk vervolgtraject, met daarin beschreven adviezen over de implementatie en inzet van e-portfolio’s en te ondernemen acties dit beter te realiseren.

 • Scenario-beschrijving e-portfolio met het doel te schetsen hoe een e-portfolio eruit ziet, en hoe het ingezet kan worden binnen het onderwijs.

Om externen een beeld te geven wat mogelijk is op het gebied van e-portfolio worden scenario’s beschreven. De scenario’s zijn gebaseerd op praktijkervaringen en –voorbeelden vanuit de Apollo-instellingen. Een scenario beschrijft bijv. de volgende aspecten: context waarin het e-portfolio wordt ingezet, de reden van gebruik, de wijze van inzet, de inrichting, de begeleiding en voordelen en nadelen.5. Begroting

Zie onder

6. Voorgestelde activiteiten
a. Algemene opzet

b. Inzet docenten

c. Projectresultaat

d. Onderwijskundige meerwaarde

e. Optioneel:
gebruik software anders dan Blackboard.

f. Optioneel: Actieve betrokkenheid studentena. Hieronder de voorgestelde activiteiten

 • Binnen enkele Apollo-instellingen worden systemen getest (SBH, RUG, HG). De andere instellingen doen mee in de vorm van pilots meedraaien, en/of wensen aanreiken tav de functionele inrichting.
  De pilots vinden plaats in het jaar 2003 (binnen de Apollo-instellingen).

 • Op basis van de pilots wordt informatie verkregen over de geteste systemen. Deze informatie wordt gebundeld in een evaluatieverslag. Op basis van deze informatie wordt een gemeenschappelijk advies voor de vier betrokken instellingen geschreven.
  Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag in hoeverre systemen voldoen aan de eigen opgestelde criteria en wensen. Iedere partner treedt hierbij op als externe evaluator.
  Het evaluatieverslag (en advies) is afgerond in januari 2004.

 • Organiseren en houden van een studiemiddag (één of twee) voor de betrokken (docenten coördinatoren, projectleiders)
  De studiemiddag vindt in januari 2004 plaats.

 • Op basis van de evaluatieverslag (incl. advies) en de studiemiddag wordt een vervolgtraject beschreven.

 • Het schrijven van e-portfolio scenario’s met het doel duidelijk te schetsen hoe een e-portfolio eruit ziet en hoe het ingezet kan worden binnen het onderwijs.

 • Gebruikersonderzoek

Tijdsperiode project (maart 2003-januari 2004): • voorbereiding testen, ontwikkelen e-portfolio in eigen instelling: tot augustus 2003

 • inrichten community, plannen van Apollo-activiteiten: maart/april 2003

 • eerste pilots in de eigen instelling: september – december 2003

 • schrijven scenario’s december 2003 / januari 2004

 • bundelen van informatie en ervaring mbt de pilots (evaluatieverslag en advies):
  december 2003

 • studiemiddag organiseren en houden: januari 2004

 • vervolgtraject beschrijven: december 2003 / januari 2004

 • gedurende het jaar 2003:
  - twee f2f-bijeenkomsten van de projectgroep
  - online contact van de projectgroep

Voor de ondersteuning van het ontwikkelen, schrijven, organiseren en documenteren van de diverse activiteiten wordt een community ingericht.


b. Elke betrokken instelling wordt vertegenwoordigd door een medewerker die verantwoordelijk is voor een pilot die in zijn vak / opleiding plaatsvindt. Deze medewerker is of wergroepcoördinator of docent. De werkgroepcoördinator heeft direct contact met diverse (pilot)docenten. De docenten worden door de werkgroepcoördinator betrokken.
c. Resultaat

 • Verspreiding van kennis en ervaringen binnen de vier instellingen via rapportages en studie/informatiemiddagen.

 • Een beschrijving van verschillende scenario’s waarin e-portfolio is ingezet.

d. Onderwijskundige meerwaarde van het Apollo-project • Delen van ervaring.
  Het bundelen van ervaring op het terrein van implementatie en begeleiding van e-portfolio’s binnen het onderwijs, en deze ervaring afstemmen.

 • Onderlinge evaluatie.
  De vier partners evalueren kritisch elkaars systemen op de criteria die voor de instelling zijn geformuleerd. Men is elkaars externe evaluator.

 • Ondersteuning.
  De vier partners ondersteunen elkaar bij de invoering, testen en ontwikkelen van een e-portfolio voor het onderwijs

 • Materiaal
  Het gezamenlijk ontwerpen van ondersteunend materiaal en scenario’s.

e. Software

Specifieke software is voor het Apollo-project ‘e-portfolio’ niet nodig. Voor het schrijven, uitwisselen en documenteren van informatie moet de Apollo-e-portfolio-community worden opgezet.
f. Studenten zullen betrokken worden bij de e-portfolio-usabilitytests van de instellingen. Zij zullen vooral worden gevraagd naar behoefte, wensen en gebruik.


7. Kwaliteitstoets resultaat

Evaluatie van bovengenoemde activiteiten van de vier instellingen. Hoofdvraag: Heeft de uitwisseling, afstemming en stroomlijning van informatie de vier instelling ondersteund bij de ontwikkeling en implementatie van een e-portfolio.

8. Wijze van verspreiding projectresultaat onder brede groep docenten.


Regelmatig over de voortgang en ervaringen rapporteren in diverse gremia en overleggen (Apollo-bestuur; besturen eigen instelling).
Het verspreiden van de scenario’s onder belangstellenden en betrokkenen, voor beeldvorming over wat een eportfolio is, wat het kan, en wat het betekent voor een vak of opleiding.

9.Gewenste logistieke ondersteuning vanuit Apollo-bureau

Organiseren van projectgroepbijeenkomsten (locatie, faciliteiten, verslaglegging)

Projectadministratie (financieel)

concept begroting apollo e-portfolio (euro)


inschatting dd 31-03-2003

aantal opleidingen/

aantal

uren

uren

tarief

kosten

apollo

Instellings
vakgebieden

instellingen

pp

Matching

projectgroep

landelijk projectleider80

80

45

3600

1332

2268

4 projectgroepleden
4

120

480

45

21600

7992

13608

materieel

reiskosten
450

1200

444

756

studiemiddagen
1000

370

630

onvoorzien
500

185

315

totaal
27900

10323

17577

Taken PL: coördinatie, organisatie, schrijven van stukken, moderator website, overleg apollo-verbandTaken PG-leden: informatie verzamelen, informatie verspreiden, schrijven (papier en online), daar waar nodig mee organiseren; testtijd van e-portfolio


1 De Digitale Universiteit is een samenwerkingsverband tussen Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Twente, Hogeschool Rotterdam, Open Universiteit, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogescholen, Hogeschool INHolland, Hogeschool van Utrecht.

2 Emerge is een samenwerkingsverband tussen de volgende instellingen voor Hoger Onderwijs: Hogeschool Leiden, Technische Univeristeit Delft en de Universiteit Maastricht.

3 Voor het projectplan wordt verwezen naar bijlage A

4 Het betreft een eerste analyse van en een oriëntatie op deze systemen. Voor een diepgaande analyse is meer tijd nodig.

5 HREF="http://www.eportaro.com/product.html" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.eportaro.com/product.html, HREF="http://www.eportconsortium.org/" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.eportconsortium.org/, HREF="http://www.eportaro.nl/" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.eportaro.nl

6 Stoas verzorgt de exploitatie van het systeem op de Nederlandse markt

7 Achterliggende techniek m.b.t. software: HREF="http://www.epixspec.org/" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://www.epixspec.org/8 Onder ICT-implicaties wordt verstaan: de kosten voor onderwijsinstellingsbrede implementatie (software, hardware), de kosten voor ondersteuning (technisch en functioneel beheer en ondersteuning aan opleidingen), de jaarlijkse licentiekosten, etc.

1   2   3   4   5   6

 • 6Literatuur en andere rapporten m.b.t. elektronische portfolio’s
 • 7Bijlagen

 • Dovnload 176.75 Kb.