Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0079/2019

Dovnload 1.71 Mb.

Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0079/2019Pagina1/26
Datum16.03.2019
Grootte1.71 Mb.

Dovnload 1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Europees Parlement

2014-2019


Zittingsdocument

A8-0079/2019

{14/02/2019}14.2.2019

***I

VERSLAG

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

{CULT}Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteur: Michaela Šojdrová

Rapporteurs voor advies (*):
Eleni Theocharous, Commissie ontwikkelingssamenwerking
Deirdre Clune, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement


PR_COD_1amComVerklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure

*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)

***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)
Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen
Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.
In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.
Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst
Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.


INHOUD

Blz.


ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENTover het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0440),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 165, lid 4, artikel 166, lid 4, en artikel 214, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0264/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 20181,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 6 december 20182,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0079/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.

(1) De Europese Unie is gebouwd op solidariteit tussen burgers en tussen lidstaten. Deze in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verankerde gemeenschappelijke waarde geeft richting aan haar handelingen en zorgt voor de eenheid die nodig is om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Jonge Europeanen willen daarbij helpen door hun solidariteit in de praktijk te brengen.


Amendement 2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) Rekening houdend met de forse toename van het aantal humanitaire crises en noodsituaties in de wereld, moet de solidariteit tussen de lidstaten worden bevorderd, evenals de solidariteit met derde landen die getroffen zijn door natuurrampen of door de mens veroorzaakte crises, mede om de solidariteit en de zichtbaarheid van de humanitaire hulp bij de burgers van de Unie te bevorderen.


Amendement 3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement(1 ter) Humanitaire hulp is gebaseerd op de beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie, die zijn verankerd in het internationaal humanitair recht en het recht van de Unie. Humanitaire hulp omvat op behoeften gebaseerde noodhulp die gericht is op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed, het behoud van de menselijke waardigheid en het bieden van bescherming aan kwetsbare groepen die het slachtoffer zijn van door de mens of de natuur veroorzaakte crises of natuurrampen. Vermindering van het risico op rampen en versterking van de rampenparaatheid door middel van de opbouw van capaciteit en veerkracht vormen eveneens essentiële elementen van humanitaire hulp.


Amendement 4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

(3) In haar mededeling "Een Europees Solidariteitskorps" van 7 december 201618 benadrukte de Commissie dat het nodig is de basis voor solidair werk in heel Europa te versterken, jongeren meer en betere mogelijkheden te bieden voor solidariteitsactiviteiten op een groot aantal gebieden, en nationale, regionale en lokale actoren te ondersteunen bij het aanpakken van verscheidene uitdagingen en crises. Met de mededeling nam een eerste fase van het Europees Solidariteitskorps een aanvang. Daarbij werden verschillende programma's van de Unie ingeschakeld om jongeren in de hele Unie mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen.

___________________

__________________

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees Solidariteitskorps (COM(2016) 942 final).


Amendement 5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) In het kader van deze verordening wordt solidariteit opgevat als een gevoel van verantwoordelijkheid van en voor iedereen om zich in te zetten voor het algemeen belang, dat wordt geuit door middel van concrete activiteiten zonder hiervoor een tegenprestatie te verwachten.


Amendement 6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 ter) Het geven van hulp aan mensen en gemeenschappen buiten de Unie die worden geconfronteerd met rampen of die bijzonder kwetsbaar zijn voor rampen en behoefte hebben aan humanitaire hulp, op basis van de grondbeginselen van neutraliteit, humaniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, is een belangrijke uiting van solidariteit.


Amendement 7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 quater) De deelnemende vrijwilligers en de organisaties die acties verrichten in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening moeten zich houden aan de beginselen die zijn vermeld in de Europese consensus over humanitaire hulp.


Amendement 8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement(4 quinquies) Verdere ontwikkeling van de solidariteit met slachtoffers van crises en rampen in derde landen is noodzakelijk en humanitaire hulp en vrijwilligerswerk in het algemeen als activiteit die een leven lang uitgeoefend kan worden moeten beter onder de aandacht worden gebracht en zichtbaarder worden gemaakt voor de burgers van de Unie.


Amendement 9

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement(4 sexies) De Unie en de lidstaten hebben zich ertoe verbonden de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de daaraan verbonden duurzameontwikkelingsdoelstellingen ten uitvoer te leggen, zowel bij intern als bij extern optreden.


Amendement 10

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 septies) In zijn conclusies van 19 mei 2017 over het operationeel maken van de koppeling tussen humanitaire bijstand en ontwikkelingshulp, erkende de Raad dat de veerkracht moet worden versterkt door humanitaire bijstand en ontwikkelingssamenwerking beter aan elkaar te koppelen, en door de operationele verbanden tussen de complementaire benaderingen van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie verder te versterken.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Dovnload 1.71 Mb.