Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Erasmus universiteit rotterdam nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen Bachelorscriptie

Dovnload 164.61 Kb.

Erasmus universiteit rotterdam nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen BachelorscriptiePagina1/9
Datum05.12.2018
Grootte164.61 Kb.

Dovnload 164.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden
Faculteit der Economische Wetenschappen
Bachelorscriptie


Wet Banksparen; oude wijn in nieuwe zakken of toegevoegde waarde?J.H.P. Stigter

Studentnummer 268269

Begeleider: dr. D.A. Albregtse

Rotterdam, november 2009

InhoudsopgaveLijst met gebruikte afkortingen 3

1 Inleiding 4

2 Lijfrenten en verzekeringsproducten 7

3 Banksparen 15

4 Een vergelijking 25

5 Conclusie 36

Literatuurlijst 38Lijst met gebruikte afkortingen

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Anw Algemene nabestaandenwet

art. artikel

Awr Algemene wet inzake rijksbelastingen

BEW beleggingsrecht eigen woning

BV Besloten Vennootschap

BW Burgerlijk Wetboek

IB Inkomstenbelasting

IW Invorderingswet

jo. juncto

KEW kapitaalverzekering eigen woning

LBR lijfrentebeleggingsrecht

LSR lijfrentespaarrekening

MvT Memorie van toelichting

nr. nummer

p. pagina

SEW spaarrekening eigen woning

SW Successiewet

Uitv.regeling Uitvoeringsregeling

Vpb Vennootschapsbelasting

Wet banksparen Wet houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld

Wft Wet op het financieel toezicht

zzp-er zelfstandige zonder personeel


 1. Inleiding

  1. Aanleiding


Sinds 1 januari 2008 is de Wet banksparen een feit. Met de wijziging van de Wet IB 2001 en enige andere wetten per die datum is het mogelijk om fiscaal gefacilieerd te sparen op een geblokkeerde bankrekening of te beleggen in een geblokkeerd beleggingsrecht ten behoeve van oudedagsvoorzieningen of de aflossing van de eigenwoningschuld.
Het voornemen om lijfrentesparen mogelijk te maken, bestond al langere tijd. Reeds bij de Belastingverkenning voor de 21e eeuw1 is dit onderwerp aan de orde gekomen. Verdere flexibilisering en gelijke behandeling van verschillende producten voor de oude dag werd wenselijk geacht. Bij de Belastingherziening 2001 is met algemene stemmen een motie2 aangenomen waarin de regering verzocht werd spoedig een notitie op te stellen over de mogelijkheden om ook andere producten dan lijfrenteverzekeringen, zoals geblokkeerde spaar- of beleggingsrekeningen, in aanmerking te laten komen voor de fiscale faciliteiten ten behoeve van pensioenopbouw. Tot op heden is deze notitie echter niet opgesteld.
De Tweede Kamerleden Depla (PvdA) en De Vries (VVD) hebben daarom zelf het initiatief genomen. Hun voorstel3 is op 16 januari 2006 ingediend bij de Tweede Kamer. In januari 2007 heeft de heer Blok de verdediging van dit initiatiefvoorstel overgenomen van mevrouw De Vries, die geen zitting meer heeft in de Tweede Kamer4. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 5 juli 2007 aangenomen en op 11 december 2007 heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd.
Middels dit voorstel wensten de initiatiefnemers de oudedagsparaplu uit te breiden met een faciliteit in de derde pijler. Met name zelfstandig ondernemers, zzp-ers en freelancers krijgen hierdoor meer keuzemogelijkheden, omdat zij afhankelijk zijn van pensioenopbouw in die derde pijler. In de Memorie van Toelichting geven Depla en De Vries aan een einde te willen maken aan de gedwongen winkelnering bij verzekeringsmaatschappijen en in plaats daarvan ook de veelal goedkopere mogelijkheid tot banksparen te willen geven5. Verzekeraars brengen over het algemeen hoge en diffuse kosten in rekening. Het voorstel zal door marktwerking leiden tot meer concurrentie, grotere transparantie in de kostenstructuren van financiële producten en daarmee tot een kostenverlaging voor de gebruikers van deze producten, aldus de initiatiefnemers.
In het eerste voorstel van wet6 was enkel de fiscale faciliëring van banksparen ten behoeve van de opbouw van oudedagsvoorzieningen opgenomen. In de nota van wijziging7 hebben de initiatiefnemers de reikwijdte van het wetsvoorstel uitgebreid. Daardoor behoort nu ook de fiscale ondersteuning van het sparen voor aflossing van de eigenwoningschuld via een geblokkeerde spaarrekening of een geblokkeerd beleggingsrecht tot de mogelijkheden.
  1. Probleemstelling


Inmiddels is het banksparen al ruim anderhalf jaar werkelijkheid. Een goed moment om te evalueren of het daadwerkelijk gebracht heeft wat men er van verwachtte. In deze scriptie zal dan ook de volgende onderzoeksvraag centraal staan:
Is de fiscale faciliëring van het banksparen ten behoeve van oudedagsvoorzieningen of aflossing van de eigenwoningschuld van toegevoegde waarde voor de belastingplichtige?
Onderzocht zal worden of de invoering van het banksparen tot een verbetering van de positie van de belastingplichtige heeft geleid. Om tot een gedegen conclusie van de onderzoeksvraag te komen, zal een drietal deelvragen beantwoord worden;

 • Wat houdt de fiscale facilitering van banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing van eigenwoningschuld in?

 • Wat zijn de voor- en nadelen van het banksparen ten opzichte van lijfrente- en verzekeringsproducten op dit gebied?

 • Welk effect heeft de invoering van het banksparen tot nu toe gehad in de maatschappij?

Hiertoe zal allereerst in hoofdstuk 2 een uiteenzetting worden gegeven van het fiscaal gefacilieerde systeem van lijfrente- en verzekeringsproducten ten behoeve van aflossing van de eigenwoningschuld of de opbouw van oudedagsvoorzieningen. Daarna volgt een overzicht van het systeem van banksparen voor deze twee doeleinden in hoofdstuk 3. De belangrijke verschillen tussen beide systemen komen in hoofdstuk 4 aan de orde evenals het effect dat de invoering van het banksparen tot nu toe in de maatschappij gehad heeft. In hoofdstuk 5 volgt tot slot de conclusie met daarin het antwoord op de bovengenoemde onderzoeksvraag en deelvragen.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding Aanleiding
 • Probleemstelling

 • Dovnload 164.61 Kb.