Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Erasmus universiteit rotterdam nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen Bachelorscriptie

Dovnload 164.61 Kb.

Erasmus universiteit rotterdam nadruk verboden Faculteit der Economische Wetenschappen BachelorscriptiePagina2/9
Datum05.12.2018
Grootte164.61 Kb.

Dovnload 164.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Lijfrenten en verzekeringsproducten

  1. Aflossing eigenwoningschuld


Veel bezitters van een eigen woning zullen de aankoop daarvan gefinancierd hebben met een lening. Om de eigenwoningschuld te zijner tijd (gedeeltelijk) te kunnen aflossen, kan er een kapitaalverzekering afgesloten worden. Deze levensverzekering keert uit bij overlijden vóór een bepaalde datum of bij in leven zijn óp die datum. De rechten uit een overeenkomst van levensverzekering vormen een vermogensbestanddeel dat in principe belastbaar is in box 3. Wanneer echter voldaan wordt aan de voorwaarden8 voor een kapitaalverzekering eigen woning (hierna KEW), behoort een dergelijke overeenkomst niet tot de rendementsgrondslag van box 3, maar wordt de uitkering in box 1 betrokken. Het voordeel van deze kwalificatie is dat er jaarlijks geen vermogensrendementsheffing verschuldigd is over de aanspraak.
      1. Voorwaarden kwalificatie KEW


Om te kunnen spreken van een KEW moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan9. Allereerst moet het gaan om een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die dient ter aflossing van de eigenwoningschuld. Voor een definitie van het begrip levensverzekering wordt verwezen naar 2.2.3. hierna. Er moet sprake zijn van een eigen woning van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of geregistreerd partner of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert10. In de polis moet vastgelegd zijn dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld. Voorts moet de polis vermelden dat minimaal 15 jaar11, of tot het moment van overlijden van verzekerde, jaarlijks premies ter zake van de verzekering worden voldaan. Daarbij geldt een bandbreedte van 10:1, de hoogste premie mag niet meer bedragen dan het tienvoud van de laagste premie. Een premie van nihil wordt niet gezien als premie en blijft daarmee buiten de bandbreedtetoets12. De verzekering moet recht geven op een eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of overlijden13. Indien er meer verzekerden zijn, geldt er één uitkering per verzekerde. De verzekering moet zijn afgesloten bij een levensverzekeraar als bedoeld in art. 1:1 van de Wft. Een levensverzekeraar wordt daar gedefinieerd als ‘degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van levensverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die verzekeringen’. Hiermee zijn niet-professionele verzekeraars, zoals de BV van de belastingplichtige zelf, uitgesloten.
      1. Vrijstelling KEW


Uitkeringen uit een KEW worden betrokken in de belastingheffing van box 1. Met behulp van de saldomethode wordt bepaald welk bedrag maximaal belast is in box 1, te weten het bedrag van de uitkering minus de betaalde premies14. In de wet is ook de fictieve uitkering opgenomen15, in een aantal opgesomde gevallen wordt de KEW fiscaal geacht geheel tot uitkering te zijn gekomen. In dat geval moet er afgerekend worden in box 1 en gaat het tegoed over naar box 3. Er is sprake van een fictieve uitkering wanneer niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden voor een KEW16. Dit geldt ook voor het afkopen of vervreemden van de KEW17, evenals het inbrengen van de verzekering in het vermogen van een onderneming. Tevens is er sprake van een fictieve uitkering wanneer de verzekering gedeeltelijk tot uitkering komt. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de verzekering een looptijd van 30 jaar heeft overschreden, de wetgever is van mening dat in die periode voldoende gespaard moet kunnen worden om de lening voor de eigen woning af te kunnen lossen. Ingeval van emigratie van de belastingplichtige, wordt de KEW geacht op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip tot uitkering te zijn gekomen18.
In de wet is een vrijstelling opgenomen voor het voordeel dat uitgekeerd wordt uit een KEW19. Deze vrijstelling is niet facultatief, als voldaan wordt aan de voorwaarden, is de vrijstelling verplicht van toepassing. Naast de eis dat er op het moment van de uitkering nog steeds moet worden voldaan aan de voorwaarden voor een KEW, gelden er drie aanvullende eisen voor de vrijstelling. Allereerst moet de uitkering dienen ter aflossing van de eigenwoningschuld. Ingeval de eigenwoningschuld lager is dan het bedrag van de maximale vrijstelling, wordt de vrijstelling verlaagd tot het bedrag van de eigenwoningschuld20. Daarnaast moet minimaal 20 jaar lang jaarlijks premies zijn voldaan of, in geval van eerder overlijden, jaarlijks tot het moment van overlijden. Na 15 jaar premie betalen kan echter ook al een verlaagde vrijstelling worden genoten21. Tot slot mag de hoogste verzekeringspremie niet meer hebben bedragen dan het tienvoud van de laagste verzekeringspremie. De eerste twee voorwaarden gelden niet wanneer de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert geen eigen woning meer ter beschikking staat en ter zake daarvan de verzekering (fictief) tot uitkering is gekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de belastingplichtige van een eigen woning naar een huurwoning gaat. Hetzelfde geldt voor een belastingplichtige die emigreert en de verzekering daardoor fictief tot uitkering is gekomen. In die situaties is de vrijstelling dus ook van toepassing als er nog geen 15 of 20 jaar premie is betaald en/of de uitkering niet ter aflossing van de eigenwoningschuld wordt gebruikt22.
De maximale vrijstelling bedraagt na 15 jaar premiebetaling € 33.500 (2009) en na 20 jaar premiebetaling € 147.500 (2009)23. De vrijstellingen betreffen het bedrag van de uitkering inclusief hetgeen er aan premies is voldaan. Indien een hogere uitkering wordt ontvangen dan deze maximale vrijstelling, is enkel de rente belastbaar die begrepen zit in het deel van de uitkering waarmee het maximum van de vrijstelling te boven wordt gegaan. Iedere belastingplichtige heeft gedurende zijn leven eenmaal recht op de vrijstelling KEW. Het is echter wel mogelijk om de vrijstelling in diverse keren op te nemen. De vrijstelling wordt dan ook verminderd met een eventueel eerder in aanmerking genomen vrijstelling24. Wanneer twee personen gezamenlijk een woning kopen, kunnen beiden van de regeling gebruik maken en daardoor het dubbele bedrag van de vrijstelling benutten. In het kader van de partnerregeling is het mogelijk om onder voorwaarden inkomens- en vermogensbestanddelen toe te rekenen aan de fiscale partner25. Aan deze toerekening wordt pas toegekomen nadat is vastgesteld of, en zo ja tot welk bedrag, door belastingplichtige inkomsten worden genoten. Uit deze systematiek vloeit voort dat fiscale partners, teneinde gezamenlijk een zo hoog mogelijk bedrag aan vrijstellingen te kunnen benutten, er voor moeten zorgdragen dat beiden zelfstandig begunstigde zijn van één of meer kapitaalsuitkeringen26. In afwijking hiervan is wettelijk geregeld dat bij een uitkering in verband met het overlijden van de fiscale partner, de zogenoemde life-timevrijstelling wordt verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat bij de overleden partner nog niet in aanmerking is genomen27. Dat bedrag van de verhoging bedraagt echter maximaal de uitkering uit de kapitaalverzekering ten gevolge van het overlijden van de partner. De staatssecretaris heeft bepaald dat de vrijstellingen ook van toepassing kunnen zijn op een fictieve uitkering28. In de praktijk zal dit echter in veel gevallen niet mogelijk zijn, omdat door het ontbreken van een daadwerkelijke uitkering de eigenwoningschuld niet kan worden afgelost29. Wel is toegestaan dat binnen zes maanden (redelijke termijn) na de uitkering alsnog eigenwoningschuld wordt afgelost, zodat de vrijstelling alsnog toegepast kan worden30.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Voorwaarden kwalificatie KEW
  • Vrijstelling KEW

  • Dovnload 164.61 Kb.