Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


En 18e eeuw – 1 omslag

Dovnload 65.64 Kb.

En 18e eeuw – 1 omslagDatum29.06.2018
Grootte65.64 Kb.

Dovnload 65.64 Kb.


Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen

BHIC toegangsnummer 9

inventarisnummer 329
Stukken betreffende het recht der domeinen op onbeheerde nalatenschappen – 17e en 18e eeuw – 1 omslag
folio 1

3 augustus 1793

Verklaring van schepenen en raden van de stad Nijmegen dat voor hen is verschenen Vrouwe Abigaël Martha Vitringa eerder weduwe van wijlen Heer Peter Schull en thans echtgenoot van de Heer Carel Hendrick van Grasveld medicine doctor wonende binnen deze stad, mede namens haar oom wijlen Mr. Julius Bolman Vitringa in leven oud commies van de heren gedeputeerde staten van friesland en mede vroedschap van de stad Leeuwarden. De kate handelt om de nalatenschap van genoemde oom.
folio 6

Akte i.v.m. de nalatenschap van Johannis ……Clijmans/Crijmans [dubieus] te ’s-Hertogenbosch overleden [gezien het vervolg misschien toch ’n variant van Coijmans].


folio 8

29 februari 1720

Brief geschreven vanuit Hulst aan Steven Comen sergeant onder Bedaride in het regiment van generaal Frisem in garnizoen te ’s-Hertogenbosch met de aanhef: “Seer beminde vader en moeder en suster”….met de mededeling dat Marianna op woensdag 21 februari in de namiddag rond 4 uur ‘in de kram [vgl. kraam] is gekomen van een dogter een kint als een block”etc. etc. Alles gaat goed met moeder en kind!
folio 10

10 april 1773

Gedrukt formulier no. 98 van de ‘blok van de Kerkstraat’ van de pachter van de impost van hoofdgeld, zout, zeep etc. aan Mons. Cooijmans i.v.m. de betaling die gedaan moet worden aan het kantoor aan ‘den Hoogensteenweg’ bij Gerardus Sterk.
folio 11

1772


Gedrukt formulier van de ‘blok van de Kerkstraat’ nr. 270 aan J. Comans over de betaling van de onkosten der barakken en de huishuur ervan. De betaling dient te geschieden op het kantoor ten huize van Mr. Timmerman Gerardus Druye wonende in de Verwerstraat ‘schuins over’ de Lutherse kerk, in de maanden november 1772 en mei 1773 ’s morgens van 9 tot 11 uur behalve op zaterdag.
folio 12

20 mei 1760

Briefje met een gespecificeerd overzicht van wat Mons. Koijmans schuldig is aan Adrianus van de Ven totaal voor 6-5-0 welk bedrag is voldaan op 1 juli 1760, ondertekend door Adrianus van de Ven. Het gaat vooral om stoffen en manufacturen.
folio 13

20 juni 1729

Klein briefje met de mededeling dat Jacobus van Eck genoemde Jan Coomen heeft aangenomen als leerknaap, ondertekend door Cornelis van Esch.
folio 14

2 november 1740

Verklaring van de rentmeester van het weeshuis van Berdina Comans i.v.m. een jaar huishuur aan het weeshuis verschuldigd – totaal 32 gulden. De ondertekening lijkt op Du Castel.
folio 15

november 1734 of 1754 [dubieus]

Ontvangen van Steven Cooman een som van 9 gulden van een ½ jaar huur van een huis van het weeshuis. ondertekend door Johan Loeff rentmeester.
folio 16

17 november 1739

Kleine kwitantie van Berdina Coome die een bedrag schuldig is aan de weduwe de Soett en getekend voor voldaan.
folio 17

januari-april 1773

Mons. Kooijmans is schuldig aan een zekere P. van Dinther een bedrag van 3-8-0 i.v.m. vier visites, mixture, unguent, pilula en haustus. Getekend voor voldaan.
folio 18

z.d.


Briefje aan monsieur Coomans met een verzoek om een band op een rok te zetten ‘soo wijt als met de lisse neuw is en wat goet te plooijen want heft zoo ongelik gehangen maer moet niet langer maken als neuw is’, ondertekend door E. van Zuijlen [vermoedelijk].
folio 19

5 april 1738

Kwitantie ondertekend door Aldagonda van Lier voor Steven Com[ans] gepensioneerd sergeant die een bedrag schuldig is van gehaalde winkelwaren over de periode 28.10.1735 tot en met 20.10.1737 en ondertekend voor voldaan.
folio 20

1771


Gedrukt formulier van het ‘’ blok van de Kerkstraat’ [vgl. folio 11] ondertekend door de ontvanger P.D.Santvoort; het kantoor is gevestigd in de Lange Putstraat.
folio 21

8 juni 1773

Briefje aan monsieur Koomans, kleermaker wonende in de Korte Putstraat te ‘s-Hertogenbosch van dienaresse de Jeger vanuit Sint Oedenrode. In het briefje wordt o.a. ook genoemd boekdrukker Scheffers in ’s-Hertogenbosch i.v.m. een rekening van rouwbrieven.
folio 22

27 december 1773

Kwitantie van C.M. van den Boogaert aan monsieur Komans.
folio 23

1773


Kwitantie van Hendrik Valkenburg van 3-12-4 welk bedrag hij ontvangen heeft van monsieur Koman en ondertekend voor voldaan.
folio 24

24 april 1775

Brief vanuit Maastricht van een zekere Nicolaus Gilissen aan de heer H.Berges ten huize van de raad en rentmeester generaal der domeinen te ’s-Hertogenbosch betreffende doopregisters die ‘buijte lans gesalveert sijn’. Genoemd wordt daarin Comans, ‘vrouwe en mans kledermaker, te weeten den vader van Joannes Antonius Comans de welcke sigh tot Hulst geplasseert heeft’ mee naar het ‘buitenland’ genomen zou hebben. Gilissen vraagt nu om uitstel.
folio 26

maart-september 1771

Kwitantie van Johannes Antonius Koomans over allerlei producten en verstelwerkzaamheden aan kleren ter waarde van 15-8-0 t.b.v. Jaspar van Summeren.
folio 27

1753


Kleine afgescheurde kwitantie voor ‘Vrou van der Vart’ van de heer Koomans.
folio 28

1771-1772

Kwitantie aan Juffrouw Cotten van de heer Koomans voor een bedrag van 2-18-0 o.a. voor het vermaken van een japon.
folio 29

mei-oktober 1771

Kwitantie van Koomans aan Juffrouw N.N. voor- en achterzijde.
folio 30

1772


Kwitantie van Koomans aan Juffrouw Scho[e]nmakers voor een bedrag van 6-17-0.
folio 31

juni 1773

Kwitantie van Koomans t.b.v. Juffrouw van Suijlen voor 3-15-0.
folio 32

juli-september 1768

Kwitantie van Koomans t.b.v. Mevrouw de Jeger.
folio 33

z.d.


‘Aan ’t huijs van baas Coomans is van de meijt van Copier bruijnne sits voor eenen jak eenen lap ellekes doek en eenen verschoote bonte voorschoot voor voeder’
folio 34

23 februari 1774

Ontvangstbewijs ondertekend door Leonard de Langh dat hij heeft ontvangen uit handen van notaris en procureur Johan van Bruggen als curator van de boedel van wijlen Joh. Coman in leven kleermakersbaas alhier 3 ½ el jamoes en 7 maal ¼ el bomasein, door de Langhe aan Coman overhandigd.
folio 35

23 februari 1774

Ontvangstbewijs ondertekend door Joh. Versfelt met het handmerk dat is gesteld door Mevrouw Bovoir, die geld heeft ontvangen van notaris van der Bruggen als curator van de boedel van Comans.
folio 36

23 februari 1774

Identiek ontvangstbewijs als het vorige ondertekend door Hendrikus de Rooij. In het briefje worden genoemd juffrouw van den Bogaard en de heer de Weijs.
folio 37

23 februari 1774

Identiek ontvangstbewijs ondertekend door Joh. Versfelt en de weduwe Giebels stelt haar handmerk.
folio 38

23 februari 1774

Identiek ontvangstbewijs ondertekend door Joh. Versfelt met het handmerk van een zekere Jan Storm.
folio 39

23 februari 1774

Klein briefje voor de levering van bepaalde stoffen …..de ondertekening is niet duidelijk.
folio 40

19 oktober 1774

Gedrukt formulier nr.89 van het ‘blok van de Kerkstraat’ voor de heer Cooijmans. Betaling dient te geschieden op de Markt op de hoek van de Kolperstraat ten huize van F.Beckers.
folio 41

25 maart 1759

Verklaring van Bernardus van de Ven burger te ’s-Hertogenbosch dat hij verhuurd heeft zijn huis staande in de ‘Corte Putstraat’ aan Johannis Coomans medeburger en Mr. vrouwenkleermaker voor een termijn van 8 jaren waarvan de 1e betaling ingaat op 31 juli 1760, gevolgd door een specificatie van de verschillende condities waaraan de huurder zich te houden heeft.
folio 43

z.d.


Brief van dochter Marianna de weduwe van Jan Comen aan haar vader en moeder en zus over de droefheid van het verlies van haar man die na een langdurige ziekte van 4 maanden is overleden en was uitgeteerd gelijkend op een ‘stokxken houijt’. Ze voelt zich alleen, bedroefd en van alleman verlaten. Haar man was overigens geduldig in zijn lijden geweest, zelfs zo dat de mensen er plezier in hadden om bij hem op bezoek te komen en hij heeft tot het laatst toe Onze Lieve Vrouw voor ogen gehad, schrijft ze.
hier volgt een setje dubbel gevouwen documenten die met een touwtje bijeen gebonden zijn….
folio 45

februari – juni 1774

Specificatie van het salaris voor Johan van Bruggen curator van de boedel en regelaar van de begrafenis van wijlen Johan Antony Comans kleermakersbaas te ’s-Hertogenbosch voor een totaalbedrag van 52-19-0. In dit document worden de volgende personen genoemd: advocaat G.Smits, Cath. Blommers, notaris Versfelt, Huijbertus Huijds, de heer Mollerus, W.Gyzen, raad en rentmeester generaal Schmeling en Mr. W.C.Ackersdijk.
folio 47

29 juni 1774

Declaratie van het salaris van advocaat Gerard Smits i.v.m. de boedel of nalatenschap van wijlen Johannes Comans in leven kleermaker, voor een totaalbedrag van 21-12-0. Hierin worden genoemd: Johannes Storm naaste buur, Arnolda Blommers dienstmaagd van de overledene en Johan van Bruggen.
folio 49

14 juni 1774

De vrouw van G.Druij heeft geholpen in het overbrengen van de meubels etc. van wijlen J.Coomans en declareert 4-0-0.
folio 50

1774


Ontvangstbewijs van een bedrag van 0-16-8 ondertekend door A.M.Swinkels i.v.m. drie weken huur van een klein huisje in de Putgang voor opslag van de meubels.
folio 51

februari-maart 1774

Specificatie van het salaris van Joh. Versfelt voor een bedrag van 13-13-0 o.a. voor de geschreven inventaris van 12 folio’s van de nagelaten goederen.
folio 52

Specificatie van het salaris à 7-15-0 verdiend door de groenroede J. Schouten in de zaak van Arnolda Blommers huisvrouw van de heer Kammel, gewezen dienstmeid van Johannes Komans.


folio 54

25 februari 1774

Kwitantie van de heer Johan van Bruggen ter waarde van 6-4-0 ondertekend door J.F.Santvoort.
folio 55

1774


Kwitantie van notaris J. van Bruggen i.v.m. het plaatsen van een advertentie in de Bossche Couranten schuldig aan C.A.Viewegen L.J.Bresser in zake de boedel van J.A.Comans groot 10 regels. Ondertekend door L.J.Bresser voor voldaan.
folio 56

1774


Idem voor een advertentie van 7 regels [zie bij folio 55].
folio 57

Kwitantie van 4-12-8 over een aam bier en getekend voor voldaan door C.M. de Mele.


folio 58

21 maart 1774

Voldaan aan Cornelia, de weduwe van Jacob Coppelaer van garen 0-3-2.
folio 59

januari 1774

Kwitantie ondertekend voor voldaan door Nicolaas Copier.
folio 60

1774


Kwitantie van 3-13-0 ondertekend voor voldaan door Willem de Lang.
folio 61

3 maart 1774

Kwitantie ondertekend voor voldaan door J.F.v. Wolfsbergen.
folio 62

6 maart 1774

Kwitantie van 0-16-0 waarbij het handmerk is gesteld door Maria van de Sande huisvrouw van Willem Volkers die verklaart heeft niet te kunnen schrijven.
folio 63

25 februari 1774

Kwitantie van 0-16-0 waarbij Mie van Wel haar handmerk stelt en verklaart niet te kunnen schrijven. Haar zoontje heeft als leerjongen bij Comans gewerkt.
folio 64

24 februari 1774

Kwitantie ondertekend door Hendrikus de Rooij omdat zijn zoon als knecht heeft gewerkt bij Comans.
folio 65

25 februari 1774

Kwitantie van Arnolda Blommers die haar handmerk plaatst omdat ze niet kan schrijven. Ze heeft 8 dagen en nachten gewaakt over de nagelaten goederen van Comans.
folio 66

24 februari 1774

Kwitantie van Arnolda Blommers i.v.m. het waken en oppassen op de heer Comans ten tijde van zijn ziekte.
folio 67

18 februari 1774

Kosten i.v.m. de verzegeling van het sterfhuis van wijlen J.Komans in de Korte Putstraat voor een bedrag van 18-6-0.
folio 68

25 februari 1774

Kwitantie van Arnolda Blommers ter waarde van 3 gulden voor het afleggen en kisten van het dode lichaam van Comans.
folio 69

25 februari 1774

Kwitantie van Maria de Keijser die haar handmerk stelt omdat ze niet kan schrijven. Het gaat om 15 stuivers voor het maken van een doodskleed.
folio 70

22 februari 1774

Kwitantie van Jacobus van der Laar als deken van het kleermakersgilde voor het bijwonen van de begrafenis van Jan Koomans met de broeders van het gilde.
folio 71

z.d.


Joahnnis Leurs bekend voldaan te zijn van een bedrag van 1-10-0 i.v.m. levering van het strooi van de overleden Komans.
folio 72

23 februari 1774

Kwitantie ondertekend door T.Kempe of Kampe van een bedrag van 5-6-0 in verband met het recht van de baardragers vanwege het ter aarde bestellen van het dode lichaam van J.Comans.
folio 73

22 februari 1774

Kwitantie van koster T.D.Admiraal i.v.m. de begrafenis van Johannes Komans die op het Sint Janskerkhof is begraven o.a. voor het kleed, het klein gelui, de hoge baar, het kosterrecht en voor de grafmakers, samen ter waarde van 12-2-0.
folio 74

19 februari 1774

Kwitantie van 1-4-0 van J. van Raeck voor de levering van 12 ellen lint à 2 stuivers per el voor het sterfhuis van Koomans.
folio 75

18 februari 1774

Kwitantie ondertekend door weeshuismeester F. Becude van 5-4-0 voor een dob: grijne kist van 6 voet lang met het draaggeld.

folio 76


8 april 1775

Opdracht van de raad en rentmeester van de domeinen aan zijn deurwaarder om al degenen die recht hebben in de nalatenschap van de overleden Johannes Antony Comans te dagvaarden, gevolgd door het relaas van deze deurwaarder die dit heeft gepubliceerd op de pui van het stadhuis, met verzoek om op dinsdag 25 april 1775 klokslag drie uur aanwezig te zijn. Ondertekend door deurwaarder C.Molhuijsen.


folio 80

25 maart 1775

Edict van publicatie en affixie van de raad en rentmeester generaal Ackerdijk aan zijn deurwaarder C.Molhuijsen i.v.m. het overlijden van Joh. Ant. Comans en de verdere afhandeling van de nalatenschap.
folio 81 – 95

Een hele serie kleinere documenten i.v.m. de nalatenschap van de overleden Comans :

10 + 11 juni 1774 – publieke verkoping

1774 – gedrukt formulier van de ‘blok van de Kerkstraat

1773-1774 – geleverde goederen door Adrianus Bollens o.a. witte brood en beschuit

z.d. – kwitantie van medicine doctor P. van Dinther i.v.m. visites en medicijnen

26 maart 1775 – salaris van deurwaarder C.Molhuijsen

februari 1775 – plaatsen van een advertentie inde Rotterdamse Courant

1775 – plaatsing van een advertentie in de Bossche Courant

1774 – specificatie van het salaris voor advocaat Mr. Cornelis van Boxtel.


folio 96

22 april 1775

Relaas van deurwaarder C.Molhuijsen.
folio 98

25 april 1775

Rekening en bewijs van ontvangsten en uitgaven van Philip Willem de Schmeling raad en rentmeester generaal der domeinen gepresenteerd aan de leenmannen van de leen- en tolkamer i.v.m. de nalatenschap van Johannes Antony Comans mr. kleermakersbaas overleden in februari 1774 te ’s-Hertogenbosch. Totaal 743-0-4.
folio 102

februari 1774

Opdracht van de raad en rentmeester generaal aan zijn deurwaarder i.v.m. de genoemde nalatenschap voor een 3e dagvaarding.
folio 104

14 februari 1775

Remonstrantie van raad en rentmeester generaal Ackersdijk i.v.m. de zoektocht naar erfgenamen van de nalatenschap van Comans.
folio 106

januari 1775

Rekening van Johan van Bruggen met veel details rond de nalatenschap en de begrafenis van de overleden Johannes Comans, met name de specificatie rond de begrafeniskosten is wel interessant. Ook worden nog eens alle namen opgesomd van wie in de voorgaande stukken kwitanties zijn aangetroffen.
folio 110

10 + 11 1774

Compleet overzicht van de publieke verkoping van de nalatenschap van Johannes Comans waarbij dus de complete inventaris staat vermeld, in totaal voor 554-12-0.
folio 118

31 mei 1774

Authorisatie op Johan van Bruggen tot extraditie van de boedel en nalatenschap van Johan Anthony Comans een de raad en rentmeester generaal der domeinen.
folio 120

31 mei 1774

Extract uit het resolutieregister van de schepenen van ’s-Hertogenbosch n.a.v. een rekest van Johan van Bruggen notaris en procureur.
folio 122

28 maart 1774

Het doopcontract opgemaakt door de pastoor van Sittard Jo[hann]es Ar: Loverix met de volgende tekst onder voorbehoud van een mogelijk onjuiste transcriptie van het latijn…..:
visuris salutem in domino

Ego subscriptus parochius ecclesiae collegiatae simul ac parochialis Sittardiensis diecesis Leodensis ducatus vero Juliacensis notum facio ac altestor [of: attestor] quod in libro pastorali quo legitim morum parentum proles sunt conscripta de verbo ad verbum habeantur seu legantur sequentia


1683 19na augusti baptisavi Joannem filium Francisci Ceumans et Adelheijdis Valoris ….fin Steinweg, susceptores Peter Eemans, Barb. Ceumans pro quo stat Zophia Mulikens uxor, Jois. Hoelbeekers in quorum fidem has manu sigilloque propryo manitas dedi Sittardiae hac 28va martij 1774

Joes. Ar. Loverix pastor oppidi Sittardiensis


aan de achterzijde:

copie van de doopbrief van Joes Ceumans van den Steinweg.

doopextract van den pastor van Sittert dato 28 maart 1774

folio 125

7 april 1774

Rekest van Johan van Bruggen aan de Bossche schepenen i.v.m. de nalatenschap van Johannes Comans.

folio 127

3 maart 1774

Volledige staat en inventaris van de goederen der nalatenschap van de overleden Johannes Comans beschreven door openbaar notaris Johan Versfelt onderverdeeld in gerede penningen, goud, zilver, posteluin [vgl. porselein], blik, houtwerk, koper, tin, glas, aarde goed [vgl. aardewerk], ijzer, mans- en vrouwenkleren, linnen pelle en wollen stoffen, bedden en schuld- of rentebekjes.
folio 141

23 februari 1774

Opdracht ondertekend door Frans van Heurn de secretaris der stad met een authorisatie voor Johan van Bruggen i.v.m. de nalatenschap van Johannes Comans.
folio 143

10 februari 1774

Document ondertekend door secretaris Frans van Heurn n.a.v. het rekest dat is ingediend door Arnolda Blommers huisvrouw van Henricus Kammel gewezen dienstmeid van Johannes Comans die een verzoek heeft ingediend iemand te zoeken die gekwalificeerd is om de boedel provisioneel gade te slaan, het dode lichaam ter aarde te bestellen en alles te doen wat verder ‘de natuur van zaken en omstandigheden sal komen te vereijsen’.
folio 146

periode 1768-1774

Extract uit het schuldboek van Johannes Comans waarin, compleet met de verschuldigde bedragen genoemd worden de volgende personen: juffrouw Pappegaaij, juffrouw Minoretti, de meid van Watering, juffrouw Holthoff /Kolthoff te Vlijmen, Mieke Storm, vrouw van Gerwen, de meid bij van Hoofd, vrouw van den Bogaard, juffrouw Mulders ten Dungen, Mieke Simons [er staat: Siimons] te Vlijmen, de meid bij Hanswijk, juffrouw de Leeuw te Esch, juffrouw Habraken op de Vischmarkt, de meid bij de Beijer, de pruikenmaker, juffrouw Hofmans, juffrouw de Waall, juffrouw de Meele, mevrouw de Jeger, juffrouw de Weis, juffrouw Lotte, juffrouw Bols, de meid bij Bonebakker, juffrouw van de Ven Vismarkt, de meid van juffrouw van Summeren, de meid bij mevrouw van Heurn, de zuster van Potters, vrouw Ligtvelt, juffrouw Copier, juffrouw van Zuijlen [Rogier], juffrouw Gee Madem Peperstraat, juffrouw Richt, vrouw van Herpen, juffrouw van Zuilen Leers, juffrouw Koppelaer op de Have, juffrouw Peijpers.
folio 147

z.d.


Remonstrantie van de raad en rentmeester generaal Philip Willem de Schmeling n.a.v. het overlijden van Johannes Antony Comans.
hiermee is de serie documenten m.b.t. deze nalatenschap afgesloten en volgt een nieuw pakketje in een omslagvel m.b.t. Caatje Clandisie
folio 151

april 1773

Kwitantie van J.D.Asedonder van 2-2-0.
folio 152

7 oktober 1773

Kwitantie ondertekend door L.J. de Bresser i.v.m. een advertentie over de nalatenschap van Caatje Clandisie in de Bossche Courant.

folio 153 – blanco vel


folio 154

8 oktober 1773

Ontvangstbewijs van een bedrag van 15 gulden 6 stuivers voor het driemaal plaatsen vaneen advertentie in de Rotterdamsche Courant dat op 12 oktober 1773 ter leen- en tolkamer de rekening van de boedel en nagelaten goederen van wijlen Caatje Clandisie sal geschieden. Vanwege de absentie van de commies ondertekent de gezworen klerk Vriezekolk.
folio 155

juni 1773

Kopie uit de inventaris van goederen van Caatje Clandisie doorgaans gewoond hebbende op het Hinthamereind te ’s-Hertogenbosch in een straatje ‘achter den Jaeger genaamd’ ten huize van Israel van Esch dd. 30 maart 1773 aangaande de goederen die op de vrijdagse vendu [= verkoop] binnen ‘sBosch staan verkocht te worden en als volgt onderverdeeld:

het volgende schijnt geen zilver te zijn, tin, koper, het volgende schijnt een puischbet, ijzer of staal, aardewerk, houtwerk, glaswerk, allerhande zaken, kleren. Ondertekend door Petrus Werde ‘vendumeester’.


folio 157

augustus-september 1773

Specificatie van het salaris van deurwaarder C.Molhuijsen.
folio 159

1773


Specificatie van onkosten n.a.v. de nagelaten goederen van Caatje Clandisie waarbij details over de werkzaamheden worden gegeven o.a. voor de raad en rentmeester generaal, iedere leenman, griffier en de hussiers.
folio 160

1773


Een andere specificatie n.a.v. de nalatenschap van Caatje Clandisie.
folio 161

1773


Declaratie van Mr. Cornelis van Boxtel.
folio 163

1773


Verklaring van Mr. Abraham Bastide en Abraham Verster ordinaris leenmannen dat voor hen zijn verschenen Israel van Esch en zijn vrouw Maria van Rosmalen wonende op het Hinthamereind in een straatje genaamd ‘agter den Jager’. Zij hebben verklaard dat twee jaren geleden Caatje Clandisie daar woonde.
folio 167

3 oktober 1773

Derde edictale citatie van de goederen van Caatje Clandisie.
folio 171

13 september 1773

Tweede edictale citatie van de goederen van Caatje Clandisie.
folio 175

28 augustus 1773

Eerste edictale citatie van de goederen van Caatje Clandisie.
folio 179 [beschadigd stuk]

z.d.


Remonstrantie van de raad en rentmeester generaal inzake de nagelaten goederen van Caatje Clandisie [zie ook elders]
folio 182

z.d.


Verklaring van de leenmannen Bastide en Verster [zie ook: folio 163].
folio 184

12 oktober 1773

Rekening gepresenteerd door de raad en rentmeester generaal de Schmeling i.v.m. de nalatenschap van Caatje Clandisie die op 7 november 1772 te Vlijmen is overleden. In deze rekening worden o.a. genoemd: Israel van Esch, het Hinthamereind met het straatje genaamd ‘agter de Jager’, J. Ditzedander, griffier van Heurn, deurwaarder C.Molhuijsen, gezworen klerk van het postkantoor J.Vriezekolk, L.J. de Bresser, Mr. Cornelis van Boxtel en vendumeester P.Werden.
folio 192

8 januari 1774

Ontvangstbewijs getekend door Petrus Minoretti i.v.m. gehaalde winkelwaren voor Caatje Clandisie zoals zout, zeep, olie etc.
folio 193

maart-juni 1773

Volledige inventaris van de goederen van Caatje Clandisie onderverdeeld in diverse rubrieken. Achter in dit stuk staan diverse verklaringen o.a. van Catharina Rellemaekers van de parochie Kerniel van 2 april 1741, Fred. H. Forster pastor in Kerniel, borgemeester F. Sigers uit de stad Hasselt in het land van Luik met een verklaring over Catharina Raymakers die bij hem in de keuken gediend zou hebben in 1743, een verklaring [14.5.1751] van Jan Schouw die Catharina Ramaker in dienst heeft gehad gedurende een half jaar, een 4e verklaring van A.M.S.Roels [14.5.1753] dat Catharina bij hem in dienst is geweest.

Caatje Clandisie is dus een ‘bijnaam’ als men deze verklaringen analyseert.


folio 199

30 maart 1773

Verklaring van de raad en rentmeester generaal in de zaak Caatje Clandisie met inliggend diverse documenten o.a. een briefje geschreven vanuit Vlijmen 25 maart 1773 waarin genoemd worden: een vrouwspersoon die in het karrenschop van van wijlen Jan van der Lee alias genaamd Jan Swartjes, Caatje van Santen die eertijds in de Tolbrugstraat gewoond zou hebben, Caatje is door de pastoor bediend, Jan Cornelisz. Schilders uit Vlijmen; een extract uit de resolutie van 26 juni 1766 over een kwestie tussen Oirschot en Liempde waarin genoemd worden een zekere Reijnders en Groenevelt.
folio 205

z.d.


Verklaring van de raad en rentmeester generaal over Caatje Clandisie die te Vlijmen was overleden.
folio 207

24 augustus 1773

Lijkt een kladnotitie van de raad en rentmeester generaal in de zaak Caatje Clandisie i.v.m. de edictale citatie.
folio 211

z.d.


Concept-conventie tussen de heer Schmeling, de gemachtigde van de Heer van Liempde, en de gemachtigde van de halfheer van Oirschot met een verklaring dat een jaar geleden is gestorven een zekere Johannes Agenlek schoolmeester en koster van de gereformeerde kerk te Oitschot, waarvan men geen nabestaande heeft weten te vinden. Als sequester is aangesteld geweest notaris Albertus van Nahuijs. Hierna volgt informatie over de inboedel van Agenlek. Over deze nalatenschap is de nodige discussie gerezen tussen genoemde partijen.
folio 215

21 november 1718

Opdracht aan Jan Soetens vorster van Oirschot om op de pui van het raadhuis te publiceren dat de goederen van Lambertjen van Boxtel publiek zullen worden verkocht. In de verkoopakte worden diverse kopers genoemd zoals: Jan Coppens, Jan Janssen van Woensel, Jan Bartels van Gestel, Jan Janssen van Mol, Goris Swanen, Tholoff Peters van den Heuvel, Jan Rozenkrants, L. van Vorst, Bartel Goorts van de Wal, de weduwe Goort Bogers, Anneken Peter Riemslagh, Tholoff Hoppenbrouwers, Dielis van Herssel, Willem van Zeelst, Gijsbert van den Hagelaer, Jasper Moescops, Hendrik Joordens van Beers, Syken Hobbelen, Adriaen Hoevenaers, Gerit van Heumen, secretaris L. de Marcq.
folio 219

25 juni 1695Verklaring van de raad en rentmeester generaal in verband met het overlijden te ’s-Hertogenbosch en de boedel of nalatenschap van Vrouwe Theresa de Zoete weduwe van wijlen Don Philippo de Sauguan.
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
aansluitend inventarisnummer 330 dat slechts twee stukken bevat nl.

  1. een extract uit het doodboek berustende onder Thomas van der Hammen koster te Hilvarenbeek waarin staat dat Jacob Huijbert Messemaeckers op 28 maart 1725 te Hilvarenbeek is begraven

  2. een extract uit het trouwboek van de gereformeerde kerk te Veghel in het kwartier van Peelland berustende onder de Heer Petrus Godefridus Josselin predikant aldaar met een verklaring dat hij op 27 december 1743 op vertoon van de vereiste relazen zowel uit Dinther als uit Meenen en Ath in de provincie Henegouwen in de kerk heeft getrouwd Jonkheer Arnout Graham jongeman kapitein van een compagnie voetknechten in het regiment Schotten van kolonel Mackaij en Juffrouw Wilhelmina Lauwerentia van Oerle jonge dochter, de 1e geboortig van Dinther en gedoopt in Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch liggende in garnizoen in Ath en de 2e geboortig van Schijndel woonachtig te Dinther; deze verklaring is uitgeschreven t.b.v. Juffrouw Johanna Elisabeth en Anna Josina beiden ongehuwde dochters van de heer Johan van Oerle in leven predikant te Schijndel en Liempde aldus opgetekend door de secretaris van Veghel P. de Jong op 7 september 1745.


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER aansluitend inventarisnummer 330 dat slechts twee stukken bevat nl.
  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • Dovnload 65.64 Kb.