Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eu verhoogt budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer met 50 %

Dovnload 21.48 Kb.

Eu verhoogt budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer met 50 %Datum01.04.2019
Grootte21.48 Kb.

Dovnload 21.48 Kb.


Europese Commissie

MEMO

Brussel, 11 december 2013EU verhoogt budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer met 50 %

Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, loopt van 2014 tot 2020 en beschikt over een budget van 80 miljard euro. Dit is het financieringsinstrument voor de tenuitvoerlegging van de Innovatie-Unie, een Europa 2020-vlaggenschipinitiatief dat het Europese concurrentievermogen op wereldschaal moet vrijwaren.

In het kader van Horizon 2020 wordt 6,3 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer. Dit is 50 % meer dan tijdens de vorige financieringsperiode. De bedoeling is het Europees vervoerssysteem hulpbronefficiënt en concurrerend te maken om de groei en werkgelegenheid te stimuleren.

De resultaten van deze investering in "slim, groen en geïntegreerd vervoer" zullen onder meer bijdragen tot de cruciale doelstelling uit het Witboek Vervoer van 2011 om de koolstofemissies tegen 2050 met 60 % terug te dringen. Bij de Horizon 2020-acties op het gebied van vervoer zal de nadruk liggen op de snellere uitrol van veelbelovende innovaties.

Voor de jaren 2014-2015 is een budget van bijna 1,5 miljard euro beschikbaar voor:


 • specifieke uitdagingen op het gebied van luchtvaart, spoor, wegvervoer en scheepvaart;

 • systeembrede uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit (CIVITAS 2020) en logistiek; intelligente vervoerssystemen en diensten, infrastructuur;

 • transversale aspecten, zoals sociaaleconomisch en gedragsonderzoek, toekomstgerichte activiteiten en steun om de innovatiecapaciteit van het mkb te verhogen.

Om een snelle en grootschalige invoering te bewerkstelligen zal de Commissie begeleidende beleidsinitiatieven ontwikkelen en Horizon 2020-middelen investeren om synergieën met andere Europese, nationale, regionale en lokale programma's, waaronder de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility – CEF), tot stand te brengen.

De partnerschappen met de vervoerssector zullen in het kader van Horizon 2020 worden versterkt om versnippering tegen te gaan en de marktintroductie van innoverende oplossingen te versnellen. De Commissie heeft vier voorstellen ingediend:GEZAMENLIJK TECHNOLOGIE-INITIATIEF CLEAN SKY 2

Clean Sky 2, de opvolger van Clean Sky 1, is een gezamenlijk technologie-initiatief voor de periode 2014 tot 2024. Clean Sky 2 beoogt de ontwikkeling en demonstratie van baanbrekende technologieën voor de burgerluchtvaartmarkt om de uitstoot en het lawaai van vliegtuigen terug te dringen en de toekomstige internationale concurrentiepositie van de Europese luchtvaartindustrie te vrijwaren.

Voor de periode 2014-2015 trekt de Unie voor Clean Sky 2 een bedrag van 450 miljoen euro uit. De voorgestelde EU-bijdrage voor Clean Sky 2 voor de hele financieringsperiode van Horizon 2020 (2014-2020) bedraagt 1,8 miljard euro.

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SESAR

De Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) is opgericht als publiek-privaat partnerschap voor de periode 2007-2016 en is de technologiepijler van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Single European Sky – SES). Onderzoek en innovatie op het gebied van luchtverkeersbeheer (Air Traffic Management – ATM) blijft echter ook na 2016 noodzakelijk. Een gecoördineerde aanpak van ATM-onderzoek en innovatie moet ervoor zorgen dat de in het kader van het SES vooropgestelde prestaties worden gehaald. De Commissie heeft voorgesteld de looptijd van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR te verlengen tot 2024. Op die manier draagt zij bij tot de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim en de ATM-doelstellingen van het Witboek Vervoer van 2011 en Horizon 2020.

Voor 2014 en 2015 is voor SESAR een bedrag van 70 miljoen euro uitgetrokken. Voor de volledige looptijd van Horizon 2020 is voor SESAR een EU-bijdrage van 600 miljoen euro voorgesteld.

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SHIFT2RAIL

De Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail, die de Commissie in 2014 wil oprichten, zal bijdragen tot het versterken van de concurrentiepositie van de Europese spoorwegsector en helpen om in te spelen op de wijzigende vervoersbehoeften in de Unie. In samenwerking met de sector zal deze onderneming zich toespitsen op onderzoek en innovatie om baanbrekende marktgerichte technologieën en oplossingen sneller in het spoorwegsysteem te kunnen integreren. De onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van Horizon 2020 moeten leiden tot de ontwikkeling van de technologie die noodzakelijk is voor de voltooiing van de Europese spoorwegruimte, waardoor het spoor aantrekkelijker en duurzamer wordt.

Voor 2014 en 2015 is voor Shift2Rail een bedrag van 96 miljoen euro uitgetrokken. De voorgestelde EU-bijdrage voor de volledige looptijd van Horizon 2020 bedraagt 450 miljoen euro.

GEZAMENLIJK TECHNOLOGIE-INITIATIEF BRANDSTOFCELLEN EN WATERSTOF

Er worden ook middelen voor vervoer geïnvesteerd in het gezamenlijke technologie-initiatief voor brandstofcellen en waterstof (GTI FCH). Dit is een vervolg op het eerste GTI FCH, dat in 2008 van start ging. Het doel blijft enerzijds schone, efficiënte en betaalbare brandstofcel- en waterstoftechnologieën klaar te stomen voor marktintroductie en anderzijds de toekomstige internationale concurrentiepositie van deze voor Europa strategisch belangrijke sector te waarborgen. Het nieuwe GTI FCH zal wellicht starten in 2014 en loopt tot 2024.

In totaal investeert de Unie 700 miljoen euro in het GTI FCH uit de begroting voor "veilige, schone en efficiënte energie" en het H2020-budget voor de maatschappelijke uitdaging "slim groen en geïntegreerd vervoer". Voor 2014 en 2015 trekt de Unie een bedrag van 72,5 miljoen euro uit voor het GTI FCH.

Voorts focust het Horizon 2020-werkprogramma 2014-2015 vervoer op terreinen die een directe bijdrage leveren aan het Europees vervoersbeleid:INFRASTRUCTUUR

Efficiënte en hoogwaardige vervoersinfrastructuur is essentieel voor de mobiliteit van mensen en goederen en voor de groei, het concurrentievermogen en de territoriale samenhang van de Unie. De Unie heeft behoefte aan een efficiënte, interoperabele en onderling verknoopte vervoersinfrastructuur die een goede beschikbaarheid en capaciteit biedt, aangevuld met optimale intermodaliteit, verkeersbeheer op basis van de uitwisseling van gegevens en informatie tussen modi, een betere veiligheid en beveiliging, een kleinere milieu-impact, een betere ruimtelijke kwaliteit en betaalbare totale beheerskosten. Het onderzoeks- en innovatiebeleid in het kader van Horizon 2020 legt de nadruk op belangrijke aspecten om de infrastructuur performanter te maken en de realisatie van projecten te stroomlijnen. Onderzoek en innovatie zullen worden gepromoot om het ontwerp, de bouw en het onderhoud te optimaliseren en een hulpbronefficiëntere, slimmere en veiligere vervoersinfrastructuur te ontwikkelen. Daarbij wordt gestreefd naar een groene, kostenefficiënte en slimme infrastructuur die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Witboek Vervoer om een efficiënte en moderne Europese vervoersinfrastructuur te ontwikkelen.

Voor de periode 2014-2015 is voor infrastructuur een bedrag van 36,5 miljoen euro uitgetrokken.

MOBILITEIT IN DE STAD

Mobiliteit en vervoer in de stad vormen een integrerend onderdeel van het Europees vervoersbeleid. Stedelijke mobiliteit staat centraal in het debat over hulpbronefficiëntie en is van cruciaal belang om tot een goed evenwicht te komen tussen de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzame mobiliteit. De belangrijkste uitdaging bestaat erin de resultaten van onderzoek op de markt te brengen en innovatie om te zetten in commerciële perspectieven met een focus op groei en werkgelegenheid. Het begin van Horizon 2020 vormt het startschot voor Civitas 2020: innovatie in hulpbronefficiënte en concurrerende stedelijke mobiliteit en vervoer. O&I-acties op dit gebied zullen bijdragen tot een betere mobiliteit in onze steden. Dat is positief voor de grote en toenemende groep mensen die in de stad leven en werken of er gebruik maken van de diensten of vrijetijdsvoorzieningen. Er worden nieuwe mobiliteitsconcepten, vervoersmodellen, logistieke en planningsoplossingen ontwikkeld en uitgetest die bijdragen tot een vermindering van de luchtverontreiniging en de geluidshinder en tot een betere efficiëntie. Openbaar en niet-gemotoriseerd vervoer en andere hulpbronefficiënte vervoersoplossingen moeten worden ontwikkeld als reële alternatieven voor de auto, ondersteund door een groter gebruik van intelligente vervoerssystemen en innoverende systemen om de vraag te beheren.

Voor 2014 en 2015 is voor stedelijke mobiliteit een budget van 106,5 miljoen euro beschikbaar. Voorts trekt de Unie in 2014-2015 40 miljoen euro uit voor de oproep "slimme steden en gemeenten".

LOGISTIEK

Logistiek is een sectoroverschrijdende activiteit die een impact heeft op de volledige bevoorradingsketen van producent en fabrikant tot eindgebruiker en is derhalve een hoeksteen voor het succes en concurrentievermogen van de Europese ondernemingen. Logistiek is dan ook meer dan louter goederenvervoer en -opslag en is een van de bredere macro-economische randvoorwaarden voor een competitief Europees bedrijfsklimaat Volgens ramingen van Eurostat rijdt 24 % van de goederenvoertuigen in de Unie leeg en bedraagt de gemiddelde belading van de andere voertuigen slechts 57 %. De totale efficiëntie bedraagt 43 %. De efficiëntie kan naar schatting met 30 % worden verbeterd. O&I-acties op dit gebied moeten leiden tot een efficiëntere en duurzamere bevoorradingsketen door het wegwerken van communicatieknelpunten, een betere benutting van apparatuur en door de verschillende vervoerswijzen naadloos op elkaar aan te sluiten. Het doel is een naadloze groene bevoorradingsketen tot stand te brengen die flexibel en betrouwbaar is en bijdraagt tot de doelstellingen van het vervoersbeleid, met name inzake de reductie van de CO2-uitstoot.

Voor logistiek is in de periode 2014-2015 een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar.

INTELLIGENTE VERVOERSSYSTEMEN

Intelligente Vervoerssystemen (Intelligent Transport Systems – ITS) zijn essentieel voor een veilig, efficiënt, duurzaam en naadloos vervoer van goederen en mensen op de Europese wegen, voor de interfaces met andere vervoerswijzen en om de concurrentiepositie van de Europese bedrijven te vrijwaren. Daarom is de ontwikkeling van ITS één van de speerpunten in het Witboek Vervoer. Hoewel op dit gebied reeds aanzienlijke inspanningen zijn geleverd, blijven de technologische en niet-technologische uitdagingen en belemmeringen voor een geslaagde uitrol van ITS groot. O&I-activiteiten op het gebied van ITS zullen de invoering in de praktijk dichterbij brengen door te focussen op een optimaal gebruik van verkeers- en reisgegevens om de mobiliteit te verbeteren en op de continuïteit van ITS-diensten voor verkeers- en goederenbeheer. Slimme ICT-diensten voor mensen en goederen kunnen leiden tot nieuwe manieren om gebruik te maken van vervoer en de efficiency en kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen door bij te dragen aan de implementatiestrategie die in het Witboek Vervoer is uiteengezet.Voor 2014 en 2015 is voor ITS een bedrag van 31 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie:

 • - Hoe kunt u financiering aanvragen? Bezoek de portaalsite over onderzoek en innovatie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 • - Over Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

- Vaak gestelde vragen over Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/faq

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

 • De Commissie heeft vier voorstellen ingediend : GEZAMENLIJK TECHNOLOGIE-INITIATIEF CLEAN SKY 2
 • GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SESAR
 • GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SHIFT2RAIL
 • GEZAMENLIJK TECHNOLOGIE-INITIATIEF BRANDSTOFCELLEN EN WATERSTOF
 • MOBILITEIT IN DE STAD
 • INTELLIGENTE VERVOERSSYSTEMEN
 • Meer informatie: - Hoe kunt u financiering aanvragen

 • Dovnload 21.48 Kb.